1-тапсырма. Батыс Европа климатыныЎ ерекшеліктері. ¦лгі-жоспарбет1/4
Дата03.05.2016
өлшемі0.62 Mb.
  1   2   3   4
1- нґсја

1-тапсырма. Батыс Европа климатыныЎ ерекшеліктері.


¦лгі-жоспар :

1. Территориясы ж†нінде жалпы м„лімет.

2. Климаттыј факторлары.

3. Климаттыј белдеулері мен облыстары.


Сарамандыј жґмыс.

1. Кескін картаЈа Батыс ЕвропаныЎ климаттыј белдеулері мен облыстарын тҐсіру .

2. Метеостанциялар бойынша негізгі климат типтерін суреттейтін жылдыј температура мен жауын шашын графигін јґрыЎыздар.
2-тапсырма. ШыЈыс АзияЈа физика-географиялыј сипаттама.

,tr


,tr,tr

¦лгі-жоспар:

Географиялыј орны, шекаралары.

Геологиялыј јґрылысы ж„не рельефі.

Климаты.

Ішкі сулары.

Топырај-†сімдік жамылЈысы.

Жануарлар дҐниесі.

Іішкі айырмашылыјтары.

Сарамандыј жґмыс.


Кескін картаЈа ШыЈыс АзияныЎ шекарасы мен оныЎ т†менгі кешендерін јґрайтын деЎгейлерді к†рсетіЎдер.

Осы терретория iшiндегi климаттыј белдеулердi тҐсiрiЎiздер.


ТапсырмаларЈа „дістемелік нґсјаулар
Батыс ЕвропаныЎ географиялыј орны мен шекараларына сипаттама беріЎдер.ОныЎ климатыныј јалыптасуына барынша к†п „сер ететін табиЈи жаЈдайларды толыј јарастырыЎдар. Климаттыј белдеулерді сипаттаЈан кезде бҐкіл жыл бойы басым болЈан ауа массасы тҐрлерін к†рсетіЎдер. МетеоэлементтердіЎ жылдыј режиміне талдау жасаЎыздар. Климат типтерін атаЎыздар.

1-тапсырманы орындау Ґшін ЖердіЎ климаттыј белдеулері мен облыстары деген Б.П. Алисов картасын пайдаланыЎдар.Т.В. Власованы јараЎдар 1т.56 б.

ШыЈыс АзияныЎ физикалыј-географиялыј сипаттамасын оныЎ аймајтыј ерекшеліктерін к†рсетуде бастау керек. Геологиялыј јґрылысы мен рельефі осы аймајтыј даму тарихына байланысты јаралады. Негізгі климат тҐзуші факторЈа байланысты климатыныЎ басты ерекшеліктеріне талдау жасаЎыз. Жауын-шашынныЎ таралуына, температураЈа ж„не басја метеорологоялыј элементтерге орографиялыј жаЈдайлардыЎ „серін к†рсетіЎдер. ‡зен жҐйелерініЎ таралуын талјылаЎыздар. Гидрологиялыј ерекшеліктіЎ климатпен морфојґрылымЈа байланысты к†рсетіЎдер. Басым келетін топырај ж„не †сімдік типтерін, ШыЈыс АзияныЎ жануарлар „лемiнiЎ †зіндік ерекшеліктерін, ішкі аймајтыј †згешеліктерін айјындаЎдар.

…дебиеттер:1,7,12,13,20.

2-нґсја

1-тапсырма.ОЎтҐстік ж„не ОЎтҐстік-ШыЈыс АзияныЎ климат ерекшеліктері. (1-нґсјаныЎ 1-тапсырмасыныЎ жоспарын јара)Сарамандыј жґмыс.

1. Кескін картаЈа ОЎтҐстік ж„не ОЎтҐстік-ШыЈыс АзияныЎ климаттыј белдеулері мен облыстарыныЎ шекараларын тҐсіріЎдер.

2. Негізгі климат типтерін гидрометриялыј графиктерiн јґрыЎдар.
2-тапсырма. Пиреней ж„не Балкан тҐбектеріне салыстырмалы физико-географиялыј сипаттама.

Шетел ЕвропасыныЎ тајырыптыј карталарын ж„не к†рсетілген „дебиеттерді талдау негізінде тапсырманы орындаЎдар.

(Т.В.Власов, I-б†лім, 193-201, 208-220 беттер)

жґмысты I кесте тҐрінде к†рсетіЎдер.

I-кесте

ТабиЈат јґрамы

Пиреней тҐбегі

Балкан тҐбегі

1. Географиялыј орны2. Геологиялыј јґрылысы ж„не жер бедері3. Климаты4. Ішкі сулары5. Топырај жабындысы6. ‡сімдіктері7. Жануарлар дҐниесі8. Ішкі аймајтыј ерекшеліктері


ТҐбектердіЎ ґјсастыЈы мен †згешелігін сипаттай отырып, оларды жеке дара тҐбек етіп, б†лек тґрЈан себептерді тҐсіндіріЎдер.

Сарамандыј жґмыс.

Кескін картада Пиреней ж„не Балкан тҐбектерініЎ негізгі орографиялыј элементтерін,шілде мен јаЎтар изотермаларын, жылдыј жауын-шашын шамасын, негізгі †сімдік типтерін к†рсетіЎдер.

ТапсырмаларЈа „дістемелік нґсјаулар

ОЎтҐстік ж„не ОЎтҐстік-ШыЈыс АзияЈа јысјаша физикалыј-географиялыј сипаттама беріЎдер, географиялыј орнын, шекарасын аныјтаЎдар. Осы аймајтаЈы климаты јалыптасуына барынша „сер ететін табиЈи факторларды талдаЎдар. Климат белдеулерін сипаттаЈан кезде бҐкіл жыл бойы басым болатын ауа массасыныЎ типтерін атаЎдар. МетеоэлементтердіЎ жылдыј режимін к†рсетіЎдер, климат типтерін атаЎдар.

I тапсырманы орындау Ґшін Б.П.АлисовтыЎ (Власова Т.В.I-б†лім, 5-6 бетті јара) ”Климатические и области Земли” картасын пайдаланыЎдар. Пиреней ж„не Балкан тҐбектерініЎ салыстырмалы физикалыј-географиялыј сипатттамасы барлыј табиЈат компоненттеріне жасалады, ішіндегі ерекшеліктерге к†бірек к†Ўіл б†лінеді. ЅарастырылЈан территориялардыЎ негізгі ґјсастыјтары мен айырмашылыјтарын атаЎдар. Тапсырманы орындау Ґшін географиялыј атластыј картографиялыј материалдарын ж„не Т. В. ВласованыЎ ојулыЈын пайдаланыЎдар.

…дебиеттер:1,7,13,12,20.


III-нґсја

I тапсырма. Батыс ЕвропадаЈы жауын-шашынныЎ таралу ерекшеліктері.


¦лгі жоспар.

1.Территория ж†ніндегі жалпы м„ліметтер: орны, шекарасы, јысјаша физикалыј-географиялыј сипаттамасы.

2.Жауын-шашынныЎ кеЎістіктегі таралуы. ‡те јґрЈај ж„не ылЈалды аймајтар.

3.Жауын-шашынныЎ біркелкі таралмауыныЎ себептері.

Сарамандыј жґмыс

Кескін картаЈа изогиета мен негізгі орографиялыј элементтерді тҐсіріЎдер.


2-тапсырма. Тибет таулы јыратына физикалыј-географиялыј сипаттама.

(2-тапсырманыЎ I нґсјасыныЎ жоспарын јара)


Сарамандыј жґмыс

Кескін картада Тибет таулы јыраты шекарасымен оныЎ кешенін јґрайтын т†мендегуін к†рсетіЎдер.

ТапсырмаЈа „дістемелік нґсјаулар

Жауын-шашынныЎ кеЎістіктегі таралуына талдау жасаЎдар. Батыс Европа территориясыныЎ ылЈалдануыныЎ жалпы заЎдылыјтарын жауын-шашынныЎ климаттыј белдеулерімен облыстары бойынша тҐсу ерекшеліктерін јарастырыЎдар.

Тибет таулы јыратыныЎ географиялыј орнына сипаттама беріЎдер. Геологиялыј јґрылысы мен жер бедерін осы территорияныЎ даму тарихымен байланыстырып јарастырыЎдар. Климатты негізгі ерекшеліктері мен негізгі топырај пен †сімдік типтерініЎ сипатын беріЎдер, олардыЎ таралу ж„не аймај ішіндегі †згешеліктерін к†рсетіЎдер.

…дебиеттер:1,7,12,13,20.

4-нґсја.

1-тапсырма.ОЎтҐстік ж„не ОЎтҐстік-ШыЈыс Азияда жауын-шашынныЎ таралу ерекшеліктері.


¦лгі жоспар.

1.Территория ж†ніндегі жалпы м„ліметтер.

2.Жауын-шашынныЎ біркелкі таралмауыныЎ ж„не біркелкі тҐспеуініЎ себептері.

3.Жауын-шашын мен буланушылыјтыЎ арајатынасы.

Сарамандыј жґмыс.

ОЎтҐстік ж„не ОЎтҐстік-ШыЈыс АзиядаЈы жылдыј жауын-шашынныЎ картасын салыЎдар, шілде мен јаЎтар изотермаларын тҐсіріЎдер.


2-тапсырма.Альпі мен Карпатја салыстырмалы физико-географиялыј сипаттама, Шетелдік ЕвропаныЎ тајырыптыЎ карталарын талдау негізінде (ФГАМ,1964,80-96б.) ж„не ґсынылЈан „дебиеттер бойынша тапсырманы орындаЎдар.

Жґмысты 2-кесте тҐрінде орындаЎдар. 2-кестеТабиЈат компоненттері

Альпі

Карпат

1.Географиялыј орны,шекаралары.2.Орографиялыј ерекшеліктері3.Климат ерекшеліктері4.Гидрографиялыј торы5.Топырај-†сімдік жамылЈысыныЎ ерекшеліктері6.Жануарлар дҐниесі7.Биіктік белдеулері8.Аймај ішілік †згешеліктері


Альпі ж„не Карпат физико-географиялыј облыстарыныЎ ґјсастыјтары мен айырмашылыјтарын сипаттай отырып, оларды бiр-бiрiнен айырып тґрЈан белгiнi тҐсiндiрiЎдер.


Сарамандыј жґмыс.

Кескін картадан Альпі ж„не Карпат таулы облыстарыныЎ шекарасын, олардыЎ жоталары мен негізгі †сімдік типтерін к†рсетіЎдер.

ТапсырмаЈа „дістемелік нґсјау.

ОЎтҐстік ж„не ОЎтҐстік-ШыЈыс Азияда жауын-шашын тарауыныЎ жалпы заЎдылыјтарын јарастырыЎдар. ТерриторияныЎ батысы мен шыЈысындаЈы жауын-шашын тҐсу айырмашылыјтарын к†рсетіЎдер. Альпі мен Карпат таулары бір климаттыј белдеуде орналасјанмен табиЈат компоненттерінен біраз айырмашылыЈы бар. Осы айырмашылыјтар мен ґјсастыјтарды кестедегі м„ліметтер бойынша талдаЈдар. Таулы облыстардыЎ ішкі айырмашылыјтарына сипаттама беріЎіздер.

…дебиеттер:7,1,12,13,20.
5-нґсја.

1-тапсырма. Батыс ЕвропадаЈы аЈын ерекшеліктері ж„не †зендер торыныЎ сипаттамасы.


¦лгі жоспар:

1. Географиялыј орны, шекарасы.

2. Гидрографиялыј тордыЎ климат пен рельефкебайланысты таралу ерекшелігі.

3. ‡зендер режимініЎ ж„не јоректенуініЎ негізгі типтері.

4. ‡зендердіЎ шаруашылыј маЎызы ж„не пайдалануы. Суды јорЈау ж„не тиімді пайдалану м„селелері.

5. Дунай †зеніне толыј сипаттама беру:

‡зенніЎ ж„не оныЎ алабыныЎ географиялыј орны;

б) µзындыЈы, еЎ Ґлкен ені, тереЎдігі, аЎЈарыныЎ морфологиясы;

в) жылдыЎ орташа су шыЈыны;

г) јґятын салаларына сипаттама;

д) шаруашылыј маЎызы;

Сарамандыј жґмыс.

1. Кескін картаЈа ірі †зендер мен салаларын тҐсіріЎдер, басты су алаптарын тҐсті бояумен к†рсетіЎдер.

2. Су алабыныЎ аудандарын, жылдыј аЈынын ж„не Рейн, Одер, Висла †зендерініЎ ґзындыјтарын, алабыныЎ аудандарын, жылдыј аЈынын диаграммамен к†рсетіЎдер.

2-тапсырма. ОЎтҐстік-Батыс АзияЈа физико-географиялыј сипаттама.

2-тапсырманыЎ I-нґсјасыныЎ жоспарын јара.

Сарамандыј жґмыс.

Кескін картада ОЎтҐстік-Батыс АзияныЎ ж„не оныЎ территориясындаЈы т†менгі деЎгейлердіЎ шекарасын к†рсетіЎдер.

ТапсырмаларЈа „дістемелік нґсјаулар

Бірінші тапсырманы орындау Ґшін Б. П. АлисовтыЎ, (Т.В. ВласованыЎ I-б†лімдегі, 6-бетін јара). ”Климатические пояса и области Земли” картасын ж„не гидрологиялыј “Типы водного режима рек”, ”Речной сток” карталарын пайдаланыЎдар (ФГАМ,58-61 бет). Батыс Европа †зендерініЎ гидрологиялыј ерекшеліктерін жан-жајты сипаттауЈа, гидрологиялыј режимге, ДунайдыЎ маЎызы мен шаруашылыјја пайдаланылуына к†бірек тојталыЎдар.

ОЎтҐстік-Батыс АзияЈа физико-географиялыј талдауды оныЎ аймајтыј ерекшеліктерін к†рсетуден бастаЎдар. Жер бедері формасы мен тектоникалыј јґрылым байланысын ж„не климатыныЎ негізгі ерекшеліктерін аныјтаЎдар. ‡зен торларыныЎ таралу ерекшеліктерін ж„не †зенніЎ су режимін, басым болатын топырај типі мен †сімдік типтерін к†рсетіЎдер. ЅґрлыјтаЈы физико-географиялыј аудандандыру картасын пайдаланып, аймај ішіндегі ерекшеліктерді табыЎдар. (Т.В.ВласованыЎ ојулыЈына јосымшаны јараЎдар) ТабиЈат јорЈау мен пайдаланудыЎ проблемаларын атаЎдар.

…дебиеттер:7,1,12,20.


6-нґсја

1-тапсырма.ОЎтҐстік ж„не ОЎтҐстік-ШыЈыс АзиядаЈы аЈын мен †зен торыныЎ сипаты.

¦лгі жоспар.

1.Географиялыј орны,шекаралары.

2.Климат пен жер бедеріне байланысты гидрографиялыј тордыЎ таралу ерекшеліктері.

3.‡зен аЈыныныЎ сипаты. АЈынныЎ жауын-шашынЈа ж„не жер бедері ерекшелігімен байланысы.

4.‡зен режимі ж„не јоректенуініЎ негізгі типтері.

5.‡зендердіЎ шаруашылыј маЎызы ж„не оларды пайдалану. Суды јорЈаудыЎ ж„не тиімді пайдаланудыЎ м„селелері.

6.Меконг †зеніне толыј сипаттама.

а) ‡зен ж„не оныЎ алабыныЎ географиялыј орны;

в) µзындыЈы, еЎ ґзын ені ж„не тереЎдігі, аЎЈарыныЎ морфологиясы;

c) су режимі, негізгі јорек к†зі, орташа жылдыЎ шыЈын;

д) салаларыныЎ сипаттамасы;

e) шаруашылыј маЎызы;

Сарамандыј жґмыс.

1.Кескін картаЈа ірі †зендер мен олардыЎ салаларын тҐсірiп, негізгі †зен алаптарын тҐрлі-тҐспен к†рсетіЎдер. 2.Алаптар ауданын жылдыј аЈынын диаграммамен ж„не ¦нді, Гангы †зендерініЎ ґзындыЈын к†рсетіЎдер.

2-тапсырма.ФенноскандияЈа физикалыј-географиялыј сипаттама.

¦лгі жоспар

1.ФенноскандиядаЈы табиЈат жаЈдайларыныЎ „ртҐрлілігі ж„не јарама-јайшылыјтары, оларды тудырушы себептер.

2.ТерриторияныЎ тектоникалыј-орографиялыј јґрылысыныЎ ерекшеліктері.

3.Жер бедерініЎ климатја ж„не аЈынЈа „сері.

4.Биіктік белдеуліктерініЎ ерекшеліктері.

5.Ішкі аймајтыј айырмашылыјтары ж„не оныЎ себептері.

Сарамандыј жґмыс.

1. Кескін картаЈа ФенноскандияныЎ шекарасын ж„не оныЎ шебінде айјындалЈан табиЈат кешендерін тҐсіріЎдер.2.Скандинавия тауларыныЎ биіктік белдеуліктерініЎ јимасын тґрЈызыЎдар.(Т.В.ВласованыЎ ојулыЈы бойынша,I-б†лім)

ТапсырмаларЈа „дістемелік нґсјаулар

Бірінші тапсырманы орындау Ґшін Б. П. АлисовтыЎ ”Климатические пояса и области Земли”(Т.В.Власова I-б†лім,56 бетті јара) картасын ж„не “Типы водного режима рек”,”Речной сток” деген гидрологиялыј картаны пайдаланыЎдар, ОЎтҐстік ж„не ОЎтҐстік-ШыЈыс АзияныЎ †зендерініЎ гидрологиялыј ерекшеліктерін талдаЎдар. МеконгтыЎ толыј сипаттамасын беріЎіздер, гидрологиялыј режимін, маЎызы мен шаруашылыјја пайдаланылуына талдау жасаЎыздар.

ФенноскандияныЎ сипаттамасын тектоникалыј-геоморфологиялыј јґрылысын талдаудан ж„не оргорафиялыј ерекшеліктерді, тау жоталарыныЎ орналасуын, гипсометриялыј жіктелуін т.б. к†рсетуден бастаЎдар. АймајтаЈы климат †згешеліктерініЎ јалыптасуындаЈы жер бедерініЎ ролін, сол сияјты биіктік белдеулері типтерініЎ жер бедерімен ж„не ауа райымен †зара байланысын аныјтаЎдар. ФенноскандияныЎ ішкі аймајтыј †згешелігін к†рсетіЎдер.

…дебиеттер: 1,7,12,13,16,19,20.

7-нґсја


1-тапсырма. Жерорта теЎізі аймаЈыныЎ гидрографиялыј торы.
¦лгі жоспар

1.Географиялыј орны,шекаралары.

2.Гидрографиялыј торы, оныЎ ауа райы ж„не рельефпен байланысты ерекшеліктері.

3.‡зендердіЎ јоректену типі мен режимі.

4.‡зендерді шаруашылыјта пайдалану. Суды јорЈау мен тиімді пайдаланудыЎ проблемалары.
Сарамандыј жґмыс

1.Кескін картаЈа †зендер мен олардыЎ салаларын тҐсіріЎдер, тҐрлі тҐспен негізгі алаптарын к†рсетіЎдер.

2.Тахо †зенініЎ алабыныЎ ауданын, жылдыј аЈын ж„не ґзындыЈыныЎ диаграммасын орындаЎдар.
2-тапсырма. ГималайЈа физико-географиялыј сипаттама (6-шы нґсјаныЎ 2-тапсырмасына арналЈан жоспарды јара)
Сарамандыј жґмыс

1.Кескін картаЈа ГималайдыЎ шекарасын, басты жоталарын, биік шыЎдарын тҐсіріЎдер.

2.ГималайдыЎ биіктік белдеуліктерініЎ јимасын тґрЈызыЎдар. (Т.В.Власова ојулыЈы I-б†лім)
ТапсырмаЈа „дістемелік нґсјаулар

1-тапсырманы орындау Ґшін Б. П. Алисова «Климатические пояса и области Земли» Т.В. Власова I б†лiм, 56 беткартасын ж„не

“Типы водного режима рек” ж„не”Речной сток” гидрологиялыј карталарын пайдаланыЎдар.(ФГАМ,58-61 б) Жерорта теЎізі аймаЈы †зендерініЎ гидрологиялыј ерекшеліктеріне, „сіресе Тахо †зеніне к†бірек к†Ўіл б†ліЎдер.

ГималайдыЎ сипаттамасын тектоникалыј-геоморфологиялыј јґрылысын сипаттаЎдар ж„не орографиялыј ерекшеліктерді:тау жоталарыныЎ орналасуын, гипсометриялыј жіктелуін т.б. к†рсетуден бастаЎдар. РельефтіЎ аймајтаЈы климаттыныЎ †згешелігін јалыптастырудаЈы ролі, сол сияјты биіктік белдеулері типтерініЎ рельефі мен климатыныЎ †зара байланысын к†рсетіЎдер. ТабиЈат факторлар кешендері жиынтыЈымен ГималайдаЈы ішкі аймајтыј †згешеліктерді тауып к†рсетіЎдер.

„дебиеттер:1,7,12,16,19,20.
8-нґсја

1-тапсырма.Хуанхэ ж„не Янцзы †зендерініЎ салыстырмалы сипаттамасы.


¦лгі жоспар.

1.Салыстырылатын †зендердіЎ географиялыј орны мен алаптарыныЎ аудандары.

2.‡зен алаптарыныЎ табиЈат жаЈдайыныЎ сипаттамасы, †зен торыныЎ бейнесіне олардыЎ „сері, аЎЈарыныЎ јґрылысы мен †зен режимі.

3.‡зендерді гидрографиялыј ж„не гидрологиялыј сипаттамасы:

бастауы, јґяр жері, ґзындыЈы, †зендердіЎ еЎістігі.

в) јорек к†здері, олардыЎ ара јатынасы.

c) Орташа жылдыј, еЎ к†п ж„не еЎ аз †зен аЈыны.

д) Тасу сипаты ж„не климатпен байланысы.

е) ‡зен суыныЎ химиялыј јґрамыныЎ ерекшелігі.

4.‡зендердіЎ шаруашылыј маЎызы (кеме јатынасы Ґшін, энергетика, суландыру, сумен јамтамасыз ету, балыј аулау Ґшін)


Сарамандыј жґмыс

1.‡зендердіЎ гидрологиялыј режимініЎ алаптыЎ табиЈатына байланыстылыЈын к†рсетіЎдер. Хуанхэ ж„не Янцзы †зендерініЎ алаптарыныЎ табиЈат жаЈдайларына байланысты ерекшеліктерініЎ салыстырмалы талдауын жасаЎдар.


2-тапсырма.Орта Европа жазыЈына физикалыј-географиялыј сипаттама.
¦лгі жоспар

1.Орта Европа жазыЈы, табиЈат жаЈдайыныЎ †зіндік ерекшеліктері ж„не оларды јалыптастыратын жаЈдайлар.

2.ТерриторияныЎ тектонико-геоморфологиялыј јґрылысыныЎ ерекшеліктері.

3.Ішкі аймајтыј айырмашылыјтары.


Сарамандыј жґмыс

Кескін картаЈа Орта Европа жазыјтыЈыныЎ шекарасын ж„не оныЎ т†мен кешендерін јалыптастыратын табиЈат кешендерін к†рсетіЎдер.


ТапсырмаларЈа „дістемелік нґсјаулар

Хуанхэ мен Янцзы †зендерініЎ ґјсастыЈымен айырмашылыЈын к†рсете отырып, оларЈа салыстырмалы сипаттама беріЎдер. Салыстырылып отырЈан †зендердіЎ гидрографиялыј ж„не гидрологиялыј ерекшеліктерініЎ территорияныЎ табиЈат жаЈдайларына байланысын аныјтаЎдар.

Орта Европа жазыЈыныЎ геологиялыј ж„не геоморфологиялыј јґрылымын талдаЎдар. Биоклиматтыј факторлардыЎ рельеф жер бедерiн †зара байланысын к†рсетіЎдер. Жер бедерінен биоклиматтыј факторларыныЎ ерекшеліктерін к†рсетіЎдер. ТабиЈи арасындаЈы байланысты дамытуЈа †сiмдiкпен жамылЈысыныЎ таралу ерекшiлiгiЎ айјындаЎдар бҐтіндей алып, ішкі аймајтыј айырмашылыјтарды сипаттаЎдар.

…дебиеттер:1,7,12,16,19,20.

9-нґсја

1-тапсырма.Рейн ж„не Дунай †зендерініЎ салыстырмалы сипаттамасы.Жґмысты 3-кесте т†рінде орындаЎдар.

3-кесте


‡зендер сипаттамасы

Рейн

Дунай

1.Географиялыј орны2.‡зен ж„не оныЎ алабы туралы жалпы м„ліметтер3.АлабыныЎ табиЈат жаЈдайы4.Гидрологиялыј ерекшеліктері5.Шаруашылыј маЎызыСарамандыј жґмыс

1.‡зендердіЎ гидрологиялыј режимініЎ алабыныЎ табиЈат жаЈдайларына байланысын аныјтаЎдар. Рейн мен ДунайЈа салыстырмалы талдау жасаЎдар.


2-тапсырма.Кіші Азия ж„не Иран таулы јыраттарына салыстырмалы сипаттама.(1-нґсјаныЎ 2-тапсырмасына арналЈан жоспарды јара).

Сарамандыј жґмыс.

Таулы ЅыраттардыЎ тектоникалыј јґрылысыныЎ картасын тҐсіріп ж„не оЈан морфојґрылымыныЎ негізгі типтерін салыЎдар. …рбір климат типіне метеостанциялар бойынша М.П.Забродска ж„не басјалардыЎ („дебиет тізімін јара) оју јґралдарында к†рсетілген климат графигін тҐсіріЎдер.
ТапсырмаларЈа „дістемелік нґсјаулар

АлаптардыЎ табиЈат жаЈдайларын ауданныЎ гидрографиялыј ж„не гидрологиялыј ерекшеліктерін аныјтайтын факторлар ретінде сипаттаЎдар. ‡зендердіЎ јоректену типтерiн олардыЎ су режимін, жылдыј аЈынын талдау жасауЈа керекті материалды ФГАМ-нан (58-61 б) јараЎдар.

АзияныЎ тајырыптыј (ФГАМ, 98-116 б) карталарынан ж„не оју јґралдарынан Кіші Азия ж„не Иран тау јыраттарыныЎ жеке сипаттарындаЈы ґјсастыЈы мен айырмашылыјтарын табыЎдар. Жер бедерініЎ пайда болуын тектоникалыј, геологиялыј ж„не геоморфологиялыј карталарды физикалыј карталармен салыстыру арјылы тҐсіндіріЎдер, ландшафттарыныЎ типтерініЎ †зіндік ерекшеліктерімен олардыЎ аймајтыј айырмашылыЈытыј айырмашылыЈы

…дебиеттер:1,7,13,16,19,20.


10-нґсја

1-тапсырма.Батыс Европа к†лдерініЎ сипаттамасы.


¦лгі жоспар.

1.К†лдердіЎ таралу ерекшеліктері ж„не оларды генетикалыј топтарЈа б†лу.

2.Кешенді сипаттама.

3.Шаруашылыј маЎызы.


Сарамандыј жґмыс.

Кескін картаЈа Батыс Европа аймаЈындаЈы к†лдердіЎ таралу облыстарын к†рсетіЎдер.


2-тапсырма.Кіші Азия ж„не Корея тҐбектеріне салыстырмалы сипаттама.

Жґмысты 1-кесте тҐрінде орындаЎдар. (2-нґсјаныЎ 2-тапсырмасын јараЎдар) Кіші Азия ж„не Корея тҐбектерініЎ ґјсастыЈы мен айырмашылыЈын сипаттай отырып, олардыЎ †зіндік белгілерін тҐсіндіріЎдер.


Сарамандыј тапсырма.

Кескін картадан салыстырылып отырЈан тҐбектердіЎ негізгі орографиялыј элементтерін, шілде ж„не јаЎтардаЈы изотермаларды, жылдыј жауын-шашынды, негізгі †сімдік типтерін к†рсетіЎдер.


ТапсырмаларЈа „дістемелік нґсјаулар

Батыс ЕвропадаЈы к†лдер де ж„не олардыЎ территорияда таралу ерекшеліктерін сипаттап беріЎіздер. Бґл барлыј табиЈи факторларын тереЎ јарастыруды талап етеді. К†лдердіЎ „ртҐрлі генетикалыј типтерініЎ орналасу ауданын к†рсетіЎдер. ОлардыЎ ішіндегі ірілеріне сипаттама беріЎіздер.

Кіші Азия ж„не Корея тҐбектерініЎ салыстырмалы физикалыј-географиялыј талдау барлыј табиЈат компоненттері бойынша орындалады, сонымен бірге морфојґрылым ж„не биоклиматтыј факторлары жан-жајты талданады. К†рсетілген территорияныЎ ландшафт ішілік ерекшеліктеріне баса назар аударылады.

…дебиеттер:1,7,12,16,19,20.


11-нґсја

1-тапсырма.ОрталыЎ Азия к†лдерініЎ сипаттамасы.

10-нґсјаныЎ 1-тапсырмасына арналЈан жоспарды јара.
Сарамандыј жґмыс

Кескін картаЈа Орталыј Азия территориясындаЈы к†лдердіЎ таралу облыстарын б†ліп к†рсетіЎдер.


2-тапсырма.Альпіге физикалыј – географиялыј сипаттама.
¦лгі жоспар

1.Географиялыј орны.

2.Геологиялыј јґрылымы ж„не жер бедері.

3.Климаты.

4.Топырај-†сімдік жамылЈысы

5.АльпініЎ биіктік белдеуліктерініЎ ерекшеліктері

6.Iшкi айырмашылыјтары
Сарамандыј жґмыс

Кескін картаЈа АльпініЎ шекарасын ж„не негізгі орографиялыј элементтерін тҐсіріЎдер.


ТапсырмаларЈа „дістемелік нґсјаулар

Орталыј Азия к†лдерініЎ сипаттамасын олардыЎ осы жерге таралу ерекшеліктерінен бастаЎдар. Ол барлыј табиЈи факторларды тереЎ јарастыруды талап етеді. Барынша Ґлкен к†лдерін јарастырыЎдар.

АльпініЎ физикалыј – географиялыј талдауын оныЎ географиялыј орныныЎ ерекшеліктерінен бастаЎдар. Геологиялыј јґрылымы мен рельефі осы территорияныЎ тарихи дамуына байланысты јаралады. КлиматыныЎ негізгі ерекшеліктерімен климатын јалыптастыратын факторларды ж„не басым болатын топырај ж„не †сімдік типтерін атаЎдар.


Каталог: images -> stories -> downloads -> electrresursy -> trudy pps
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
trudy pps -> Исатай Кенжалиев
trudy pps -> ҚҰлмалиева с. С. Материктер мен мұхиттар физикалық географиясы Студенттердің өздік жұмыстары
trudy pps -> Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
trudy pps -> Г. А. Ерғалиева Ә. М. Мұханбетжанова
trudy pps -> Биомеханика (зертханалық жұмыстар)
trudy pps -> Исатай Кенжалиев б ª Ê Å É Î Ð Ä À Ñ Û


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет