1. Судың молярлық массасы (Халықаралық бірліктер) жүйесінде неге тең?Дата03.05.2016
өлшемі68.23 Kb.
Тест сұрақтары.

1. Судың молярлық массасы (Халықаралық бірліктер) жүйесінде неге тең?

А) 18 кг/моль Б) 34*10-3 кг/моль

Ә) 34 кг/моль В) 18*10-3 кг/моль

2. Төменде келтірілген формулалардың қайсысы идеал газдың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі болып табылады?

А) Б)

Ә) В) v2=vx+vy+vz

3. Қаныққан бу деп нені айтады?

А) температурасы критикалық температурадан төмен болып келген бу

Ә) қайнау температурасындағы бу

Б) сұйықпен динамикалық тепе-теңдік жағдайда болатын бу

В) температурасы қайнау температурасынан жоғары болып келген бу

4. Төменде келтірілген формуланың қайсысы Кулон заңын өрнектейді?

А) q1+q2+………qn=const Б)

Ә) В)

5. Ток күші қалай анықталады?

А) I=q*t Б)

Ә) В)

6. ХБ (Халықаралық бірліктер) жүйесінде ток күші...... өрнектеледі.

А) Вольтпен Б) Оммен

Ә) Ваттпен В) Ампермен

7. Ток күшін қандай аспаппен өлшенеді?

А) Вольметрмен Б) Гальванометрмен

Ә) Амперметрмен В) Реостатпен

8. Кернеу қалай анықталады?

А) U=A*q Б)

Ә) U=q*t В)

9. ХБ (Халықаралық бірліктер) жүйесінде кернеу ...... өрнектеледі.

А) Вольтпен Б) Оммен

Ә) Ваттпен В) Паскальмен

10. Кернеуді қандай аспаппен өлшейді?

А) Амперметрмен Б) Омметрмен

Ә) Барометрмен В) Вольтметрмен

11. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы.

А) Б)

Ә) В)

12. Толық тізбек үшін Ом заңы.

А) Б)

Ә) В)

13. ХБ (Халықаралық бірліктер) жүйесінде кедергі ...... өрнектеледі.

А) Вольтпен Б) Оммен

Ә) Ваттпен В) Паскальмен

14. Параллел қосылған өткізгіштер үшін бәріне бірдей мөлшер

А) Ток күші Б) I*U көбейтіндісі

Ә) кернеу В) I/U қатынасы

15. Магниттік индукциясының өлшем бірлігі қандай?

А) Ом Б) Вольт

Ә) Тесла В) Вебер

16. Магнит өрісінің тарапынан әрбір қозғалыстағы зарядқа әсер етуші күш қалай анықталады?

А) Кулон күші Б) Лоренц күші

Ә) Ампер күші В) ток күші

17. Газдарда қандай бөлшектер ток тасушы болады?

А) тек электрондар Б) тек оң иондар

Ә) оң және теріс иондар В) оң және теріс иондар және электрондар

18. Электролиттердегі электр тогы-................

А) «+» және «-» иондар ағыны Б) нейтрондар ағыны

Ә) протондар ағыны В) электрондар ағыны

19. Электрохимикалық эквивалент қандай бірлікпен өлшенеді?

А) кг Б) Кл/кг

Ә) кг/Кл В) Дж

20. Электронды-сәулелік түтікшедегі электрондардың көзі болып........

А) Анод Б) Катод

Ә) Кинескоп В) Экран

21. Жартылай өткізгіштегі ток тасушы не болады?

А) оң және теріс иондар Б) оң иондар мен электрондар

Ә) тек қана иондар В) электрондар мен кемтіктер

22. Жартылай өткізгішті қыздырғанда, оның кедергісі қалай өзгереді?

А) Азаяды Б) өзгермейді

Ә) ұлғаяды В) басында ұлғаяды сосын азаяды

23. Сыйымдылығы 500 мкФ конденсаторды кернеуі 20 В ток көзіне қосқанда алатын заряд мөлшері неге тең?

А) 100 мКл Б) 1 мКл

Ә) 20 мКл В) 2 мКл

24. Сыйымдылығы С1=1 мкФ, С2=3 мкФ, С3=5 мкФ үш конденсатор берілген. Осыларды қосып қандай еңүлкен сыйымдылық алуға болады?

А) 5 мкФ Б) 8 мкФ

Ә) 6 мкФ В) 9мкФ

25. Өткізгіштің көлденең қимасынан 1 минутта 30 мКл электр мөлшері өтетін болса, ондағы ток күші:

А) 0,5*10-6 Б) 3*10-3

Ә) 4*10-6 В) 2*10-5


Тест сұрақтары.

1. Мөлдір ортаға жарық сәулесі вакуумнан өтеді. Осы сәуле туралы берілгендердің қайсысы дұрыс емес?

А) Жарық сәулесінің жылдамдығы азаяды.

Ә) Жарық кванттарының энергиясы өзгермейді.

Б) Сәуленің тербеліс жиілігі өзгермейді.

В) Берілгендердің барлығы дұрыс

2. Алмастағы жарық жылдамдығы 124 000 км/с. Алмастың сыну көрсеткішін анықтаңыз?

А) 2,42 Б) 1,56

Ә) 1,33 В) 1,5

3. Арнайы салыстырмалық теория дегеніміз, физиканың.......қарастыратын бөлімі:

А) Ішкі ядролық процестерді

Ә) Жұлдыздар мен жұлдыздар системасын

Б) Кеңістік пен уақыттың негізгі қасиеттерін

В) қатты денелердің құрылымын

4. Электронның тыныштық массасына (me=9.1*10-31кг ) тең массаға ие болу үшін фотон энергиясы қандай болуы тиіс? (с=3*108м/с)

А) 82*10-15Дж Б) 8,2*10-15 Дж

Ә) 7,1*10-15Дж В) 10-15 Дж

5. Электронның тыныштық энергиясы неге тең?

А) 8,19*10-10 Дж Б) 8,19*10-14 Дж

Ә) 8,19*10-12 Дж В) 8,19*10-16 Дж

6. радий ядросының радиоактивтілік альфа-ыдырауы нәтіжесінде пайда болатын жаңа ядроның құрамы келесідей:

А) 88 протон және 137 нейтрон Б) 84 протон және 140 нейтрон

Ә) 86 протон және 222 нейтрон В) 87 протон және 138 нейтрон

7. Табиғы радиоактивтілік дегеніміз не?

А) Ядроның өздігінен түрленуі

Ә) Ядро атомының -бөлшектермен атқыланғандағы түрленуі

Б) Ядро атомын - бөлшектермен атқыланғандағы түрленуі

В) Гамма сәулесінің әсерінен ядроның түрленуі

8. Электромагниттік әсерлесуінің кванты:

А) фотон Б) гравитон

Ә) пион В) глюон

9. Вакуумдық фотоэлементке жарық түсіргенде, онымен жалғасқан сыртқы тізбекте электр тогы пайда болады. Токтың пайда болуына себепкер

А) рекомбинация Б) фотосинтез

Ә) иондалу В) фотоэффект

10. Атомның планетарлық моделін ұсынған ғалым.

А) А. Беккерель Б) Э.Резерфорд

Ә) В. Гейзенберг В) Дж.Томсон

11. Резерфорд жасаған атомның классикалық моделі мына жағдайларды қайсысын түсіндіре алмайды.

А) Атомның тұрақтылығы

Ә) Атомның нейтралдығы

Б) Оң зарядталған ядроның аз размері

В) Атомның барлық массасының ядроға шоғырлануы

12. Атом ядросының заряды қандай?

А) оң Б) барлық ядроларда бірдей

Ә) теріс В) нольге тең

13. Термоэлектрондық эмиссия, фотоэффект құбылыстары нені көрсетеді?

А) атомның құрамына электрондар кіретіндігін

Ә) атом ядросы протон және нейтрондардан тұратындығын

Б) нейтрал атомда электрон саны протон санына тең екендігін

В) нейтрон мен протондар кварктардан тұратындығын

14. Атомның алғашқы моделін ұсынған ғалым

А) Дж. Томсон Б) Ньютон

Ә) Резерфорд В) Гераклит

15. Атомның планетарлық моделін алғашқы ұсынған ғалым

А) Дж. Томсон Б) Ньютон

Ә) Резерфорд В) Эйнштейн

16. Резерфорд өз тәжірибисінде жұқа фольганы қандай заттан жасаған?

А) Алтын Б) күміс

Ә) Алюминий В) Уран

17. Лазер сәуленудің негізгі ерекшеліктеріне қайсысы жатпайды:

А) Жоғары дәрежедегі когеренттілік

Ә) Монохроматтылық

Б) Полияризацияланғаны

В) Сәулеленудың аса қуаттылығы

18. Элементар заряд ....................

А) е=1,6*10-19Кл Б) е= 1,6*10-27Кл

Ә) е=3,2*10-19Кл В) е=3,2*10-27Кл

19. Нейтронды ашқан ғалым

А) Дж. Чедвик Б) А. Эйнштейн

Ә) М. Планк В) Беккерель

20. Атомның құрылысы қандай?

А) Протон мен нейтроны бар оң зарядталған бөлшек

Ә) Оң зарядталған ядро мен электроннан тұратын нейтрал жүйе

Б) Реттік номері элемент санын көрсететін электрондар жүесі

В) Ішінде электрондары бар оң зарядталған көлем, ондағы барлық электрон

21. - бөлшектің құрамы қандай?

А) 2 протон және 2 нейтрон Б) протон және нейтрон

Ә) 2 протон және 2 электрон В) протон және 2 нейтрон

22. - сәуле шығару түрлерінің қайсысының өтімділік қасиеті ең жоғары

А) - бөлшектер Б) - бөлшектер

Ә) - бөлшектер В) үшеуінің де бердей

23. - сәуле шығару дегеніміз не?

А) Электрондар ағыны Б) Гелий атомдар ядроларының ағыны

Ә) Протондар ағыны В) электромагниттік сәуле

24. - сәуле шығару дегеніміз не?

А) электрондар ағыны Б) Гелий атомдар ядроларының ағыны

Ә) Протондар ағыны В) электромагниттік сәуле

25. Нейтронның протонға өздігінен айналу нәтижесінде, атом ядросында жүретен реакция:

А) Позитрондық - ыдырау Б) - ыдырау

Ә) Ядролық ыдырау В) Электрондық - ыдырау

I- курс үшін тест сұрақтарының жауаптары.


 1. В

 2. А

 3. Б

 4. Ә

 5. Б

 6. В

 7. Ә

 8. Б

 9. А

 10. В

 11. Б

 12. В

 13. Б

 14. Ә

 15. Ә

 16. Б

 17. В

 18. А

 19. Ә

 20. Б

 21. В

 22. А

 23. Б

 24. В

 25. А

II-- курс үшін тест сұрақтарының жауаптары. 1. В

 2. А

 3. Б

 4. А

 5. Б

 6. Ә

 7. А

 8. А

 9. В

 10. Б

 11. А

 12. А

 13. А

 14. Ә

 15. А

 16. А

 17. Б

 18. Б

 19. А

 20. Ә

 21. А

 22. Б

 23. А

 24. Б

 25. ВДостарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет