1. Кальцийдің химиялық таңбасыжүктеу 0.96 Mb.
бет5/6
Дата28.04.2016
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6

15 нұсқа


1. Ауыспалы валентті элемент

 1. Ag

 2. Al

 3. Si

 4. *Cr

 5. Zn

2. Электролит заттарға жатады:

 1. металдар

 2. *тұздар

 3. қант

 4. бейметалдар

 5. ерімейтін негіздер

3. Натрий гидроксидімен әрекеттесетін оксидтің формуласы

 1. CaO

 2. K2O

 3. FeO

 4. MgO

 5. 2O5

4. Судың электролизін қолданады:

 1. оттегін алу үшін

 2. натрий гидроксидін алу үшін

 3. * сутегін және оттегін алу үшін

 4. сутегін алу үшін

 5. сутек пероксидін алу үшін

5. Полипропиленнің 1-құрылымдық буыны

 1. Н2С = СН2

 2. *(- Н2С - СН- )

   1. |

   2. СН3

 3. Н2С =СН –СН3

 4. (- Н2С - СН- Н2С – СН- )

   1. | |

   2. СН3 СН3

 5. (- Н2С - СН2- )

6. Ядродағы протон саны...

 1. период нөмірін көрсетеді.

 2. ұшқыш сутекті қосылыстардың жалпы формуласын көрсетеді.

 3. *рет нөмірін көрсетеді.

 4. топ нөмірін көрсетеді.

 5. жоғарғы оксидтер формуласын көрсетеді.

7. Гомогенді реакция:

 1. фтор мен натрий

 2. күкірт пен хлор

 3. * хлор мен сутек

 4. натрий мен бром

 5. сутек пен натрий

8. Тұз қышқылымен әрекеттескенде сутегін түзетін зат:

 1. KOH.

 2. H2SO4.

 3. BaSO4.

 4. *Na.

 5. Na2O.

9. Мырыш гидроксидімен әрекеттесетін заттар қатары

 1. KOH, AgNO3

 2. P2O5, Cu(OH)2

 3. * H2SO4, KOH

 4. ZnSO3, Fe2O3

 5. CO2, Ca(OH)2

10. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. су тартқыш ұнтақ.

 2. суда жақсы ериді.

 3. *балық иісі бар.

 4. ақ ұнтақ.

 5. борпылдақ ұнтақ.

11. Көміртек атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы:

 1. *2s22p2.

 2. 2s22p4.

 3. 2s22p3.

 4. 2s12p0.

 5. 2s22p1.

12. Қайтымсыз толық гидролизденетін алюминий тұзы:

 1. AlCl3

 2. (CH3COO) 3Al

 3. Al2(SO4) 3

 4. Al(NO3)3

 5. *Al2S3

13. Ең қиын балқитын қосымша топ металы

 1. Pd

 1. * W

 2. Мо

 3. V

 4. Au

14. Пептидтердің ұзын тізбегі:

 1. Метапептидтер.

 2. Циклопептидтер.

 3. Ортопептидтер.

 1. * Полипептидтер.

 2. Олигопептидтер.

15. Бірвалентті метил радикалының метан молекуласынан айырмашылығы:

 1. Бөлінбейтін электрон жұбы бар.

 2. Бейтарап бөлшекті.

 3. Оң зарядты.

 4. *Жұптаспаған электроны бар.

 5. Реакцияға қатыспау қасиетінен.

16. Айналымдағы Х затының формуласы. C4H10 Х C6H14  C6H6.

 1. Дихлорбутан.

 2. Гексилен.

 3. Хлоргексан.

 4. Бутанол.

 5. * Хлорбутан.

17. Көлемі 2,24 л (қ.ж.) бутадиен-1,3-ке қосыла алатын бромның ең көп массасы:

 1. *32 г

 2. 4 г

 3. 8 г

 4. 16 г

 5. 64 г

18. Толуолдың оттекте жану реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттердің жалпы саны:

 1. 17.

 2. 10.

 3. 20.

 4. * 21.

 5. 11.

19. 7,8 г бензол броммен әрекеттескенде 9,7 г бромбензол алынды. Өнімнің шығымы (-пен)

 1. * 61,8

 2. 52,4

 3. 82,4

 4. 72,4

 5. 62,4

20. Құрамында 5 бромы бар 160 г бром суын түссіздендіретін этиленді алуға жұмсалатын этанолдың массасы

 1. 6,16 г

 2. 3,16 г

 3. 4,16 г

 4. 5,16 г

 5. * 2,30 г

21. Альдегидтердің химиялық қасиеттеріне сәйкес емес үрдіс

 1. *22. Күрделі эфир түзетін заттар жұбы:

 1. * CH3COOH және C2H5OH.

 2. CH2=CH2 және HCl.

 3. CH3COOH және HCl.

 4. CH3COOH және Na2CO3.

 5. С2Н5ОН және С2Н5ОН.

23. Глюкозаның тотықсыздану нәтижесінде;

 1. гексанол-1

 2. * алты атомды спирт

 3. глюкон қышқылы

 4. бес атомды спирт

 5. эфир

24. Берілген тізбектегі Х және У заттары

C2H2  Х  CH3COOH  CH3COOC3H7  У  CO2Х  C2H5COH; У  CH3  O  C2H5

 1. Х  C2H4; У  CH3COONa

*25. Мыс пен концентрлі азот қышқылының әрекеттесу теңдеуіндегі

X және Y заттары

 1. NO2 және H2O

 2. NO және H2O

 3. NO және 2H2O

 4. 2NO және 2H2O

 5. *2NO2 және 2H2O

16 нұсқа


1. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. +1

 2. +3

 3. C)* -1

 4. +2

 5. -2

2. Оттегінің химиялық таңбасы:

 1. Os

 2. Cs

 3. C

 4. Co

 5. * O

3. Еріген заттардан суды тазалау үшін қолданылатын әдіс:

 1. магнитпен әсер ету

 2. хромотография

 3. фильтрлеу

 4. тұндыру

 5. * дистильдеу

4. Бір атомды қаныққан спирттердің жалпы формуласы-

 1. СnН2n-1ОН

 2. СnН2n

 3. nН2n+1ОН

 4. СnН2n+1

 5. СnН2n+2

5. 1

C → CaC2

2 тізбегіндегі 1,2 реакциядағы әрекеттесетін заттар

C6H6 ←C2H2 1. * 1- СаО; 2- Н2О

 2. 1-О2 ; 2- Н2

 3. 1-Са ; 2-Н2

 4. 1-С2Н2 ; 2-Н2О

 5. 1-С ; 2-Са

6. Азот қышқылының мольдік массасы

 1. 63 моль/г.

 2. 63 г.

 3. 63 моль.

 4. 63.

 5. * 63 г/моль.

7. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом

 1. Be.

 2. *C.

 3. O.

 4. S.

 5. He.

8. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 2

 2. 1

 3. 4

 4. *3

 5. 5

9. Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы:

 1. Na, Mn, Al.

 2. Cs, Cu, Fe.

 3. K, Na, Cr.

 4. Cu, Na, Cr.

 5. *Ni, Cr, Zn.

10. Алюминийді өнеркәсіпте алу әдісі:

 1. AlCl3 -ді натриймен пісіру.

 2. Al2(SO4)3-мен калийді қыздыру.

 3. * Бокситтерден электрохимиялық әдіспен.

 4. Al2O3 сутегімен тотықсыздандыру.

 5. Алюминий тұздарының ерітіндісін бейтараптау.

11. Метанды ауа қатыстырмай қыздырғандағы реакция теңдеуі (1000C):

 1. * CH4 C + 2H2.

 2. CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl.

 3. CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O.

 4. 2CH4  C2H2 + 3H2.

 5. CH4 + H2O  CO + 3H2.

12. С5Н10→С6Н14→С12Н24 қатарында заттардың қайнау температурасы:

 1. * жоғарлайды.

 2. ең алдымен төмендейді, сосын жоғарлайды.

 3. өзгермейді.

 4. төмендейді.

 5. ең алдымен жоғарлайды, сосын төмендейді.

13. Күрделі эфирдің гидролиздену теңдеуі

 1. ROH + Na →

 2. * НCOOСН3 + НОН →

 3. НCOH +Ag2 O→

 4. ROH + ROH →

 5. НCOOH + СН3OH →

14. Полимерге тән қасиеттер

 1. химиялық белсенді заттар.

 2. хош иісті, газ тәріздес зат.

 3. *беріктік, жеңіл, тотықпайды.

 4. суда ерігіш заттар.

 5. тез тотығады.

15. С+О2 =СO2+402 кДж

Егер реакция нәтижесінде 206 кДж жылу бөлінсе,жанған көмірдің массасы 1. 1,2 г

 2. 12,1 г

 3. 2,8 г

 4. * 6,1 г

 5. 0,12 г

16. 10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:

A) 25 г.


B) *12,25 г.

C) 6,12 г.

D) 10 г.

E) 4 г.


17.

тізбегіндегі A заты 1. Cu(OH)2

 2. Cu

 3. CuOH

 4. *Cu2O

 5. CuO

18. Хлормен барлығы бірдей әрекеттесетін заттар тобы

 1. * CH4, H2O, NaBr

 2. CH3OH, KJ­, O2

 3. C2H4, O2, NaF

 4. C2H2, NaF, H­2O

 5. C2H2, MgO, H2O

19. Аниондардың тотықсыздандырғыш қасиеттерінің арту қатары

 1. Te2-  Se2-  S2-

 2. *O2-  S2-  Se2-

 3. Se2-  Te2-  Se2-

 4. S2-  O2-  Te2-

 5. Se2-  Te2-  S2-

20. Калий ортофосфаты мен күміс нитраты әрекетескендегі толық иондық теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:

 1. * 17.

 2. 11.

 3. 21.

 4. 16.

 5. 15.

21. 2,2,3-триметил3этилпентанның құрылым формуласы

 1. *
22. Бензолдан, толуолдан, пентаннан, ксилолдан крекинг-бензинді ажырату жолы:

 1. Ізбес суы.

 2. *Қанықпаған көмірсутектерінің реактивтері (KMnO4, бром суы).

 3. Күкірт қышқылының ерітіндісі.

 4. Күміс нитраты.

 5. Жағып, жалын арқылы.

23. Массасы 132 г этанальдің қ.ж. көлемі.

 1. 89,6 л.

 2. 22,4 л.

 3. 4,48 л.

 4. *67,2 л.

 5. 44,8 л.

24. Берілген заттардың ішіндегі  - аминовалериан қышқылы


*25. CO және СО2 қоспасының сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 18-ге тең. СО2 газының қоспадағы көлемдік үлесі

 1. 33%

 2. 60%

 3. 45%

 4. 55%

 5. *50%

17 нұсқа


1. Валенттілігі (VІ) тең оксид

 1. P2 O5

 2. Al2 O3

 3. Na2 O

 4. *CrO3

 5. Mn2O7

2. NaF-фтордың тотығу дәрежесі

 1. +1

 2. +2

 3. *-1

 4. -2

 5. +3

3. Бейметал оксиді

 1. Al2O3

 2. ZnO

 3. * Р2O5

 4. Na2O

 5. BeO

4. Бөлме температурасында су әрекеттеседі:

 1. күкіртпен

 2. қорғасынмен

 3. * калиймен

 4. көміртегімен

 5. мыспен

5. Пропион қышқылы

 1. Н3С - СООН

 2. НСООН

 3. СН3 – (СН2)2 -СООН

 4. * СН3 - СН2 -СООН

 5. СН3 – (СН2)3 -СООН

6. Марганец элементі...

 1. p-элементке жатады.

 2. *d-элементке жатады.

 3. f-элементке жатады.

 4. h-элементке жатады.

 5. s-элементке жатады.

7. Әрекеттесу кезінде газ түзетін заттар

 1. *тұз қышқылы және калий карбонаты

 2. калий карбонаты және мыс (ІІ) сульфаты

 3. натрий сульфиді және магний гидроксиді

 4. мыс (ІІ) сульфаты және натрий сульфиді

 5. магний гидроксиді және тұз қышқылы

8. Хлор қышқылындағы индекстер қосындысы

 1. *6

 2. 3

 3. 2

 4. 4

 5. 5

9. Реакция нәтижесінде күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакция үрдісі:

 1. Cu+S→

 2. Ca+S→

 3. * S+O2

 4. C+S→

 5. P+S→

10. Металдарды коррозиядан қорғауға қолданылмайтын құбылыс—

 1. гальваностегия

 2. катодтық қорғау

 3. *оксидтік қабыршағынан тазарту

 4. антикоррозиялық құймалар алу

 5. басытқылар қолдану

11. Этанның гомологтары:

 1. * Пентан, гексан.

 2. Метан, метил.

 3. Ацетилен, пропилен.

 4. Бутилен, бутан.

 5. Этан, бутан, этил.

12. Бензолды гидрлеу реакциясы:

*
13. Майдың түзілу теңдеуі

 1. СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Cu(OH)2

 2. НCOOH + СН3OH →

 3. НCOOСН3 + НОН →

 4. * СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + 3С17 Н35 СООН→

 5. СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Na→

14. Осы затпен әрекеттескенде аминқышқылдары қышқылдық қасиет көрсетеді:

 1. HCl.

 2. H2O.

 3. H2SO3.

 4. H2SO4.

 5. *KOH.

15. Температураны 100С градусқа көтергенде реакция жылдамдығы үш есе артатын болса, температураны 1500С -2000С-қа дейін көтергенде реакция жылдамдығы

 1. 250 рет артады

 2. *243 рет артады

 3. 269 рет артады

 4. 260 рет артады

 5. 264 рет артады

16. Берілген: Hg, ZnO, Fe(OH)3, MgCO3, K, Cu(OH)2 заттардың тұз қышқылымен әрекеттесетіндерінің саны

 1. 1

 2. 4

 3. 2

 4. * 5

 5. 3

17. Сіріңке жаққанда жүретін реакция:

 1. натрий нитраты+көмір+күкірт=

 2. калий нитраты+графит+күкірт=

 3. калий хлориді+ақ фосфор=

 4. * калий хлораты+қызыл фосфор=

 5. Eкалий перманганаты+графит=

18. Көміртек  тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы

 1. *H2, Fe, Sі

 2. O2, Fe, Cl2

 3. O2, CaO, Br2

 4. О2, H2, CuO

 5. H2, Al, F2

19. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар алюминий гидроксидінің массасы

 1. 54 г

 2. *13 г

 3. 117 г

 4. 78 г

 5. 39 г

20. Құрамында 18 атом сутек бар алкеннің салыстырмалы молекулалық массасы

 1. 164

 2. 132

 3. *126

 4. 142

 5. 108

21. 2-метилбутадиен-1,3-тің гомологы:

 1. *2-метилпентадиен-1,3.

 2. 2-метилпентадиен-1,4.

 3. Пентадиен-1,2.

 4. бутадиен-1,2.

 5. бутадиен-1,3.

22. Мына тізбектегі Х және У заттары:

CH4  X  C6H6  У  C6H5OH 1. бензол, толуол

 2. этанол, хлорэтан

 3. фенол, бензол

 4. бензол, хлорбензол

 5. *ацетилен, хлорбензол

23. α -глюкозамен β-глюкозаның бір-бірінен айырмашылығы неде;

 1. молекуладағы гидроксил топтың санына байланысты

 2. циклдағы көміртегі атомының санына байланысты

 3. молекулалық массасының мәні бойынша

 4. оттегі атомының санына байланысты

 5. *бірінші, екінші көміртегі атомындағы гидроксил топқа байланысты

24. Полимерлерді синтездеуге мономер ретінде қолданылатын, суда еритін сұйық, ароматты көмірсутек:

 1. *Стирол.

 2. Толуол.

 3. Гексан.

 4. Крезол.

 5. Бензол.

25. Тізбегіндегі 4 сатыдағы реакциядағы барлық коэффициенттердің қосындысы 1. 18

 2. 19

 3. 11

 4. 15

 5. *21

: files -> loader
loader -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
loader -> «550 лет Казахскому ханству». Интеллектуальная игра для старшеклассников
loader -> Әдісі: ойын- сайыс түрінде Қатысушылар: 5 а,в сыныптар Ойын барысы
loader -> Қазақ тілі Мұғалім: Мухамедкаримова К. Т. 9а, 9б сыныптары
loader -> Мағжан мен Абай сабақтастығы
loader -> Сабақтың тақырыбы: Абай шаңырағы Сабақтың мақсаты
loader -> Дүние жүзі тарихы
loader -> 2. 3 с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3 Вб ден 9 Вб-ге дейiн артқан. Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?


1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет