«Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін концессионердіңДата17.04.2016
өлшемі180.91 Kb.


«Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін концессионердің немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаның пайдасына ақы алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 427 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасына салыстырмалы кесте
р/с

Құрылымдық элементі

Қолданыстағы редакция

Қаулының ұсынылатын редакциясы

Негіздеме

1

2

3

4

5

«Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін концессионердің немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаның пайдасына ақы алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 427 қаулысы

1.
Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін концессионердің немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаның пайдасына ақы алу қағидаларын бекіту туралы

Ақылы автомобиль жолымен (учаскесімен) жүргені үшін ақы алу қағидаларын бекіту туралы

«Автомобиль жолдары туралы» ҚР Заңының 5-бабына сәйкес

2.

1-тармақ

1. Қоса беріліп отырған Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін концессионердің немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаның пайдасына ақы алу қағидалары бекітілсін.

1. Қоса беріліп отырған Ақылы автомобиль жолымен (жолы учаскесімен) жүргені үшін ақы алу қағидалары бекітілсін.

«Автомобиль жолдары туралы» ҚР Заңының 5-бабына сәйкес

3.

Қағидалардың атауы

Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін концессионердің немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаның пайдасына ақы алу қағидалары

Ақылы автомобиль жолымен (учаскесімен) жүргені үшін ақы алу қағидалары

«Автомобиль жолдары туралы» ҚР Заңының 5-бабына сәйкес

4.

Қағидалардың 1-тармағы

1. Осы Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін концессионердің немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заѕды тўлєаныѕ пайдасына ақы алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылєы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 5-бабына сәйкес әзірленді және ақылы жүруді ұйымдастыру үшін ақы концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары (бўдан әрі – ақылы автомобиль жолдары) бойынша жїргені үшін ақы алу тәртібін айќындайды.

1. Осы Ақылы автомобиль жолымен (учаскесімен) жүргені үшін ақы алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 5-бабына сәйкес әзірленді және ақылы жүруді ұйымдастыру үшін ақы концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары (бұдан әрі – ақылы автомобиль жолдары (учаскелер) бойынша жүргені үшін ақы алу тәртібін айқындайды.

«Автомобиль жолдары туралы» ҚР Заңының 1-баптың 11) тармақшаға және 5-бабына сәйкес

5.

Қағидалардың 2-тармағы

2. Осы Ќаєидаларда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) автомобиль жолдарын басќару жґніндегі заѕды тўлєа (бўдан јрі – заѕды тўлєа) – Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ шешімі бойынша ќўрылєан, акцияларыныѕ баќылау пакеті мемлекетке тиесілі жјне ќызметініѕ мјні жол ќызметін жїзеге асыру болып табылатын акционерлік ќоєам;
      2) аќылы жїруді ўйымдастыру – ќазіргі заманєы аќы тґлеу тјсілдерін, автокґлік ќўралдарыныѕ габариті мен салмаєын айќындайтын техникалыќ ќўралдарды пайдалану арќылы аќылы автомобиль жолдары бойынша жїргені їшін заѕды тўлєаныѕ жјне/немесе концессионердіѕ аќы алу процесі;
      3) аќы алу пункті – аќылы автомобиль жолдарында орналасќан, автокґлік ќўралдарын баќылау мен бірдейлендіруге мїмкіндік беретін техникалыќ ќўралдармен жабдыќталєан жјне онда автомобиль жолдарын пайдаланушылар жїргені їшін аќы тґлеуді жїзеге асыратын ґткізу пункті;
      4) POS-терминал – жїргені їшін аќы тґлеу ретінде автоматты режимде ќолма-ќол аќша ќабылдауды немесе тґлем карточкаларын пайдалану арќылы ќолма-ќол жасалмайтын тґлемдерді ќабылдауды жїзеге асыратын электронды-механикалыќ ќўрылєы;
      5) аралыќ шеп – автокґлік ќўралдарын, оныѕ ішінде аќы алу пункттерін айналып ґтіп аќылы автомобиль жолына шыќќан автокґлік ќўралдарын бірдейлендіруге жјне есебін жїргізуге мїмкіндік беретін, аќылы автомобиль жолдарыныѕ бойында орналасќан техникалыќ ќўралдар;
      6) ќашыќтыќтан аќы тґлеуге арналєан ќўралдар – техникалыќ ќўрылєы, оны пайдалану кезінде автокґлік ќўралдары аќы алу пункттері арќылы жїріп ґткен кезде аќылы автомобиль жолы бойынша жїргені їшін аќы автоматты тїрде жїзеге асырылады;
      7) автомобиль жолдарын пайдаланушылар – жол ќозєалысына ќатысушылар болып табылатын немесе автомобиль жолдарына бґлінген белдеу мен жол бойындаєы белдеу шегінде ґзге де ќызметті жїзеге асыратын жеке жјне заѕды тўлєалар.
      Осы Ќаєидаларда пайдаланылатын ґзге де ўєымдар мен аныќтамалар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќолданылады.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) ақылы жүрудің ұйымдастырушы – Автомоибль жолдарын басқару жөніндегі Ұлттық оператор немесе концессионер;

2) ақылы жүруді ұйымдастыру – қазіргі заманғы ақы төлеу тәсілдерін, автокөлік құралдарының габариті мен салмағын айқындайтын техникалық құралдарды пайдалану арқылы ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жүргені үшін ақылы жүрудің ұйымдастырушының ақы алу процесі;

3) ақы алу пункті – ақылы автомобиль жолдарында (учаскелерінде) орналасқан, автокөлік құралдарын бақылау мен бірдейлендіруге мүмкіндік беретін техникалық құралдармен жабдықталған және онда автомобиль жолдарын пайдаланушылар жүргені үшін ақы төлеуді жүзеге асыратын өткізу пункті;

4) POS-терминал – жүргені үшін ақы төлеу ретінде автоматты режимде қолма-қол ақша қабылдауды немесе төлем карточкаларын пайдалану арқылы қолма-қол жасалмайтын төлемдерді қабылдауды жүзеге асыратын электронды-механикалық құрылғы;

5) аралық шеп – автокөлік құралдарын, оның ішінде ақы алу пункттерін айналып өтіп ақылы автомобиль жолына (учаскеге) шыққан автокөлік құралдарын бірдейлендіруге және есебін жүргізуге мүмкіндік беретін, ақылы автомобиль жолдарының (учаскелерінің) бойында орналасқан техникалық құралдар;

6) қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдар – техникалық құрылғы, оны пайдалану кезінде автокөлік құралдары ақы алу пункттері арқылы жүріп өткен кезде ақылы автомобиль жолы (учаске) бойынша жүргені үшін ақы автоматты түрде жүзеге асырылады;

7) автомобиль жолдарын пайдаланушылар – жол қозғалысына қатысушылар болып табылатын немесе автомобиль жолдарына бөлінген белдеу мен жол бойындағы белдеу шегінде өзге де қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады.

6.

Қағидалардың 3-тармағы


7.

Қағидалардың 4-тармағы


8.

Қағидалардың 5-тармағы


9.

Қағидалардың 1-тармағы


10.

3.

Қағидаларға қосымша

Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль

жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль

жолдары бойынша жүргені үшін концессионердің немесе автомобиль

жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаның пайдасына ақы алу

қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Ақылы жүруді ұйымдастыру үшін концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін концессионердің немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаның пайдасына ақы алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 5-бабына сәйкес әзірленді және ақылы жүруді ұйымдастыру үшін ақы концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары (бұдан әрі – ақылы автомобиль жолдары) бойынша жүргені үшін ақы алу тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлға (бұдан әрі – заңды тұлға) – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі және қызметінің мәні жол қызметін жүзеге асыру болып табылатын акционерлік қоғам;

2) ақылы жүруді ұйымдастыру – қазіргі заманғы ақы төлеу тәсілдерін, автокөлік құралдарының габариті мен салмағын айқындайтын техникалық құралдарды пайдалану арқылы ақылы автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін заңды тұлғаның және/немесе концессионердің ақы алу процесі;

3) ақы алу пункті – ақылы автомобиль жолдарында орналасқан, автокөлік құралдарын бақылау мен бірдейлендіруге мүмкіндік беретін техникалық құралдармен жабдықталған және онда автомобиль жолдарын пайдаланушылар жүргені үшін ақы төлеуді жүзеге асыратын өткізу пункті;

4) POS-терминал – жүргені үшін ақы төлеу ретінде автоматты режимде қолма-қол ақша қабылдауды немесе төлем карточкаларын пайдалану арқылы қолма-қол жасалмайтын төлемдерді қабылдауды жүзеге асыратын электронды-механикалық құрылғы;

5) аралық шеп – автокөлік құралдарын, оның ішінде ақы алу пункттерін айналып өтіп ақылы автомобиль жолына шыққан автокөлік құралдарын бірдейлендіруге және есебін жүргізуге мүмкіндік беретін, ақылы автомобиль жолдарының бойында орналасқан техникалық құралдар;

6) қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдар – техникалық құрылғы, оны пайдалану кезінде автокөлік құралдары ақы алу пункттері арқылы жүріп өткен кезде ақылы автомобиль жолы бойынша жүргені үшін ақы автоматты түрде жүзеге асырылады;

7) автомобиль жолдарын пайдаланушылар – жол қозғалысына қатысушылар болып табылатын немесе автомобиль жолдарына бөлінген белдеу мен жол бойындағы белдеу шегінде өзге де қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады.


2. Ақылы автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін ақы алу

тәртібі


3. Автокөлік құралдарының ақылы жүріп өтуін ұйымдастыруды ақылы автомобиль жолдарына өту мен шығу жолдарында орналасқан ақы алу пункттерінде заңды тұлға және/немесе концессионер жүзеге асырады.

4. Автомобиль жолдарын пайдаланушылардан жүргені үшін ақы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен ақылы автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін ақы ставкасына сәйкес алынады.

5. Ақылы автомобиль жолдары бойынша автокөлік құралдарының жүргені үшін ақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі.

6. Заңды тұлға және/немесе концессионер ақылы автомобиль жолдарын пайдаланушылар үшін жүргені үшін ақы төлеудің мынадай тәсілдерін қамтамасыз етеді:

1) ақы төлеу жүргізгенін растайтын құжат пен артық ақшаны қайтарып беру арқылы POS-терминалға қолма-қол ақшамен;

2) POS-терминал арқылы төлем карточкасынан қолма-қол жасалмайтын төлем арқылы;

3) қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдардың көмегімен алдын ала ақы төлеу.

7. Заңды тұлға және/немесе концессионер ақылы автомобиль жолына өтер алдында ақылы автомобиль жолының басталғаны туралы ақпараттық табло орнатады. Ақпараттық таблода сондай-ақ мынадай ақпарат орналастырылады:

1) ақылы автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін ақы ставкалары;

2) учаскенің ұзындығы;

3) жүргені үшін ақы төлеудің мүмкін тәсілдері;

4) ақылы жолдарды пайдаланғаны үшін ақы төлеуден босатылған автомобиль жолдарын пайдаланушылардың тізбесі;

5) басқа да пайдалы ақпарат.

8. Заңды тұлғаның және/немесе концессионердің ақы алу пункттерінде өз өкілдері бар, олар ақылы автомобиль жолдары бойынша жүріп өту мен ақы төлеу тәртібіне қатысты пайдаланушыларға туындаған сұрақтар бойынша түсініктеме береді.

9. Ақылы автомобиль жолдары бойынша автокөлік құралдарының ақылы жүріп өтуін ұйымдастыруды заңды тұлға және/немесе концессионер ақы алу пунктінде жол кептелістері қалыптаспайтындай қамтамасыз етеді.

10. Ақылы автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдардың көмегімен ақы төлеу үшін ақылы автомобиль жолдарын пайдаланушылар жүрместен бұрын алдын ала қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралды ол сатылатын жерлерде (жанар-жағармай құю станциялары, бөлшек сауда дүкендерінде және т.с.с.) немесе ақы алу пункттері аумағында сатып алады және оны осы құралдарға қоса берілген нұсқамаға сәйкес пайдаланады.

11. Егер ақы алу пункті арқылы жүріп өткен кезде автомобиль жолын пайдаланушының ақылы автомобиль жолы бойынша жүргені үшін ақы төлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі болмаса, ақы төлеу үшін шотты заңды тұлға және/немесе концессионер автокөлік құралының иесіне автокөлік құралының тіркелген мекенжайы бойынша жібереді.

Ақы алудың осы тәртібі Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген автокөлік құралдарының иелеріне қатысты ғана қолданылады.

12. Ақы алу пункті және/немесе аралық шеп арқылы жүріп өткен кезде заңды тұлға және/немесе концессионер сәйкестендіруші техникалық жабдық арқылы автокөлік құралдары туралы деректерді жинауды және тіркеуді жүзеге асырады.

Мұндай деректер автокөлік құралының тіркеу нөмірлік белгісін, жүріп өту күні мен уақытын бекітетін автокөлік құралдарының бейнесуреті болып табылады.

13. Осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген деректер тиісті пайдаланушылардың ақылы автомобиль жолдарын нақты пайдаланғанын растау болып табылады.

Бұдан басқа осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген деректер құпия ақпарат болып табылады және заңды тұлғалар және/немесе концессионер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оған үшінші тұлғалардың қолжетімділігін шектейді. Деректер заңды тұлғаның және/немесе концессионердің серверлік жабдығында жинақталады және бір жыл бойы сақталады.

14. Егер автокөлік құралы ақы алу пунктін айналып өтіп ақылы автомобиль жолына өткен болса, мұндай көлік құралы туралы деректер аралық шептерде белгіленіп, ақы мөлшерін айқындау үшін және автокөлік құралының кейіннен ақылы автомобиль жолы арқылы шығуы кезінде ақы алу үшін ақы алу пунктінің жабдығына жіберіледі.

15. Автокөлік құралы ақы алу пунктін айналып өтіп ақылы автомобиль жолынан шығып кеткен жағдайда жүргені үшін ақы осы Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен автокөлік құралының иесінен алынады.

16. Ақылы автомобиль жолдары бойынша автокөлік құралы басқа автокөлік құралын сүйреп жүріп өткен жағдайда ақы көлік құралдарының екі бірлігінен де алынады.

17. Ақылы автомобиль жолдарын, оның ішінде концессияға берілген ақылы автомобиль жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеуден:

1) қызметтік міндеттерін орындаған кезде:

жедел медициналық жәрдем ұйымдарының;

өртке қарсы қызметтің;

авариялық-құтқару қызметтерінің;

жол-патруль қызметінің арнаулы автокөлік құралдары босатылады;

2) басқа автомобиль жолымен баламалы түрде жүру болмаған кезде:

қала маңындағы бағыттарда және елді мекендерді: кенттерді, ауылдарды (селоларды) аудан немесе облыс орталықтарымен, астанамен немесе республикалық маңызы бар қаламен қосатын бағыттарда жолаушылар мен багажды тұрақты тасымалдауды жүзеге асыратын автобустар;

ақылы автомобиль жолына іргелес аудандардың аталған әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген автобустары бір аудан шегінде жүріп-тұру үшін;

жүк автокөлік құралдары, өздігінен жүретін доңғалақты ауыл шаруашылық, мелиорациялық машиналар таяу көлікке арналған айрықтары арасындағы жол кесінділері шегінде су тосқауылдары мен темір жолдарды кесіп өту үшін;

ақылы автомобиль жолына іргелес аудандардың жеке заңды тұлғаларының аталған әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген жеңіл автомобильдерді бір аудан шегінде жүріп-тұру үшін босатылады.Ақылы автомобиль жолымен (учаскесімен) жүргені үшін ақы алу қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Ақылы автомобиль жолымен (учаскесімен) жүргені үшін ақы алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 5-бабына сәйкес әзірленді және ақылы жүруді ұйымдастыру үшін ақы концессионерге немесе автомобиль жолдарын басқару жөніндегі заңды тұлғаға берілген автомобиль жолдары (бұдан әрі – ақылы автомобиль жолдары (учаскелер) бойынша жүргені үшін ақы алу тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) ақылы жүрудің ұйымдастырушы – Автомоибль жолдарын басқару жөніндегі Ұлттық оператор немесе концессионер;

2) ақылы жүруді ұйымдастыру – қазіргі заманғы ақы төлеу тәсілдерін, автокөлік құралдарының габариті мен салмағын айқындайтын техникалық құралдарды пайдалану арқылы ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жүргені үшін ақылы жүрудің ұйымдастырушының ақы алу процесі;

3) ақы алу пункті – ақылы автомобиль жолдарында (учаскелерінде) орналасқан, автокөлік құралдарын бақылау мен бірдейлендіруге мүмкіндік беретін техникалық құралдармен жабдықталған және онда автомобиль жолдарын пайдаланушылар жүргені үшін ақы төлеуді жүзеге асыратын өткізу пункті;

4) POS-терминал – жүргені үшін ақы төлеу ретінде автоматты режимде қолма-қол ақша қабылдауды немесе төлем карточкаларын пайдалану арқылы қолма-қол жасалмайтын төлемдерді қабылдауды жүзеге асыратын электронды-механикалық құрылғы;

5) аралық шеп – автокөлік құралдарын, оның ішінде ақы алу пункттерін айналып өтіп ақылы автомобиль жолына (учаскеге) шыққан автокөлік құралдарын бірдейлендіруге және есебін жүргізуге мүмкіндік беретін, ақылы автомобиль жолдарының (учаскелерінің) бойында орналасқан техникалық құралдар;

6) қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдар – техникалық құрылғы, оны пайдалану кезінде автокөлік құралдары ақы алу пункттері арқылы жүріп өткен кезде ақылы автомобиль жолы (учаске) бойынша жүргені үшін ақы автоматты түрде жүзеге асырылады;

7) автомобиль жолдарын пайдаланушылар – жол қозғалысына қатысушылар болып табылатын немесе автомобиль жолдарына бөлінген белдеу мен жол бойындағы белдеу шегінде өзге де қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады.

2. Ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жүргені үшін ақы алу тәртібі

3. Автокөлік құралдарының ақылы жүріп өтуін ұйымдастыруды ақылы автомобиль жолдарына (учаске) өту мен шығу жолдарында орналасқан ақы алу пункттерінде ақылы жүрудің ұйымдастырушы жүзеге асырады.

4. Автомобиль жолдарын пайдаланушылардан жүргені үшін ақы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жүргені үшін ақы ставкасына сәйкес алынады.

5. Ақылы автомобиль жолдары бойынша автокөлік құралдарының жүргені үшін ақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі.

6. Ақылы жүрудің ұйымдастырушы ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) пайдаланушылар үшін жүргені үшін ақы төлеудің мынадай тәсілдерін қамтамасыз етеді:

1) ақы төлеу жүргізгенін растайтын құжат пен артық ақшаны қайтарып беру арқылы POS-терминалға қолма-қол ақшамен;

2) POS-терминал арқылы төлем карточкасынан қолма-қол жасалмайтын төлем арқылы;

3) қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдардың көмегімен алдын ала ақы төлеу.

7. Ақылы жүрудің ұйымдастырушы ақылы автомобиль жолына (учаскесіне) өтер алдында ақылы автомобиль жолының (учаскенің) туралы ақпараттық табло орнатады. Ақпараттық таблода сондай-ақ мынадай ақпарат орналастырылады:

1) ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жүргені үшін ақы ставкалары;

2) учаскенің ұзындығы;

3) жүргені үшін ақы төлеудің мүмкін тәсілдері;

4) ақылы жолдарды (учаскелерді) пайдаланғаны үшін ақы төлеуден босатылған автомобиль жолдарын пайдаланушылардың тізбесі;

5) басқа да пайдалы ақпарат.

8. Ақылы жүрудің ұйымдастырушының ақы алу пункттерінде өз өкілдері бар, олар ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жүріп өту мен ақы төлеу тәртібіне қатысты пайдаланушыларға туындаған сұрақтар бойынша түсініктеме береді.

9. Ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша автокөлік құралдарының ақылы жүріп өтуін ұйымдастыруды ақылы жүрудің ұйымдастырушы ақы алу пунктінде жол кептелістері қалыптаспайтындай қамтамасыз етеді.

10. Ақылы автомобиль жолдары (учаскелер) бойынша жүргені үшін қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдардың көмегімен ақы төлеу үшін ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) пайдаланушылар жүрместен бұрын алдын ала қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралды ол сатылатын жерлерде немесе ақы алу пункттері аумағында сатып алады және оны осы құралдарға қоса берілген нұсқамаға сәйкес пайдаланады.

11. Егер ақы алу пункті арқылы жүріп өткен кезде автомобиль жолын пайдаланушының ақылы автомобиль жолы (учаскесі) бойынша жүргені үшін ақы төлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі болмаса, ақы төлеу үшін шотты ақылы жүрудің ұйымдастырушы автокөлік құралының иесіне автокөлік құралының тіркелген мекенжайы бойынша жібереді.

Ақы алудың осы тәртібі Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген автокөлік құралдарының иелеріне қатысты ғана қолданылады.

12. Ақы алу пункті және/немесе аралық шеп арқылы жүріп өткен кезде ақылы жүрудің ұйымдастырушы сәйкестендіруші техникалық жабдық арқылы автокөлік құралдары туралы деректерді жинауды және тіркеуді жүзеге асырады.

Мұндай деректер автокөлік құралының тіркеу нөмірлік белгісін, жүріп өту күні мен уақытын бекітетін автокөлік құралдарының бейнесуреті болып табылады.

13. Осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген деректер тиісті пайдаланушылардың ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) нақты пайдаланғанын растау болып табылады.

Бұдан басқа осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген деректер құпия ақпарат болып табылады және ақылы жүрудің ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оған үшінші тұлғалардың қолжетімділігін шектейді. Деректер ақылы жүрудің ұйымдастырушының серверлік жабдығында жинақталады және бір жыл бойы сақталады.

14. Егер автокөлік құралы ақы алу пунктін айналып өтіп ақылы автомобиль жолына (учаскеге) өткен болса, мұндай көлік құралы туралы деректер аралық шептерде белгіленіп, ақы мөлшерін айқындау үшін және автокөлік құралының кейіннен ақылы автомобиль жолы (учаске) арқылы шығуы кезінде ақы алу үшін ақы алу пунктінің жабдығына жіберіледі.

15. Автокөлік құралы ақы алу пунктін айналып өтіп ақылы автомобиль жолынан (учаскеден) шығып кеткен жағдайда жүргені үшін ақы осы Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен автокөлік құралының иесінен алынады.

16. Ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша автокөлік құралы басқа автокөлік құралын сүйреп жүріп өткен жағдайда ақы көлік құралдарының екі бірлігінен де алынады.

17. Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін), оның ішінде концессияға берілген ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) пайдаланғаны үшін ақы төлеуден:

1) қызметтік міндеттерін орындаған кезде:

жедел медициналық жәрдем ұйымдарының;

өртке қарсы қызметтің;

авариялық-құтқару қызметтерінің;

жол-патруль қызметінің;

әскери техниканың арнаулы автокөлік құралдары босатылады;

2) қала маңындағы қатынастарда және ақылы автомобиль жолына (учаскесіне) іргелес елді мекендерді: кенттерді, ауылдарды аудан немесе облыс орталықтарымен, астанамен немесе республикалық маңызы бар қалалармен қосатын қатынастарда жолаушылар мен багажды тұрақты тасымалдауды жүзеге асыратын автобустар;

ақылы автомобиль жолына (укаскесіне) іргелес аудандардың аталған әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген автобустары бір аудан шегінде жүріп-тұру үшін;

жүк автокөлік құралдары, өздігінен жүретін доңғалақты ауыл шаруашылық, мелиорациялық машиналар таяу көлікке арналған айрықтары арасындағы жол кесінділері шегінде су тосқауылдары мен темір жолдарды кесіп өту үшін;ақылы автомобиль жолына (учаскесіне) іргелес аудандардың жеке заңды тұлғаларының аталған әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген жеңіл автомобильдерді бір аудан шегінде жүріп-тұру үшін босатылады.

«Автомобиль жолдары туралы» ҚР Заңының 1-бабының 11) тармақшасына, 5 және 5-2-бабтарына сәйкес
Қазақстан Республикасы

Көлік және коммуникация

министрі А. Жұмағалиев


Каталог: images -> stories -> contents
contents -> Электрондық АҚпараттық ресурстар мен
contents -> Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы №1768 Қаулысы «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі
contents -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының аумағында ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды бекіту туралы"
contents -> Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерінің ұшуға жарамдылығының нормаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 26 шілдедегі №859 Қаулысы «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі
contents -> Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасын бекіту туралы
contents -> Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиация персоналын кәсіптік даярлау қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 13 мамырдағы №512 Қаулысы «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі
contents -> Азаматтық авиацияның авиация персоналын даярлау және қайта даярлау бағдарламаларын, сондай-ақ халықаралық ұшуларды орындаған кезде авиация персоналының радиотелефон
contents -> Авиациялық қауіпсіздік қызметі мамандарын, азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның авиациялық қауіпсіздік және ұшу қауіпсіздігі мәселелері бойынша лауазымды адамдарын даярлау және қайта даярлау бағдарламасы Жалпы ережелер
contents -> Азаматтық авиация саласындағы салалық біліктілік шеңбері Жалпы ережелер


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет