Алгебра” пЩні бойынша 050602 “Информатика”жүктеу 386.97 Kb.
Дата25.04.2016
өлшемі386.97 Kb.
: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
љаза›стан Республикасы

Білім жЩне “ылым министрлігі


“Сырдария” университеті

0
« Математика жЩне экономика » факультеті


«Жо“ары математика жЩне физика» кафедрасы

Алгебра


пЩні бойынша 050602 - “Информатика маманды“ыныЈ

1 - курс студенттерініЈ білімін баылауа арнал“ан
ОБСиЖ ТАПСЫРМАЛАР МШТІНІ

О›ытушы: Шаманбетова Н.

Жетісай-2008жАЛ’Ы СиЗ
050602 - «Информатика» маманды“ыныЈ 1- курс студенттеріне І – семестрде «Алгебра» пЩніне типтік о›у жоспарына сЩйкес 2 кредит (90 - са“ат) берілген. ОныЈ 30 – са“аты лекция, 15-са“аты практика, 45 – са“аты ОБСиЖ, 45 – са“аты СиЖ – ге бйлінген.
Кредиттік й›у жЇйесінде студенттердіЈ йзіндік ж±мысын (СиЖ) ±йымдастыру маЈызды орын алады. О›ытушылардыЈ СиЖ ±йымдастыруда“ы негізгі функциялары:

 1. студенттерге ба“ыт;

 2. студенттерге консультациялы› кймек;

 3. студенттердіЈ білімін ба›ылау, ба“алау.

СтуденттердіЈ йзіндік ж±мысында“ы негізгі міндеттері: 1. саба› барысында берілген а›параттарды белсенді ›абылдау;

 2. о›ытушыныЈ кеЈесін негізге алып, йз бетінше дайындалу, йздеріне ›атаЈ талап ›оя білу;

 3. кЇрделі, проблемалы› ситуацияларды, кЇрделі мЩселелерді меЈгеруде о›ытушыдан дер кезінде тЇсініктеме, кеЈес, кймек алу.

СтуденттердіЈ йзіндік ж±мыстарын йткізуде келесі мЩселелерге кйЈіл бйлінуі тиіс. 1. СиЖ на›ты жоспарлау;

 2. Щдістемелік ›амтамасыз ету;

 3. СиЖ тапсырамаларыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспар“а сЩйкес орындалуын студенттен талап ету.

О›ытушыныЈ басшылы“ымен йтетін студенттіЈ йзіндік (ОБСиЖ) ж±мысыныЈ кйлемі типтік о›у жоспарына сЩйкес аны›талып уа›ыты, аудиториясы кйрсетіліп о›у кестесіне енгізілген.

СиЖ ба›ылау тЇрлерін, тЩсілдерін таЈдауда о›у пЩнініЈ ма›саты мен міндетін, бйлінген са“ат кйлемін, студенттіЈ дайынды› сатысы ескерілген.

СтуденттіЈ йзіндік ж±мысы


Есептер Есептер

Жатты“улар Жатты“улар

Реферат Пікірталас

Сйзж±мба› ®й тапсырмалары Ауд. ж±мыстар Коллолквиум

Шы“армалар Ойындар

ДйЈгелек стол
Студент Студент+о›ытушы

О›ытушы: ба›ылау, ба“алау


Кіріспе ба›ылау А“ымда“ы Аралы› ба›ылау љорытынды

(кЇнделікті (рейтинг) ба›ылау

ба›ылау) 7,14- апта (емтихан)

СтуденттіЈ білімін объективті ба“алауды, ба›ылауды ±йымдастыру – студенттіЈ йзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пЩнді меЈгерудегі белсенділігін арттырады.

СтуденттердіЈ йз бетімен орындайтын ж±мыстарыныЈ дайынды› деЈгейін, білімін ба›ылау“а «Алгебра» пЩні бойынша тестілік тапсырмалар, коллоквиум, глоссарий с±ра›тары жЩне ба›ылау есептері дайындал“ан.

љаза›стан Республикасы

Білім жЩне “ылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика жЩне экономика” факультеті

“Жалпы математика жЩне физика” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меЈгерушісі

__________________Жолдасов С.

(›олы)


“___” __________200__ж
К®НТІЗБЕЛІК-ТАљЫРЫПТЫљ ЖОСПАР

______ Алгебра __________ пЩнінен
__________050602___Информатика_______________________маманды“ына арнал“ан
____________Инф 18тп ______тобы Їшін
о›ытудыЈ формасы кЇндізгі

Курс_1_

Семестр_І__

Кредит саны __3___


 • Барлы› са“ат саны: 135


Лекция: 30

Практика: 15

СиЖ: 45

ОБСиЖ: 45 1. РБ: 30 балл

 2. РБ: 30 балл

Емтихан: 40 балл

: 100 балл

Лектор: Жолдасов С

Оќытушы: Шаманбетова Н.
 1. Жетісай 2008«Алгебра»
Лекция – саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары
050602 – «Информатика» маманды“ы, 1 – курс, І – семестр. 30 са“ат
№ЛекцияныЈ та›ырыбыСа“ат саны

иткізілетін

мерзімАпта саны1. Модуль. Топтар, саина мен йрісте𠱓ымы. Матрицалар1Топтар, са›ина мен йрісте𠱓ымы жЩне олардыЈ ›асиеттері.11 апта2БЇтін сандардыЈ са›инада бйлінгіштік ›атынасы жЩне оныЈ ›арапайым ›асиеттері.13Комплексті сандар йрісі.12 апта4БЇтін сандар са›инасында“ы салыстырулар.15

Комплекс сандардыЈ тригонометриялы› форма тЇріндегі жазбалары.1

3 апта6Матрицалар жЩне олар“а ›олданылатын амалдар.17

Сызы›ты› алгебра теЈдеулер жЇйесініЈ матрица тЇрінде жазылуы.1

4 апта8ЖЇйені Крамер Щдісімен шешу.18 са“ат2. Модуль. Векторлар9

Вектор тЇсінігі. ВектордыЈ проекциясы. 1

5 апта10Векторлар“а сызы›ты› амалдар ›олдану.111

Екі вектордыЈ векторлы› кйбейтіндісі.1

6 апта12Екі вектордыњ сколяр кµбейтіндісі113

Екі вектордыЈ аралас кйбейтіндісі.1

7 апта14Екі вектордыЈ скаляр кйбейтіндісі.115

Евклид алгоритмі.18 апта16КйпмЇше тЇбірлері саны.18 са“ат3. Модуль. Сызыќтыќ кењістіктер17

Сызы›ты› кеЈістіктер.1

9 апта18КеЈістіктегі векторлар жЇйелері.119

КеЈістіктіЈ базисі, йлшемділік.1

10 апта20Базистер арасында“ы байланыстар, векторлар жЇйесініЈ рангі.121Евклид кеЈістіктері.111 апта22Коши – Буняковский теЈсіздігі.16 са“ат4. Модуль. Сызыќтыќ операторлар. 23

Операторла𠱓ымы112 апта24Операторлар“а амалдар ќолдану125Сызыќтыќ операторлар1

13 апта


26Сызыќтыќ операторлар ќасиеттері14 са“ат5. Модуль. Квадраттыќ форма.27

Квадраттыќ форма1

14 апта28 Квадратты› форманы канонды› тЇрге келтіру.129Инерция заЈы.1

15 апта30ОЈ аны›тал“ан квадратты› формалар14 са“атБарлы“ы:30


Ш д е б и е т т е р.

а) негізгі.

1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Москва 1978

2. БеклемишевД.В. Курс аналитической геометрии линейной алгебры. Москва 1987

3. Цуберкиллер О.Н. Задачи и упражнение по аналитической геометрии. Москва 1970

4. А.И. Кострикина Сборник задач по алгебре Москва 1996

5. Б.Л. Ван дер Варден, Алгебра Москва 1976

6. Л.А. Скорняков Элемент общей алгебры. Москва. 1978

б) ќосымша:

7. ’.Дайырова т.б”Матиматикалы› анализ курсы” Есептер мен жатты“улар жина“ы.Алматы. 2000

8. В.Е.Шнейдер и др. “Краткий курс высшей математики”М.1978,I,II часть

9. П.Е.Данко. А.Г.Попов.”Вышая математика в упражнениях и задачах”,М.1985

10. В.С.Шипачев “Выша математика”М. 1985

11. Н.Темір“алиев “Математикалы› анализ”1,2,3 бйлім.А.1997

12. Б.М. Будак, С.В Фомин “Кратные интегралы и ряды” “Наука” 1967г

13. В.Ф Бутузов Н.Р Крутицкая и др.. “Математический анализ в вопросах и задачах” М:1988г«Алгебра»
Практикалыќ саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары
050602 – «Информатика» маманды“ы, 1 – курс, І – семестр. 15 са“ат

№Та›ырыбы, мазм±ныСа“ат саныиткізілетін уа›ыты °пай саны

12345

1 модуль Топтар, са›ина мен йрісте𠱓ымы. Матрицалар

1Топтар, са›ина мен йрісте𠱓ымы жЩне олардыЈ ›асиеттері.

1.БЇтін сандардыЈ са›инада бйлінгіштік ›атынасы жЩне оныЈ ›арапайым ›асиеттері.1

1 балл

22.Комплекс сандар йрісі3.БЇтін сандардыЈ са›инасын ауыстыру11 балл

3Матрицалар жЩне олар“а ›олданылатын амалдар.

1.Матрицалар жЩне олардыЈ элементтері.

2 Сызыќтыќ тењдеулер жЇйесі

3. Крамер, Гаусс єдістері1

1 балл

2. Модуль . Векторлар

4Вектор тЇсінігі.

1.ВектордыЈ проекциясы

.2.Векторлар“а сызы›ты› амалдар ›олдану.1

1 балл


5Екі вектордыЈ векторлы› кйбейтіндісі.

1. Екі вектордыЈ аралас кйбейтіндісі.

2. Екі вектордыЈ скаляр кйбейтіндісі.1

1 балл


6Евклид алгоритмі.

1. Евклид алгоритмі

2. мысал1

1 балл


3. Модуль. . Сызыќтыќ кењістіктер

7Сызы›ты› кеЈістіктер.

1.КеЈістіктегі векторлар жЇйесі

2. КеЈістіктіЈ базисі, йлшемділік.1

1,5 балл


І-аралы› ба›ылау7,5 балл

8Базистер арасында“ы байланыстар

1. векторлар жЇйесініЈ рангі.

2. Евклид кеЈістіктері.11 балл

4.Модуль. Сызыќтыќ операторлар.9Операторла𠱓ымы1

1 балл10Операторлар“а ќолданылатын амалдар11 балл11Сызыќтыќ операторлар1

1 балл12Сыыќтыќ операторлар ќасиеттері11 балл

5.Модуль. Квадраттыќ форма.13Квадратты› форманы канонды› тЇрге келтіру.

1. Квадратты› форма.

2. Квадратты› форманыЈ диагоналды› тЇрі.1

1 балл14Инерция заЈы.

1. Инерция заЈы.

2. Квадратты› форманыЈ ›алыпты тЇрі.1

1,5 баллІІ-аралыбаылау7,5 балл15ОЈ аны›тал“ан квадратты› формалар.

1. Негізгі теоремасы.

2. Ескеру.1Барлыы:1515 балл
Ш д е б и е т т е р.
а) негізгі.
1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Москва 1978

2. БеклемишевД.В. Курс аналитической геометрии линейной алгебры. Москва 1987

3. Цуберкиллер О.Н. Задачи и упражнение по аналитической геометрии. Москва 1970

4. А.И. Кострикина Сборник задач по алгебре Москва 1996

5. Б.Л. Ван дер Варден, Алгебра Москва 1976

6. Л.А. Скорняков Элемент общей алгебры. Москва. 1978


б) ќосымша:
1. ’.Дайырова т.б”Матиматикалы› анализ курсы” Есептер мен жатты“улар жина“ы.Алматы. 2000

2. В.Е.Шнейдер и др. “Краткий курс высшей математики”М.1978,I,II часть

3. П.Е.Данко. А.Г.Попов.”Вышая математика в упражнениях и задачах”,М.1985

4. В.С.Шипачев “Выша математика”М. 1985

5. Н.Темір“алиев “Математикалы› анализ”1,2,3 бйлім.А.1997

6. Б.М. Будак, С.В Фомин “Кратные интегралы и ряды” “Наука” 1967г

7. В.Ф Бутузов Н.Р Крутицкая и др.. “Математический анализ в вопросах и задачах” М:1988г

«Алгебра »
ОБСиЖ – саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспарыныЈ жЩне тапсырмалардыЈ ›абылдау кестесі
050602 – «Информатика», 1 – курс, І – семестр. 45 са“ат

ЛекцияныЈ та›ырыбы№

иткізілетін

мерзімісаба›тар мен ба›ылау тЇрлері жЩне ±пайлары

Кон

сульт


Жазб ба›ылауесептер

Тесттапс


Колл.Глосауд®й

ж±мысы1234567891

ТоптыЈ нормаль бйлгіштігі.1

2 Нормаль бйлгіштердіЈ кейбір ›асиеттері.1 апта

Г

2 б3Идеал бойынша ›алыЈдылар класыныЈ са›инасы.24ирістер, денелер идеалдар.2 апта

Т

2 б.5БЇтін сандардыЈ саинада бйлінгіштікатынасы жЩне оныЈ ›арапайымасиеттері36Матрицалар“а ›олданылатын амалдар2 аптаЕ

2 б7


Сызы›ты› теЈдеулер жЇйесі48

ЖЇйені матрицалы› Щдіспен шешу3 апта

Е

2 б


9Кері матрица510Крамер Щдісі

4 апта


Е

2 б


11Гаусс Щдісін шешу6

12Топтар, са›ина мен йрісте𠱓ымы. Матрицалар.4 апта Т

2 б.

13

Екі вектордыЈ векторлы› кйбейтіндісі.714Векторлар“а сызы›ты› амалдар ›олдану.5 апта

Г

2 б15Нйлдік емес векторлардыЈ векторлы› кйбейтіндісі816Екі вектордыЈ Евклид кйбейтіндісі. 6 апта

Е

2,5 б17

Нолдік емес векторлардыЈ аралас кйбейтіндісі9

18

Екі вектордыЈ скаляр кйбейтіндісі.6 аптаЕ 3 б19Векторлы› кеЈістіктердіЈ изоморфизмі.1020

Евклид алгоритмі

Мысал7 апта

Е

3 б21КйпмЇше тЇбірлері саны.11І аралыбаылау22,5 балл (30 балл)22КйпмЇшені ›алды›пен бйлу.8 апта

Е

2 б23КйпмЇше тЇбірлері саны.12

24Келтірілмейтін кйпмЇшеліктер.

8 апта Е

2 б25ирістіЈ жай кеЈейімі. алгебралы› жЩне транцендент сандар.13

26ирістіЈ жай алгебралы› кеЈейімі.9 апта

Т

2 б27БйлшектіЈ бйліміндегі иррационалды›тан ›±тылу.1428ирістіЈ ›±рама алгебралы› кеЈейімі.10 апта

ЖБ

2 б29

Алгебралы› сандар йрісі жЩне оныЈ т±йы›ты“ы.15

30љарапайым элемент туралы теорема.10 апта

Т

2 б • 31ирістіЈ нормаль кеЈейімініЈ автоморфизмдер группасы.1632ирістіЈ жай алгебралы› кеЈейімі.

11 апта

Т

2 б33

Сызы›ты операторлардыЈ алгебрасы.1734

Сызы›ты операторларды матрицалар кйрінісінде жазу.

12 апта


Е

2 б35


ОператорлардыЈ характеристикалы› теЈдеуі.

1836Евклидтік векторлы› кеЈістік. векторлардыЈ нормасы оныЈ ›асиеттері.12 апта

Е

2 б


37Ортогоналды жЩне ортонормалды базистер.19

38

Квадратты› форма13 аптаЕ

2б39Сызы›ты› формалар.2040Квадратты› форманыЈ диагоналды› тЇрі.14 апта

Г

2 б41Сызы›ты› кеЈістіктер2142Сызы›ты› кеЈістіктіЈ элементтері14 апта

Г

2,5 бІІ- аралы› ба›ылау22,5 бапл (30 балл)43КеЈістіктегі векторлар жЇйелері.2244Базистер арасындаы байланыстар15 аптаЖБ45КеЈістіктіЈ базисі, йлшемділік. Барлыы45 балл + 15 балл = 60 балл


 1. СèЖ ›абылдау кестесі

СиЖта›ырыбыСа“ат

саныљабылдау

кЇніАудитория1Топтар, саина мен йрісте𠱓ымы. Матрицалар.12ТоптыЈ нормаль бйлгіштігі.13Нормаль бйлгіштердіЈ кейбір ›асиеттері.14Комплекс сан туралы ±“ым.15ТеЈдеулердіЈ комплекс тЇбірлерін іздестіру.16БЇтін сандардыЈ саинада бйлінгіштікатынасы жЩне оныЈ ›арапайымасиеттері17Матрицалар“а ›олданылатын амалдар18Минорлар жЩне алгебралы› толы›тауыштар19Сызы›ты› теЈдеулер жЇйесі110ЖЇйені матрицалы› Щдіспен шешу111Кері матрица112Крамер єдісі 113Гаусс єдісін шешу114Векторлар115Векторлар“а амалдар ›олдану116Векторлар“а сызы›ты› амалдар ›олдану.117Екі вектордыЈ векторлы› кйбейтіндісі. 118Нйлдік емес векторлардыЈ векторлы› кйбейтіндісі119Екі вектордыЈ аралас кйбейтіндісі. 120Нолдік емес векторлардыЈ аралас кйбейтіндісі121Екі вектордыЈ скаляр кйбейтіндісі.122Нйлдік емес векторлардыЈ скаляр кйбейтіндісі.123Евклид алгоритмі мысал124КйпмЇше тЇбірлері саны.125Негізг теоремалары.126КйпмЇшені ›алды›пен бйлу.127КеЈістіктегі векторлар жЇйесі.128КеЈістіктіЈ базисі, йлшемділік.129Базистер арасындаы байланыстар130Векторлар жЇйесініњ рангы.131Евклид кеЈістіктері132Вектордыњ нормасы ±зынды“ы.133НЇктелердіњ араќашыќты“ы.134Сызы›ты› операторлар135Оператор аны›тамасы.136ОператорлардыЈ ›асиеттері.137Cызытыоперторларасиеттері138Сызытыоператорлараолданылатын амалдар139Квадраттыформа140Квадратты› форманы канонды› тЇрге келтіру.141Квадратты› форма.142Квадратты› форманыЈ диагоналды› тЇрі.143Инерция заЈы.144Квадратты› форманыЈ ›алыпты тЇрі.145ОЈ аны›тал“ан квадратты› формалар1
Ш д е б и е т т е р.
1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Москва 1978

2. БеклемишевД.В. Курс аналитической геометрии линейной алгебры. Москва 1987

3. Цуберкиллер О.Н. Задачи и упражнение по аналитической геометрии. Москва 1970

4. А.И. Кострикина Сборник задач по алгебре Москва 1996

5. Б.Л. Ван дер Варден, Алгебра Москва 1976

6. Л.А. Скорняков Элемент общей алгебры. Москва. 1978БІРІНШІ АРАЛЫљ БАљЫЛАУ
№Та›ырыптар

Апталар реті°пай

саныБа›ылау

тЇрі1ТоптыЈ нормаль бйлгіштігі.2 Нормаль бйлгіштердіЈ кейбір ›асиеттері.1 – апта2 б

Глоссарий3Идеал бойынша ›алыЈдылар класыныЈ са›инасы.4ирістер, денелер идеалдар.2 – апта2 бТест5БЇтін сандардыЈ саинада бйлінгіштікатынасы жЩне оныЈ ›арапайымасиеттері6Матрицалар“а ›олданылатын амалдар2 – апта2 бЕсептер7Сызы›ты› теЈдеулер жЇйесі8ЖЇйені матрицалы› Щдіспен шешу3 – апта2 бЕсептер9Кері матрица10Крамер Щдісі

4 – апта2 бЕсептер11Гаусс Щдісін шешу12Топтар, са›ина мен йрісте𠱓ымы. Матрицалар.4 – апта

2 б

Тест13Екі вектордыЈ векторлы› кйбейтіндісі.14Векторлар“а сызы›ты› амалдар ›олдану.5 – апта2 бГлоссарий15Нйлдік емес векторлардыЈ векторлы› кйбейтіндісі16 Екі вектордыЈ Евклид кйбейтіндісі. 6 – апта

2 б


Есептер17Нолдік емес векторлардыЈ аралас кйбейтіндісі18Екі вектордыЈ скаляр кйбейтіндісі.6 – апта

3,5 б


Есептер19Векторлы› кеЈістіктердіЈ изоморфизмі.20 Евклид алгоритмі

Мысал7 – апта

3 б

Есептер


21КйпмЇше тЇбірлері саны.Барлы“ы:Практика 7,5б + ОБСиЖ 22,5б =30 балл

1. ТоптыЈ нормаль бйлгіштігі.Топтар мен са›иналарМатематикада Їлкен роль ат›аратын топтар (группалар) алгебраныЈ бір дербес жа“дайы болып табылады.

Анытама: Егер©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет