1. Рим азаматтыќ ќ±ќыѓыныњ пєні болып не табылады? а жеке ќ±ќыќтыќ ќатынастарДата25.04.2016
өлшемі45.67 Kb.
1. Рим азаматтыќ ќ±ќыѓыныњ пєні болып не табылады?

а) жеке ќ±ќыќтыќ ќатынастар;

б) мемлекеттер арасындаѓы ќатынастар;

в) м‰ліктік ќатынастар;

г) жариялы ќатынастар.
2. Рим жеке ќ±ќыѓыныњ ж‰йесіне нелер кірген?

а) цивильдік ќ±ќыќ;

б) преторлыќ ќ±ќыќ;

в) халыќ ќ±ќыѓы;

г) “а” – “в” пунктінде кµрсетілген барлыѓы.
3. Императордыњ шыѓарѓан сот шешімі

а) декрет деп аталады;

б) эдикт деп аталады;

в) рескрит деп аталады;

г) сандат деп аталады.
4. Corpus iuris civilis-ті кім шыѓарѓан?

а) Адриан;

б) Ульпиан;

в) Юстиниан;

г) Папиниан.
5. Ќ±ќыќ ќабілеттілік ќашан пайда болды?

а) 14 жасќа толѓанда;

б) кємелетке толѓанда;

в) туѓан кезде;

г) Рим ќ±ќынд3а б±л институт ретелінбеген.
6. Ќ±ќыќ объктілеріне

а) заттар жатќан;

б) заттар мен ‰й жануарлары кірген;

в) заттар, ‰й жануарлары, ќ±лдар кірген;

г) денелі жєне денесіз заттар жатќан.
7. Муниципия деп

а) жергілікті µзін µзі басќару брлігін айтќан;

б) шіркеу мекемесін айтќан;

в) цехтарды айтќан;

г) император кењсесін айтќан.
8. Бµтен затќа ќ±ќыќќа кірмейтін ±ѓым

а) сервитут;

б) эмфитезис;

в) суперфиции;

г) стипуляция.
9. Юстиниан кодификациясы б±л

а) императордыњ билік етуі;

б) классикалыќ зањгерлердіњ ењбектері;

в) зањдар жинаѓы;

г) Юстиниан институциясы.
10. Jus civile б±л

а) меншік иесініњ затќа ќ±ќыѓы;

б) ежелгі мєселелер;

в) цивильдік ќ±ќыќ;

г) доминат пен приципат кезењдері.
11. Талап б±л

а) б±зылѓан ќ±ќыќты ќорѓау;

б) сотќа ж‰гіну;

в) даулы материалдыќ талап;

г) арнайы ќ±жат.
12. Бастапќы ќалыпќа келу

а) реституция;

б) стипуляция;

в) д±рыс жауабы жоќ;

г) манципация.
13. Рим ќ±ќыѓы бойынша неке жасы

а) 18;


б) 16;

в) 14;


г) 17;
14. Билік ету б±л

а) меншік ќ±ќыѓыныњ элементтерініњ бірі;

б) заттыњ зањдыќ таѓдырын аныќтау м‰мкіндігі;

в) жоѓарыда аталѓандар;

г) басќару єдісі.
15. Формула б±л

а) сотќа жазылѓан хат;

б) талап арыз нысаны;

в) неке ќию;

г) нотариус жазбасы.
16. Реалды шарт б±л

а) келісімге келу;

б) ќ±ќыќты беру шарты;

в) затты берген уаќыттан бастап к‰шіне енетін шарт;

г) ауызша жасалѓан шарт.
17. Ќ±лдыќтан арылу жолы

а) ќ±лды сатумен;

б) манумиссиямен;

в) ќ±лдыњ µлімімен;

г) ќ±лды сыйлаумен.
18. Рим ќ±ќыныњ бµлімдері

а) жариялы, жеке;

б) жеке, арнайы;

в) кµпшілік, арнайы;

г) жалпы, ерекше.
19. Зањды т±лѓа ќ±ру ‰шін т±лѓалардыњ ќажетті саны

а) 1 адам;

б) 3 адам;

в) 5 адам;

г) 2 адам.
20. Айырбас жолымен затты наќты беру

а) оккупация;

б) манципация;

в) традиция;

г) стипуляция.
21. Иелік ету ќандай жолмен алынады?

а) денемен єсер ету арќылы;

б) ‰гіттеу арќылы;

в) ќажеттілік бойынша;

г) билікке жету арќылы.
22. Виндикация б±л

а) бµтен затты пайдалану;

б) жалѓа алу;

в) басќа біреудіњ зањсыз иелігінен затты талап ету;

г) айырбас шарты.
23. Зањды т‰рде м±рагерлік ‰шін ќажет етілетін куєгерлердіњ саны

а) 7;


б) 10;

в) 9;


г) 3.
24. Формуланыњ ќ±рамдас бµліктері

а) интенция;

б) кондемнация;

в) жоѓарыда кµрсетілгендердіњ бєрі;

г) манципация.
25. Игілік ету немен ќорѓалады?

а) талап арызбен;

б) интердикттермен;

в) император б±йрыѓымен;

г) ‰ш жауап та д±рыс.
26. Азаматтыќ жойылу негіздері:

а) ќайтыс болу;

б) ќ±л болу;

в) жоѓарыда кµрсетілгендер;

г) шет елге кету.
27. Азаматтыќ ќалай алынды?

а) рим азаматтарыныњ баласы болу арќылы;

б) императордан сыйлыќќа алды;

в) д±рыс жауабы жоќ;

г) ол заманда кµзделмеген.
28. Ежелгі латындар:

а) рим азаматтары;

б) Лауциум т±рѓындары;

в) жай латындар;

г) жоѓарыда аталѓандар.
29. ‡й иесініњ билігіндегі т±лѓалар:

а) агнаттар;

б) когнаттар;

в) ќ±лдар;

г) жоѓардыда кµрсетілгендер.
30. Литтералды шарт б±л:

а) жазбаша контракт;

б) ауызша келісім;

в) затты беру;г) міндет атќару.
Каталог: CDO -> 2005-2006
CDO -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
CDO -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO -> Г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев Әлем әдебиеті г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев
CDO -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
2005-2006 -> К‡рделі зат есім
2005-2006 -> Айналу бетінің ауданы 1 Айналу бетінің ауданың анықтамасы
2005-2006 -> Болады дейік (13-сурет) кесіндісін а Х
2005-2006 -> Аналитикалық жолмен жасалған есімдіктер
2005-2006 -> 13 Тақырып: Күрделі етістіктер. Жоспар


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет