2015 ж. «09» ақпан Хаттама №03-з/2015


БАНКТІҢ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ және ТАЛАПТАРЫбет5/7
Дата26.04.2016
өлшемі1.17 Mb.
түріПротокол
1   2   3   4   5   6   7

8. БАНКТІҢ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ және ТАЛАПТАРЫ

8.1. Ағымдағы шотты ашу, жүргізу және жабу және олар бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін, егер Шартта және Қосылу туралы өтініште және Өтініште басқасы қарастырылмаса Клиент Банкке Тарифтерде белгіленген мөлшерде комиссиялық сыйақы төлейді. Егер Клиентке Жеке тарифтер белгіленген болса, онда осындай Тарифтерде көрсетілген Банк қызметіне төлемді Жеке тарифтерге сәйкес оларды пайдалану мерзімі ішінде жүзеге асырылады.


8.2. Тарифтер Клиентке Банктің барлық филиалдарында және олардың бөлімшелерінде және Банктің корпоративтік веб-сайттарында www.atfbank.kz. танысу үшін қолжетімді.

8.3. Егер басқасы Қолданыстағы заңнамаларда қарастырылмаса, Банк бір жақты тәртіпте Тарифтерге өзгерістер мен толықтыруларды енгізуге, Банк қызметтеріне жаңа Тарифтерді енгізуге құқылы. Тарифтерге енгізілген өзгерістер туралы Банк Клиентке Банктің корпоративтік веб-сайттарында www.atfbank.kz., сонымен қатар Банктің барлық филиалдары мен құрылымдық бөлімшелерінде ақпараттарды орналастыру арқылы хабардар етеді.

8.4. Банк кез келген уақытта егер Клиент Жеке тарифтердің қолдану шарттарын орындамаған немесе Жеке тарифтердің қолданыс мерзімі аяқталған жағдайда Жеке тарифтерді болдырмауға/тоқтата тұруға құқылы. Жеке тарифтердің қолданылуын болдырмау/тоқтату туралы Банк Клиентке Шарттың 15-бабында қарастырылған тәртіпте хабарлайды. Жеке тарифтерді қолдануды алып тастау/тоқтату жағдайында Банк тарифтері қолданылады.

8.5. Банкке комиссиялық сыйақыны төлеуді Клиент қолма-қол ақшамен (Қолданыстағы заңнамаларда белгіленген шектеулерді ескере отырып), қолма-қолсыз аударыммен, Ағымдағы шотты және басқа да банктік шоттарды Шарттың және Қолданыстағы заңнамалардың талаптарын сақтай отырып акцептісіз шығынға жазу/тікелей дебеттеу арқылы жүзеге асыра алады.

8.6. Банк оларға көрсеткен қызметтер үшін төлемді тікелей дебеттеу арқылы ұстап қалуға құқылы. Аталған сомаларға төлем жасау үшін Клиент Ағымдағы шотта Тарифтерге сәйкес Банк белгілеген сомадағы Ақшаны қамтамасыз етуге міндетті.

8.7. Шарт сонымен қатар Клиенттің банктік шотын тікелей дебеттеу шарты да болып табылады, осыған сәйкес Клиент Банкке Клиенттің Банкте ашқан кез келген шотынан Банктің көрсеткен қызметтеріне төлем жасау бойынша Банк талаптары негізінде (банктік шотты тікелей дебеттеу) ақшаны алуға кері қайтарусыз, даусыз келісімін береді.

8.8. Банктік шотты Банктің көрсеткен қызметтеріне төлем жасау шотына тікелей дебеттеуді Банк өз бетінше, Клиенттің қандайда бір қосымша келісімісіз, осы Шарт негізінде жүргізеді.

8.9. Комиссиялық сыйақыны төлеу мақсатында Банк бірінші кезекте комиссия жүргізілген Ағымдағы шотты дебеттейді, Банк оны жүргізу бойынша комиссиялық сыйақыны дебеттейді, егер комиссиялық сыйақыны осы Ағымдағы шоттағы валютадан басқа валютада төлеу керек болса, онда егер Клиенттің жазбаша нұсқамасында басқасы қарастырылмаса, Ағымдағы шотты комиссиялық сыйақыны төлеу қажет валютада дебеттеу керек болады. Егер Ақша сомасы жеткіліксіз болған болса немесе Ағымдағы шот бойынша шығын операцияларын жоғарыда аталған тәртіпте шығынға жазу үшін шектеулер болған жағдайда, Банк соманың қажетті эквивалентін басқа банктік шоттардан басқа валютаға айырбастауға және осындай төленуге тиісті сомаларды жабуға құқылы. Айырбастау Банк шығынға жазу күнінде белгіленген ағымдағы курс бойынша жүргізілетін болады.

8.10. Клиент егер Шартты бұзған, Клиент жауап беретін жағдаяттар бойынша төлемді/аударымды қайтарған жағдайда, Клиент Банкке төлеген комиссиялық сыйақы Клиентке қайтарылмайтынына келіседі.

8.11. Клиент Банк қызметтеріне төлем жасау бойынша міндеттемелерін бірнеше мәрте (екіден көп) бұзған жағдайда, Банк қызмет көрсетуді Клиент берешекті толық өтегенге дейін тоқтата тұруға құқылы.8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА

8.1. За осуществление операций по открытию, ведению и закрытию Текущего счета, а также проведение операций по нему Клиент оплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере, предусмотренном Тарифами, если иное не предусмотрено Договором и Заявлением о присоединении, Заявлением. В случае если Клиенту установлены Индивидуальные тарифы, то оплата услуг Банка, указанных в таких Тарифах, осуществляется в соотвествии с Индивидуальными тарифами в течении срока их применения.

8.2. Тарифы доступны для ознакомления Клиенту во всех филиалах Банка и их структурных подразделениях, и на корпоративном веб-сайте Банка по адресу: www.atfbank.kz.

8.3. Если иное не предусмотрено Действующим законодательством, Банк вправе в одностороннем порядке вносить в Тарифы изменения и дополнения, вводить новые Тарифы на услуги Банка. О внесенных изменениях в Тарифы Банк информирует Клиента путем размещения информации на корпоративном веб-сайте Банка по адресу www.atfbank.kz, а также во всех филиалах Банка и их структурных подразделениях.


8.4. Банк вправе в любое время отменить/приостановить применение Индивидуальных тарифов в случае несоблюдения Клиентом условий применения Индивидуальных Тарифов или истечения срока действия Индивидуальных тарифов. Об отмене/приостановлении применения Индивидуальных тарифов Банк уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном статьей 15 Договора. В случае отмены/приостановления применения Индивидуальных тарифов применяются Тарифы Банка.

8.5. Оплата Банку комиссионного вознаграждения может осуществляться Клиентом наличными Деньгами (с учетом ограничений, установленных Действующим законодательством), безналичным переводом, путем безакцептного списания/прямого дебетования Текущего счета или иных банковских счетов, с соблюдением требований Договора и Действующего законодательства.

8.6. Банк вправе взимать плату за предоставленные им услуги путем прямого дебетования. Для оплаты указанных сумм Клиент обязан обеспечить на Текущем счете Деньги в сумме, установленной Банком, в соответствии с Тарифами/Индивидуальными тарифами.

8.7. Договор является также договором прямого дебетования банковского счета Клиента, в соответствии с которым Клиент предоставил Банку безусловное, бесспорное согласие на изъятие денег с любого банковского счета Клиента, открытого в Банке, на основании требований Банка (прямое дебетование банковского счета) по оплате предоставленных Банком услуг.

8.8. Прямое дебетование банковского счета в счет оплаты предоставленных Банком услуг производится Банком самостоятельно без предоставления Клиентом каких-либо дополнительных согласий, на основании Договора.

8.9. В целях оплаты комиссионного вознаграждения в первую очередь Банк дебетует Текущий счет, по которому проведена операция, комиссионное вознаграждение за проведение которой Банк дебетует, а если комиссионное вознаграждение подлежит оплате в валюте, отличной от валюты такого Текущего счета, то подлежит дебетованию Текущий счет в валюте, в которой подлежит оплате комиссионное вознаграждение, если иное не предусмотрено письменным Указанием Клиента. В случае недостаточности суммы Денег или при наличии ограничий на проведение расходных операций по Текущему счету для списания в вышеуказанном порядке, Банк вправе конвертировать необходимый эквивалент суммы с иных банковских счетов в другой валюте и покрыть такие суммы, подлежащие уплате. Конвертация производится по текущему курсу, установленному Банком на день списания.

8.10. Клиент соглашается, что в случае расторжения Договора, возврата платежа/перевода по обстоятельствам, за которые отвечает Клиент, комиссионное вознаграждение уплаченное Клиентом Банку, возврату Клиенту не подлежит.

8.11. В случае неоднократного (более двух раз) нарушения Клиентом своих обязательств по оплате услуг Банка, Банк вправе приостановить оказание услуг до полного погашения Клиентом задолженности.9. УӘКІЛЕТТІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ АҒЫМДАҒЫ ШОТ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛ ЖҮРГІЗУІ

9.1. Банктің операцияларды сенімхат бойынша жүргізуі Шартқа, Қолданыстағы заңнамаларға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

9.2. Осы арқылы Тараптар төменде келтірілген қауіпсіздік шарттарын Клиенттің Сенімді тұлғаға Ағымдағы шотты және/немесе ондағы Ақшаны басқару бойынша өкілеттік беруімен байланысты тәуекелдерді максималдық мүмкіндікте төмендету мақсатында қадағалауға келіседі:

9.2.1. Уәкілетті тұлғалардың өкілеттігін растау үшін Клиент шоты ашу барысына Банкке Қолданыстағы заңнамаларда қарастырылған құжаттарды, соның ішінде қол үлгілері бар Карточканы береді.

9.2.2.Ағымдағы шотты басқаруға және/немесе Ағымдағы шот бойынша Үзіндіні алуға уәкілетті тұлғалар ауысқан немесе олардың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған немесе Клиенттің Уәкілетті тұлғалары, Банкке берілген қол үлгілері бар карточкада және олардың өкілеттіктерін растайтын құжаттарда көрсетілген олардың мәліметтері, қол үлгілері, мөрлері өзгерген жағдайда, дереу ол туралы Банкке жазбаша үлгіде осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын және/немесе жаңа қол үлгілері бар карточканы бере отырып хабарлауға. Кері жағдайда Банк Уәкілетті тұлғалардың Ағымдағы шотты басқар, Ағымдағы шот бойынша Үзінді (анықтама) алу бойынша іс-әрекеттері үшін жауапкершілік алмайды.

9.2.3. Ағымдағы шотты басқаруға және/немесе Ағымдағы шот бойынша үзінді (анықтама) алуға уәкілетті тұлғаларда тиісті өкілеттіктің болуын растайтын құжаттарды Банкке бергенге дейін Клиент Банкке Клиенттің төлем құжаттарын бермеуге / өкілеттігін Банк растамаған тұлғалардың қолы қойылған үзінділер және басқа да құжаттарды сұрамауға.

9.3. Барлық жағдайда Клиенттің Нұсқамасы/төлем құжаттарына Клиенттің Уәкілетті тұлғасы қол үлгілері бар карточкаға сәйкес қол қойылуы және Клиенттің мөрі басылуы тиіс (болған жағдайда).

9.4. Егер Нұсқауда/төлем құжатында бірінші және/немесе екінші қол (қажет болса екеуінің де қойылуы) болмаса, Нұсқауда/төлем құждатындағы Уәкілетті тұлға, олардың мәліметтері және/немесе қолдары, Клиент мөрінің бедері (болса) Банктегі қол үлгілері бар Карточкадағы Уәкілетті тұлғаларға, олардың мәліметтері және/немесе қолдарына, Клиент мөрінің бедеріне сәйкес келмесе Банк Нұсқауды/төлем құжатын акцептілеуден бас тартуға құқылы.

9.5. Клиент Уәкілетті тұлғалардың іс-әрекеті үшін өз іс-әрекеті ретінде жауап береді.9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ

9.1. Проведение операций Банком Уполномоченным лицом Клиента осуществляется в соответствии с Договором, Действующим законодательством и внутренними документами Банка.

9.2. Настоящим Стороны соглашаются соблюдать нижеследующие условия по безопасности в целях максимально возможного снижения риска, связанного с предоставлением Клиентом полномочий Уполномоченному лицу по распоряжению Текущим счетом и/или Деньгами на нем:

9.2.1. Для подтверждения полномочий Уполномоченных лиц Клиент при открытии счета предоставляет Банку предусмотренные Действующим законодательством документы, в том числе Карточку с образцами подписей;

9.2.2. При замене лиц, уполномоченных распоряжаться Текущим счетом и/или на получение Выписок (справок) по Текущему счету либо досрочном прекращении их полномочий, либо изменения Уполномоченных лиц Клиента или их данных, образцов подписей, печатей, указанных в представленной Банку Карточке с образцами и документов, подтверждающих их полномочия, незамедлительно уведомить об этом Банк в письменной форме с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих такие изменения и/илиновую Карточку с образцами подписей. В противном случае Банк не несет ответственности за действия Уполномоченных лиц по распоряжению Текущим счетом, получению выписки (справки) по Текущему счету.

9.2.3. До момента представления Банку документов, подтверждающих наличие соответствующих полномочий у лиц, уполномоченных распоряжаться Текущим счетом и/или на получение выписок (справок) по Текущему счету, Клиент обязуется не представлять в Банк платежные документы Клиента/не запрашивать выписки и иные документы, подписанные лицами, полномочия которых Банку не подтверждены.

9.3. Во всех случаях Указания/платежные документы Клиента должны быть подписаны Уполномоченными лицами Клиента в соотвествии с Карточкой с образцами подписей и заверены печатью Клиента (при наличии).

9.4. Банк овправе откзать в акцепте Указания/платежного документа, если на Указании/платежном документе отсутствует первая и/или вторая подпись (при необходимости проставления обоих), Уполномоченные лица, их данные и/или подписи, оттиск печати Клиента (при наличии) на Указании\платежном документе не соотвествуют Уполномоченным лицам, их данным и\или подписям, оттиску печати Клиента на Карточке с образцами подписей, имеющейся в Банке.

9.5. Клиент отвечает за действия Уполномоченных лиц как за свои собственные.


10. АҒЫМДАҒЫ ШОТ БОЙЫНША ҮЗІНДІЛЕР

10.1. Банк Клиентке Ағымдағы шот бойынша дебеттік/кредиттік операциялар туралы ақпараттарды Үзінді түрінде береді.

10.2. Клиентке Шартқа сәйкес тиісті дәрежеде ресімделген Үзінділерді беру дерегі Клиент Ағымдағы шоттар бойынша жасалған операциялар туралы хабардар екендігіне жеткілікті дәлел болады және Банктің ондағы қателер, Ағымдағы шот бойынша заңсыз операциялар туралы жедел ескертпелерінің болмауы Клиенттің тәуекелі және жауапкершілігі болып табылады.
10.3. Клиент Банкті ашық байланыс арналары (электронды мекенжай (e-mail), және с.с.) арқылы Үзінділерді жіберуге уәкілетті етеді.

Бұл ретте, Клиент Қатысу туралы өтініш бере отырып және Банк офисінде жеке қатыса отырып, Банкке Ағымдағы шот бойынша ақпараттарды жоғарыда айтылған тәсілде беруіне жазбаша келісімін береді және Үзіндіні уәкілетті емес тұлғалардың алуымен байланысты барлық және кез келген тәуекелді, соның ішінде үшінші тұлғалардың кез келген қасақана іс-әрекеті, сонымен қатар алаяқтықтары, заңсыз рұқсаты, сонымен қатар Үзіндіде бар ақпараттарды оны алғанға дейін жоғалту сынды тәуекелдерін мойындауын және қабылдауын растайды.


10.4. Үзінділерді жоғарыда аталған тәсілдер арқылы жіберу барысында Банк Клиенттің тиісті дәрежеде Банкке берген деректемелерін пайдаланатын болады.

10. ВЫПИСКИ

ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ

10.1. Банк по запросу Клиента предоставляет Клиенту информацию о дебетовых/кредитовых операциях по Текущему счету в виде Выписки.

10.2. Предоставленные Клиенту в соответствии с Договором, надлежащим образом оформленные Выписки являются достаточным доказательством того, что Клиент был поставлен в известность о совершенных по Текущему счету операциях, и отсутствие незамедлительного уведомления Банка о содержащихся в них ошибках, несанкционированных операциях по Текущему счету является риском и ответственностью Клиента.

10.3. Клиент уполномочивает Банк направлять Выписки по открытым каналам связи (адрес электронной почты (e-mail) и т.п.).

При этом, Клиент подавая Заявление о присоединении и лично присутствуя в офисе Банке, предоставляет Банку письменное согласие на предоставление Банком информации по Текущему счету вышеуказанным способом, и подтверждает, что осознает и принимает на себя весь и любой риск, связанный с получением Выписки неуполномоченными лицами, включая, но, не ограничиваясь, возможностью любых умышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничество, неуполномоченный доступ, а также утрата информации, содержащейся в Выписке до ее получения.

10.4. Направляя Выписки вышеуказанным способом, Банк, будет исходить из тех реквизитов Клиента, которые были надлежащим образом предоставлены Банку Клиентом.11.ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

11.1. Банк банктік қызметпен байланысты бұзушылықтар үшін Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес жауапкершілік көтереді.

11.2. Кез келген жағдайда Шарттың талаптарын бұзу барысындағы Банктің жауапкершілігі Клиентке Банктің заңға қайшы әрекеттері /әрекетсіздігі салдарынан келтірілген нақты залалы мөлшерімен шектелетін болады.

11.3. Банктің жауапкершілігі:

11.3.1. Ағымдағы шоттан дебеттелген сома, сонымен қатар Банктің осы операцияны жүргізгені үшін қызмет құны аясында қате операция үшін, егер осы қате операция Банк кінәсі салдарынан болса;

11.3.2. Банкке Клиент пайдасына түскен Ақшаны Ағымдағы шотқа аударуды кешіктіргені үшін.

11.4. Банк жауапкершілік алмайды:

11.4.1. Ағымдағы шоттағы Ақшаны Қолданыстағы заңнамаларда белгіленген негіздемелер және тәртіпте өндіріп алу жағдайында;

11.4.2. Шарт бойынша міндеттемелерін бұзуға себеп болған үшінші тұлғалардың – Банк контрагенттерінің қызметтеріндегі кемшіліктер үшін, егер ол осы үшінші тұлғаларды таңдау барысында қажетті қауіпсіздіктерді қадағаласа, сонымен қатар өз тарапынан Банк оларды орындау үшін қажетті барлық шараларды қолданса. Осыған қарамастан, Банк Клиентке соңғысының шығындарын өтеу бойынша, егер осы шығындар үшінші тұлға қызметіндегі кемшіліктер нәтижесі болса, барлық қажетті көмектерді көрсететін болады;

11.4.3. Банк Клиенттің Нұсқауларына сәйкес Клиенттің ағымдағы шотынан ақшаны уақтылы шегеру және/немесе Клиенттің Нұсқауын акцептілеу шартында Ағымдағы шот бойынша операцияны орындамағаны және/немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін, сонымен қатар Клиент төлем тапсырмасында көрсеткен Бенефициар банкінің төлемді/аударымды орындамағаны және/немесе тиісті дәрежеде орындамағаны және/немесе төлемдерді (аударымдарды) орындауды/ электр желісін өшіру, байланыс желісінің зақымдалуы, Банктің бағдарламалық қамсыздандыруындағы ақаулар, банкаралық ақша аударымдары жүйесі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі, оның бөлімшелері, банк-корреспонденттердің және есептік операцияға қатысатын басқа да үшінші тұлғалардың қызметінің орындалмауы және/немесе тиісті дәрежеде орындалмауы, Клиенттің түсініксіз, толық емес немесе нақты емес нұсқаулары нәтижесінде туындайтын қателіктер, дұрыс түсінбеушіліктер нәтижесінде акцептілі төлем тапсырмасын орындауды кешіктіргені, егер тыңдау, байланыс арналарын басып алу немесе техникалық құрылғыларды көшіру нәтижесінде шот туралы немесе Клиенттің жүргізген операциялары туралы ақпарат Банктің қатысуынсыз үшінші тұлғаларға белгілі болған жағдайда үшінші тұлғалардың аударымдары/төлемдері орындалмауы немесе кешігуі, сонымен қатар Клиенттің Шарттың және/немесе Қолданыстағы заңнамалардың шарттарын Банкке қатысы жоқ басқа да себептерге байланысты бұзғаны үшін;

11.4.4. Қолданыстағы заңнамаларда және Шартта белгіленген негіздемелер бойынша Банктің төлем құжатын акцептілеуден бас тартуы /Нұсқауды орындамауына байланысты туындаған Клиенттің шығындары үшін;

11.4.5. Клиентке Банктің Нұсқаулар/төлем құжаттары және/немесе осындай Нұқсаулардың/төлем құжаттарының пікірі бойынша Клиент Шотына қатысты заңсыз операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде келтірілген шығындар үшін, егер олар Банкке жасандылықтың айқын белгілері жоқ аталған құжаттарды беру жағдайында Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес ресімделсе. Банктің қызметкері Клиенттің төлем құжаттарындағы /төлем құжаттарының пікіріндегі қолы және мөр бедерін визуалды түрде ғана салыстырады.

11.5. Клиент жауапкершілік алады:

11.5.1. Шарттың талаптарына сәйкес Қолданыстағы заңнамалар бойынша Банкке берілетін құжаттардың дұрыстығы үшін;

11.5.2. төлем құжаттарындағы деректемелердің дұрыс көрсетілмеуі салдары үшін.

11.6. Клиент және Бенефициар арасындағы шағымдар Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіпте, Банктің қатысуынсыз, Банк нұсқаулықтарын заңға сәйкес акцептілеу шартында шешіледі.Ағымдағы шоттан ақшаны үшінші тұлғалардың талап етуі бойынша негізсіз акцептісіз шығынға жазу бойынша жауапкершілікті, Қолданыстағы заңнамаларда белгіленген жағдайларда осындай Нұсқауларды жібергендер көтереді. Ағымдағы шот бойынша операцияларды негізсіз тоқтатқаны және Ағымдағы шоттағы Ақшаға тыйым салғаны үшін жауапкершілікті операцияларды тоқтатужәне/немесе тыйым салу туралы шешім шығарған уәкілетті орган/тұлға көтеретін болады.

11.7. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны, сонымен қатар тиісі дәрежеде орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларына және Шартқа сәйкес жауапкершілік алады. Тараптардың бірде бірі осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны үшін, егер осындай орындамау немесе тиісті дәрежеде орындамау тежеусіз күштер жағдаяты салдарынан болса, Тараптар ол туралы алдын ала болжай алмаған, саналы түрде жоя алмайтындай болса жауапкершілік алмайды. Тежеусіз күштер жағдаятына Тараптар мыналарды жатқызады, бірақ олармен шектелмейді: су тасқыны, өрт, боран, дауыл жел, торнадо, соғыс, көтеріліс, бүлік, төңкеріс, тәртіпсіздік, толқулар, жеке меншікті мемлекет меншігіне айналдыру, нормативтік құқықтық немесе басқа да орындауға міндетті актілерді шығару, ұшу аппараттарының құлауы, оларға кіретіндері спутниктер, ракета тасымалдағыштар, отын бактары және олардың сынықтары, метеориттердің құлауы, найзағай, Тараптардың қызметкерлері емес тұлғалардың қылмыстық іс-әрекеттері, сонымен қатар Банктің төлем жүргізуіне кедергі келтіретін істен шығулар, орталық, ұлттық және басқа да банктердің электронды желілері/жүйелеріндегі қателіктер, сонымен қатар ауа райының өзгеруі, техникалық ақаулар, көтерілістер және басқа да осы сықылды оқиғалар, кәсіби одақтардың әуе тасымалдағыштарға, көлік, темір жол тасымалдағыштарға, басқа да қызмет көрсетушілерге өз міндеттерін уақтылы орындауға кедергі келтіретін шешімдері жатады. Тежеусіз күштер жағдаятына кірмейтіндері Тараптардың, олардың уәкілетті тұлғаларының, агенттіктерінің, аффилирленген тұлғалардың ұқыпсыздығы немесе кінәсінен болған кез келген іс-әрекеттер кіреді.

11.8. Тежеусіз күштер жағдаяты орын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы жағдаяттарға ұшыраған Тарап екінші Тарапқа Шарттың ережелеріне сәйкес іс-әрекет ету мүмкіндігі болмауы себебі туралы жазбаша түрде хабарлауы керек. Егер Тарап екінші Тарапқа өзінің Шарттың талаптарын тежеусіз күштер жағдаяты орын алуы себебінен орындау мүмкіндігінің болмауы немесе орындауды кешіктіруі туралы осы бапта белгіленгендей хабарламаса, ол осы бапта келісілген құқықтарын жоғалтады, оларға егер Тараптар тежеусіз күштер жағдаяты салдарынан екінші Тарапқа хабарлама жіберу мүмкін болмаған жағдаяттар кірмейді. Екінші Тарап міндеттемелерді орындамауды немесе орындауды кешіктіруді бұзушылық ретінде қарауына болады және осы Шарттың ережелеріне сәйкес іс-әрекет ететін болады

11.9. Жалпыға белгілі сипаттағы тежеусіз күштер жағдаяты қосымша дәлелдерді немесе хабарламаларды талап етпейді. Басқа да тежеусіз күштер жағдаяттарына қатысты дәлелдерді Тараптардың талап етуіне қарай берілетін болады.

11.10. Тежеусіз күштер жағдаяты тоқтатылғаннан бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оған ұшыраған Тарап екінші Тарапқа осы деректер туралы жазбаша түрде хабарлауы тиіс және Шарт бойынша міндеттемелерін қайта қалпына келтіруі тиіс.

11.11. Егер тежеусіз күштер жағдаяты басталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық уақытқа созылса, Тараптар Шарттың қолданысын өзара келісім бойынша тоқтатуға құқылы, бұл ретте мүдделі Тарап ол туралы ол аяқталғанға дейін 14 (он төрт) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлайтын болады.


11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Банк несет ответственность за нарушения, связанные с банковской деятельностью, в соответствии с Действующим законодательством и Договором.

11.2. В любых случаях ответственность Банка при нарушении условий Договора ограничивается размером реального ущерба, причиненного Клиенту неправомерными действиями/бездействиями Банка.

11.3. Банк несет ответственность за:

11.3.1. ошибочную операцию в пределах суммы, дебетованной с Текущего счета, а также величины стоимости услуг Банка за осуществление данной операции, в случае если ошибочная операция произошла по вине Банка;

11.3.2. задержку зачисления на Текущий счет Денег, поступивших в Банк в пользу Клиента;

11.4. Банк не несет ответственности:

11.4.1. в случае обращения взыскания на Деньги, находящиеся на Текущем счете, по основаниям и в порядке, установленном Действующим законодательством;

11.4.2. за недостатки в деятельности третьих лиц – контрагентов Банка, явившиеся причиной нарушения обязательств по Договору, если он может доказать, что он проявил должную осторожность при выборе этих третьих лиц, а также если со своей стороны Банк предпринял все необходимые меры, для их выполнения. Несмотря на это, Банк будет оказывать разумно необходимую помощь Клиенту в возмещении убытков последнего, если они явились результатом недостатков в деятельности третьего лица;

11.4.3.за неисполнение и/или несвоевременное исполнение операций по Текущему счету, при условии, что Банк своевременно списал деньги с соответствующего Текущего счета Клиента в соответствии с Указаниями Клиента и/или акцептовал Указание Клиента, а также за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение платежа/перевода банками Бенефициара, указанными Клиентом в платежном поручении, и/или за задержку исполнения платежей (переводов)/исполнения акцептованного платежного поручения, возникшую в результате отключения электроэнергии, повреждения линий связи, сбоя в программном обеспечении Банка, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения функций межбанковской системы перевода денег, Национального Банка Республики Казахстан, его подразделений, банков-корреспондентов и иных третьих лиц, участвующих в расчетной операции, ошибок, неверного толкования и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных указаний Клиента, неисполнения или задержек в исполнении платежей/ переводов третьими лицами, в случае, если в результате прослушивания, перехвата каналов связи или копирования техническими устройствами, информация о счете или проведенных Клиентом операциях не по вине Банка станет известной третьим лицам, а также за нарушение Клиентом условий Договора и/или требований Действующего законодательства и по другим причинам, не зависящим от Банка;

11.4.4. за убытки Клиента, наступившие в связи с отказом Банка в акцепте платежного документа/неисполнения Указания по основаниям установленным Действующим законодательством и Договором;

11.4.5. за убытки, причиненные Клиенту в результате осуществления Банком несанкционированных операций по Счету Клиента по Указаниям/платежным документам и/или отзывам таких Указаний/платежных документов, если они оформлены в соответствии с требованиями Действующего законодательства, в случаях предоставления в Банк указанных документов, не имеющих явных признаков подделки. Работник Банка только визуально сверяет подписи и оттиск печати Клиента, проставленные на платежных документах/отзывах платежных документов;

11.5. Клиент несет ответственность:

11.5.1. за достоверность документов, представляемых в Банк в соответствии с условиями Договора, согласно Действующему законодательству;

11.5.2. за последствия, связанные с неверным указанием реквизитов в платежных документах.

11.6. Претензии между Клиентом и Бенефициаром разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, без участия Банка, при условии правомерного акцепта Указания Банком. Ответственность за безосновательное безакцептное списание денег с Текущего счета несет по требованию третьих лиц, в случаях устанвоелнных Действующим законодательством, несут отправители таких Указаний. Ответственность за безосновательное приостановление операций по Текущему счету и наложение ареста на Деньги, находящиеся на Текущем счете, несет уполномоченный орган/лицо, предъявивший решение о приостановлении операций и/или о наложении ареста.

11.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Для целей Договора, к обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят, включая, но не ограничиваясь: землетрясения, наводнения, пожары, бураны, ураганный ветер, торнадо, катаклизыми природного или техногенного характера, войны, восстания, мятежи, революции, беспорядки, волнения, национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или иных обязательных к исполнению актов, падение летательных аппаратов, включая спутники, ракетоносители, топливные баки и их обломки, падение метеоритов, молнии, включая шаровые, и преступные действия лиц, не являющихся работниками Сторон, а также сбои, критические ошибки в электронных системах/сетях центральных, национальных и иных банков, иные обстоятельства, не дающие банкам осуществлять платежи, а также погодные условия, технические неисправности, забастовки, стачки и иные подобные события, решения профессиональных союзов, не позволяющие авиаперевозчикам, автомобильным, железнодорожным перевозчикам, иным поставщикам услуг своевременно исполнять обязательства. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, работников, агентов, а также аффилированных лиц.

11.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о причине своей невозможности действовать в соответствии с положениями Договора. Если Сторона не уведомила другую Сторону о своей невозможности выполнять положения Договора или о задержке в исполнении по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, как установлено настоящей статьей, она теряет право, оговоренное настоящей статьей, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать уведомление другой Стороне. Другая Сторона может рассматривать невыполнение или задержку в исполнении обязательств как нарушение и действовать в соответствии с положениями Договора.

11.9. Обстоятельства непреодолимой силы, носящие общеизвестный характер, дополнительных доказательств или сообщений не требуют. Доказательства в отношении всех иных обстоятельства непреодолимой силы представляются заинтересованной Стороной.

11.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения обстоятельств непреодолимой силы вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о данном факте и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

11.11. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней после их наступления, Стороны вправе прервать действие Договора по взаимному согласию,если это не противоречит Действующему законодательству, при этом заинтересованная Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до такого прекращения.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет