1. Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс дегенімізДата26.04.2016
өлшемі107.42 Kb.

1. Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс дегеніміз

A) Дене бірдей уақыт аралығында бірдей орын ауыстырулар жасайтын қозғалыс

B) Жылдамдығы кез-келген тең уақыт аралықтарында бірдей өзгеретін қозғалыс

C) Жылдамдығы модулі бойынша артатын қозғалыс

D) Жылдамдығы модулі бойынша кемитін қозғалыс

E) Бірдей уақыт аралығында әр түрлі орын ауыстырулар жасайтын қозғалыс2. Жер бетінен белгілі бір биіктікке көтерілген дененің потенциялдық энергиясына сәйкес келетін өрнек

A) m.

B) .

C) m.

D) .

E) mgh.


3. Барлыќ өзгерістер кезінде үйкеліс күші әсер етпейтін және серпінсіз деформациялар жоќ оќшауланған жүйенің ...

A) потенциалдыќ энергиясы тұрақты

B) толыќ механикалыќ энергиясы тұрақты

C) кинетикалыќ энергиясы тұрақты

D) ішкі энергиясы тұрақты

E) жылулыќ энергиясы тұрақты4. Кернеуі 4 В шамның 3 минут ішндегі 250 Дж жұмыс өндіруге жұмсалған ток күші

A) 0,31 А.

B) 0,37 А.

C) 0,35 А.

D) 0,15 А.

E) 0,22 А.5. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы . Адам даусы тонының биіктігі

85 Гц жиілікке сәйкес болса, дыбыс толқының ұзындығы

A) 3,5 м


B) 2 м

C) 3 м


D) 4 м

E) 4,5 м


6. Суретте қозғалыстағы дене координатасының уақытқа тәуелділік (х=х(t)) графигі кескінделген. Дененің бастапқы координатасы:

A) 2 м.

B) 20 м.


C) -10 м.

D) 0.


E) 10 м.

7. 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 1000 кг дененің толық тоқтағанға дейінгі атқаратын жұмысы.

A) -54 кДж.

B) -48 кДж.

C) -52 кДж.

D) -46 кДж.

E) -50 кДж.8. Идеал газ күйінің теңдеуі:

A) рV/T=const.

B) VT/р=const.

C) рT/V=const.

D) рTV=const.

E) 4рTV=const.9. Суретте изобаралық процестерді көрсететін график

A) 2, 5, 7.

B) 3, 6, 8.

C) 1, 4, 7.

D) 1, 5, 9.

E) 2, 4, 7.10. Q1 – қыздырғыштан алынған жылу мөлшері. Q2 – салқындатқышқа берілген жылу мөлшері. Жылу машинасының жұмысы:

A) А=Q1- Q2.

B) А=Q1.

C) A=Q2.

D) A=1/ Q1.

E) А=Q1+Q2.11. Заттың магниттік қасиетін сипаттайтын шама:

A) Магнит индукциясының векторы.

B) Магниттік тұрақты.

C) Заттың тығыздығы.

D) Ортаның магнит өтімділігі.

E) Кернеулік векторы.12. Денеде еріксіз механикалық тербелістердің пайда болу себебі:

A) Қатты денелерде, сұйықтарда және газ тәрізді денелерде болатын тербеліс.

B) Берілген ортада пайда болатын тербеліс.

C) Денені тепе-теңдік қалыптан шығарғанда, оған әсер етуші тең әсерлі күштің шамасы нөлден өзгеше және тепе-теңдік қалыпқа бағытталған.

D) Денеге әсер етуші сыртқы периодты күш.

E) Жүйенің үйкеліс күші өте аз.13. Екі көзден таралған толќындардың интерференциясын байќау үшін төменде келтірілген шарттардың міндетті түрде ќажеттісі:

1.Бірдей жиілік.

2.Тербелістер фаза айырмасының тұраќтылығы.

3.Бірдей амплитуда.

A) 1 және 2.

B) Тек қана 3.

C) Тек қана 2.

D) Тек қана 1.

E) 2 және 3.


14. Уранның изотобындағы нейтрондар саны:

A) 92.


B) 146.

C) 238.


D) 328.

E) 259.


15. Мензуркада 50 мл су бар. Суға (ауадағы) салмағы 1 Н тең дене батырылғанда мензуркадағы судың деңгейі 70 мл-ге жеткен. Суға батырылған дененің тығыздығы

A) 5104 .

B) 5105 .

C) 5 .

D) 5103 .

E) 510-3 .16. Егер молекула концентрациясы 3 есе өссе, онда газ қысымының өзгерісі

A) 3 есе ұлғаяды.

B) 6 есе ұлғаяды.

C) 2 есе ұлғаяды.

D) өзгермейді.

E) 3 есе азаяды.17. Егер зарядтардың ара қашықтығын 4 есе арттырса, q1 және q2 зарядтардың әсерлесуінің потенциалдық энергиясы

A) 2 есе кемиді.

B) 4 есе кемиді.

C) 4 есе артады.

D) 8 есе артады.

E) 2 есе артады.18. Электр сыйымдылығы 100 мкФ, астарларының арасындағы кернеуі 4 В болатын конденсатордағы электр өрiсiнiң энергиясы:

A) 4·10-4 Дж.

B) 400 Дж.

C) 800 Дж.

D) 2·10-4 Дж.

E) 8·10-4 Дж.19. Кедергісі 100 Ом өткізгіш арқылы 100 мкА ток өтуі үшін оның ұштарына түсірілетін кернеуді анықтаңыз

A) 10-3 В.

B) 1 В.

C) 10-2 В.D) 103 В.

E) 10-9 В.20. Егер R1 = R2 = R3 = R4 болса, көрсетуі үлкен вольтметрді анықтаңыз

A) U2 > 0,1U1.

B) U1 > 0,1U2.

C) U2 = U1.

D) U2 > U1.

E) U1 > U2.


21. Тербелмелі контур электр сыйымдылығы C = 0,5 нФ конденсатордан және индуктивтілігі L = 0,4 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқынның тербеліс жиілігін анықтаңыз.

A) 943 кГц.

B) 356 кГц.

C) 843 кГц.

D) 103 кГц.

E) 456 кГц.22. Ауадағы дыбыс толқындарында поляризация құбылысы байқала ма?

A) Дұрыс жауабы жоқ.

B) Жоқ, дыбыс толқындары - көлденең толқындар.

C) Жоқ, дыбыс толқындары - қума толқындар.

D) Иә, дыбыс толқындары - қума толқындар.

E) Иә, дыбыс толқындары - көлденең толқындар.23. Жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалатын санақ жүйелеріндегі уақыттың баяулауының релятивистік эффектісінің формуласы.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .24. Be-ді α-бөлшектерімен атқылағанда алынған жаңа бөлшек:

Be+He=C+?

A) протон.

B) электрон.

C) нейтрино.

D) нейтрон.

E) позитрон25. Айналып жатқан маховиктің шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығы = 6 м/с, ал айналу осіне 15 см жақын орналасқан нүктелердің жылдамдығы = 5,5 м/с болса, маховиктің радиусы:

A) 1,8 м.

B) 2,8 м.

C) 3,8 м.

D) 4,8 м.

E) 0,8 м.26. Бір серіппенің қатаңдығы k. Паралель қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы:

A) 4 k.


B) .

C) k


D) .

E) 2 k.


27. Салмағы 1000 Н жүкті 1,4 м биіктікке көтеру үшін, ұзындығы 5 м таќтай ќолданылады. Таќтай бойымен жылжыту үшін жүкке, таќтай жазыќтығына параллель 680 Н күш түсіру керек. Үйкеліс күші 400 Н-ға тең. Осы ќарапайым механизмнің ПӘК-і:

A) 100%.

B) 70%.

C) 41%.

D) 26%.

E) 0.


28. Тұрақты кернеу көзіне қосылған тізбектің кедергісі 100 Ом. Осы тізбекке қосылған, ішкі кедергісі 1 Ом, амперметрдің көрсетуі 5 А. Амперметр жалғағанға дейінгі тізбектегі ток күші:

A) 0,505 А.

B) 19,8 А.

C) 0,198 А.

D) 50,5 А.

E) 5,05 А.29. Айнымалы ток көзіне R актив кедергі, катушка және конденсатор тізбектей қосылған. Тізбектің толық кедергісі Z. Тізбекте резонанс болуының шарты:

A) R<


B) ХCХL, R=0.

C) ХCL, Z=0.

D) ХСL, Z=R.

E) ХCL, Z=0.30. Радиоактивті элементтен 10 см қашықтықта Гейгер санағышы тіркей алатын сәуле шығарудың түрі:

A) β – сәулелері.

B) β және  - сәулелері.

C)  және β – сәулелері.

D)  –бөлшектері.

E)  – сәулері.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ФИЗИКА (каз)

A

E

B

C

D

C

E

A

B

A

D

D

A

B

D

A

B

E

C

E

B

C

C

D

A

E

C

E

D

B

Каталог: userdata -> uploads -> u50210 -> fiz
u50210 -> Исмурзин жәнібек аллаярұлы батырұлы Қайып хан және оның әулетінің тарихы
u50210 -> Бейімбет Майлин Майлин Бейімбет (1894-1938)
fiz -> 1. Ньютонның II заңы бойынша денеге әсер ететін күш
fiz -> Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті
u50210 -> Дәуірдің көркем шежіресі (Бейімбет Майлиннің прозасы)
u50210 -> Өзгергіштік заңдылықтары
u50210 -> Батыс Қазақстан
fiz -> 1. жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет