Аймаг: Захааминай аймаг Һургуули: Сахирай дунда интернат һургуули Сэнтэйхэн ажалаараа суутайхан Сахир нютагнижүктеу 31.24 Kb.
Дата01.04.2016
өлшемі31.24 Kb.
: docs -> konk
docs -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 24 қарашадағы №764 бұйрығы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
docs -> Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады
konk -> Аймаг: Яруунын hургуули: Эгэтын –Адагай дунда hургуули Шагайн морин тала. «Сэнтэйхэн ажалаараа суутайхан нютагни»
konk -> Агын тойрогой В. Жамсарановай нэрэмжэтэ уран һайханай талаар хүүгэдые хүмүүжүүлдэг «Залуу наһан» гэһэн түб Цыбенова Любовь Михайловна
konk -> Конкурстық ҚҰжаттама
konk -> Конкурс за длъжността „младши експерт" в отдел „Производство и настаняване" на рпц гр. София
konk -> Конкурстық ҚҰжаттамасы тапсырыс беруші
Аймаг: Захааминай аймаг

Һургуули: Сахирай дунда интернат һургуули

Сэнтэйхэн ажалаараа суутайхан Сахир нютагни

Буурал хангай Захааминай,

Булгата Уран-Дүшын хормойдо оршоһон,

Буумал шулуун хабсагайнуудтай,

Харьяа түргэн Зэдэтэй,

Сэнхирхэн манан соо уняартан байгша,

Үльгэрэй орон гэлсүүлдэг,

Сэнтэйхэн ажалаараа суутайхан,

Сахир һайхан нютагни!

Манай нютаг хабшуу газарта, хэдэн хада уулануудаар хүреэлэгдэhэн байдаг. Бидэ нютаг бүхэнэй үхибүүд интернат hургуулида сугларжа hуранабди, тиихэдээ Сахир нютаг манда сээжэ зүрхэндэмнай дүтэ болоно.

Сээжым оёорто дүтэ болоhон,

Сахир нютаг нюдэндэм дулаахан.

Хэлтэгэй таабаймнай нангинаар харана

Ерэhэн нютагжаhан зондо таабаймнай

Хүгжэжэ hуухыень баяраа мэдүүлнэ.

Ород буряад илгараагүй,

Ороhон гараhые угтана, үдэшэнэ.

Сахир нютагай онсо сахижа, нангинаар хэрэглэжэ, хүгжөөжэ байһан ажал хүдэлмэри, үйлэ хэрэг болобол, минии һанахада энэ бэеэ һорижолгын, элүүр энхэдэ туһатай үбэлэй нааданууд: бүмбэгэтэй хоккей, тэшүүршэдэй урилдаан (шорт-трек) болоно. Эдэ һорилгонуудаар манай нютаг хододоо түрүү һуури аймагууд соогуур, республика дотороо эзэлдэг.

Шэхэндэм хүгжэмэй дуун соностоно,

Бүмбэгөө нүгөөдэдөө зүбөөр дамжуулыш,

Талмай дээрэмнай жэгтэй һонин

Эрхим, дээдэ зэргын табан,

Ба саха харагша.

Бүлгэм хажуу шэрүүн тэмсэл хэнэ

Бидэ гайхан үнэшхэнэбди

Галзуу зоригтой хүбүүдтэ,

Ёһотой эрхим хүбүүд хоккей

Наададаг лэ..

Аймхай хоккей наададаггүй!!!

Манай нютагта ёһотойл эрэ хүнүүд байна гэжэ хэлэхэдэ алдуу болохогүй! Юундэб гэхэдэ, манай нютагта олон эрэшүүл, хүбүүд хоккей наадаха ехэл дуратай юм. Сахирай хоккеистнуудэй бүлгэм хэндэшье диилдэхэгүй жабхаланта бүхөөг гэлсэдэг. Манай хоккеистнууд бултанда жэшээ харуулна. Тэдэнэрэй бүхы һанаан энэ хоккей тухайгаа. Энээгээр хүгшэн залуугүй наададаг. Энэ зоригтой зүрхэтэй хүнүүдэй наададаг бэеын тамирай таһаршагүй нэгэ хуби. Ямаршье байгаалиин үзэгдэлнүүдһээ тэдэн сухаринагүй.

Эдэ хэд бэ? - Баир, Бато, Доржо, Слава Балдановууд, Евгений, Баир, Батор Идамовууд, Владимир Галданов, Витя, Сергей, Валерий Дымбрыловтэн, Валера, Цырен Лыгденовууд, Булат Банзаракцаев, Эрдэм Цыденешеев, Содном Похонов, Баир Бальжитов. 1997 онһоо хойшо 15 дахин аймагай чемпионууд, республикын чемпион 2014 ондо. Командын саха хамгаалагшад: Баир Бальжитов, Эрдэм Цыденешеев, Валерий, Цырен Лыгденовтэн – яһала һайнаар сахаяа хамгаалжа, найдамтай тулга байһанаа гэршэлжэ баталан бидэ хахад бүлгэмбди гэһэншүү болоно.

Үргэлжэ добтолгын үзүүр дээгүүр ябаха, саг зуурын аймшагтай һүрдэлгын байдал эсэрэгүүшэдтэ асарагшад түргэн бушуу добтологшод – Витя Дымбрылов, Доржо Балданов, Бато Балданов, Содном Похонов. Содномой команда соо наадахада, тэрэнтэй тэнсэхэ хүн үгыл.Хамгаалагшад – эдэ Сергей Дымбрылов, Эрдэм Цыденешеев, Баир Балданов, Булат Банзаракцаев. Добтололго хамгаалалгын наадагшад: Евгений Идамов, Владимир Галданов, Валерий Дымбрылов ба Слава Балданов. Команда ударидан ябагша Баир Балданов. Баир Балдановай, Евгений Идамовай хүтэлбэри доро ябаһан олон хүмүүжэлэгшэд аймагуудай, республикын суглуулагдаһан бүлгэмүүдэй эгээл эдэбхитэй түрүү хоккеистнууд болодог. 2014 ондо Сочидо болоһон үбэлэй олимпиин нааданда манай һургуулиин хоккей наадаар эгээл эдэбхитэй нэгэнэй Солбон Жаповта путёвка үгтэгдэжэ, Солбон дэлхэйн эгээл элитэ хоккеистнуудай халуун мүльһэн дээрэ болоһон наадануудые хаража ерэһэн байна. 2013 ондо Дашеев Аламжа, Похонов Содном хоёр Красноярск хото ошожо, хэдэн саг соо Россиин хоккеистнуудай бэрхэ хүтэлбэрилэгшэдэй доро олон һонин арга шадалнуудые, заалгабаринуудые абажа, улам саашаа дүй дүршэлөө үргэдхэжэ, түрэл һургуулидаа ерэжэ нютагайнгаа хүбүүдтэ һонин дүй дүршэлнүүдээрээ хубаалдаа һэн.

Манай эгээ эдэбхитэй хоккеистнуудай нэгэн Баир Балданов хэдэн үхибүүдые шорт-трек гэһэн һонин тэшүүрээр һургажа, аймагууд соо, республика дотор түрүү һууринуудые абажа, Сахир нютагаа суурхуулдаг юм. Кореец яһатан Виктор Ан Россин шорт-трегэй бүлгэмдэ орожо, дүрбэн медаль абажа, манай гүрэниие түрүү һуурида гаргуулһан байна. Минии һанахада, хэзээб даа, манай Сахирай үхибүүд суута Виктор Анһаашье дутуугүй, олимпиин дэргэ дээрэ гаража, Буряад нютагаа дэлхэй дээрэ суурхуулхал байха...©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет