Ара№алпа№стан республикасы халы№ билимлендири? Министрлиги мойна№ районы халы№ билимлендири? Мекемелри хызметин методикалы№ тамийинле? 81м Ш%лкемлестири? Б%Лимине №араслыжүктеу 82.73 Kb.
Дата25.04.2016
өлшемі82.73 Kb.
: files -> 2014
2014 -> Биологии Факультет: Медико-биологический
2014 -> Программа мероприятий 16 сентября время и место проведения Организатор
2014 -> Телерадио хабарларын тарату операторларының қызмет көрсету қағидаларын бекiту туралы
2014 -> I 2 классификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 2 глава 2 16
2014 -> 1 Мүдде топтары: түсінігі, функциялары, типологиясы. 3 2 Партияның пайда болуы және түсінігі. Партия типтер
2014 -> Жертвоприношение Авеля Бытие, 4: 1-8 Ключевой стих 4: 4б-5а «И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел»
2014 -> Қазақстан Республикасының Заңы
2014 -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы n 1083 қаулысы
АРА№АЛПА№СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛЫ№ БИЛИМЛЕНДИРИ? МИНИСТРЛИГИ

МОЙНА№ РАЙОНЫ ХАЛЫ№ БИЛИМЛЕНДИРИ? МЕКЕМЕЛРИ ХЫЗМЕТИН МЕТОДИКАЛЫ№ ТАМИЙИНЛЕ? 81м Ш%ЛКЕМЛЕСТИРИ? Б%ЛИМИНЕ №АРАСЛЫ

r-САНЛЫ №!НИЙГЕЛЕСТИРИЛГЕН М!МЛЕКЕТЛИК УЛЫ?МА БИЛИМ БЕРИ? МЕКТЕБИ

ТАРИЙХ ПАНИ МУ£АЛЛИМИ

НА£МЕТОВ ТАЛ£АТТЫ; ТАРИЙХ П!НИНЕН БИР СААТЛЫ№ САБА№
И С Л Е Н Б Е С Ы

w0q5-w0q6 7о3ы7 жылыМойна3 районлы3 Халы3 билимлендири7 мекемелери хызметин методикалы3 т1мийинле7 81м ш5лкемлестири7 б5лимине 3араслы r-санлы №1нигелестирилген м1млекетлик улы7ма билим бери7 мектебини4 тарийх п1ни 7о3ыты7шысы На2метов Тал2атты4 бир саатлы3 саба3
И С Л Е Н Б Е С Ы
П1н аты` Ж181н тарийхы

С1неси` 26-ьянвар w0q6-жыл

Класс` 7-класс

Тема` Селжукилер 81м ?османлы Т6рклер м1млекетлери


Саба3ты4 ма3сети`

Илимий ма3сети.О3ы7шылар2а ХЫ-ХВ 1сирлерде Селжукилер 81м ?османлы Т6рклер м1млекетлери 8а33ында ма2лы7мат бери7.

Ра7ажландыры7шы.О3ы7шыларды еркин пикирле7ге,анализле7ге 81м жу7ма3 с8ы2ары72а 6йрети7 к5нликпесин ра7ажландыры7.

Т1рбиялы3. :йренилип атырыл2ан д17ир бойынша о3ы7шылар билимин системаластыры7ды да7ам еттирип, тарийхый т6синик 81м атамаларды4 мазмун 81м м1нисин ашып бери7де топарларда 75з ара дослы3 м6насибетте болы7 ру7хында т1рбияла7.
Саба3ты4 типи.Теория 81м 1мелиятты4 аралас т6риндеги саба3.

Саба3ты4 т6ри. Интерактив (дидактикалы3 ойын шыны2ы7лары)

Саба3ты4 усылы. иззертле7 усылы (жеке. Жупларда топарларда талы3ла7 жаса7)

Саба3ты режелестири7.

1

Ш5лкемлестири7

2-мин

2

:йге тапсырманы сора7

5-мин

3

Таза теманы ж6зеге шы2ары7

10-мин

4

Таза теманы беккемле7

25-мин

5

:йге тапсырма бери7

3-мин


Саба3 3ураллары`

q. «Ж181н тарийхы» саба3лы2ы,

w. Уллы тул2аларды4 с67ретлери.

e. Тарийхый карта.

r.Доска,пор,д1птер.маркер,ватман3а2аз.слайд.сора7лар жазыл2ан карточкалар.


Саба3ты4 барысы`

Ш5лкемлестири7 б5лими`О3ы7шылар менен салемлеси7, класс тазалы2ын к5зден кешири7, О3ы7шылар2а педагогикалы3-психологиялы3 3атнас жаса7. О3ы7шыларды4 ды33атын саба33а ба2дарла7.Топарлар2а б5ли7.

Топар атлары`1-топар` Селжукийлер

2-топар. ?османийлер

 1. ?5тилген теманы т1кирарла7` «Бинго» шыны2ы7ы ар3алы амелге асыры7.
qwr0-жылы

Тохтамысхан

Ярослав

Нева дарясы

Муз 6стиндеги урыс

qri0-жылы

Донский

Амир Темур

Невский 1. Дмитрий Ивановис8 ке 3андай ата3 берилген...( Донский)

 2. №айсы жылдан баслапМасква Алтын орда2а салы3 т5ле7ден бас тартты....(qri0-жылы)

 3. Александр Ярославис8 ке 3андай ата3 берилген….(Невский)

 4. Новгорд жерлерине немис 81м швед феодаллары 3ай жылы бастырып киреди...(qwr0-жылы)

 5. №айсы рус князы «Князлар а3са3алы»деп т1н алынды...(Ярослав)

 6. №айсы хан Рус князларын салы3 т5ле7ге м1жб6р етти...(Тохтамысхан)

 7. Ким qeoq-qeot жыллыры Алтын ?орда 1скерлерин же4еди...(Амир Темур)

 8. qwrw жылы t-апрелде болып 5ткен урыс тарийхта 3андай атал2ан...(Муз 6стиндеги урыс )

 9. Александр Ярославис8 3ай жерде Шведлер 6стинен же4иске еристи...(Нева дарясы)

 1. Таза теманы4 мазмунын т6синдири7.Са7бетлеси7 81м киши лекция усылында тусиник бери7.

Селжукийлер м1млекети-Жа3ын 81м ?орта С8ы2ыс,Ма7ара7ннахрды4 бир болиминде селжукийлер династиясы бас3ар2ан м1млекет q0ei-qe0i 75мир с6рген. Селжукийлер м1млекетине Салжу3бекти4 а3лы2ы Султан Ту2рулбек тийкар сал2ан.

Ж1мийетлик д6зим- ?о2узлар бул 7а3ытта уры7-ж1м11тшиликти4 кризиси 81м жа4а ж1мийетлик 3атнасы3ларды4 пайда болы7ы бас3ышында жаса2ан.ХЫ 1сирди4 а3ырында Киши Азияны дерлик толы3 басып ал2ан 7о2уз 317имлери 75злерини4 бир 3атар 1мирликлерин д6зеди.К5шпели т6рк 317имерини4 7отыры3шы турмыс3а 75ти7и тап усы 7а3ыттан басланады.Булар жергиликли халы3 сыя3лы дий3аншылы3 81м 75нерментшилик пенен шу2ыллана баслайды.Бул процеслер ХЫЫ-ХЫЫЫ 1сирлерде Селжукийлерде феодал м1млекети4 толы3 31липлеси7ине алып келеди.Т6ркий 317имлерди4 жергиликли халы3 пенен араласы7ы жа4а етнос-т6рк хал3ыны4 31липлеси7ине тийкар болды.Бира3 qwre-жылы Мон2оллар бас3ыншылы2ы м1млекетти4 кейинги ра7ажланы7ына унамсыз т1сир к5рсетди.ХЫВ 1сир басларына келип Киши Азияда2ы Селжукийлер м1млекети п6ткиллей б5лекленип кетеди.

?османлылар м1млекети-Киши Азия,С8ы2ыс Европа,Жа3ын Шы2ыс 81м Ар3а Африка Кавказды4 бир б5лими 81м №ырымда ?османлылар династиясы бас3ар2ан м1млекет qwoo-qoww 75мир с6рген.Тийкарын салы7шы ?осман Ы.

Ж1мийетлик д6зим-?осман д17иринде бир 3атар атланыслар уйымластырып Бурса 3аласы 81м оны4 атирапында2ы жерлерде басып алын2ан.?оны4 улы Урхан Византия 3алалары Никея,Никомедия 3алаларын басып алып,№ара те4из бойларына шы2ады.Урханы4 бас3ары7 д17иринде биринши м1рте 71зир ла7азымы ш5лкемлестирледи.Урхан 1скерий реформа 75ткерип,1скерлерди пияда 81м атлы б5лимлерге «мусаллам»75залдына 1скерий бирликлерге айландырады.

Атланыслар-Т6рк султаны Боязид д17ири (qeio-qr0w) Жылдырым (с8а33ан) ата2ын ал2ан Боязид Константинопылды 3оршап алып Европаны 317етерге салып 3ойды.Сол 7а3ытта Амир Темур Боязидке 3арсы атланыс баслады.qr0w-жылы Ан3ара жанында2ы урыста Амир Темур 1скерлери Боязид 1скерлерин же4еди. Бул 7а3ыя Византияны жане t0-жыл 75мир с6ри7ине имк1н жаратады.?османлылар султаны Мехмет ЫЫ д17ири (qrtq-qriq)

qrte-жылы wo-майда Константинопыл т6рклер т1репинен басып алынды. ?османлылар 3аланы Станбул деп атап пайтахт3а айландырды.?османлы т6рклер армиясы.?османлылар атлы 1скерлерди к6шейтир7ге айры3ша итибар 3арат3ан.?оларды4 81р бирине пайда келтирету2ын м6лк-тумары инам еткен.Оларды4 саны qt0-мы42а жеткен.Султанны4 жеке,сады3 Яншарлары бол2ан

М1денияты. ?османлылар ж1мийетинде ХВ 1сирде м1дениятты4 81р т6рли тара7лары ра7ажлан2ан.М1млекетте шайыра Ме8ри хотун 81м шайыр Молла Ма8муд сыя3лы бир 3атар белгили шайырлар жетисип шы33ан.Миллети грек Хожа Синон (qro0-qtii)ны4 архитектуралы3 д6рданалары 7оны п6ткил д6ня2а танытты.Соны4 мен бир 3атарда Т6ркялы те4из саяхатшысы Пири Раисты4 «Ба8рия» шы2армалары д6ня2а танымалы.

Евлия Шалабийди4 «Саяхатнама»,Хожа Халифаны4 «Ж181ннама» шы2армалары д6ня2а белгили.ЫЫЫ. Таза теманы беккемле7` О3ы7шылар2а «Д6ня картасына саяхат»81м «С?ОТ»усылында шыны2ы7 орынлаты7.

IV. Топарларда исле7`

«Д6ня картасына саяхат» шыны2ы7ы.

К5леми q,wt 000 000 ямаса q,et 000 000 д6няны4 сыясый картасынан Т6ркия менен Ташкент арасында2ы уза3лы3ты 5лшеп шы2ы7.

К5леми q,wt 000 000 qсм=wt0 км бар o см=wwt0 км те4

К5леми q,et 000 000 qсм=et0 км бар i ,t=wout км те4

«С?ОТ» шыны2ы7ын топарларда.М1млектлерди4 к6ш 36дретин имканиятларын салыстырмалы талы3ла7.

Стронг(к6шли)

Оссупансй (имканятлар)

?ытнессес (к6шсиз)

Терриблй (317ип 31тер)


V. Саба3ты4 жу7ма2ын шы2ары7.

q. Тема2а тийисли т6синиклерди о3ы7шы д1птерине жаздыры7

w. О3ы7шыларда пайда бол2ан сора7лар2а жу7ап бери7.

e. Ба8аларды еситтири7.


VI. :йге тапсырма.

q. Тема а3ырында берилген сора7 81м тапсырмалар менен ислеси7

w. *1р бир о3ы7шы 5тилген тема бойынша t тесттен д6зип кели7

«Бинго» шыны2ы7ыqwr0-жылы

Тохтамысхан

Ярослав

Нева дарясы

Муз 6стиндеги урыс

qri0-жылы

Донский

Амир Темур

Невский

q.Дмитрий Ивановис8 ке 3андай ата3 берилген..

w. №айсы жылдан баслапМасква Алтын орда2а салы3 т5ле7ден бас тартты..

e. Александр Ярославис8 ке 3андай ата3 берилген…

r. Новгорд жерлерине немис 81м швед феодаллары 3ай жылы бастырып киреди...

t. №айсы рус князы «Князлар а3са3алы»деп т1н алынды..

y. №айсы хан Рус князларын салы3 т5ле7ге м1жб6р етти..

u. Ким qeoq-qeot жыллыры Алтын ?орда 1скерлерин же4еди...

i. qwrw жылы t-апрелде болып 5ткен урыс тарийхта 3андай атал2ан.

o. Александр Ярославис8 3ай жерде Шведлер 6стинен же4иске еристи..


«Бинго» шыны2ы7ыqwr0-жылы

Тохтамысхан

Ярослав

Нева дарясы

Муз 6стиндеги урыс

qri0-жылы

Донский

Амир Темур

Невский

q.Дмитрий Ивановис8 ке 3андай ата3 берилген..

w. №айсы жылдан баслапМасква Алтын орда2а салы3 т5ле7ден бас тартты..

e. Александр Ярославис8 ке 3андай ата3 берилген…

r. Новгорд жерлерине немис 81м швед феодаллары 3ай жылы бастырып киреди...

t. №айсы рус князы «Князлар а3са3алы»деп т1н алынды..

y. №айсы хан Рус князларын салы3 т5ле7ге м1жб6р етти..

u. Ким qeoq-qeot жыллыры Алтын ?орда 1скерлерин же4еди...

i. qwrw жылы t-апрелде болып 5ткен урыс тарийхта 3андай атал2ан.

o. Александр Ярославис8 3ай жерде Шведлер 6стинен же4иске еристи..«С?ОТ» шыны2ы7ын топарларда.М1млектлерди4 к6ш 36дретин имканиятларын салыстырмалы талы3ла7.Стронг(к6шли)

Оссупансй (имканятлар)

?ытнессес (к6шсиз)

Терриблй (317ип 31тер)


Топар аты________________________

«Д6ня картасына саяхат» шыны2ы7ы.
К5леми q,wt 000 000 ямаса q,to 000 000 д6няны4 сыясый картасынан Т6ркия менен Ташкент арасында2ы уза3лы3ты 5лшеп шы2ы7.
К5леми q,wt 000 000 qсм=wt0 км бар o см= км те4

К5леми q,et0 000 000 qсм=et0 км бар i ,t= км те4


Те4лемени шеши4.,,,,,

Топр аты_______________©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет