№ Дене ызуын олты астынан лшеуPdf көрінісі
бет1/3
Дата05.01.2020
өлшемі396.1 Kb.
  1   2   3Дене  ызуын  олты  астынан  лшеу

қ

ққ

ө

1.Нау аспен амандасты, ж ргізілетін процедураны т сіндірді, оны отыр ызып келісімін алды.

қ

үү

ғ

2.Термометрді б тіндігін тексерді, сынап ба анасы 35 С-тан т мен резервуар а т скенше 

ү

ғө

ғ ү


сілкіді ж не  арады.

ә

қ3.

олты  астын  арады: егер теріде  ызару, жергілікті  абыну процессі болса, онда дене 

Қ

қ

ққ

қ

ызуын  лшеу ж ргізілмейтінін айтты.қ

ө

ү4.

Нау асты   олты  асты терісін жеке салфеткамен  р атып с ртті.

қ

ң қ


қ

құ ғ


ү

5.

Термометрді сынап резервуарын  олты  астына салды, термометрді денемен толы  

қ

қ

қжанастырып, дене  ызуын  лшеу уа ытын белгілеп  ойды.

қ

өқ

қ

6.10 минуттан кейін термометрді алды,оны  к рсеткішін сынап ба анасы жо арылауы 

ң ө


ғ

ғ

бойынша аны тады, нау ас а алын ан н тижені хабарлады.

қ

қ қ


ғ

ә

7.Термометрді  к рсетілімін дене  ызуын тіркейтін журнал а санды , ал  ызу пара ына 

ң ө


қ

ғ

ққ

ғ

графикалы   исы  сызба т рінде жазды.қ қ

қ

ү8.

Пайдалан ан термометрді сілкіді, сынапты   резервуар а т скеніне к зін жеткізіп, 

ғ

ң

ғ үө

зарарсыздандыру ерітіндісі бар ыдыс а салды.

қ

9.

А ынды суды  астында зарарсыздандыратын затты  иісі кеткенше жуып, салфеткамен ғ

ң

ңр атып с ртетінін айтып  тті.

құ ғ


ү

ө

10. Салфетка салын ан астауша немесе шыны ыдыс а салып,  р а  т рінде са тайтынын ғ

қ

құ ғ қ үқ

айтты. 
Лимфа т йіндерін пальпациялау

ү

1.Нау аспен амандасты, процедура ма сатын ж не іс- рекеттерін т сіндірді, келісім алды.

қ

қә

ә

ү2.

Нау асты бел айма ына дейін шешінуін с рады.

қ

ғ

ұ3.

Нау ас а отыр ан немесе ар асымен жат ан к йінде ы айлы  алып  сынды.

қ қ

ғ

ққ

ү

ңғқ

ұ

4.Сауса ты   штарымен лимфа т йіндері орналас ан айма ты жа  астын 

қ ң ұ


ү

қ

ққ

пальпациялады.

5.

Сауса ты   штарымен  ла  ма ын пальпациялады.

қ ң ұ

құ қ


ң

6.

Б ана астын пальпациялады.

ұғ

7.

Б ана  стін пальпациялады.ұғ

ү

8.олты  астын пальпациялады.

Қ

қ9.

Шап айма ын пальпациялады.

ғ

10. Сыр ымалы д геленген  оз алыспен  атты ты ыз зат а (б лшы  ет, с йек) баса отырып,  ғ

өң

қ ғқ

ғ

құ

қ

үпальпация жасап,  орытынды жасады.

қ

№ Дем алу  оз алысыны  жиілігін есептеуқ ғ

ң

1.

Нау аспен амандасты, ж ргізілетін процедураны т сіндірді, оны отыр ызып келісімін қ

ү

үғ

алды.


2.

Нау ас а ы айлы  алып беремиз (отыр ан, жат ан).

қ қ

ңғ

қғ

қ

3.Оны  кеуде торыны  жо ар ы б лігін ж не ішіне  арап, тыныс алу т рін аны тады.

ң

ңғ ғ

ө

әқ

ү

қ4.

К ріжілік артериясыны  тамыр со уды зерттегендей, оны  к ілін аудару а бір  олмен 

ә

ң

ғң өң

ғ

қнау асты   олын  стады.

қ

ң құ

5.

Екінші  олымен нау асты   олын кеудесіне(кеуде т рімен дем алуда) немесе 

қ

қ

ң қү

эпигастрий (т с шеміршегі мен кіндік аралы ы) айма ына (іш т рімен дем алуда) 

ө

ғғ

ү

ойды.

қ

6.

Секундомерді  олдана отырып,бір минутта ы демді ішке алу немесе демді шы ару қ

ғ

ғсанын есептеді.

7.

Дем алу  оз алысыны  жиілігін, тере дігін ж не ритмін ба алады.қ ғ

ң

ңә

ғ

8.Нау ас а дем алу  оз алысыны  жиілігін есептегенін т сіндірді, н тижесін айтты..

қ қ


қ ғ

ң

үә

9.

1мин ішіндегі дем алу  оз алысыны  санын дем алу  оз алысыны  жиілігі дейді .қ ғ

ң

қ ғң

10. М ліметті  ызу пара ына тіркеді.

ә

қ

ғ№ Жалпы клиникалы  анализге  а ыры ты жинау

қ

қ ққ

1.

а ыры ты та ерте  (аш арын а) ас а дейін алынатынын айтып  тті.Қ қ

қ

ңң

қ

ғқ

ө

2.Нау ас а  а ыры ты зерттеуге жинау ережесі туралы н с ау ж ргізіп, оны  келісімін 

қ қ қ қ


қ

ұ қ


ү

ң

алды.3.

Нау асты  та ерте  тісіні  жума анды ын с рап к з жеткізді.

қ

ң ң


ң

ң

ғғ

ұ

ө4.

а ыры ты жинар алдында ауыз  уысын ж не ж т ынша ты  айнатыл ан сумен шаюды 

Қ қ

қ

қә

ұ қ


қ

қ

ғайтып, тік т руын немесе тік отыруын с рады.

ұ

ұ5.

олды антисептикпен  ндеп, бетперде ж не  ол аптарды киді.

Қ

ө

әқ ғ

6.

а ыры ты жинау  шін т менгі ерін т сында контейнерді  стады; о ан 

Қ қ

қ

үө

ұ

ұғ

жанаспай-бірнеше рет тере  дем алуды ж не дем шы аруды жасауды, сосын ж телуді, 

ң

әғ

ө

3-5 мл м лшердей  а ыры ты контейнерге жинауын т сіндірді.

ө

қ қ


қ

ү

7.а ыры ы бар контейнерді  а па пен жапты. Контейнерді  сыртына жолдаманы 

Қ қ


ғ

қ қ қ


ң

жабыстырды.

8.

Жинал ан  а ыры ты жина аннан кейін 2 са атты  ішінде лаборатория а жеткізілуін ғ

қ қ


қ

ғ

ғң

ғ

айтты.9.

олданыл ан заттарды  ауіпсіз жинау а ж не жою а арнал ан  орапша а салды,  олын 

Қ

ғ

қғ

ә

ғғ

қ

ғқ

жуып  р атты. 

құ ғ

№ К ріжілік артериясынан тамыр со уды аны тау

ә

ғқ

1.

Нау аспен амандасты, ж ргізілетін процедураны т сіндірді, оны отыр ызып келісімін қ

ү

үғ

алды.


2.

Нау ас а ы айлы  алыпта отыруын немесе жатуын сабырлы болуын айтты.

қ қ

ңғ

қ3.

2, 3, 4 сауса тарын білекті  ала ан (ішкі) бетінде к ріжілік артериясыны  

қ

ңқ

ә

ңпроекциясында ( лкен сауса ты  негізінде), 1-ші сауса ты білекті  сырт ы бет 

ү

қ ңқ

ң

қжа ына орналастырды. К ріжілік артериясы к ріжілік с йегіні  біз т різді  сіндісі 

ғ

әә

ү

ңә

ө

мен к ріжілік б лшы  етіні  сі ірі арасын пальпациялады. 

ә

ұ

қң ң

4.

Оны с л к ріжілік с йегіне  арай  ысты, тамыр со атын жерді аны тады,  анны  тамырларә

ә

үқ

қ

ғқ

қ

ңбойымен  оз алуына байланысты иілмелі со у тол ын сезгендігін айтты.

қ ғ


ғ

қ

5.Нау асты  о  ж не сол  олы к ре тамыры  абыр асыны  кезе ді тербелісін салыстырып, 

қ

ң ң әқ

ү

қғ

ң

ңтамыр со у с йкестігін аны тады.

ғ ә


қ

6.

Тамыр со у реттілігін аны тады.ғ

қ

7.Тамыр со у жиілігін аны тады.

ғ

қ8.

Тамыр со у толысуын ба алады.

ғ

ғ

9.Тамыр со у кернеу к шін аны тады.

ғ

үқ

10. Тамыр со уды зерттеу м ліметін  ызу пара ына-графикалы   діспен,  ызыл т спен, ал 

ғ

ә

қғ

қ ә


қ

ү


ба ылау  а азына-санды   діспен жазып, нау ас а зерттеу н тижесін хабарлады.

қ

қ ғқ ә

қ қ


ә

№ Артериялы   ан  ысымын  лшеу

қ қ


қ

ө

1.Нау аспен амандасты, ж ргізілетін процедураны т сіндірді, оны отыр ызып келісімін 

қ

үү

ғ

алды.2.

Нау асты  же ін жо ары к теруін с рады, о  жа ына отырды.

қ

ң

ңғ

ө

ұң

ғ

3.Тонометрді  манжеткасыны  резе ке т тігін т мен, шынта  ш

ырынан 2 см жо ары

ң

ң

ңү

ө

қ ұңқғ

астына бір сауса  сиятындай етіп иы а орнатып, манжетті бекітті.

қ

ққ

4.Зерттелетін  олыны  ала анын жо ары  аратып  стады.

қ

ңқ

ғ

құ

5.

Нау асты   олыны  б лшы  еттерін бос  стауын с рады.қ

ң қ


ң ұ

қ

ұұ

6.

Шынта  буыныны  медиальді жа ынан пульсация бойынша шынта  артериясын тауып, қ

ң

ғқ

шынта  артериясына фонендоскопты  ойып, тонометрді  б рандасын жапты.

қ

қ

ң ұ7.

 Тонометрді  манжеткасына ауа айдады.

ң

8.Тамыр со уы жойыл аннан кейін 20-30 мм. сын. ба анасына дейін к терді.

ғ

ғғ

ө

9.Манжетада ы ауаны жайлап шы ара бастады, фонендоскоппен шынта  артериясын 

ғ

ғқ

ты дады.

ң

10. Манометрді  шкала к рсеткішін ба ылап,  ан  ысымын ба алады. ң

ө

ққ

қ

ғ№ Глюкометрді  олданып  анда ы  ант м лшерін а ы тау 

қ

қғ қ

ө

ң қ1.

Нау аспен амандасты, ж ргізілетін процедураны т сіндірді, оны отыр ызып келісімін 

қ

ү

үғ

алды.


2.

Гигиеналы  денгейде  олды тазартып, бетперде ж не  ол аптарды киді.

қ

қ

әқ ғ

3.

Нау астан  ан алынатын сауса ын бірнеше рет сілкілеуін с рады (сауса тарда  ан қ

қ

ғұ

қ

қайналымын жа сарту а).

қ

ғ4.

ан алатын сауса ын спиртпен  деп, кебуін к тті.

Қ

ғ

өңү

5.

Бір тест жола ын глюкометрге дыбысғ

 пайда бол анша енгізеді.

ғ

6.Ручканы  к мегімен сауса  терісін тесті.

ң ө


қ

7.

 Тесілген сауса та  ан тамшысы пайда бол аннан кейін, оны тест жола а жа ты.

қ қ

ғ

қққ

8.

анды енгізгеннен кейін 3-5 секунд ішінде глюкоза м лшерін к рсететін санды  к рсеткішҚ

ө

өқ ө

пайда бол анын айтты.

ғ

9.

Глюкометрдегі к рсеткішке ба а берді.ө

ғ

10.лшеп бол аннан кейін тест жола тарын, олданыл ан заттарды  ауіпсіз жинау а ж не 

Ө

ғқ

қ

ғқ

ғ

әжою а арнал ан  орапша а салды, олын жуып  р атты. 

ғ

ғқ

ғ

ққұ ғИнсулин енгізу

1.

Нау ас а емшара ма саты мен барысын т сіндірді ж не оны ж ргізуге келісімін алды. қ қ

қ

үә

ү

Гигиеналы  де гейде  олын тазартып, оларды тері антисептигімен  ндеп,  ол аптарды қ ң

қ

өқ ғ

киді.


2.

Флаконны  жазуын, атын, дозасын, са талу мерзімін,

ң

қ

 1мл инсулинні  Б санын 

ң

 о ыды.

қ

3.Шприцты  б тіндігін ж не са талу мерзімін, шкала к рсеткішінде бір б лікте инсулин 

ң ү


ә

қ

өө

м лшеріні  санын тексеру. 

ө

ң


4.

за  уа ыт а  сер ететін инсулин флаконын 3-5 минутта екі ала ан арасында ыс ылады 

Ұ қ қ қ ә

қ

қнемесе су моншасында 36-37 С температурасына дейін жылытатынын айтты.

5.

Флаконны  металды  а па ын пинцетпен ашты. Флаконны  резе ке ты ыны  тері ң

қ қ ғ


ң

ң

ғң

антисептигіне малын ан ма та шаригімен 2 рет тазартты. Флаконды шетке  арай  ойды, 

ғ

қ

ққ

тері антисептигі кепкенше к тті.

ү

6.

Инсулин шприцін  ол а алып, шприцті  поршенін тартты,  анша бірлік инсулин сорып алуқ ғ

ң

қажеттілігіне байланысты шприцке ауа сорып алды. Ауаны  м лшері енгізілген инсулинні

қ

ң өң

дозасына те  келуі тиіс екендігін айтты.

ң

7.

Шприцке сорып алын ан ауаны флаконда ы инсулинге енгізіп, нау астан жатуын немесе ғ

ғ

қотыруын с рады.

ұ

8.Иньекция жасайтын жерді тізбектілікпен тері антисептигіне малын ан 2 ма та 

ғ

қтампондарымен алдымен  лкен к лемді, кейін иньекция жасайтын орынды  ндеді, 

ү

өө

терісіні  кебуін к тті.

ң

ү

9.Иненін  олпагын алды, оны енгізер алдында ауаны шы арды ж не инсулинні  м лшерін 

қ

ғә

ң ө


ажетті доза а дейін жеткізді.

қ

ғ10. О   олына шприцті алып, тері асты майлы  абаты ортасына 30-45º б рышпен  ш 

ң қ


қ

ұ

үб рыш  ыртысы негізіне, инені   иы ын жо ары  аратып  стап жылдам енгізді. Сол 

ұ

қң қ

ғ

ғқ

ұ

олды босатып,  ыртысты жіберді. ине  ан тамырларына т спегенін тексерді, 

қ

қ

қү

инсулинді жаймен енгізді.

11. Жылдам  оз алыспен инені шы арды,  р а  залалсыздандырыл ан ма та шаригін 

қ ғ

ғ

құ ғ қғ

қ

иньекция жаса ан жерге  ойды.ғ

қ

12. Нау асты тама тандыру керектігін айтты.  олданыл ан заттарды  ауіпсіз жинау а ж не қ

қ

Қғ

қ

ғә

жою а арнал ан  орапша а салды,  олын жуып  р атты.

ғ

ғ

қғ

қ

құ ғ

Зимницкий  дісі бойынша з рді жинау

ә

ә1.

Нау ас а з рді зерттеуге жинау т ртібі туралы н с ау ж ргізіп, оны  келісімін алды.

қ қ ә

ә

ұ қү

ң

2.Зерттеуді ж ргізу алдында з р шы аратын препараттарды  абылдау то тату керектігін айтып  тті.

ү

әғ

қ

қө

3.

З р жинау кезінде бір т улікте ішілген с йы ты  есепке алынатынын айтты.ә

ә

ұ қ қ4.

Та ерте  са ат 6:00-да нау ас  уы ында ы з рді унитаз а босатуын с рады.

ң

ң ғ


қ қ ғ

ғ

әғ

ұ

5.Жеке н мірленген контейнерлерге  р бір 3 са ат сайын з рді жинайтынын айтты:

ө

әғ

ә

№1порция са ат 6-дан 9- а дейін

ғ

ғ

№2порция са ат 9-дан 12-ге дейінғ

№3порция са ат 12-ден 15-ке дейін

ғ

№4порция са ат 15-тен 18-ге дейін

ғ

№5порция са ат 18-ден 21-ге дейін

ғ

№6порция са ат 21-ден 24-ке дейін

ғ

№7порция са ат 00-ден 3-ге дейін

ғ

№8порция са ат 3-тен 6- а дейін

ғ

ғ

6.Егер контейнер з рмен толып  алса, сол порциямен белгіленген жа а контейнер  сынылады 

ә

қң

ұ

7.Т нгі са ат 12-ден кейін та ерте гі 6- а дейінгі кезе де з рді жинау  шін мейірбике 

ү

ғң

ң

ғң

ә

үнау асты оятып т руы керектігін айтты.

қ

ұ8.

Келесі к ні та ерте  з рді  барлы  8 порциясын лаборатория а апаратынды ын айтты.

ү

ң

ң әң

қ

ғғАс азанды жуу

қ

1.Нау аспен амандасып, емшараны  барысын т сіндіріп келісімін алды. Алжап ыш пен 

қ

ңү

қ

ол аптарын киді, Нау ас а да алжап ышты кигізіп орынды а отыр ызады. қ ғ

қ қ


қ

ққ

ғ2

Енгізілетін зонд  зынды ын аны тады. Б л  шін зонд ар ылы м рын  шынан  ла ты  

ұ

ғ

құ ү

қ

ұұ

құ қ ң


сыр алы ына дейін одан кейін  рса   уысыны  алды ы  абыр асымен семсер т різді 

ғ

ғқұ

қ қ


ң

ңғ қ


ғ

ә


сіндіге дейін  лшеп,  лшенген жерін белгілеп алды, б л зондты керекті жерге дейін 

ө

өө

ұ

енгізуге м мкіндік беретіндігін айтты.ү

3

Зондты  т йы   шын залалсыздандырыл ан вазелин майымен немесе жылы  айнатыл ан ң ұ

қ ұ


ғ

қ

ғсу а малды.

ғ

4.Нау ас а зондты енгізу кезінде ж рек айнып, ло суы м мкін екендігін т сіндірді, біра  

қ қ


ү

қ

үү

қ

м рынмен тере  тыныс алу ар ылы же уге болатынды ын т сіндірді. Сонымен  атар ұ

ң

қң

ғ

үқ

зондты тіспен тістеп  имылдату а болмайтынын айтты.

қ

ғ

5.Нау асты  тіліні  т біне зондты енгізіп о ан м рнымен тере  тыныс ала отырып 

қ

ңң ү

ғ

ұң

ж тыну  имылын жасауын с райды. Нау ас ж тына баста анда зондты 

ұ

құ

қ

ұғ

ж т ынша ты  арт ы  абыр асы ар ылы жылжытып отырды. 

ұ қ


қ ң

қ қ


ғ

қ

6.Зондты ж т ыздырып бол аннан кейін нау асты  тыныс алып, с йлей алатынына 

ұ қ


ғ

қ

ңө

к з жеткізді. Зондты  р ж тын ан сайын жаймен белгіленген жерге дейін енгізді.

ө

әұ

ғ

7.Зонд ас азанына т скеніне к з жеткізді. Ас азан а 20 мл ауа жіберді, фонедоскоп ар ылы 

қ

үө

қ

ғқ

ты дап немесе  ла ын  рса   уысына  ойып тындады.

ң

құ ғ


құ

қ қ


қ

8

Зонд а оймышты жал ап нау асты  тізе т сына дейін т мендетіп оймыш а 1 л су 

қ

ғ

қң

ұ

өқ

йды, зондты нау асты  басынан 30 см биіктікке ж ймен к теріп суды  оймышты  

құ

қң

ә

өң

ң

т біне жеткенінен кейін  айтадан т мен т сіріп жуынды сумен тол анша к теді. 

ү

қ

өү

ғ

ү9.

Оймыш а жуынды су тол аннан кейін оны жуып шаю а арнал ан ыдыс а т гіп тастады 

қ

ғ

ғғ

қ ө


10

айтадан таза 1 л су  йды,  жіберген су сол к йінде таза болып шы анша процедураны 

Қ

құ

үққ

айталау  ажеттігін айтты.  олданыл ан заттарды  ауіпсіз жинау а ж не жою а арнал ан 

қ

қ

Қғ

қ

ғә

ғ

ғорапша а салды,  олын жуып кептірді.  

қ

ғқНебулайзерді ж ргізу

ү

1.Нау аспен амандасты, ж ргізілетін процедураны т сіндірді, оны отыр ызып келісімін 

қ

үү

ғ

алды.2.

олын жуып  ол аптарын киді.

Қ

қ ғ


3.

Аппаратты столды   стіне орнатып,  а па ын ашты,  ажетті жина тайтын б ліктерін 

ң ү

қ қ ғ


қ

қ

өорапшадан шы арып,  д рі  ятын б ліктерін жинастырды.

қ

ғә құ

ө

4.Шприцті  к мегімен 2 мл д рілік зат пен 2 мл физ.ерітіндіні небулайзерді  стаканына

ң ө


ә

ң

йып, араластырды.

құ

5.

Д рілік затты дайындап бол ан со  небулайзерді т тікті  к мегімен компрессор а ә

ғ

ңү

ң ө


ғ

ж не мундштукке жал ап, аппаратты электр тогына  осты.

ә

ғқ

6.

Ингаляция кезінде  имылдамай ж не с йлемей отыруын, сонымен  атар, баяу ж не тере  қ

ә

өқ

ә

ңдем алу  ажеттігін т сіндірді.

қ

ү7.

Мундштукті немесе бет маскасын нау ас а кигізіп, компрессорды  осып 1-2 мин 

қ қ

қ

ингаляция ж ргізді ж не 5-7 минут а дейін ингаляция жасау а болатынын айтты. ү

ә

қғ

8.

Компрессорды с ндіріп, небулайзерді  барлы  б ліктерін ажыратты.ө

ң

қ ө9.

Небулайзерді  барлы  б ліктерін 15% ас содасымен жуу керек екендігін ж не жуу а щетка 

ң

қ ө


ә

ғ

олдану а болмайтынды ын айтты.қ

ғ

ғ10.

олданыл ан заттарды  ауіпсіз жинау а ж не жою а арнал ан  орапша а салды,  олын 

Қ

ғ

қғ

ә

ғғ

қ

ғқ

жуып кептірді.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет