1. Ньютонның бірінші заңы а инерция заңыбет6/7
Дата18.02.2020
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

а) электр сымы

б) тоқ көзі

в) кедергі

г) кілт

д) қабылдағыш
198.Электр тізбегінің контуры

а) бірнеше электр тармақтарының тұйықталған жолы

б) кедергілер жолы

в) электр тізбегінің түйіні

г) кернеудің жолы

д) қуаттың бағыты
199. Электростатикалық өрістің қасиеті

А) Тогы бар өткізгішке күшпен әсер етеді

Б)Тек электр зарядтары ғана тудырады

В). Уақытқа байланысты өзгеретін магнит өрісін тудырады

Г)Зарядталмаған денелерге әсер етеді

Д)Магниттелген денелерге күш түсіреді


200. Магнит индукциясының күш сызықтары

а) оң полюстен шығып, сол полюсіне

б) сол полюстен шығып, оң полюске

в) екі полюске де

г) тек оң полюске

д) тек сол полюске


201. Идеал газға тән емес қасиет

а) Идеал газ салмақсыз

б) Молекулалар арасында өзара әрекеттесу

в) Молекулалардың көлемін ескермеуге болады

г) Молекулалардың кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиядан көп

д) Идеал газ салмақты


202. Кристалдану процесінде дененің температурасының өзгеруі

а) температура тұрақты және белгілі шамаға ие болады

б) температура тұрақты болмайды

в) белгі шамасы жоқ

г) температура тұрақсыз, белгілі шамаға ие болады

д) дұрыс жауабы жоқ


203. Кристалл денелерге тән қасиет

а) балқу температурасының тұрақтылығы

б) балқу температурасының тұрақсыздығы

в) балқу температурасы жоқ

г) Конвенция

д) сәуле шығару


204. Қалыпты атмосфералық қысымдағы және 300 К температурасындағы ауанын 1 м3 көлемінің массасын анықта

а) 1 кг


б) 0,1 кг

в) 10-3 кг

г) 1,5 кг

д) 10 -2 кг


205. 3және 18 нКл зарядтар бір-бірінен 10мм қашықтықта орналасқан.Олардың әсерлесу күші

А)≈4,86·мН

Б)≈3мН

В)≈0,5мН


Г)13мН

Д)30мН
206.Электр тұрақтысының өлшем бірлігі

А)Кл²/Нм²

Б) Кл/Нм²

В) Кл²/Нм

Г) Кл/Нм


Д) Кл²/Н
207.Электр тұрақтысының сан мәні

А)8,85· 10¯¹² Кл²/Нм²

Б)9·10³ Кл²/Нм²

В)1,6·10² Кл²/Нм²

Г)8,85·10² Кл²/Нм²

Д)8,82·10³ Кл²/Нм


208.СИ жүйесіндегі кернеуліктің бірлігі

А)В/м


Б)Кл

В)Н


Г)Н/км

Д)Н/к
209. Тұрақты ток

а) бағыты мен шамасы уақытта өзгермейтін

б) өзгермейтін амплитудасы бар айнымалы

в) өзінің бағытын өзгертпейтін

г) тізбекте үздіксіз ағатын

д) өзінің мәнін өзгертпейтін
210.Газды идеал газ деп санау үшін ескерілмейтін эффектілер

а) Молекулалардың алыстан өзара әрекеттесуі

б) Молекулалардың соқтығысуы кезіндегі әрекеті

в) Молекулалардың соқтығысуы

г) Молекулалардың массасы

д) Молекулалардың жақыннан әсерленуі


211.Идеал газдың V0 көлемдегі қысы Р0. Тұрақты массса кезінде газ қысымын изотермиялық түрде 4 есе арттырады. Газдың көлемінің өзгеруі

а) процесс тұрақты температурада өтеді Р0 V0=RT0; 4P0V=RT0; газдың көлемі 4 есе кемиді

б) тұрақты көлемде өтеді

в) массасы ескеріледі

г) температура тұрақсыз

д) қысым тұрақты


212. Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы Р0. Тұрақты масса және тұрақты көлемде газдың қысымы 1,5 арттырады. Газдың температурасынын өзгеруі

а) V=const, сондықтан газдың температурасы да 1,5 есе артарды

б) P=const, газ-ң t-сы 2 есе артады

в) Т=const, температурасы өзгермейді

г) V=const, сондықтан газ-ң температурасы 1,5 есе кемиді

д) температура өзгеріссіз қалады


213. Массасы 5 кг, мольдік массасы 40•10-3 кг/ моль, газдың 500К. температурадағы қысымы 150кПа. Газ тұрған ыдыстың көлемін табу керек.

а)V=3,46м3

б)V=0,346м3

в)V=3,46мм3

г)V=3,46см3

д)V=34,6м3


214. Меншікті кедергі

А) өткізгіш материалдың электрлік қасиеттерін есептеуші шама

Б) Энергия көзі

В) гальваникалық элементтер

Г) үздіксіз зарядтар қозғалысы

Д) Барлық кедергі


215. Газдың температурасы 300К. болатын, ал 8 %-ке артты. Газдын температурасын тап.

а) 324 К


б) 3,24 К

в) 0,324 К

г) 32,4 К

д) 0,032К


216. Газ тығыз жабылған ыдыста қыздырылады. Төмендегі процестердің ішінен жүріп жатқан процесті көрсет

а) изохоралық процесс

б) изобаралық

в) изотермиялық

г) адиабаталық

д) ешқандай


217.Коваленттік байланыс

А) Көршілес атомдардың бір жұбының өзара әсері

Б) сыртқы байланыс

В) ортаңғы байланыс

С) көршілес байланыс

Д) температуралық байланыс


218. Екі оң таңбалы зарядтардың әсерлесуі

А)Зарядтар тебіледі

Б)зарядтар тартылады

В)әсерлеспейді

Г) массасына тәуелді

Д)күш сызықтарына тәуелді


219.Екі зарядтың арақашықтығын 5 есе арттырғанда Кулон күшінің өзгеруі

А)25 есе кемиді

Б)5 есе артады

В) 5 есе кемиді

Г)25 есе артады

Д)10 есе кемиді


220. Заряды q=-2нКл тамшысы заряды q=3 нКл су тамшысымен бірікті.Пайда болған тамшының заряды

А)+1нКл


Б)-1нКл

В)+5нКл


Г)-5нКл

Д)+3нКл
221. Сыйымдылқтары С=1мкФ, С=3 мкФ,С=6мкФ үш конденсатор берілген.Осыларды қосқандағы ең үлкен сыйымдылық

А)10мкФ

Б)8мкФ


В)6мкФ

Г)9мкФ


Д)7мкФ
222. Оң элементар зарядқа сәйкес келетін бөлшек

А)пратон


Б)нейтрон

В)электрон

Г) γ-бөлшек

Д) д-бөлшек


223. Қуаты 24 Вт, кернеуі 4 В шамның ток күші

А)6А


Б)4А

В)7А


Г)12А

Д)24А
224. Заттың электрохимиялық эквивалентінің өлшем бірлігі

А)кг/Кл

Б)В·С


В)Кл·С

Г)кг/В


Д)В/кг
225. Электрондық өткізгіштік

А) жартылай өткізгіштердегі еркін электрондардың санының артуы

Б) кемтіктік өткізгіштік

В) позитрондардың жойылуы

С) электрондардың кемуі

Д) кварктар байланысы


226. Диод

А) екі электрондық шам

Б) үш электродты шам

В) транзистор

С) термистор

Д) фоторезистор


227. Таза жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі

А)кемтіктік және электрондық

Б) электрондық

В) кемтіктік

Г) акцепторлық

Д)өткізгіштігі болмайды


228.Температураны арттырғанда металл өткізгіштің кедергісі

А)артады


Б)кемиді

В)өзгермейді

Г)бірдей

Д)тәуелді емес


229.Айнымалы токты түрлендіру үшін қолданылатын құрал

А) Трансформатор

Б) зарядталған бөлшектерді үдететін құрал

В) изатоптарды бөлу үшін қолданылатын құрал

Г) радиоактивті сәуле шығаруды анықтау үшін қолданылатын құрал.

Д) транзистор


230. 500 С-дегі болаттың меншікті кедергісі

А) 1,4-7 Омм

Б) 6,2 Омм

В) 1 Ом


С) 0,002Омм

Д) 18 10 -2 Омм


231.Электр шамының қылсымының ұштарындағы кернеу 4 В,ток күші 0,8 А. Қыл сымның кедергісі

А)5Ом


Б)3Ом

В)4 Ом


Г)8Ом

Д)6Ом
232. Диамагнетиктер

а) магниттік моменті болмайтын, магниттелмейтін материалдар

б) кедергісі өте төмен материалдар

в) кедергісі орташа материалдар

г) ток өткізетін, кедергісі жоқ материалдар

д) магнит өрісін жартылай өткізетін материалдар
233. Парамагнетиктер

а) магниттік моменті бар, магниттеле алатын материалдар

б) магниттік моменті болмайтын, магниттелмейтін материалдар

в) кедергісі орташа материалдар

г) ток өткізетін, кедергісі жоқ материалдар

д) кедергісі өте төмен материалдар


234. Ферромагнетиктер

а) магниттік моменті бар, өте жақсы магниттелетін материалдар

б) магниттік моменті болмайтын, магниттелмейтін материалдар

в) кедергісі орташа материалдар

г) ток өткізетін, кедергісі жоқ материалдар

д) магнит өрісін жартылай өткізетін материалдар

235. I= Мына формулаға сәйкес заң

а) Ом заңы

б) Кулон заңы

в) Джоуль-Ленц

г) Кирхгофтің 1-ші заңы

д) Ньютон заңы


236.Екі электрондық шам

А) Диод


Б) үш электродты шам

В) транзистор

С) термистор

Д) фоторезистор


237.Төменде келтірілген нұсқалардан толық тізбек үшін Ом заңы

а) I=

б) j=

в) P=

г) I=

д) I=


238.Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы

а) Электр тогы

б) Ом заңы

в) ЭҚК


г) Кулон заңы

д) Ток тығыздығы


239.Төменде берілген шартты белгі

а) конденсатор

б) транзистор

в) трансформатор

г) индуктивті катушка

д) диод
240.Халықаралық СИ жүйесінде ток күшінің өлшем бірлігі

а) 1А

б) 1Вт


в) 1В

г) 1Ом


д) 1Дж
241.Конденсатордың сыйымдылығының формуласы

а) с=

б) c=φ1+ φ2+ φ3

в) I=

г) I=

д) I=


242.Трансформатор

А) айнымалы токты түрлендіру үшін қолданылатын құрал

Б) зарядталған бөлшектерді үдететін құрал

В) изатоптарды бөлу үшін қолданылатын құрал

Г) радиоактивті сәуле шығаруды анықтау үшін қолданылатын құрал.

Д) транзистор


243.Жиілікке кері шама

А) Т=1/ν


Б)Т=πν

В)Т=4πLW


Г)Т=ν/πω

Д)Т=πνv/C


244.Тербеліс теңдеуі x = 5cos(16πt+8) болса тербеліс периоды

А)Т= с


Б) Т=8с

В)Т=8Гц


Г)Т=16м

Д)Т=16 п
245.Электростатиканың негізгі заңын тәжірибе жүзінде тағайындаған ғалым

А)Ш. Кулон

Б)Д.Джоуль

В)Р.Майер

Г)М.Фарадей

Д) Д:Томсон
246.Электр өрісінің қасиеті

А) зарядталған бөлшектерге күшпен әсер етеді

Б) зарядталмаған денелерге күшпен әсер етеді

В) магниттелген денелерге күш түсіреді

Г) Тұрақты магнит өрісімен түсіндіріледі.

Д)Жауаптар арасында дұрысы жоқ.


247.Халықаралық СИ жүйесінде энергияның өлшем бірлігі

а) 1Дж


б) 1В

в) 1А


г) 1Ом

д) 1Кл
248. Резонанс құбылысы

А) сыртқы айнымалы кернеудің ν мен тербелмелі контурдың ω бірдей болуы

Б) сыртқы айнымалы кернеудің U мен тербелмелі контурдың I бірдей

В) сыртқы айнымалы кернеудің R мен тербелмелі контурдың ω бірдей болуы

Г) сыртқы айнымалы кернеудің T мен тербелмелі контурдың U бірдей болуы

Д) сыртқы айнымалы кернеудің F мен тербелмелі контурдың I бірдей болуы
249. Егер өткізгіштің ұзындығын 2 есе ұзартса, онда оның кедергісі

а) 2 есе ұлғаяды

б) өзгермейді

в) 2 есе кемиді

г) 4 есе ұлғаяды

д) 4 есе кемиді


250.Зарядтарды тасымалдау жұмысын жасайтын бөгде күштер

а) ЭҚК-і


б) Ом заңы

в) ток


г) Кулон күші

д) Өріс
251.Ваттпен өлшенетін шама

а) Қуат

б) Ток күшів) Кернеу

г) Кедергі

д) Ток тығыздығы
252. Айнымалы электр тогын түзету

А)Э.Қ.К- ті түзету

Б) Индуктивті түзету

В) Кедергіні арттыру

Г) Кернеуді күшейту

Д) Дұрыс жауабы жоқ


253.Өткізгіштерді параллель қосқанда бірдей болатын шама

а) Кернеу

б) Ток күші

в) Кедергі

г) Қуат

д) Өткізгіштік


254. Амперметрдің тізбекке жалғану түрі

а) тізбектей

б) аралас

в) параллель

г) тармақталып

д) ұшбұрыштап


255. Өткізгіштерді тізбектей қосқанда бірдей болатын шама

а) Ток күші

б) Кернеу

в) Кедергі

г) Қуат

д) Өткізгіштік


256. Электрлік тізбек

а) Электр тоғы жүретін жолды құрайтын құрылғылардың жиынтығы

б) Бірнеше электр тармақтарының тұйықталған жолы

в) Электр тоғы жүретін жолды құрайтын қабылдағыштардың тізбегі

г) Электр зарядтарының бірыңғай бағытталмаған қозғалысы

д) бірнеше өткізгіштердің бір нүктеге жинақталуы


257.Дұрыс тұжырымды тап

а) ток күші – амперметр

б) кернеу – ваттметр

в) кедергі – вольтметр

г) қуат – омметр

д) күш- ваттметр


258.Диодтағы электродтар

А) анод және катод

Б) пратон мен нейтрон

В)Электрон мен электрон

Г) ядро мен электрон

Д) пратон мен нейтрон


259.Оң элементар заряд бөлшегі

А) пратон

Б) нейтрон

В) электрон

Г) кварктар

Д) позитрон


260.Жарық ауадан шыныға өткенде үлкен сыну көрсеткішке ие болатын түс

А) күлгін

Б)Жасыл

В) қызыл


Г) сары

Д) көк
261.Электролитте тоқ тасымалдайтын бөлшектер

А) Оң және теріс иондар

Б) Оң иондар және электрондар

В)Электрондар

Г)тек оң иондар

Г)тек теріс иондар

Д)электрондар


262.Электромагниттік толқынның интерференциясы

А)екі электромагниттік толқынның бірігіп бір-бірін күшейту немесе әлсіретуі

Б) электромагниттік емес толқынның бірігіп бір-бірін күшейтуі немесе әлсіретуі

В) электромагниттік толқынның түзу сызық бойымен таралуы

Г) электромагниттік толқынның индукциясы

Д) дұрыс жауабы жоқ


263.Мөлдір және мөлдір емес жолақтарға бөлінетін орта

А) дифракциялық тор

Б) жасыл жолақ

В) қызыл жолақ

Г) күлгін жолақ

Д) дұрыс жауабы жоқ


264.Триодтағы электродтар саны

А) 3


Б) 2

В) 5


Г)1

Д)4
265.Эйнштейннің салыстырмалы принципімен түсіндірілетін тұжырым

А)барлық инерциялық санақ жүйелерінде табиғаттың барлық заңдары бірдей болады

Б) ортадағы кез-келген жылдамдық жарық жылдамдығынан кіші болады

В) механика заңдары инерциалдық санақ жүйелерінде бірдей болады.

Г) ортадағы кез-келген жылдамдық жарық жылдамдығынан үлкен болады

Д) энергияның сақталу заңы
266.Контурдың индуктивтілігі 0,1 Гн. циклдік тербеліс жиілігі 1000 рад/с. конденсатордың сыйымдылығы

А)50мкФ


Б)7,1мкФ

В)100мкФ


Г)20мкФ

Д)14,1мкФ


267.Үздіксіз спектрлер шығаратын заттар және оның күйі

А)Өте қыздырылған қатты және сұйық заттар мен өте сығылған газдар

Б) Өте қыздырылған газдар

В) Сиретілген газдар

Г) Заттың бір-бірімен байланысқан немесе мүлдем байланыспаған молекулалары

Д) Газ тәрізді атомдық күйлеріндегі барлық заттар


268. Әтір исі бөлмеге мына құбылыстың әсерінен тарайды

А) Диффузия

Б) конвекция

В) Электрлену

Г) иондалу

Г) Тасымалдау


269. Астрономиялық денелерге жатпайтындар

А) Аметистер

Б) жұлдыздар

В) Кометалар

Д) планеталар

Г) метеориттер


270. Ауырлық күшін өлшейтін құрал

А) Динамометр

Б) манометр

В) спектрометр

Д) барометр

Г) ареометр


271. Заттың меншікті жылу сыйымдылығының бірлігі

А) ДЖ/кг


Б) ДЖ/кгС

В) Дж/С


Д) Дж

Г) Джкг
272. 200 С бөлме температурасындағы 1 литр суды қайнату үшін кететін жылу мөлшері

А) 336 кДЖ

Б) 33,6кДж

В) 336 Дж

Д) 3360 Дж

Г) 420 Дж
273. Меркурий құрылымы, рельефі, жылу өткізгіштігі бойынша ұқсас:

А) Айға


Б) Шолпанға

В) марсқа

Д) Юпитерге

Г) Нептунға


274. сутегінің бейтарап атомындағы электрондар саны

А) 1


Б) 2

В)3


Д) 4

Г) 0
275. Металдағы токты тасмалдайтын бөлшектер

А) электрондар

Б) оң иондар

В) теріс иондар

Д) оң және теріс иондар

Г) оң және теріс электрондар
276.Өткізгіштің кернеуі 9 есе артса, кедергінің өзгеруі

А) өзгермейді

Б) 9 есе артады

В) 9 есе азаяды

Д) 3 есе артады

Г) 3 есе азаяды


277. Линзаның опетикалық центрінен 10 см арақашықтықтағы бас оптикалық осьте линзада күннің кескінін береді. Линзаның фокустық арақашықтығы

А) 10 см


Б) 5 см

В) 20 см


Д) 0 см

Г) шектеусіз ұзын


278. Дененің орын ауыстыруы

А) бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын бағытталған түзу

Б) дененің жүріп өткен жолы

В) дене қозғалған траекторияның ұзындығы

Д) дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын кесінді

Г) дененің жүріп өткен арақашықтығы


279.Механикалық және электрогмагниттік толқындар тасымалдайды

А) энергияны

Б) массаны

В) затты


Д) ортаның бөлшектерін

Г) ортада орналасқан денелерді


280. Термоядролық реакция

А) миллиондаған градус температурада жүзеге асатын ядролық бірігу реакциясы

Б) нейтронның пратонға айналу реакциясы

В) протонның нейтронға айналу реакциясы

Д) уран ядросының ыдырау реакциясы

Г) плутон ядросының ыдырау реакциясы


281. Жарықтың жиілігі

А) Е/h


Б) Е/с

В) Ес


Д) Е h

Г) Е/ hс
282. Егер газдың көлемін өзгертпей температурасын арттырсақ, қысымының өзгеруі

А) артады

Б) кемиді

В) өзгермейді

Д) бастапқыда артады содан кейін кемиді

Г) қысымның згерісі газдың құрылымына тәуелді
284. Күннен Жерге берілетін жылу

А) Сәулелену

Б) конвекция

В) жылу өткізгіштік

Д! Диффузия

Г) жоғарыда аталған жолдармен


285. Трансформатордың орам саны 800 кернеуі 220 В-тан 11 кВ-қа дейін арттырса, екінші орамдағы орам саны

А) 40 000

Б) 40

В) 400


Д) 160

Г) 1600
286. Күн сәулесі айна бетіне 300 бұрышпен түседі. Шағылу бұрышы

А) 300

Б) 600

В) 900

Д) 1200

Г) 1500
287. Жүктің массасын 4 есе арттырса, жүктің тербеліс периоды

А) 2 есе артады

Б) 4 есе артадыДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет