1. пэвм-де есептерді шешу кезеңдеріДата02.02.2020
өлшемі39.24 Kb.
1.ПЭВМ-де есептерді шешу кезеңдері.

ЭЕМ-да есепті шешу есептеу машинасының жекелеген құрылғыларын басқару жүйелерінің командаларынан құрылған бағдарлама көмегімен бастапқы деректерді өңдеу негізінде нәтижелі ақпаратты алу процесін білдіреді.3-кезеңнен тұрады.2.Жиын

Жиын ұғымы — математиканың негізінде жатқан жалпы ұғымдардың бірі. Сондықтан жиын ұғымының дәл анықтамасын беру мүмкін емес. Біз жиын деп нені түсінетінімізді ғана айта аламыз. Әдетте жиын ретінде әртүрлі объектілердің алдын ала берілген ерекшеліктері бойынша топтастырылуын айтамыз.

Жиындарды үлкен латын әріптері арқылы белгілейміз: {\displaystyle A,B,C,X,I,Z} және т.б. Жиынды қүрайтын объектілер осы жиынның элементтері деп аталады. Жиын элементтері кіші латын әріптерімен белгіленеді: {\displaystyle a,b,c,x,u,v} және т. б. Қажет болғанда төменгі және жоғарғы индекстер еркін қолданылады.3.Есептерді Алгоритмдеу.Алгоритмнің негізгі қасиеттері

Бұл осы үлгінің кез-келген міндеттерін шешу үшін қажетті іс-әрекеттердің мазмұны мен дәйектілігі туралы нақты және түсінікті нұсқамалар жүйесі.

Негізгі қасиеттері:дискреттілік,детерминация,массовость,нәтижелік.(жалпылық,анықтылық)

4.Екі өлшемді массивтер,матрицалар ,n-өлшеу массивтері

Turbo Pascal программалау тілі бір өлшемді массивтермен қатар екі өлшемді және көп өлшемді массивтерді қолдануға мүмкіндік береді. Егер массивте екі индекс болса, онда оны екі өлшемді массив деп атайды және екі өлшемді массив матрица деп те аталады.

Екі өлшемді массивтерде жол мен бағанның қиылысуында орналасқан әрбірэлементтіңорнысолжолжәне баған номеріменанықталады. Сондықтан екі өлшемді массивті сипаттау үшін екі индекс қолданылады. Массивтің элементін жазу кезінде индекстер массивтің атынан соң тік жақша ішіне жазылады және олардың арасына үтір қойылады.

Екі өлшемді немесе көп өлшемді массивтермен жұмыс істеу үшін, олар сипаттау бөлімінде көрсетілуі тиіс.

Екі өлшемді массивті var бөлімінде сипаттаудың жалпы түрі:

Varмассив атауы: массив типінің атауы;

Екі өлшемді миассивті type бөлімінде сипаттаудың жалпы түрі: type

Массив типінің атауы =array \аІ..ап bl..bn. \ of элемент muпі;

A-массив аты, 1..m – бірінші индекстің өзгеру шегі, 1..N – екінші индекстің өзгеру шегі, real-массив элементтерінің түрі.

Бұл жағдайда V айнымалы зат түріндегі үш элементтен тұратын бір өлшемді массив ретінде жарияланған.А айнымалысы екі жолдан тұратын екі өлшемді массив ретінде сипатталған, әрқайсысында үш элементтен.Екі өлшемді массивтің қалыптасуын үш тәсілдің бірімен жүзеге асыруға болады: клавиатурадан кездейсоқ сандар генераторы арқылы енгізу, Файлдан оқу.5.Алгоритмдерді жазу формалары (тәсілдері)

Алгаритмнің сөздік тәсілі-есептеудің дәйекті қадамдарының мазмұны табиғи тілде еркін түрде беріледі.Алгоритмдерді жазудың операторлық схемалары-бұл есептеу процесінің жекелеген учаскелерінің мазмұнын сипаттайтын операторлардың көмегімен алгоритмді ұсынудың аналитикалық нысаны.Блок-схема әдісі-алгаритмнің логикалық құрылымының графикалық бейнесі.Блок-схемада өңдеу процесінің әрбір кезеңі есептелетін операциялардың сипатына байланысты белгілі бір конфигурациясы бар геометриялық фигуралар түрінде ұсынылады.

4-тәсіл:сөзбен жазылу,алгоритмдік,графикалық,программалау тәсілдер.

6.Жиындағы операциялар

Екі жиын сол кезде және олардың барлық элементтері бірдей болғанда ғана эквивалентті болып саналады, және де элементтердің жиындағы жүру тәртібі немқұрайлы. Егер бір жиынның барлық элементтері басқасына кірсе, бірінші жиынды екінші жиынға қосу туралы айтады, бос жиын кез келген басқаға қосылады (кез келген жиынның бөлігі болып табылады).

Көпше мәндердің біртектес іріктемелеріне талдау жүргізу немесе еркін келіп түсетін мәндерді жинақтау қажет жерде жақсы жұмыс істейді. "Көп" типті мәндер жинақы кодталады: бір элемент 1 бит жұмсайды. 256 элементтердің жиыны тек 32 байтты алады. Кемшілігі-жиындарды шығару мүмкін емес. Көптеген элементті алу механизмі жоқ, бірақ математикада мұндай әрекет анықталмаған.

7.Алгоритмдер құрылымының түрлері

Деректерді өңдеудің алгоритмдік процестері сызықтық,тармақталған,циклдік түрлерге бөлінеді.

Алгоритмдер құрылымының түрлері

Деректерді өңдеудің алгоритмдік (немесе есептеу) процестері сызықтық, тармақталған, циклдық түрлерге бөлінеді.Сызықтық деп есептелінудің дербес кезеңдері олардың жазбаларының реттілігімен, яғни табиғи тәртіпте орындалатын есептеу процесі аталады.Әрбір операция дербес, кез келген шарттан тәуелсіз болып табылады.Сызықты есептеу процестері арифметикалық өрнектерді есептеу кезінде орын алады. 1-мысал: а + с.Тармақ деп бастапқы жағдайларға немесе аралық нәтижелерге байланысты алдын ала қарастырылған (ықтимал) бағыттардың бірі бойынша жүзеге асырылатын процесс деп аталады. Бұл үдерісте әрбір жеке есептеу бағыты есептеу тармағы деп аталады. Таңдау логикалық шарттардың орындалуын тексеру арқылы жүзеге асырылады.Деректерді өңдеудің әрбір нақты жағдайында есептеу процесі тек бір тармақ бойынша орындалады,ал қалғандарын орындау-жоққа шығарылады.Екі тармақты қамтитын тармақталған процесс қарапайым, екіден көп тармақ - күрделі деп аталады.Тармақталу бағыттары логикалық тексерумен таңдалады, нәтижесінде екі жауап болуы мүмкін: "иә" - шарт орындалды, "жоқ" -шарт орындалмаған.8.Процедуралар мен функциялар.Процедуралар сипаттамасы.

Процедура (ағылш. Procedure) — керектігіне қарай жұмыс істейтін бағдарламаның ішінен алынатын жөне белгілі бір жұмысты орындайтын бағдарлама бөлігі; қандай да бір алгоритмдік тілдің немесе бағдарламалау тілінің ережесі бойынша синтаксистік қалыпқа келтірілген N орынды операция.

Процедуралардың сипаттамасы.

Мысалы, бағдарлама-мәтіндердің редакторы жасалады. Бұл бағдарламада редакцияланатын мәтіндердің фрагменттерін "минус"белгілерін айтамыз, бірдей символдардан тұратын бір басқа сызықпен бөлу мүмкіндігі көзделуі тиіс. Бұл мүмкіндікті іске асыру үшін редактор-бағдарламада тиісті процедураны жасауға болады.

program editor;

{разделы описания меток, констант, типов и переменных}procedure line; | procedure line (ch: char; ln: integer);

var symbol:integer;

begin {начало тела процедуры}

write(‘{‘);

for symbol:=1 to 78 do write(‘-‘);

writeln(‘}‘);

end; {конец тела процедуры}

begin {начало тела программы}line;{вызов процедуры}

end.{конец тела программы}Функция – программаның кез келген жерінде шектеусіз қолдануға болатын программа бөлігі. Функцияның анықтамасын былай нақтылауға болады.

Функция – программалау процесінде алдын ала таныстырылған атау бойынша шақырып орындалатын программаның тәуелсіз бөлігі. Функция үш бөліктен тұрады: атау, аргумент (параметр), функция денесінен тұрады.

Функциялардың сипаттамасы.Берілген санның берілген дәрежесін есептеу

program example;

{разделы описания меток, констант, типов и переменных}function power (num, pow: integer): integer;

var i: integer;

a: real;


begin {начало тела функции }

a:=num;


for i:=1 to pow do a:=a*num;

power:=a;

end; {конец тела функции }

begin {начало тела программы}read (a, b);

x:=power(a, b)+y; {обращение к функции }

end.{конец тела программы}9.Деректер түрлері.Түсінік және жіктеу

10.Динамикалық жады ұғымы

Динамикалық жад-(Дина-мическая память;dynamic Random Access memory,DRAM)-бұл жадтың сақтау ұяшықтары жартылай өткізгіштік микросхема элементтерінен құрастырылған конденсаторлар ретінде жасалған.Компьютердің жадысы ұяшықтардың жиыны болып табылады.Қайсыбір байттың адресін қолданып жадының кез-клген байтына қатынас жасауға ьолады.Динамикалық жадыны басқару үшін көрсеткіштер қолданылады.

Динамикалық жадтардың түрлері:MDRAM,FPM,VRAM,EDO,BEDO,SpRAM,WRAM,RDRAM және т.б.

11.Қарапайым деректер түрлері

1.Иерархиялық 2.Желілік 3.Реляциялық12.Процедуралар мен функциялар.Процедуралардың сипаттамасы

Процедура (ағылш. Procedure) — керектігіне қарай жұмыс істейтін бағдарламаның ішінен алынатын жөне белгілі бір жұмысты орындайтын бағдарлама бөлігі; қандай да бір алгоритмдік тілдің немесе бағдарламалау тілінің ережесі бойынша синтаксистік қалыпқа келтірілген N орынды операция.

Процедуралардың сипаттамасы.

Мысалы, бағдарлама-мәтіндердің редакторы жасалады. Бұл бағдарламада редакцияланатын мәтіндердің фрагменттерін "минус"белгілерін айтамыз, бірдей символдардан тұратын бір басқа сызықпен бөлу мүмкіндігі көзделуі тиіс. Бұл мүмкіндікті іске асыру үшін редактор-бағдарламада тиісті процедураны жасауға болады.

program editor;

{разделы описания меток, констант, типов и переменных}procedure line; | procedure line (ch: char; ln: integer);

var symbol:integer;

begin {начало тела процедуры}

write(‘{‘);

for symbol:=1 to 78 do write(‘-‘);

writeln(‘}‘);

end; {конец тела процедуры}

begin {начало тела программы}line;{вызов процедуры}

end.{конец тела программы}Функция – программаның кез келген жерінде шектеусіз қолдануға болатын программа бөлігі. Функцияның анықтамасын былай нақтылауға болады.

Функция – программалау процесінде алдын ала таныстырылған атау бойынша шақырып орындалатын программаның тәуелсіз бөлігі. Функция үш бөліктен тұрады: атау, аргумент (параметр), функция денесінен тұрады.

Функциялардың сипаттамасы.Берілген санның берілген дәрежесін есептеу

program example;

{разделы описания меток, констант, типов и переменных}function power (num, pow: integer): integer;

var i: integer;

a: real;


begin {начало тела функции }

a:=num;


for i:=1 to pow do a:=a*num;

power:=a;

end; {конец тела функции }

begin {начало тела программы}read (a, b);

x:=power(a, b)+y; {обращение к функции }

end.{конец тела программы}13.Деректер түрлері.Типтердің үйлесімділігі

14.Мекен-жайлар мен көрсеткіштер.Көрсеткіштерді жариялау

15.Сызықтық және тармақталатын процестердің операторлары.

Сызықтық алгоритм – тармақталу мен қайталану әрекеттері жоқ, әрекеттердің тізбектей орындалуын сипаттайтын алгоритм түрі. Сызықтық алгоритм – барлық әрекет тізбекпен, бірінен соң бірі табиғи реттілікпен бір реттен орындалатын алгоритмдік құрылым. Сызықтық программа деп шартты тексеру, тармақталу және қайталану операторлары жоқ, енгізу, шығару операторларынан және орындау командаларынан тұратын, қарапайым программаны айтамыз. Программалау тілін пайдаланып, компьютерге мәлімметтер-ді енгізуге, өңдеуге, өңделген нәтижелерді экранға шығаруға неме-се файлға жазуға болады. Өткен тақырыптарда танысқанымыздай Паскаль программалау тілі модульдік программалау тіліне жатса, Lazarus – Паскаль тілі негізінде жасалған объектіге-бағытталған визуалды программалау ортасына жатады.

16.Python тілі-негізі сипаттамалары мен қолданылу аясы

"Python"— ең жаңа, заманауи бағдарламаллау тіліне жатады. Бұл тілді ең алғашында Ван Россум атты нидерландық адам ойлап тапқан. Python — жоғары дәрежедегі бағдарламаллау тілі. Python тілі қазіргі кезде ең көп таралған бағдарламаллау тілі болып саналады. Бұл тілде жасалған ең атақты бағдарлама ол бәріміз білетін Instagram əлеуметтік желісі. Будан баска Python бағдарламалау тілінде BitTorrent,Ubuntu,Blender,GIMP,Civilization IV,Battlefield 2,World of Tanks секілді бағдарламаларда кездестіре аламыз. Python-ды қолданатын компанияларға Google, Facebook, Yahoo, NASA, Red Hat, IBM, Instagram, Dropbox, Pinterest, Quora, Яндекс, Mail.Ru т.б келтіре аламыз.17.Деректерді Енгізу-шығару операторлары

Паскаль тілінде енгізу-шығару операторлары процедура болып анықталады. Айнымалыларға сандық мәндерді беру үшін меншіктеу операторын қолданамыз. Программа айнымалының шексіз көп мәнін есептеу үшін программада read – енгізу операторы қолданылады. Программаның орындалу барысында read операторы кездесісімен машина тоқтап, қолданушыдан айнымалы мәнін енгізуді сұрайды, мән енгізілгеннен соң программаның орындалу процесі ары қарай жалғасады. Енгізу операторының жазылу формасы: read (a1, a2, … , an), мұндағы а1, а2, … , аn енгізу ретімен мәндер қабылдайтын айнымалылар. Егер айнымалы нақты деп сипатталып, ал оның қабылдайтын мәні бүтін сан болса, онда бүтін санды да, сол сияқты нақты санды да енгізе беруге болады. Мәліметтерді енгізу барысында жаңа жолға көшіретін readln параметрсіз енгізу операторын қолдануға рұқсат етіледі. Енгізілетін айнымалылардың мәндері integer, real, char, string (сөз тіркестері) типтеріне жатуы мүмкін. Логикалық айнымалылардың мәндерін енгізуге болмайды. Егер енгізу перне арқылы жүзеге асырылмай, дискілік файл арқылы жүргізілсе, онда жақша ішінде бірінші болып файл аты жазылады. Read (FN, b1, b2, … , bn); Read (FN, b1, b2, … , bn); Readln (FN); Мұндағы FN – мәндер енгізілетін дискідегі файл аты; bi – айнымалылар идентификаторлары, файлдарда да мәндер бір қатардан немесе келесі қатардан оқыла береді, сол себепті мұнда да операторлардың үш түрі де қолданылады.Файлдағы мәліметтер бір-бірінен «бос орын» не «енгізу» пернесі арқылы бөлінуі тиіс, яғни файлға әрбір мән енгізілгеннен кейін «_», ал қатар соңына «» таңбасы қойылады. Мәліметтерді ЭЕМ есінен дисплей экранына басып шығаруға арналған шығару операторы write. Оператордың жазылу формасы: Write (a1, a2, … , an); Нақты және бүтін сандарды экранға шығару үшін write операторында оның форматын көрсетуге болады. Нақты сандар үшін формат екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте санның таңбасымен қоса есептегенде оның алатын орнының саны, екінші бөлікте бөлшек бөлігінің алатын орыны көрсетіледі. Паскаль тілінде writeln параметрсіз шығару операторын қолдануға болады. Бұл оператордан кейін келетін параметрлі шығару операторы мәліметтерді жаңа жолына шығарады. Нақыт сандар үшін оның жалпы енін, сонан соң бөлшегі алатын орынды көрсету қажет, сол себепті аралас сандарды бейнелеуде оның ені қос нүктемен бөлінген екі бүтін сан арқылы жазылады. Мысалы, С=-145.7865 болғанда WRITE(C:8:3) операторы экранға –145.786 мәнін шығарады, мүндағы жалпы орындар саны – 8, ал бөлшек үш санмен бейнеленгендіктен соңғы бір сан жазылмай қалып отыр. С айнымалысының берілген мәнін толық бейнелеу үшін WRITE(C:9:4) операторын жазу керек еді. Жалпы нақты санды экранда бейнелеу операторының жазылу түрі: WRITE(C:n:m); Мұндағы n – C мәнінің бүтін бөлігіне белгіленген орын саны; m – C мәнінің бөлшек бөлігіне белгіленген орын саны. n-нің мәні таңбаны, бүтін мен бөлшекті бөлетін нүктені және бүтін сандар орнын бөлшекке қосып көрсететіндіктен, ол n>m+3 болуы тиіс. Экранға шығаратын сандардың арасында қалдырылатын бос орындар санын да осы жолмен көрсетуге болады. Ол үшүін екі апостроф жазып, одан кейін қос нүктемен бөлінген бүтін сан арқылы қалдырылатын бос орындар санын өрнектейміз. Мысалы: WRITE(b:8:3, ‘ ‘: 4, c:12:4); Мұндағы 4 – b мен с сандарының арасындағы бос орындар саны. Мысалы: PROGRAM A(input, output); VAR x, y, z:string[10]; a, b, c: real; m, n: integer; BEGIN x:=’f’; y:=’j’; z:=’jan’; a:=23.5; b:=23.456789; m:=1444; n:=6785; WRITE(x:2, y:2, z:4, a:5:2, b:9:6, m:6, n:5:0) END. Программа тақырыбындағы жақша ішіндегі екі сөз (input, output) керекті мәліметтер пернелерден енгізілетінін, ал нәтиже экранға шығарылатынын мәлімдейді. Паскальдың стандарты бұл екі сөзді жазуды міндетті түрде талап еткенімен Паскальда оларды жазбауға рұқсат етілген, сондықтан мысалдарда бұл параметрлерді көрсетпейміз. Енгізу және шығару операторлары іс жүзінде барлық программаларда қолданылады.
Дереккөзі: https://qazbrand.info/all/1997/menshikteu-operatory-engizu-shy-aru/

18.Циклдік процесс операторлары

Бағдарламадағы қайталанбалы процесстердi «үшiн», «дейiн» және «әзiрше» -деп аталатын алгоритмдiк құрылымдарды пайдаланып ұйымдастыруға болады. Осы құрылымдарға сәйкес Паскальда үш түрлi: for(үшін), while(әзiрше) және repeat(дейiн) циклдік операторлар бар19.Динамикалық жадымен жұмыс істеу үшін процедуралар мен функциялар

Процедура-кейбір әрекеттерді орындайтын қосалқы алгаритм.Бұл шақыруға болатын бағдарламаның атау берілген фрагменті.Процендура оны шақыру кезінде анықталған болуы керек.Рәсімнің анықтамасы қосалқы def сөзінен басталады.Процедураны өз атымен шақырылады,одан кейін дөңгелек жақшалар қойылады,мысалы,Err().Бір процедураны бір бағдарламада бірнеше рет шақыруға болады.Процедураларды пайдалану кодты қысқартады және оқылуы жеңіл.20.Алфавит,сөздер,өрнектер,негізі ұғымдар

21.Цикл ұғымы.Циклдік құрылым алгоритмдерінің түрлері.Салынған циклдер

Цикл (Cycle, loop) — 1) алгоритмнің немесе программаның бірнеше рет орындалатын бөлігі; ол берілген айнымалы белгілі бір мәнге жеткенше немесе бір көрсетілген шарт орындалып болғанша атқарылатын программадағы бірнеше рет қайталау операторлар жиынынан тұрады; 2) сол бір тізбек бойымен тұракты түрде кайталап отыратын операциялар жинағы. Операцияны әрбір қайталау кезінде өзгеріс болады.

Алдынғы шартты цикл, Кейінгі шартты цикл, Ортасынан шығу циклы, Санауышы бар цикл.

22.Массив ұғымы.Циклдік құрылым алгоритмдерінің түрлері.Салынған циклдер

Массив-бұл нөмір бойынша реттелген қарапайым немесе құрамдас Құрылым элементтерінің өлшемі мен конфигурациясы бойынша біртекті, бекітілген жиынтығы болып табылатын деректер құрылымы.Массив қажетті массив элементінің орналасқан жерін көрсету үшін қажетті өлшемдердің (координаттардың) атымен және санымен анықталады.Массивтерді екі түрлі белгілер бойынша жіктеуге болады:Массивтер өлшемдерінің саны бойынша бір өлшемді (векторлар), екі өлшемді (матрицалар) және көп өлшемді болып бөлінеді; массивтер элементтерінің типі бойынша деректердің біртекті құрылымының массивіне, деректердің біртекті емес құрылымының массивіне және файл массивіне бөлінеді.23.Күрделі операторлар.Құрамдық операторлар.Бос оператор

24.Тағайындау операторлары.Бағдарламаның жылдамдығы

25.Динамикалық жадты таңдау және босату.

Турбо Паскалда барлық динамикалық жады түгелімен үйме (куча)деп аталатын байттардың массиві ретінде қарастырылады. Үйме физикалық тұрғыдан жоғарғы(в старших адресах) адрестерде, программаның денесі орналасқан жады облысынан соң бірден басталады. Үйменің басы стандартты HEAPORG айнымалысында, ал соңы HEAPEND айнымалысында сақталады. Динамикалық жадының бос аймағының шекарасы HEAPPTR көрсеткішінде сақталады.

Кез-келген динамикалық орналастырылатын айнымалы үшін жады NEW процедурасы арқылы бөлінеді. Бұл процедураны шақыруда қолданылатын параметр – типтендірілген көрсеткіш болып табылады. Процедураны шақыру нәтижесінде көрсеткіш берілгендерді орналастыру қайсы динамикалық ұяшықтан басталатын болса сол динамикалық ұяшықтың адрестік мәнін қабылдайды.

26.Жазбалар,олардың сипаттамасы.

Жазба сипаттамасы (Описание записи; record description (declaration)) — мәліметтерді сипаттау тәсілдерінің көмегімен программадағы жазбаның атауы мен атрибуттарын (типін, мәнін, дәлдігін және т.б.) анықтау.

27.Берілген қайталау саны бар циклдар.Python параметрі бар циклдер

28.Алгоритмдердің қасиеттері

 Алгоритмнің мынадай негізгі қасиеттері бар:

 Дискреттілік . Алгоритм аяқталған іс-әрекеттер тізбегінен –қадамдардан тұрады. Келесі қадамға өту тек алдығы қадам жүзеге асқан соң немесе аяқталған соң ғана орындалады. Әрбір жеке қадамның орындалуы орындаушыға арнаулы нұсқау арқылы алдын-ала көрсетіледі. Алгоритмнің жеке қадамдардан тұру қасиетін дискреттілік деп аталады.

Анықтылық. Бұл қасиет, алгоритмнің әрбір ережесі анық, бірмәнді және ешқандай күмән туғызбауы керектігінен тұрады. Бұл қасиеттің арқасында алгоритмнің орындалуы ешқандай қосымша нұсқау немесе есептер туралы мелімет қажет етпейді.  • Жалпылық.Алгоритмнің көмегі арқылы тек бір ғана тиянақты есепті шығаруға емес, сонымен катар соған ұқсас есептер жиынын шығаруға болады. Мұндай есепті шешудің алгоритмі жалпы түрде құрылады. Ал есептер бір-бірінен тек бастапқы берілгендерінен ғана ажыратылады.

  • Нәтижелілік. Бұлқасиет алгоритмнің қадамдарының белгілі бір саны есепті шешуге алып келуі керектігінен тұрады.


29.Динамикалық жады және көрсеткіштер

30.Массивтер

Массивтер деп жалпы атау бойынша жүгінуге болатын біртипті мәліметтер(айнымалылар)жиынын айтады,

Массив дегеніміз – бір типті берілгендер жиыны. Басқаша айтқанда, массив – бір атауға біріктірілген айнымалылардың реттелген тізбегі. Массивтің әр элементі массивтің атымен белгіленеді де, оның индексі қойылады. Паскаль тіліндегі массив элементтерінің индексі алгоритмдік тілдегі тәрізді тік жақшаға алынып жазылады, мысалы a[i]. a – массив аты, [i]- индексі.

31.Python тілінің элементтері

"Python"— ең жаңа, заманауи бағдарламаллау тіліне жатады. Бұл тілді ең алғашында Ван Россум атты нидерландық адам ойлап тапқан. Python — жоғары дәрежедегі бағдарламаллау тілі. Python тілі қазіргі кезде ең көп таралған бағдарламаллау тілі болып саналады. Бұл тілде жасалған ең атақты бағдарлама ол бәріміз білетін Instagram əлеуметтік желісі. Будан баска Python бағдарламалау тілінде BitTorrent,Ubuntu,Blender,GIMP,Civilization IV,Battlefield 2,World of Tanks секілді бағдарламаларда кездестіре аламыз. Python-ды қолданатын компанияларға Google, Facebook, Yahoo, NASA, Red Hat, IBM, Instagram, Dropbox, Pinterest, Quora, Яндекс, Mail.Ru т.б келтіре аламыз.32.Бағдарламаны логикалық ұйымдастыру

33.Массивтер мен жиынтықтар

Массив – бұл бір типті элементтердің ортақ атпен біріктірілген жиынтығы. С# тіліндегі массивтерді қолдану массивтердің басқа программалау тілдерінде қолданылуына ұқсас келеді. Бірақ, С#-массивтердің маңызды айырмашылықтары бар: олар деректердің сілтемелік типіне жатады, бұдан басқа – олар объектілер түрінде жүзеге асырылған. Нақты түрде массив аты динамикалық жад аймағына сілтеме болып табылады. Мұнда анықталған типтегі элементтердің жиынтығы тізбекті түрде орналасалы. Элементтерге жадты бөлу массивті инициализациялау кезеңінде жүреді. Ал жадты босатуды «қоқыстарды жинау» жүйесі қадағалайды – қолданылмайтын массивтер осы жүйемен автоматты түрде пайдаланылады.

34.Мәліметтер типтері.Түсінігі және жіктелуі

Біз не істеп жатқанымызды,қандайда бір заттарды немесе нысандарды жасап жатқанымызды байқауға болады.Біз обектілерді,олардың жай күйін және т.б өзгертеміз.Комьпютермен ұқсастықты жүргізуге және машинада қандайда бір обьектілерді айла-шарғы жасайды деп айтуға болады.Python бағдарламалау тілімен танысу кезінде бізді үш дерек түрі қызықтырады:бүтін сандар,қалқымалы нүктелі сандар,жолдар.35.Жинақтардағы жұмыс


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет