3. Жары›тыЈ квантты› таби“атыжүктеу 0.93 Mb.
Дата25.04.2016
өлшемі0.93 Mb.
: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
@@@1. Геометриялы› оптика

@@@ 2. Жары›тыЈ тол›ынды› ›асиеттері


3.Жары›тыЈ квантты› таби“аты
$$$ 1 A

Жары›тыЈ сыну заЈыныЈ теЈдеуі:

A.

B.

C.

D. , где

E.

$$$ 2 D


НЇктелік жары› кйзінен шы››ан сЩулеге перпендикуляр беттіЈ жары›талынуыныЈ олардыЈ ара ›ашы›ты“ын екі есе арттыр“анда“ы шамасы:

A. йзгермейді

B. 2 есе артады

C. 2 есе кемиді

D. 4 есе кемиді

E. 4 есе артады

$$$ 3 B

Жары› сЩулесі орта“а 600 б±рышпен тЇсіп, 300- сынады. ОртаныЈ сыну кйрсеткішін аны›та:A. 0,5

B.


C. 3

D. 6


E. 2

$$$ 4 D


Жазы› айнаныЈ алдында адам т±р. Егер адам айнадан 2 м-ге ›ашы›таса, онда“ы оныЈ айнада“а йз кескінінен алша›тауы:

A. йзгермейді

B. 1 м артады

C. 2 м артады

D. 4 м артады

E 5 м йзгереді.

$$$ 5 В

Жары› сЩулесі орта“а 300 –пен тЇсіп, 60 0-›а сынды. ОртаныЈ сыну кйрсеткішін аны›та:A.

B.

C.

D. 2


E.
$$$ 6 А

Жары› сЩулесі сыну кйрсеткіші ортадан сыну кйрсеткіші n2 орта“а йткенде толы› ша“ылады. Осы заЈдылы›:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 7 B


Жина“ыш линза ар›ылы одан 1м ›ашы›ты›та“ы нЇктеніЈ кескіні одан 2 м ›ашы›ты›та алын“ан. ЛинзаныЈ фокус аралы“ы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 7 C

Шашырат›ыш линзаныЈ фокус аралы“ы 20 см болса, оныЈ оптикалы› кЇші:A. дптр

B. дптр

C. дптр

D. дптр

E. дптр

$$$ 8 А


Жары› сЩулесініЈ тЇсу б±рышы 00 ден 600 –›а шейін йзгергенде, оныЈ тЇскен жазы›ты“ыныЈ жары›талынуныЈ йзгерісі:

A. 2 есе кемиді

B. 4 есе кемиды

C. 4 есе артады

D. 2 есе артады

E. тЇсу б±рышына тЩуелді емес

$$$ 9 A

Егер тЇскен сЩуленіЈ тЇсу б±рышын 200 йзгерткенде онымен ша“ыл“ан сЩуленіЈ арасында“ы б±рыш:A. 400 артады.

B. 200 артады.

C. 100 артады.

D.йзгермейді.

E. 50кемиді.

$$$ 10 C


Жазы› айнаныЈ алдында 1 м ›ашы›ты›та адам т±р. Онымен айнада“ы кескінніЈ арасында“ы ›ашы›ты›:

А. 0,5м


В. 1м

С. 2м


D. 4м

E. 3м


$$$ 11 С

ТЇсу б±рышы -ныЈ белгілі бір мЩнінде екі ортаныЈ шекарасында тЇсу б±рышыныЈ синусыныЈ сыну б±рышыныЈ синусына ›атынасын сыну кйрсеткіші -“а теЈ. ТЇсу б±рышын 3 есе азайт›анда б±л ›атынас:

A.

B.


C.

D.

E.

$$$ 12 C

 1. Жинаыш линзаныЈ кймегімен нЇктеніЈ кескіні алынан. Ондаы боланда линзаныЈ фокус аралыын аныта:

 2. A. 5 м

 3. B. 3 м


C. 0,8 м

D. 1,25м


E. 1 м

$$$ 13 В


Оптикалы› кЇші 4 дптр болатын линзаныЈ фокус аралы“ы:

A. 0,25 см

B. 0, 25 м

C. 4см


D. 4м

E. 50 см


$$$ 14 C

Егер сЩуленіЈ тЇсу б±рышын 100 азайтса онда тЇскен жЩне ша“ыл“ан сЩулелердіЈ арасында“ы б±рыштыЈ йзгерісі:

A. 50 кемиді

B. 100 кемиді

C. 200 кемиді

D. йзгермейді

E. 150 артады

$$$ 15 A


Ауа“а ›ара“анда“ы судыЈ (1, 33), шыныныЈ (1,5), алмаздыЈ (2,42) сыну кйрсеткіштері Щр тЇрлі бол“анда, олардан ауа“а шы“атын сЩуленіЈ толы› ша“ылу б±рышы кйп болатын зат:

А. суда


B. шыныда

C. алмазда

D. Їшеуінде де бірдей

E. еш›айсысында толы› ша“ылу болмайды

$$$ 16 D

 1. Жинаыш линзаныЈ кймегімен нЇктеніЈ кескіні алынан. Ондаы , боланда линзаныЈ фокус аралыын аныта:


A. 2,5м

B. 1,5 м


C. 0,5 м

D. 0,4 м


E. 0,1 м

$$$ 17 С


ЛинзаныЈ оптикалы› кЇші 2 дптр болса, оныЈ фокус аралы“ын аны›та:

A. 0,5 см

B. 2 см

C. 0,5 м


D. 2м

E. 3 см


$$$ 18 C

СЩуленіЈ тЇсу б±рышы 600, сыну б±рышы 300 бол“анда“ы екінші ортаныЈ сыну кйрсеткіші:

A. 0,5

B.C.

D. 2


E.

$$$ 19 A


Фокус аралы“ы линзасы бар фотоапараттыЈ алдына ›алыпты жа“дайда орналастырылатын дененіЈ ›ашы›ты“ы:

А.

В.

С.

D.

E.

$$$ 20 А

СЩуле судан (n=1.33) ауа“а йткенде жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ыныЈ йзгерісі:

А. 1,33 артады

В. 1,33 кемиді

С. йзгермейді

D. 1,56 йседі

Е. 1,56 кемиді

$$$ 21 А


СЩуле судан (n = 4/3) белгілі бір орта“а 450 тЇсіп 300 сынады осы ортаныЈ сыну кйрсеткіші:

А. 1,85


В. 1,41

С. 1,06


D. 1,23

Е.1,56


$$$ 22 А

СЩуленіЈ тЇсу б±рышы мен сыну б±рышы бірдей болатын шарт:

A. Ондай шарт жо›

B. ТЇсу б±рышы сыну б±рышынан кйп

C. Сыну б±рышы тЇсу б±рышынан кйп

D. Бар

 1. E. Ша“ыл“ан сЩуле поляризациялан“анда болуы мЇмкін


$$$ 23 C

ТЇсі сары сЩуле шыныдан (n=1,52) су“а (n=1,33) йткендегі толы› ішкі ша“ылу б±рышын тап:

A. 410 23’

B. 900

C. 610

D. 480 20’

Е. 450

$$$ 24 A


СЩуленіЈ шыныдан ауа“а йткендегі толы› ша“ылу б±рышы 340 болса, жары›тыЈ шыныда“ы жылдамды“ын аны›та:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 25 A

Жары› сЩулесі ауадан су“а тЇсіп т±р. Егер оныЈ тЇсу б±рышы  = 470 болса, оныЈ суда“ы жылдамды“ын аны›та:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 26 В


Жары› шо“ы шыныдан вакуум“а йтеді. Шекті б±рыш 420. жары›тыЈ шыныда“ы таралу жылдамды“ын табыЈдар?

A. 150 мм/м

B. 201 мм/с

C. 110 мм/с

D. 2 мм/с

E. 160 мм/с

$$$ 27 С

Ауадан сыну кйрсеткіші n орта“а альфа б±рышымен тЇскен сЩуленіЈ тЇсу б±рышын 3 есе азайт›анда онда“ы йзгерісі теЈ:

A. .

B.


C.

D.

E.

$$$ 28 Е


Сфералы› айнаныЈ фокус аралы“ы дегеніміз не?

A. оныЈ бетініЈ ›исы›ты› радиусына теЈ шама

B. ОныЈ екі центрі ›осатын сызы›

C. оныЈ бетініЈ ›исы›ты› диаметрініЈ жартысына теЈ шама

D. оныЈ бетініЈ ›исы›ты› диаметрінен екі есе Їлкен теЈ шама

E. оныЈ бетініЈ ›исы›ты› радиусыныЈ жартысына теЈ шама.

$$$ 29 D

CЩулелену а“ынын аны›тайтын теЈдеу

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 30 D


ЛинзаныЈ фокус аралы“ы:

А. тЇскен жары›тыЈ жиілігіне байланысты

В. ТЇскен жары›тыЈ тЇсу б±рышына байланысты

С. ОртаныЈ сыну кйрсеткішіне байланысты

D. ортаныЈ салыстырмалы сыну кйрсеткіші мен ›исы›ты› радиусына байланысты.

Е. ЛинзаныЈ ›алыЈды“ына байланысты

@@@ Жары›тыЈ электромагниттік ›асиеттері

$$$ 1 B


Жары› интенсивтігі:

А. 1с ішінде жары› кйзінен бйлінген энергия мйлшері

В. Т (период) уа›ытта“ы энергия а“ыныныЈ ты“ызды“ыныЈ орташа мЩніне теЈ шама

С. 1 с уа›ытта“ы сЩулелену ›уаты

D.Бір период›а теЈ уа›ыт ішінде жары› кйзінен бйлініп шы››ан энергия мйлшері

E.Жары› кйзініЈ ›уаты

$$$ 2 B

Тол›ын цугі дегеніміз:А. Амплитудасы уа›ыт›а байланысты йзгеретін тол›ын бйлігі

В. Жары› кйзініЈ когорентті тол›ын ж±рна“ы

С. Амплитудалары йзгермейтін тол›ын бйлігі

D. Модульденген тол›ын бйлігі

Е. ›ашы›ты››а таралатын тол›ындар

$$$ 3 C


КЇшті магнит йрісіне орналастырыл“ан оптикалы› изотропты заттан (с±йы›, шыны) йткен кЩдімгі жЩне ерекше сЩулелердіЈ сыну кйрсеткіштерініЈ айырмасы:

A.

B.
C.
D.

E.

$$$ 4 В

Жары› сЩулесі шыныда 10 см жол жЇріп йтті. Осы уа›ыт ішінде суда жЇріп йтетін жолы (судыЈ сыну кйрсеткіші 1,33; шыныныЈ сыну кйрсеткіші 1,5):A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 5 B


Когерентті уа›ыт дегеніміз:

А. Т уа›ыт аралы“ында тол›ынныЈ таралу жылдамды“ы

В. Когорентті тол›ын ж±рна“ын шы“ару уа›ыты

С.  ара ›ашы›ты››а тол›ын майданыныЈ таралу уа›ыты

D. 2 ара ›ашы›ты››а тол›ын майданыныЈ таралу уа›ыты

Е. 2Т уа›ыт аралы“ында тол›ынныЈ таралу жылдамды“ы

$$$ 6B

Жазы› электромагниттік тол›ын теЈдеуі:A. ,

B.

C.

D.

E.

$$$ 7 D


СЩулелену спектрініЈ кйрінетін оптикалы› диапазоны: (тол›ын ±зынды“ы бойыншa).

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 8 C

Электромагниттік тол›ын энергиясын аны›тайтын теЈдеу:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 9 C


Жары› тол›ындардыЈ фазалы› жылдамды“ыныЈ теЈдеуі:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 10D

Жары› тол›ындарыныЈ топты› жылдамды“ыныЈ теЈдеуі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 11 D


Жары› тол›ыныныЈ топты› жЩне фазалы› жылдамды›тарыныЈ байланыс теЈдеу:

A.

B.

C. (t – kx) = const

D.

E.

$$$ 12 C

Жары› спектрініЈ ›атарын кйрсет:

A. љызыл, кйк, кЇлгін, сары, жасыл, кйгілдір, сар“ыш

B. Кйк, кЇлгін, сары, жасыл, кйгілдір, сар“ыш, ›ызыл

C. КЇлгін, кйк, кйгілдір, жасыл, сары, сар“ыш, ›ызыл

D. Сары, жасыл, кйгілдір, сар“ыш, кЇлгін, кйк, ›ызыл

E. Кйк, сары, жасыл, кйгілдір, сар“ыш, ›ызыл, кЇлгін

$$$ 13 B


Жары›тыЈ оптикалы› жол ±зынды“ын аны›тайтын теЈдеу:

A.

B. м±нда“ы – жолдыЈ геометриялы› ±зынды“ы

C.

D.

E. , м±нда“ы бір-бірінен ара ›ашы›ты›та орналас›ан жары› кйздерінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

$$$ 14 A

Жары›тыЈ абсолюттік сыну кйрсеткішініЈ теЈдеуі:

A.

B. , м±нда“ы – жолдыЈ геометриялы› ±зынды“ы

C.

D.

E. , м±нда“ы – бір-бірінен ара ›ашы›ты›та орналас›ан жары› кйздерінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

$$$ 15 C


Интерференцияланушы тол›ын фазаларыныЈ айырмасын йрнектейтін формула:

A.

B. , м±нда“ы – жолдыЈ геометриялы› ±зынды“ы

C.

D.

E. , м±нда“ы – бір-бірінен ара ›ашы›ты›та орналас›ан жары› кйздерінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

$$$ 16 D

Интерференциялы› жола›тыЈ енін аны›тайтын теЈдеу:

A.

B. , м±нда“ы – жолдыЈ геометриялы› ±зынды“ы

C.

D. , м±нда“ы – бір-бірінен ара ›ашы›ты›та орналас›ан жары› кйздерінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

E.

$$$ 17 В


Интерференцияланушы сЩулелердіЈ оптикалы› жол айырмасыныЈ теЈдеуі:

A.

B.

C.

D. , м±нда“ы

E.


$$$ 18 D

Екі когерентті тол›ын кйздерінен шы››ан сЩулелер максимум береді:

А.

В.

С.

D.

Е)

$$$ 19 B

 1. Кйрінетін спектр бйлігіндегі еЈ ±зын тол›ындар:


A. кЇлгін

B. ›ызыл


C. кйк

D. сары


E. жасыл

$$$ 20 A


Монохромат жары›тыЈ тербеліс жиілігі болса, онда осы жары› тол›ыныныЈ шыныда“ы ±зынды“ы мына“ан теЈ :

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 21 C

Екі когерентті жары› кйздерінен шы››ан жары›тардыЈ тол›ын ±зынды›тары теЈ. 4-ші интерференциялы› максимум“а арнал“ан сЩулелердіЈ оптикалы› жол айырымы:

А. 2,4

В.С.

D.

Е.

$$$ 22 B


Тол›ын ±зынды“ы -ге теЈ жары› тол›ындарын шы“аратын когерентті тербеліс кйздері ›ашы›ты›та орналас›ан. Экраннан жары› кйзіне дейінгі ара ›ашы›ты› . Ендеше кйршілес жола›тардыЈ ара ›ашы›ты“ы мына“ан теЈ:

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$ 23 A

Екі когерентті жары› тол›ындарыныЈ жЇріп йткен ›ашы›ты›тары сЩйкесінше жЩне . Бірінші сЩуле сыну кйрсеткіші болатын ортада таралады. Осы кезде олардыЈ оптикалы› жол айырымы ( ):

А. 8см

В. 15см


С. 25см

D. 18см


Е. 5,15 см

$$$ 24 D

Жары› са›ина пайда болу шарты:

А.


В.

С.

D.

Е.


$$$ 25 Е

НьютонныЈ ›ара са›инасыныЈ радиусын аны›тайтын теЈдеу:

А.

В.С.

D.

Е.

$$$ 26 B


љызыл жары›тыЈ суда“ы ±зынды“ы жасыл жары›тыЈ ауада“ы ±зынды“ына теЈ. Су ›ызыл жары›пен жары›талын“ан. Су астында кйзін аш›ан адам кйретін тЇс:

A. жасыл.

B. ›ызыл.

C. кйк


D. а›

E. сары


$$$ 27 А

Спектрлік сызы›тардыЈ енін аны›тайтын ›±рал:

А. Жамен интерферометрі

В. Майкельсон интерферометрі

С. Рождественский интерферометрі

D. љарапайым спектрометрмен

Е. б±лардыЈ еш›айсымен аны›тау“а болмайды

$$$ 28 A


Екі когерентті жары› кйздерінен шы››ан сЩулелердіЈ тол›ын ±зынды›тары . -ші интерференциялы› максимум“а дейінгі сЩулелердіЈ оптикалы› жол айырымы:

А.

В.

С.

D.

E.

$$$ 29D

Жары› монохроматты деп аталады, егер оныЈ йрнегінде:A.

B.

C.

D. жЩне уа›ыт -“а байланысты емес

E. т±ра›ты шамалар жо›

$$$ 30 D


Жары› квазимонохроматты деп аталады, егер ол мына йрнекпен берілсе:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 31 D

Тол›ын ±зынды›тары ЩртЇрлі екі сЩуле мына шарт орындал“анда интерференцияланады:

A. амплитудалары бірдей бол“анда

B. бастап›ы фазалары бірдей бол“анда

C. амплитудалары жЩне фазалары бірдей бол“анда

D. ондай шарт болу мЇмкін емес

E. жол айырмасы т±ра›ты бол“анда

$$$ 32 A


Периоды , б±рылу б±рышы болатын дифракциялы› тордыЈ бас максимум шарты:

A.

B.

С.


D.

E.

$$$ 33 В

Са›ина аны›тау“а арнал“ан ›ондыр“ы“а а› жары› тЇсірілді. Центрінен бастап спектр мынандай ретпен орналасады::

A. кйк, ›ызыл, сары

B. кйк, сары, ›ызыл

C. ›ызыл, сары, кйк

D. сары, кйк, ›ызыл

E. сары, ›ызыл, кйк

$$$ 34 В


Дифракциялы› тордыЈ 1 миллиметрінде 200 штрих бар. Тор“а монохроматты жары› перпендикуляр тЇседі ( ). Осы тор беретін максимумныЈ саны:

A. 4


B. 8

C. 6


D. 16

E. 24


$$$ 35 D

Жары› дифракциясы дегеніміз …

1 – ж±›а ›абатта“ы жары›тыЈ тЇрлі тЇске боялуы,

2 – мйлдір емес дискініЈ ортасында жары› да›тыЈ пайда болуы,

3 – Жары› сЩулелерініЈ геометриялы› кйлеЈкелер айма“ына ауысуы ,

4 – Ньютон са›инасы

A.1 жЩне 2

B. 1 жЩне 4

C. 3 жЩне 4

D. 2 жЩне 3

E. 2 жЩне 4

$$$ 36 D


Жары›тыЈ біртекті емес ортада тарал“анда“ы тЇзу сызы›ты жолдан б±рылуы:

А. поляризация

В. интерференция

С. фотоэффект

D. дифракция

E. фотоэффект

$$$ 37 D

Бір саЈылауда“ы дифракция“а арнал“ан максимум шарт:

A. м±нда“ы – саЈылау ені

B. , м±нда“ы – дифракциялы› тор т±ра›тысы

C.

D.


E.

$$$ 38 B


Дифракциялы› тор“а арнал“ан максимум шарты:

A. , м±нда“ы – саЈылау ені

B. , м±нда“ы – дифракциялы› тор т±ра›тысы

C.

D.

E.


$$$ 39 D

Дифракциялы› тор“а арнал“ан минимум шарты:

A. , м±нда“ы – саЈылау ені

B. м±нда“ы – дифракциялы› тор т±ра›тысы

C.

D.


E.

$$$ 40 B


Ені саЈылау“а ±зынды“ы -“а теЈ ›алыпты монохромат жары› тол›ыны тЇседі. ®шінші дифракциялы› минимум мына б±рышта бай›алады:

A.

B.

C.

D.

E.


 • $$$ 41 Е


Монохромат рентген сЩулелері жеЈіл заттарда шашыра“анда пайда болады:

А. поляризация

В. интерференция

С. фотоэффект

D. дифракция

E. Комптон-эффект

$$$ 42 C

Дифракциялы› тор дегеніміз:

А. изіне тЇскен поляризациялан“ан жары›тыЈ поляризация жазы›ты“ын б±ратын ›±рал.

В. Затта жасанды анизотропия тудыра алатын электр йрісі бар ›±рыл“ы

С. Бір-бірінен бірдей ара ›ашы›ты›та орналас›ан бірдей саЈылаулардан т±ратын жЇйе

D. Поляризациялан“ан жары›тыЈ Е тербеліс жазы›ты“ыныЈ ба“ытын аны›тайтын ›±рал

Е. Н векторыныЈ йзгеру жазы›ты“ын аны›тайтын ›±рал

$$$ 43 D


Бір саЈылау“а арнал“ан минимум шарты ( - саЈылау ені):

А. м±нда“ы

В.

С.D.

E.

$$$ 44 A

Дифракциялы› тордыЈ ажыратушылы› кЇшін аны›тайтын теЈдеу:

А.

В.

С.

D.

E.

$$$ 45 A


Дифракциялы› тордыЈ ені 2 см. Штрихтар саны-1000. Дифракциялы› тордыЈ т±ра›тысы:

А. 1/500см

В. 1/50 см

С. 500мм


D. 50мм

Е. 5мм


$$$ 46A

Дифракциялы› тор“а монохромат жары› шо“ы тЇсіп т±р. 3-ші максимум реттіЈ нормаль“а б±рышы . ТЇскен жары› тол›ыны ±зынды“ымен йрнектелген дифракциялы› тордыЈ т±ра›тысы:

А. 6

В. 7


С. 5

D. 3 


Е. 3

$$$ 47 D


Егер спектр реті бол“ан кезде ені , периоды болатын дифракциялы› тордыЈ шешуші кЇші:

А. 20


В. 1200

С. 200


D. 8000

E. 800


$$$ 48C

Зоналы› пластина ›олданылады:

А. интерференцияны кйрсету Їшін

В. жары› дифракциясын кйрсету Їшін

С. жары› интенсивтігін кЇшейту жЩне азайту Їшін

D. дисперсияны кйрсету Їшін

Е. жары› кйзін шы“арып алу Їшін

$$$ 49 C


ФренельдіЈ кйршілес екі зонасынан экран“а жеткен екі сЩуленіЈ оптикалы› жолдарыныЈ айырымы:

А.

В.

С.

D.

E.

$$$ 50 B

Гюйгенс-Френель принципініЈ негізгі ›а“идасы:

А. Интерференциялы› ›±былысты кез келген екі тол›ын тЇзеді

В. Тол›ынды› беттіЈ Щр бір екі нЇктесінен тарал“ан екі ретті тол›ындар йз ара когорентті болады

С. КеЈістіктіЈ кез келген бір нЇктесіндегі интенсивтілік кездейсо› тол›ындардыЈ интенсивтіліктерініЈ орта мЩні болады

D. Екінші ретті тол›ындардыЈ интенсивтілігі былай“ы тол›ындардыЈ ›уаттарыныЈ ›осындысына теЈ

E. ОлардыЈ энергияларыны ›осындысына теЈ

$$$ 51 В


Голография принціпі ›олданылады:

А. Фотографияда

В. Денеден ша“ыл“ан тол›ынды ›айта тудыру жЩне на›тылау

С. Интерференция мен дифракцияда

D. ДененіЈ кеЈістіктегі кескінін алу

Е) Санды› фотографияда

$$$ 52A

Малюс заЈын йрнектейтін теЈдеу:A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 53 С


Бугер заЈыныЈ теЈдеуін кйрсет:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 54A

Брюстер заЈыныЈ теЈдеуі:A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 55 D

Рентген сЩулелерініЈ дифракциясына арнал“ан Вульф-Брегга теЈдеуі:

А.

B.

C.

D.

E.

$$$ 56 D

Жары›тыЈ поляризация жазы›ты›тары б±рыш жасай орналас›ан екі николь призмадан йткендегі Щлсіреуі:

A. 1,5 есе

B. 2 есе


C. 2,5 есе

D. 4 есе

E. 8 есе

$$$ 57 B


Оптикалы› активті ерітінділер Їшін поляризация жазы›ты“ыныЈ б±рылу б±рышын аны›тайтын теЈдеу:

A.

B. м±нда“ы – меншікті айналу, С – концентрация

C.

D. , м±нда“ы – дененіЈ оптикалы› активті ортада жЇріп йткен ара ›ашы›ты“ы

E.


$$$ 58 B

Жары› поляризациялан“ан делінеді, егер:

А. жЩне векторларыныЈ барлы› ба“ытта“ы тербелістері тол›ынныЈ таралу ба“ытына перпендикуляр болатын жары›

В. жЩне векторлары бір “ана жазы›ты›та тербеліс жасайтын жары›

С. жЩне векторлары тербелістері реттелмеген жары›

D. векторыныЈ ±шы шеЈбер сызатын жары›

Е. векторы эллипс сызатын жары›

$$$ 59 D


Малюс заЈында“ы :

А. Поляризатор ар›ылы йткен жары› интенсивтігі

В. Анализатор ар›ылы йткен жары› интенсивтігі

С. таби“и жары›тыЈ интенсивтігі

D. Анализатор“а тЇскен жары› интенсивтігі

Е. 2-ші поляроид (анализатор) ар›ылы йткен жары› интенсивтігі

$$$ 60 D

Мына оптикалы› ›±былыстар жары›тыЈ поляризациясына жатады:

А. ИнтенсивтілігініЈ кеЈістіктегі таралуы

В. Тол›ын ±зынды“ыныЈ сыну кйрсеткіштігіне тЩуелділігі

С. Тол›ынды› беттіЈ таралу жыдамды“ы

D. Жары›тыЈ кйлденеЈ тол›ын екендігі

Е. Жары›тыЈ ›ума тол›ын екендігі

$$$ 61 B


Егер анализатор йзіне поляризатордан тЇскен сЩуленіЈ интенсивтігін 2 есе азайтатын болса, онда олардыЈ сЩулені б±ру б±рыштарыныЈ айырмасын аны›та:

A. 00

B. 450

C. 90

D. 50

E. 600

$$$ 62 В

Оптикалы› активті заттар:

А.Поляризациялан“ан жары›тыЈ тербеліс жазы›ты“ын белгілі бір б±рыш›а б±ратын заттар

В. Поляризациялан“ан жары›тыЈ тербеліс жазы›ты“ын белгілі бір б±рыш›а б±рмайтын заттар

С. Жары›ты бір “ана жазы›ты›та йткізетін заттар

D. Сырт›ы электр йрісі тарапынан ›осарланып сыну пайда болатын заттар

E. Жары›ты кез келген жазы›ты›та йткізетін заттар

$$$ 63 B


Жары› таби“и деп аталады, егер:

A. ол Е жЩне Н векторларымен аны›талса;

B. Е жЩне Н векторлары кеЈістікте шамасы мен ба“ытын барлы› ба“ытта ауыстыра алса;

C. Е жЩне Н векторларыныЈ фазасы дЩл келмесе;

D. Е жЩне Н векторларыныЈ йзгерісініЈ еш›андай Щсері жо›;

E. Е жЩне Н векторларыныЈ йзгерісініЈ Щсері Їлкен;

$$$ 64 C

Жары› поляризациялан“ан деп аталады, егер:

A. ондай жары› жо›

B. ол ›ызыл жары›

C. Е векторы бір “ана жазы›ты›та тербелсе

D. Е жЩне Н векторларыныЈ тербеліс ба“ыттары ›алай болса солай йзгере береді

E. Е жЩне Н векторларыныЈ ба“ыттарыныЈ йзгерісініЈ еш›андай Щсері жо›

$$$ 65 D


Жары› эллипс тЩрізді поляризациялан“ан:

A. Таби“и жары›

B. Жазы› поляризациялан“ан жары›

C. ОныЈ Е векторыныЈ ±шы шеЈбер жасайды

D. Е векторыныЈ ±шы эллипс жасайды

E. Е векторыныЈ ±шы тЇзу сызы› жасайды

$$$ 66 А

Механикалы› деформациялан“ан оптикалы› изотропты ›атты денеден йткен кЩдімгі жЩне ерекше жары›тыЈ сыну кйрсеткіштерініЈ айырмасы:

A.

B.


C.
D.

E.

$$$ 67 B

Толы› ішкі ша“ылу болатын шарт:

А. егер тЇсу б±рышы толы› ша“ылу б±рышынан кйп болатындай ортадан екінші орта“а йтеді

В. егер сЩуле оптикалы› ты“ыз ортадан ты“ызды“ы кем орта“а йтсе, онда тЇсу б±рышы толы› ша“ылу б±рышына теЈ немесе одан кйп болады

С. егер сЩуле оптикалы› ты“ыз ортадан ты“ызды“ы кем орта“а йтсе, онда тЇсу б±рышыныЈ шамасы кез келген мЩнді болады

D. сЩуле вакуумнан белгілі бір орта“а йтуі керек

Е) егер сЩуле оптикалы› ты“ызды“ы аз ортадан кйп орта“а йтеді

$$$ 68 А


СЩуленіЈ тЇсу б±рышы мен сыну б±рышы бірдей болатын шарт:

A. Ондай шарт жо›

B. ТЇсу б±рышы сыну б±рышынан кйп

C. Сыну б±рышы тЇсу б±рышынан кйп

D. Бар

 1. E. Ша“ыл“ан сЩуле поляризациялан“анда болуы мЇмкін


$$$ 69 С

Жары› дифракциясы дегеніміз:

A. жары›тыЈ тЇзу сызы› бойымен таралуынан ауыт›уы

B. ИнтенсивтілігініЈ кемуі

C. жары›тыЈ бйгетті айналып йтуі, кйлеЈкеге еніп кетуі

D. жары›тыЈ жары›талынуы

E. жары›талынуы

$$$ 70B


Дисперсия нормаль деп аталады, егер:

A. КедергініЈ сызы›тыЈ мйлшері тЇскен жары› тол›ыны ±зынды“ына теЈ бол“анда

B. Тол›ын ±зынды“ы кеміген сайын, ортаныЈ сыну кйрсеткіші артады.

С. Тол›ын ±зынды“ы кеміген сайын, ортаныЈ сыну кйрсеткіші де кемиді.

D. КеЈістіктіЈ тол›ын жеткен кез келген нЇктесі, екінші ретті тол›ын кйзі болып табылады..

E. ОртаныЈ сыну кйрсеткіші тол›ын амплитудасына байланысты

$$$ 71 C

Дисперсия аномальды деп аталады, егер:

A. КедергініЈ сызы›тыЈ мйлшері тЇскен жары› тол›ыны ±зынды“ына теЈ бол“анда

B. Тол›ын ±зынды“ы кеміген сайын, ортаныЈ сыну кйрсеткіші артады.

С. Тол›ын ±зынды“ы кеміген сайын, ортаныЈ сыну кйрсеткіші де кемиді.

D. КеЈістіктіЈ тол›ын жеткен кез келген нЇктесі, екінші ретті тол›ын кйзі болып табылады..

E. ОртаныЈ сыну кйрсеткіші тол›ын амплитудасына байланысты

$$$ 72 D


Вульф-Брегга заЈыныЈ теЈдеуі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 74 D

Жары›тыЈ тол›ынды› жЩне корпускулалы› таби“атын кйрсететін ›±былыстар:

А. интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия

В. фотоэффект, Комптон эффект

С. интерференция, дифракция

D. интерференция, дифракция, поляризация, дисперсиф, фотоэффект, Комптон эффект

Е. Комптон эффект

$$$ 75 С


Жары› дисперсиясы дегеніміз:

A. жары›тыЈ тЇзу сызы› бойымен таралуынан ауыт›уы

B. ИнтенсивтілігініЈ кемуі

C. Сыну кйрсеткішініЈ тол›ын ±зынды“ына байланыстылы“ы

D. жары›тыЈ жары›талынуы

E. жары›талынуы

$$$ 76 D

АспанныЈ кйк тЇсті болуы ... байланысты

A. спектр ›±рамында кйк тЇстіЈ кйп болуына

B. кйк тЇстіЈ кйбірек сынуына

C. кйк тЇстіЈ кйбірек ша“ылуына

D. кйк тЇстіЈ кйбірек шашырауына

E. дифракция“а

$$$ 77 B


А› жары› спектрге жіктеледі:

А. магнит йрісі Щсерінен

В. Дифракциялы› тор мен призмадан йткенде

С. СаЈылаудан йткенде

D. электр йрісі Щсерінен

Е. магнит жЩне электр йрісі ту“ыз“ан жары› Щсерлері

$$$ 78 А

Жары› ауадан шыны“а йткендегі сыну кйрсеткіші еЈ кіші мЩнге теЈ жары› тЇсі:

A. ›ызыл

B. кйк


C. жасыл

D. кЇлгін

E. барлы“ында бірдей

$$$ 79 D


Жары› ауадан шыны“а йткендегі сыну кйрсеткіші еЈ Їлкен мЩнге теЈ жары› тЇсі:

A. ›ызыл


B. кйк

C. жасыл


D. кЇлгін

E. барлы“ында бірдей

$$$ 80 D

Жары›тыЈ заттан йткенде энергиясыныЈ кемуі

А. поляризация

В. Дифракция

С. Ша“ылуы

D. ж±тылуы

Е. шашграуы

Жары›тыЈ квантты› таби“аты

$$$ 1 B


Жары›тыЈ жиілігі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 2Е

Фотоэффект ›±былысы кезіндегі катод›а тЇсірілген сЩуленіЈ жиілігін екі есе арттыр“анда фотоэлектрондардыЈ кинетикалы› энергияларыныЈ йзгерісі:А. 2 есе артады

B. 3 есе артады

C. 3 есе кемиді

D. 1,5 есе артады

E. 4 есе кемиді

$$$ 3С


Жиілігі фотонныЈ энергиясы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 4D

Фотоэффект ›±былысы кезінде 1 сек ішінде катодтан бйлініп шы››ан электрондардыЈ саныныЈ йзгерісін аны›та, егер б±л кезде жары› интенсивтігі 4 есе кемісі:A. 16 есе кемиді

B. 4 есе кемиді

C. 2 есе кемиды

D. йзгермейді

E. 4 есе артады

$$$ 5D


Кйзге кйрінетін спектрлік тЇстердіЈ тол›ын ±зынды›тарыныЈ аралы“ы

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 6B

Стефан– Больцман заЈыныЈ йрнегі кйрсет:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 7B


Вин заЈы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 8 C

ФотоэлектрондардыЈ еЈ максимал бастап›ы жылдамды“ыныЈ теЈдеуі:A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 9 A


ФотоэффектініЈ «›ызыл тЇсті шекарасын» аны›тау йрнегі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$10B

Фотон массасы:A.

B.

C.

D.

E. фотон массасы жо›

$$$ 11 A


Квант энергиясы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 12 С

Бір деЈгейден екінші деЈгейге кйшкендегі фотонныЈ жиілігі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 13 A


Сырт›ы фотоэффект:

А. Электромагниттік сЩулеленудіЈ металдан электронды ж±лып алуы ша“ылуы

В. Атомдардан нуклондардыЈ бйлініп шы“уы

С. Жартылай йткізгіштердіЈ тЇйіскен жерлерінде Э.љ.К. пайда болуы

D. Жары›тыЈ Щсерінен ›атты денелердегі электр йткізгіштіктіЈ йзгеруі

Е. Жары›тыЈ Щсерінен магниттік йтімділіктіЈ йзгеруі

$$$ 14 A

ФотонныЈ ›асиеттері:

А. тынышты› массасы нолге теЈ

В. энергиясы жо›

С. вакуумдегі жылдамды“ы нолге теЈ

D. импульсі жо›

Е. импульс моменті жо›

$$$ 15 C


ФотонныЈ импульсі:

A.

B.

C.D.

E.

$$$ 16 A

Импульсі электрон импульсіне теЈ , жылдамды“ы фотонныЈ тол›ын ±зынды“ын аны›та:

A.

B.


 1. C.


D.

E.

$$$ 17 C

УльтракЇлгін сЩуленіЈ энергиясы (тол›ын ±зынды“ы ) инфра›ызыл сЩуленіЈ энергиясынан (тол›ын ±зынды“ы ( ) тймендегідей еселі аз:

A. 5249

B. 15487


C. 20000

D.32564
E. 5210

$$$ 18 A

Натрийдан жасал“ан катодтыЈ ›ызыл шекарасы тол›ын ±зынды“ы 590 нм. Одан шы“у ж±мысын аны›та (в электрон - вольтпен):

A. 2,1

B. 1,35


C. 3,14

D. 5
E. 1

$$$ 19 A

Алтыннан электронныЈ шы“у ж±мысы 4,59 эВ. АлтынныЈ беттік потенциалдар айырымын аны›та:

A. 4,59 В.

B. 3,22 В.

C. 6,33 В.

D.88В.
E. 8,99 В.

$$$ 20 B

Дж энергия тймендегідей масса“а пара-пар:

A.72 кг
B. 50 кг


C. 64 кг
D. 32 кг
E. 58 кг

$$$ 21 B


Гамма сЩулесініЈ квантыныЈ энергиясын аны›та, егер оныЈ тол›ын ±зынды“ы :

A.


B.
C.
D.
E.

$$$ 22 C


ФотонныЈ импульсін аны›та, егер тол›ын ±зынды“ы 500 нм болса:

A.


B.
C.
D.
E.

$$$ 23 B


ФотонныЈ массасын аны›та, егер оныЈ тол›ын ±зынды“ы 500 нм болса:.

A.


B.
C.
D.
E.

$$$ 24 C


Сырт›ы жЩне ішкі фотоэффектініЈ айырмашылы“ы:

A. Ішкі фотоэффект кезінде пайда болатын электрондар саны сырт›ы фотоэффектіге ›ара“анда арты›

B. Сырт›ы фотоэффект кезінде электрондар заттан бйлініп шы›пайды, ал ішкі фотоэффект кезінде бйлініп шы“ады

C. Сырт›ы фотоэффект кезінде электрондар заттыЈ бетінен бйлініп шы“ады, ал ішкі фотоэффект кезінде бйлініп шы›пайды

D. айырмашылы›тары жо›

E. Осы эффектілер кезінде электрондар заттардан бйлініп шы›пайды

$$$ 25 A

Массасы мынандай фотондардыЈ тербелісініЈ жиілігін аны›та:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 26C


Тол›ын ±зынды“ы ›ызыл тЇстіЈ фотон импульсі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 27 B

Тол›ын ±зынды“ы  = 1 А рентген сЩулесініЈ фотон импульсі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 28E


Мынандай 3800 А тол›ын ±зынды“ына арнал“ан фотон импульсін аны›та:

A. 2,5 эВ

B. 2,0 эВ

C. 1,5 эВ

D. 4,0 эВ

E. 3,2 эВ

$$$ 29 E

3800 А тол›ын ±зынды“ына арнал“ан фотон импульсін аны›та:

A) 2,5 эВ

B. 2,0 эВ

C. 1,5 эВ

D. 4,0 эВ

E. 3,2 эВ

$$$ 30A


ФотонныЈ тол›ын ±зынды“ын аны›та, егер оныЈ импульсі жылдамды“ы 107 м/с электрон импульсіне теЈ болса:

A. 0,73 А

B. 1,0 А

C. 1,2 А


D. 2,0 А

E. 1,5 А


$$$ 31 С

Фотон импульсі:

A. m = m0

B. Е=hv

 1. C. р = mc


D. m = h

E. E=hv/c2

$$$ 32 В

Тол›ын ±зынды“ы теЈ рентген сЩулелерініЈ импульсін аны›та:

A.

B.


 1. C.


D.

E.


 • $$$ 33 D


Шы“аратын тол›ыныныЈ орташа ±зынды“ы вольфрам лампасыныЈ 1 сек-та шы“аратын фотондарыныЈ орташа саны:

A.

B.

 1. C.


D.

E.


 • $$$ 34 D


Комптон эффектісі кезіндегі фотонныЈ ша“ылу б±рышы . Энергиясы фотон Щсер етіп тебілген электронныЈ кинетикалы› энергиясын аны›та:

A.

B.

 1. C.


D.

E.

$$$ 35 А

Комптон формуласы:

A.

B.


 1. C.


D.

E.

$$$ 36 А

Фотондар дегеніміз

A. жары› кванттары

B. электрондар а“ыны

C. квазибйлшектер

D. протондар а“ыны

E. тынышты› массасы бар элементар бйлшектер

$$$ 37 А


Фотоэффектіге арнал“ан Эйнштейн формуласы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 38 С

ЭлектрондардыЈ натрийден ±шып шы“у ж±мысын аны›таЈдар, егер тол›ын ±зынды“ы 500 нм болса.

A. Эв

B. Эв

C. эВ

D. Эв

E. Эв

$$$ 39 А


Егер кЇмістіЈ бетіне тол›ын ±зынды“ы 300 нм ультракЇлгін сЩуле тЇсірсек,

фотоэффект ›±былысы бола ма? °шып шы“у ж±мысы 4,7 Эв.

A. болмайды

B. болады

C. фотоэффект ›±былысы тол›ын ±зынды“ына байланысты емес.

D. фотоэффект ›±былысы ±шып шы“у ж±мысына байланысты емес.

E. болуы да,ы да мЇмкін.

$$$ 40 Е


Фотон энергиясын аны›таЈыз, егер оныЈ массасы электронныЈ тынышты› массасына теЈ. ( кг)

A. 52 кЭв

B. 510 кЭв

C. 12 кЭв

D. 100 кЭв

E. 512 кЭв

$$$ 41 С

љандай да бір метал Їшін фотоэффектініЈ ›ызыл шекарасын 500 нм. Фотоэффект тудыратын минималь фотон энергиясы ›андай?

A. 2 эВ

B. 100 эВC. 2,49 эВ

D. 1,2 эВ

E. 15 эВ

$$$ 42 А


Металл бетінен ±шып шы“атын фотоэлектрондардыЈ максималь жылдамды“ын табыЈдар, егер о“ан 3,7 В бйгеуші кернеу берілгенде фототок нольге теЈ болса.

A. 1,14 Мм/с

B. 1,2 м/с

C. 1,15 мм/с

D. 120 Мм/с

E. 11 Мм/с

$$$ 43 C

Тймендегі ›±былыстар жары›тыЈ квантты› теориясы бойынша тЇсіндіріледі:

1 – интерференция

2 – дифракция

3 – фотоэффект

4 – поляризация

А. 1,3 жЩне 4

В. 2 жЩне 3

С. тек ›ана 3

D. 3 жЩне 4

Е. 1 жЩне 2

$$$ 44 С

ПланктыЈ квантты› гипотезасыныЈ физикалы› ма“ынасы:


 1. Жары›тыЈ электромагниттік теориясын ашуы.

 2. Жары›тыЈ тол›ынды› корпускалы› ›асиетін ашуы.

 3. Электромагниттік тол›ындар квант тЇрінде ж±тылады жЩне квант тЇрінде бйлініп шы“арылады.

 4. Жары›тыЈ энергетикалы› таби“атын ашуы.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
E. 1 жЩне 3.

$$$ 45 С

Жары›тыЈ таби“аты йте кЇрделі, ол

А. ол кйлденеЈ электромагниттік тол›ын

В. Ол зарядтал“ан бйлшектер а“ыны

С. Бір жа“ынан кйлденеЈ электромагниттік тол›ын, екінші жа“ынан жары› кванттары – фотондардыЈ а“ыны.D. ›исы› сызы› бойымен таралады.

Е. Тек ›ана тЇзу сызы› бойымен таралады.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет