АЈӘтуллаһҮЛ-Үзма беһҸӘтин һӘЈаты نام کتاب: زندگی نامه ی آیت الله بهجت


ДӨРДҮНҸҮ ФӘСИЛ Ајәтуллаһ Беһҹәтин кәрамәтләрибет17/26
Дата03.05.2016
өлшемі1.28 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

ДӨРДҮНҸҮ ФӘСИЛ

Ајәтуллаһ Беһҹәтин кәрамәтләри

Намазда руһун тәҹәррүдү


Ајәтуллаһ Сејјид Әли Гази, Шејх Мәһәммәд Ҹавад Әнсари Һәмәдани вә рәһмәтлик Һәддад кими бөјүк шәхсијјәтләрин шаҝирди олмуш вә бурада адынын чәкилмәсинә разы олмајан Нәҹәф елми-дини һөвзәсинин мүҹтәһидләриндән бири белә нәгл едир: “1939-ҹу илдә бир груп адам–Шејх Мәһәммәд Аға Теһрани, Ајәтуллаһ Нәсруллаһ Мустәнбит, Ајәтуллаһ Мирзә Әли Һәмәдани, Ајәтуллаһ Сејјид Һәсән Шалуј, Ајәтуллаһ Беһҹәт, Мәшһәди Һәсән адлы бир таҹир вә мән Нәҹәфдән Кәрбәлаја пијада јола дүшдүк. О вахтлар һамымыз ҹаван идик вә һәтта Ајәтуллаһ Беһҹәт һәлә евләнмәмишди. Шам вә хифтән намазларыны “Сәһлә” мәсҹидиндә гылыб Кәрбәлаја јолландыг. Сүбһ азанына јахын “Мүсәлла” дејилән мәнтәгәјә чатдыг вә һамылыгла сүбһ намазыны Беһҹәтә игтида етдик. Аға Беһҹәт намазда “Гәдр” сурәсини охуду. Мән ҹамаат намазында икинҹи сырада дурмушдум. Бир анлыг онун руһунун тәҹәррүд һалыны мүшаһидә етдим. Беһҹәтин руһу габагда дуруб “Гәдр” сурәсини охујурду вә онун бәдәни исә руһуна игтида едирди. Биз бу кәрамәти сәфәрдә олдуғумуз вахт Беһҹәтдә мүшаһидә етдик. Амма о өзү сәфәр боју чох сакит һалда зикр демәјә мәшғул иди.1

Сәһлә мәсҹидиндә нурун мүшаһидәси


Ајәтуллаһ Һаҹы Шејх Аббас Һатиф Гучани бујурур: “Ајәтуллаһ Беһҹәт әксәр һалларда мәсҹиддә намаз гылар, чох вахт ҝеҹәләр сүбһә гәдәр ојаг галыб ибадәтлә мәшғул оларды.

Бир дәфә јенә ҝеҹә јарысы мәсҹиддә олдуғу вахт дәстәмазыны тәзәләмәјә еһтијаҹ дујур. О һеч вахт мәсҹиддә чыраг јандырмаз вә гаранлыгда ибадәт едәрди. Дәстәмз алмаг үчүн мәсҹиддән чыхыб су башына ҝедир. Бирдән бу гаранлыг зүлмәт ичиндә онда азаҹыг горху һисси јараныр. Онда бу горху јаранан вахт, бирдән ҝөзү өнүндә чыраға бәнзәр бир нур пејда олур. Бу нур онун өнүндә һәрәкәт едир вә јолу ишыгландырыр. Беһҹәт дәстәмаз алыб гајыдана кими бу нур онунла ҝедирди. Амма о, мәсҹиддә ибадәт јеринә чатанда һәмин нур (ишыг) јох олду.1


Јуху һалында суалын ҹавабы


Ајәтуллаһ Мәһәммәд Тәги Беһҹәт мисилсиз ариф рәһмәтлик Мирзә Әли Аға Гази Тәбризинин мәшһур шаҝирдләриндән олмушдур. Нәҹәф-Әшрәфдә тәһсил алдығы вахтларда онда гәрибә мүкашифә вә гејби һаллар баш верәрди. Елә тәләбәлик илләриндә сүкут вә мүрагибәнин ән јүксәк мәгамына наил олмушдур.

Сејјид Әли Аға Газинин ҹанишини вә һал-һазырда Нәҹәф-Әшрәфдә јашајан Шејх Аббас Гучани дејирди: Шејх Мәһәммәд Тәги Беһҹәт фигһ вә үсул дәрсләрини Компани ләгәбијлә мәшһур олан Шејх Мәһәммәд Һүсејн Исфаһанинин јанында өјрәнмишдир. Беһҹәт дәрсдән һүҹрәсинә гајыданда дәрсә аид бә`зи суаллары олан тәләбәләр онун јанына ҝедиб суалларына ҹаваб алардылар. Әксәр һалларда өз һүҹрәсиндә јухуда олдуғу вахт тәләбәләр она суал верәр вә о да ајыг вахты олдуғу кими чох ајдын вә ганеедиҹи ҹаваблар верәрди. Амма јухудан ајылан заман она бу барәдә данышанда дејәрди: “Сизин бу дедикләриниз һаггында һеч бир шеј јадымда дејил.”1


Етдикләрини сөјләјимми?


Бизим устадымыз һәмишә дејәрди: Арифләрин јанына ҝедәндә еһтијатлы олун. Чүнки онлар сизин батининизи ҝөрүрләр. Буна мисал олараг деди: Бир ҝүн бир гоҹа киши Беһҹәтин јанына ҝетмишди. Нәјә ҝөрәсә Беһҹәт она деди: “Ушаглыгдан индијә гәдәр һансы әмәлләри етдијини билмәк истәјирсәнми? Мән сәнин бүтүн әмәлләрини билирәм.”2

Дүнјаја бағлылыг


Танынмыш әхлаг устадларындан бири Беһҹәтин сирләрдән хәбәрдар олмасы барәдә дејирди:

Мәним шаҝирдләримдән бири белә нәгл едир: Бир мүддәт оларды ки, гәнаәт едиб пулларымы топлајыр вә ара-сыра онлары сајырдым. Бир дәфә артыг пулларын чохалдығыны ҝөрүб онлары чамадана јығдым. Бир-нечә ҝүн сонра Беһҹәтин һүзуруна ҝетдим. Бизи ҝөрүб сөһбәтә башлады: “Бәли, бу дүнја бизи өзүнә елә бағлајыб ки, бурахмаг белә истәмир. Пулларымызы топлајыр, елә һеј сајырыг. Онларын чохалдығыны ҝөрәндә севинир вә сандыгчаја гојуруг.”

Бәли, хәлвәтдә етдијим ишләри ҝөрүбмүш кими һамысыны бир-бир сөјләјәрәк, мәни әмәлли-башлы тәнбеһ етди.

Һәдијјә саһибини танымаг


Јүксәк вәзифәли дөвләт адамлары тез-тез Беһҹәтлә ҝөрүшәрдиләр. Бир ҝүн јенә дөвләт әмнијјәт адамларындан бири онунла ҝөрүшмәк үчүн габагҹадан вахт алмышды. Һәмин шәхс онунла ҝәлән бир-нечә нәфәрлә бирҝә интизар отағында отуруб Аға Беһҹәти ҝөзләјирди. Беһҹәт отаға дахил оланда јүксәк вәзифәли шәхсдән сорушду: “Сиз һаралысыныз?” Деди: Филан шәһәрдән. Беһҹәт јенидән сорушанда, һәмин шәхсин јанындакылар дедиләр: Теһранда ишләјир. Беһҹәт деди: “Өлкәдән хариҹдә?” Јенә о шәхсин достлары истеһза илә ҝүлүмсүнәрәк дедиләр: Бу адам Теһранда олур. Бирдән һәмин шәхс нә исә хатырлајыб деди: Американы дејирсиниз? Бәли, орада олмушам. Ајәтуллаһ Беһҹәт бујурду: “Мәним үчүн ҝөндәрдијин мәктуб вә һәдијјә һәлә дә дурур.” О шәхс чох тәәҹҹүблә деди: “Аға, он једди илдән сонра бу шеј һәлә дә јадыныздадыр! Мән о һәдијјәни тәләбә олдуғум вахтларда сизин үчүн ҝөндәрмишдим. Ахы бу неҹә ола биләр? Сиз ки, мәни бу вахта гәдәр ҝөрмәмисиниз? Онун јанындакы адамлар бу сөзләри ешидәндә, һејрәтә ҝәлир вә бу илаһи шәхс һаггындакы јанлыш фикирләриндән хәҹаләт чәкирләр.1

Үрәји Аллаһ нуру илә ишыгланана, нечә илләр бундан әввәл баш вермиш һадисәни вә ја үзүнү ҝөрмәдији һәдијјә саһибини танымаг чәтин дејил.


Дуанызда исрар един


Нәфси пак руһаниләрдән бири белә нәгл едир: Тәгрибән 1986-87-ҹи илләрдә ишләримдә бир проблем јаранды. Беһҹәтин һүзуруна ҝетдим. Мән һәлә бир сөз демәмишдим ки, Аға Беһҹәт проблемим һагда данышыб деди: “Ҝәл, ҝәл. Билирәм нә олуб.” Сонра “Хәсаисүл-Әиммә” китабындан хүсуси бир тапшырыг вериб, бујурду: “Иншаллаһ проблемин һәлл олар.”

Бу ишин үстүндән 2-3 ај кечди. Амма о иш дүзәлмәди. Бир ҝүн јухуда Беһҹәти ҝөрдүм ки, дејир: “Јорулмајын. Мән онун јухуда дедији кими едәндән сонра, ишләрим гајдасына дүшдү.1


Јарадылышын сирри


Гәлбдән ҝәлән Аллаһ кәламы илдырыма бәнзәјир. Бу илдырым инсан варлығына од салараг, пасланмыш гәлбләри чиркинликләрдән тәмизләјир. Бөјүк шәхсијјәтләрдән бири бујурмушдур: Бир ҝүн достларла бирликдә Һәзрәт Әлинин (ә) һәрәминдә идик. Јорғун олдуғумуздан бир тәрәфдә отуруб сөһбәт едирдик. Елә бу вахт Ајәтуллаһ Беһҹәт дә һәрәмә дахил олду. Мәнә нә исә демәк истәдијини баша дүшүб она тәрәф ҝетдим. Беһҹәт јахынлашыб јавашҹа гулағыма пычылдады: “Биз бош јерә (ојнамаг үчүн) јаранмамышыг.”

Онун бу кәламы санки бир од кими үрәјимә санҹылды. Бу ингилаби кәлам мәндә бөјүк бир дәјишиклијә вә һәгигәт далынҹа ҝетмәјимә сәбәб олду. Бунун нәтиҹәсиндә рәһмәтлик Аға Газинин дәрсләриндән бәһрәләнмәк мәнә нәсиб олду.2

Белә рәвајәт олунур ки, һәзрәт Јәһја ушаг олдуғу вахт һәмјашыдлары она дејәрдиләр ки, ҝәл бирликдә ојнајаг. Кичик јашлы Јәһја дејәрмиш: “Һеч вахт. Анд олсун Аллаһа ки, биз ојнамаг үчүн хәлг олмамыш, Аллаһ тәрәфиндән тә`јин олунмуш бөјүк һәдәф үчүн јаранмышыг.” Амма Ајәтуллаһ Беһҹәтин бу сөзү дедији шәхс һәм ата, һәм дә ана тәрәфдән ики бөјүк мәрҹәи-тәглидин нәслиндән олан Ајәтуллаһ Сејјид Әбдүлкәрим Рәзәви Кәшмири иди. Ајәтуллаһ Кәшмири “Үрвәтул-вүсга” китабынын мүәллифи, Ајәтуллаһ-үзма Сејјид Мәһәммәд Казим Тәбатәбаи Јәздинин гызынын нәвәсидир. О, узун илләр “Куфә” мәсҹидиндә пишнәмаз олмушдур вә орада һамы ону “истихарәли Сејјид” кими таныјырды. Бу илаһи ариф һаггында белә бир әһвалат нәгл олунур ки, бир ҝүн шаҝирдләриндән бири ондан истихарә етмәсини хаһиш едәрди. Ајәтуллаһ Сејјид Мәһәммәд Казим Тәбатәбаи Јәзди (истихарәли Сејјид) тәсбеһлә истихарә едир. Шаҝирди ондан Гур`анла истихарә етмәсини хаһиш едәндә, Сејјид дејир: “Тәсбеһлә дә истихарә етсәм, ајәси мәним үчүн мүҹәссәм олур.”

Бир ҝүн Ајәтуллаһ Һәсәнзадә Амули устадларындан биринин гәбрини зијарәт етмәк үчүн онунла бирликдә гәбристанлыға ҝетмишди. Ајәтуллаһ Һәсәнзадә устадынын гәбринин кәнарында дурдуғу вахт, онун һарада вә неҹә олдуғуну ҝөрмәји арзулајыр. Ајәтуллаһ Кәшмири буну ешидәндә бир ишарә илә дејир: “Ҝәл бах.” Елә бу вахт Ајәтуллаһ Һәсәнзадә өзүнүн башга бир аләмдә олдуғуну һисс едир. О аләмдә олдуғу вахт устадыны чох хошһал вә јүксәк мәгамда ҝөрүр... Ајәтуллаһ Кәмшири “бәсдир”–дејән кими о, әввәлки һалына гајыдыр.

Һаҹы Шејх Әһмәд Сибәвејһ дејирди: “Ајәтуллаһ Сејјид Әбдүлкәрим Кәшмири һәмишә ағлар һалда оларды. Мән рөвзә охудуғум вахт адәтән минбәрин арха тәрәфиндә отуруб Әли-бејтә (ә) ағлајарды. Ирана ҝәлмәмишдән габаг онун јанына ҝедиб истихарә етдирдим. Ајәтуллаһ Кәшмири деди: “Ҝедин Теһрана, һәр шеј јахшы олаҹаг.” Дедим ки, бәс ев ишини нејләјим? Кәшмири бујурду: “Сән ҝет Теһрана, ев ишин дә дүзәләҹәк.”

Доғрудан да Ајәтуллаһ Кәшмири дејән кими олду. Теһрана ҝәлән кими ев ишим дә дүзәлди. Һал-һазырда да елә һәмин евдә јашајырам. Сонра Нәҹәфдәки евими сатыб, бурадакы евин пулуну өдәдим.

Шејх Мәһәммәд Тәги Әнсари Һәмәдани бујурмушдур: Имам Хомејни Нәҹәф-Әшрәфдә олдуғу вахтлар, онун оғлу Мустафа Хомејни Ајәтуллаһ Кәшмиринин хүсуси әхлаг дәрсләринә ҝедәрди. О өз устадындан Имам Хомејни үчүн чох данышарды. Имам бујурур: “Дедикләрин доғрудур, амма мән дәлил истәјирәм. Ҝет, Ајәтуллаһ Кәшмиријә де ки, мән филан тарихдә нә јуху ҝөрмүшәм?” Мустафа бунлары устадына әрз едәндә Ајәтуллаһ Кәшмири дејир: “Атана де ки, һәмин вахт јухуда рәһмәтә ҝетдијини ҝөрмүсән. Ҹәсәдини гәбрә гојанда башынын алтындакы бир даш сәнә әзијјәт едирди. Һәзрәт Әли (ә) ҝәлиб башынын алтындакы о дашы ҝөтүрдү.” Мустафа устадынын дедикләрини атасына данышыр. Имам Хомејни бујурур: “Тамамилә доғрудур. Инди исә ҝет ондан јухунун тә`бирини дә соруш.” Мустафа Хомејни јенә дә устадынын һүзуруна ҝәлиб атасынын сифаришини она чатдырыр. Ајәтуллаһ Кәшмири белә дејир: “Атана дејәрсән Нәҹәф сизин үчүн гәбир мисалындадыр. Һәмин даш ишләриниздә јаранан манеәләрдир ки, иншаллаһ һәзрәт Әлинин (ә) јардымы илә бу проблемләр һәлл олаҹаг. Ирана гајыдаҹаг вә мәгсәдинизә чатаҹагсыныз. Иранда да рәһмәтә ҝедәҹәксиниз.1

Ајәтуллаһ Кәшмири Беһҹәтин сөзүндән сонра әввәлҹә Ајәтуллаһ Гучанинин јанына ҝедир. О, Ајәтуллаһ Гучанинин вердији хүсуси тапшырыглара вә “Вадиүс-сәлам”да бә`зи ибадәтләрә әмәл едир. Аға Газинин өмрүнүн сон дөрд илини һәмишә јанында олар вә онун мә`нәви-әхлаги елминдән бәһрәләнмәјә чалышарды. Әлламә Гази рәһмәтә ҝедәндән сонра чох вахт онун мәзары үстә ҝедәр вә һәтта бә`зи ҝеҹәләр орада галарды.

Ондан “индијә гәдәр Имам Заманы ҝөрмүсүнүз”–дејә сорушанда бир сөз демәди. Сонра белә әрз етди: “Бир дәфә Вадиүс-сәламда оланда үч нурани шәхс мәнә јахынлашыб деди: “Сиздән дуа етмәнизи хашиһ едирик” вә бирдән гејб олдулар.

Ајәтуллаһ Кәшмири сүкут ихтијар етмәкдә харигүладә истедада малик иди. Өһдәсиндәки ваҹибата әмәл етмәкдән башга бир иш ҝөрмәзди.

Ајәтуллаһ Сејјид Әбдүлкәрим Рәзәви Кәшмири 1999-ҹу илдә әбәди дүнјаја говушараг һәгигәт сорағында оланларын гәлбләрини өз матәмилә јаса гәрг етди. О, һәзрәт Мә`сумәнин (ә) һәрәминдәки “Шәһид Мүтәһһәри” мәсҹидиндә Әлламә Тәбатәбаинин гәбринин кәнарында дәфн олунмушдур.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет