1. Ньютонның бірінші заңы а инерция заңыбет4/7
Дата18.02.2020
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

В) R = R0t

С)

Д)


85. Көршілес атомдардың бір жұбының өзара әсері

А) коваленттік байланыс

Б) сыртқы байланыс

В) ортаңғы байланыс

С) көршілес байланыс

Д) температуралық байланыс


86. Электрондық өткізгіштік

А) жартылай өткізгіштердегі еркін электрондардың санының артуы

Б) кемтіктік өткізгіштік

В) позитрондардың жойылуы

С) электрондардың кемуі

Д) кварктар байланысы


87. Диод

А) екі электрондық шам

Б) үш электродты шам

В) транзистор

С) термистор

Д) фоторезистор


88. Электролиз заңы

А) m = кI t

Б) m = Ut

В) m = -Fg

С) m = fa

Д) m = It


89.Газ разрядының түрлері

А) тәуелді және тәуелсіз

Б) оң және теріс

В) әсерлі және әсерсіз

С) ақ және қара

Д) түйінді және түйінсіз


90. 500 С-дегі болаттың меншікті кедергісі

А) 1,4-7 Омм

Б) 6,2 Омм

В) 1 Ом


С) 0,002Омм

Д) 18 10 -2 Омм


91.Электролиттік ваннадағы кернеу 0,4 В болса, 1тонна мысты рафинадтауға жұмсалатын энергия

А) 330кВт сағ

Б) 100кВт сағ

В) 20Вт сағ

С) 105мВт сағ

Д) 5МВт сағ


92. Магнит өрісін

А) электр тогы және тұрақты магниттер тудырады

В) кеңістікте пайда болады

Б) ортада тұрады

Г) қозғалыста болады

Д) қозғалмайтын зарядтар туғызады


93. Магнит индукция векторы

А) B =

В) B = - B

Б) B = I U

Г) B = C L

Д) B = I U


94. Магнит индукциясы сызықтарына перпендику ляр орналасқан ұзындығы 50 см өткізгіштен 3А ток өткенде әсер ететін күш 0,12Н болса, магнит индукциясы

А) 0,08 Тл

В) 0,02 Тл

Б) 0,8 Тл

Г) 0,2 Тл

Д) 0,008 Тл


95.Төменде келтірілген физикалық шамалардың СИ жүйесінде өлшемсізі

А) магниттік өтімділік

В) электр тұрақтысы

Б) электр заряды

Г) кернеулік

Д) заряд
96. Магнит индукциясының СИ жүйегі өлшем бірлігі

А)Тесла

В)Вебер


Б)Генри

Г)Ом


Д)Ватт
97. Магнит индукция векторының бағыты

А) S оңтүстік полюсынан N солтүстікке қарай

В) N солтүстік полюсынан S оңтүстікке қарай

Б) шығыстан батысқа қарай

Г) батыстан шығысқа қарай

Д) В вектордың орналасуына қарай


98. Лоренц күші

А) Fл = q B sin

В) Ф=BS cos α

Б) WM=LI2/2

Г) Fл = - F=

Д) Fл = q B cos


99. Магниттік өтімділік

А) =

В) =

Б) = В В0

Г) = IU

Д) Магнетиктердің полюсы


100. Өткізгіш ұзындығы 0,1м ,ток күші 50А болғандағы 10мТл магнит өрісі әсер ететін күш (Өрістің индукция сызықтары мен ток өзара перпендикуляр)

А) 50мН


В) 5нН

Б) 0,1кН


Г) 100Н

Д) 0,2МН
101. Электромагниттік индукция құбылысын ашқан ғалым

А) Майкл Фарадей

В) Людвиг Больцман

Б) Джеймс Клерк Максвелл

Г) Л.И.Мандельштам

Д) А.С.Попов
102. Магнит индукциясының ағыны

А) Ф = BSCosa

В) Ф = Δq Δt

Б) I = q Δt

Г) М =

Д) U = qепt


103. Магнит ағынының өлшем бірлігі

А) Вебер (Вб)

В) Тесла (Тл)

Б) Ампер (А)

Г) Вольт (В)

Д) Люкс (Лк)


104. Индукциялық токтың бағыты

А) энергияның сақталу заңымен анықталады

В) ток күшінің артуымен анықталады

Б) кернеудің кемуімен сипатталады

Г) индукция сызықтарына қарама-қарсы

Д) магнитпен әрекеттеседі


105. Индукциялық токтың күші

А) контурмен шектелген беттен өтетін Ф-ың өзгеріс жылдамдығына пропорционал

В) қозғалыс жылдамдығына тәуелсіз

Б) магнит ағынына қарама-қарсы және параллель

Г) Э.Қ.К-іне тең

Д) контурмен шектелмеген Ф-ың үдеуіне тең


106. Ленц ережесі бойынша индукциялық ток

А) өзін тудырған магнит ағынының өзгерісіне қарсы әсерлеседі

В) өзінің магнит өрісіне параллель орналасады

Б) өзінің Э.Қ.К-не жанамалай қосылады

Г) Лоренц күші сияқты әсер етеді

Д) Ампер күшімен тең дәрежеде болады


107. Магнит ағынына тәуелді болатын шамалар

А) магнит индукция векторы, индуктивтілік

В) кернеу,кедергі

Б) ауаның ылғалдылығы,температура

Г) жылдамдық,үдеу

Д) ток күші, электрон модульі


108. Индуктивтіліктің формуласы

А) L =

В) R =S

Б) U =· InГ) M =P·C /S

Д) C =I· S


109. Индуктивтіліктің өлшем бірлігі

А) Генри (Гн)

В) Ампер (А)

Б) Фарад (Ф)

Г) Тесла (Тл)

Д) Вольт (В)


110. Электромагниттік индукция заңы

А)

В) = RUq

Б) = Iuк

Г)

Д)


111.Конденсатор мен катушкадан тұратын жүйе

А)тербелмелі контур

В) потенциалдық жүйе

Б) энергия мен қуаттан тұратын жүйе

Г) көршілес байланыста болатын тізбек

Д) температуралық байланыстағы тізбек


112. Құйынды электр өрісі

А) күш сызықтары тұйықталған

В) құйынды параллель сызықтар

Б) күш сызығы өзара байланысқан өріс

Г) магнит өрісімен тікелей байланыспайды

Д) жеке өріс


113. Қозғалыстағы өткізгіштегі индукцияның Э.Қ.К-і

А) = υ В Sina

В)

Б) = Uq


Г) = IRUqSina

Д) = RUqCosa


114. Өздік индукция

А) = - L

В) F = IR2

Б) U = -U

Г) Q = RLC

Д) C =Uq
115. Токтың магнит өрісінің энергиясы

А) W =

В) W = RUq

Б) W =

Г) W = UIRqSina

Д) W = RUt
116. Бейтарап су тамшысы екі бөлікке бөлінген .Бірінші тамшының заряды +2q. Екінші тамшының заряды

А)0


Б) +2q

В) -2q


Г)+q

Д) –q
117. Сақинада пайда болатын индукциялық ток күші

А) I =

В) I = RUq

Б) I = UR

Г) I =

Д) I = R2tq
118. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 5мс ішінде 9мВб-дан 4 мВб-ге кемігендегі Э.Қ.К-і

А) 1В


В) 2 Ом

Б) 0,2 А


Г) 0,002В

Д) 0,1 Тл


119. 2000 орамды соленоидта 120В Э.Қ.К-і қоздырылса,магнит ағынының жылдамдығы

А) 60мВб/с

В) 10мкВб/сағ

Б) 0,1мВб/мин

Г) 0,2мВб/с

Д) 2,4нВб/с


120. Магнит индукциясы 4мс ішінде 0,2-ден 0,3Тл өзгеріп,10В индукция ЭҚК-і қоздыратын,ауданы 50см катушканың орам саны

А) 80


В) 22

Б) 100


Г) 45

Д) 51


121. Индуктивтілігі 0,6Гн-ға тең катушка ішіндегі ток күші 20А болғандағы магнит өрісінің энергиясы

А) 120Дж


В) 20Дж

Б) 0,21Дж

Г) 25Дж

Д) 3Дж
122. Өріс энергиясы 1 Дж,индуктивтілігі 0,5 Гн-ға тең дроссельдің орамындағы ток күшіА) 2 А

В) 1ОА


Б) 0,1 Ом

Г) 20 В


Д) 20А
123. Соленоидта ток күші 10А болса,0,5Вб магнит ағыны пайда болатын магнит өрісінің энергиясы

А) 2,5 Дж

В) 0,2 Дж

Б) 10 Дж


Г) 2 Дж

Д) 20 Дж
124. Электромагниттік тербелістер

А) зарядтың,ток күші мен кернеудің периодты өзгеруі

В) ток күшінің,қуат пен үдеудің периодты өзгеруі

Б) механикалық тербелістер

Г) кедергі,ұзындық пен ауданның периодсыз өзгерісі

Д) магнит өрісінің магнитті туғызуы
125. Тербелістің түрлері

А) еркін және еріксіз

В) ұзын және қысқа

Б) сыртқы және ішкі

Г) зарядты және зарядсыз

Д) тәуелді және тәуелсіз


126. Кл/с бірлікті ауыстыруға болатын бірлік

А)В


Б)Вм

В)В/м


Г)ВОм

Д)В/Ом
127. Тербелмелі контурдағы толық энергия

А) W =

В) W =

Б) W =

Г) W =

Д) W = 0
128. Тербелмелі контурдағы процестерді сипаттайтын теңдеу

А) q1 = -

В) q1 = LCq

Б) q11 =

Г) q11 = 0

Д) q 0 = 1


129.Тербелмелі контурда С= 400пФ, L=10мГн, кернеу амплитудасы Um=500В болcа,ток күші Im=Um

А) 0,1А


В) 10А

Б) 1А


Г) 0,2А

Д) 0,02А
130.Еріксіз электромагниттік тербелістер

А) Айнымалы электр тогы

В) еркін электромагниттік тербелістер

Б) магнит өрісі

Г) электр өрісі

Д) құйынды электр өрісінің таралу жылдамдығы
131. Гармоникалық тербелістер

А) физикалық шаманың синус не косинус заңы бойынша өтетін уақытқа тәуелді периодты өзгерістері

В) оң және теріс зарядтардың периодсыз өзгерісі

Б) физикалық шаманың әсерлі мен әсерсіз тербелістері

Г) ақ және қара түстердің пайда болуынан түзілетін қоспалар

Д) физикалық шамалардың түйінді және түйінсіз тізбекке жалғануы


132. Гармоникалық тербелістің амплитудасы

А) тербелістегі шаманың ең үлкен мәні

В) тербелістегі шаманың кіші мәні

Б) физикалық шамалардың жиынтығы

Г) тербелмелі шаманың ең минимал мөлшері

Д) косинус пен синустардың мәндерінің қосындылары


133. Тербелістің периоды

А) дененің қозғалысы толығымен қайталанатын ең аз уақыт

В) дененің қозғалысы кезіндегі қайталанбайтын моменттер

Б) денелердің қозғалмайтын физикалық шамалары

Г) тербелістің жиілігіне тең шама

Д) тербелмелі процестерді тудыратын құбылыстар


134. Тербелістің жиілігі

А) тербелістің периодына кері шама

В) кеңістікте пайда болатын тербелістер

Б) ортадағы тұрақты шама

Г) қозғалыстағы шамалардың үдемелі қозғалысы

Д) қозғалмайтын зарядтар туғызатын тербелістер


135. Тербелістің циклдік немесе дөңгелектік жиілігі

А) 2 секунд ішіндегі тербелістер саныДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет