Қарасай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 25 тамыздағы №8–679Дата17.04.2016
өлшемі121.68 Kb.

Қарасай ауданы әкімдігінің

2015 жылғы 25 тамыздағы № 8–679

қаулысымен бекітілген қосымша

“Қарасай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі” мемлекеттік мекемесі туралы Ереже

1. Жалпы ережелер


1. “Қарасай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі” мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Бөлім) Қарасай ауданы Әкімдігінің 2015 жылғы 10 қазандағы, №10-1390 Қаулысына сәйкес құрылып өзінің құзыреттер шеңберінде заңнамаға сай арнаулы атқару және тексеру-бақылау міндеттері мен жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары қызметі саласындағы басшылық етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасыныңмемлекеттік органы болып табылады.

2. Бөлім өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Бөлім мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Бөлім мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынантүседі.

5. Бөлім мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. Бөлім мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Бөлім мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Бөлімнің толық атауы:

– қазақ тілінде: “Қарасай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі” мемлекеттік мекемесі.

– орыс тілінде: Государственное учреждение “Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района ”

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері. Қазақстан Республикасы, 040900, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Абылайхан көшесі №213.

10. Осы Ереже бөлімнің мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

11. Бөлімнің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Бөлімге кәсіпкерлік субъектілерімен Бөлімнің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Бөлімге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Бөлімнің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері.13. Бөлімнің миссиясы: Қарасай ауданының жолаушылар көлігі жұмыстарын ұйымдастыру, және автомобиль жолдарын пайдалану, жөндеу жұмыстарын қадағалау, автомобиль жолдары инфроструктураларын дамыту жұмыстарына ат салысу.

14. Міндеттері:

1) Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын, жолаушы көлігі және автомобиль жолдарын жобалау бойынша, салу және жөндеу жұмыстары бойынша тапсырыс беруші міндетін атқару.

2) Бөлім өзіне жүктелген міндеттерге байланысты төмендегі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

15.Функциялары:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын, елді мекендердің көшелерін салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

2) аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары желісін, елді мекендердің көшелерін басқару;

3) аудандық маңызы бар, жалпыға ортақ автомобиль жолдарын, Қарасай ауданының шегіндегі өзге де елді мекендердегі көшелерді салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

4) аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының жолақ бөлігіндегі сыртқы көрнекі жарнама объектілерін орналастыруға рұқсат беру;

5) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың және (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктерінің жарнама қызметі мәселелері бойынша өтініштерін қарау;

6) өз құзіреті шегінде Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

7) жолаушылар мен багажды тұрақты қалалық (ауылдық), ауданішілік тасымалдауларды ұйымдастыру, олардың маршруттарын бекіту, оларға қызмет көрсету құқығына конкурстар ұйымдастыру және өткізу, маршруттар бойынша жүру кестелерін бекіту;

8) жолаушылар мен багажды тұрақты қалалық (ауылдық), ауданішілік автомобильмен тасымалдау маршруттарының тізілімін жүргізу;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

16. Құқықтары мен міндеттері:

 1. мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан өз қызметіне қажетті ақпаратты сұрату және алу;

 2. жедел басқару құқығындағы мүліктерді пайдалануды жүзеге асыру;

 3. Бөлімнің құзыретіне жататын аудан әкімінің, әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындау;

 4. жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақытыла және сапалы қарау;

 5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде басқа да құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.


3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру
 1. Бөлімге басшылықты Бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

 2. Бөлімнің бірінші басшысын Қарасай ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

 3. Бөлімнің бірінші басшысының орынбасарлары жоқ.

 4. Бөлімнің бірінші басшысыныңоөкілеттігі:

 1. Бөлiм қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін өз құзыреті шегінде айқындайды;

 2. Бөлім қызметкерлерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және босатады;

 3. Бөлім қызметкерлерін заңнамада белгіленген тәртіппен ынталандырады және тәртәптік жазалар қолданады;

 4. өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;

 5. мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда өз құзыреті шегінде Бөлімнің мүдесін білдіреді;

 6. Бөлімде сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етеді, сол үшін жеке жауапкершілік алуды белгілейді;

 7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады;

Бөлімнің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды;


4. Бөлімнің мүлкі


 1. Бөлімнің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Бөлімнің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі

нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және

Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де

көздер есебінен қалыптастырылады. 1. Бөлімнің бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

 2. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, “Қарасай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі” мемлекеттік мекемесі, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

Бөлімді қайта құру және тарату.

 1. Бөлімді қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Приложение утвержденное

постановлением акимата

Карасайского района от 25 августа

2015 года № 8-679

Положение о государственном учреждении “ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района ”

1. Общие положения


 1. Государственное учреждение “Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района” (далее - Отдел) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющий руководство в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

 2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

 3. Отдел является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

 4. Отдел вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

 5. Отдел имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

 6. Отдел по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Отдела и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

 7. Структура и лимит штатной численности Отдела утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

 8. Местонахождение юридического лица: индекс 040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.Аблайхана №213.

 9. Полное наименование госудрственного органа - государственное учреждение “Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района”.
 1. Настоящее Положение является учредительным документом Отдела.

 2. Финансирование деятельности Отдела осуществляется из местного бюджета.

 3. Если Отделу законодательнымими актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности


государственного органа


 1. Миссия Отдела: реализация на территории Карасайского района фнкций государственного управления в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

 2. Задачи:

 1. в пределах своей компетенции организация государственного управления автомобильными дорогами;

 2. организация строительства, эксплуатации и развития автомобильных дорог;

 1. Функции:

 1. организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общегео пользования районного значения, улиц населенных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

 2. управление сетью автомобильных дорог районного значения общего пользования, улиц населенных пунктов;

 3. осуществление государственного контроля при производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог районного значения общего пользования, улиц в населенных пунктах в пределах Карасайского района;

 4. выдача разрешения на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения;

 5. рассмотрение обращений физических (или) юридических лиц и (или) его филиалов представительств по вопросам рекламной деятельности;

 6. в пределах свой компетенции осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан.

 7. организация регулярных городских (сельских), внутрирайонных перевозок пассажиров и багажа, утверждение их маршрутов, организация и проведение конкурсов на право их обслуживания и утверждение расписания движения по маршрутам;

 8. ведение реестра маршрутов регулярных сельских, внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;

 9. осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

 1. Права и обязанности:

 1. запрашивать и получать не обходимую в своей деятельности

информацию от государственных органов и иных организаций;

 1. осуществлять пользование имуществом, находящимся на праве

оперативного управления;

 1. разрабатывать проекты нормативных правовых актов акима,

акимата района входящих в компетенцию Отдела;

 1. своевременно и качественно рассматривать обращения физических

и юридических лиц;

 1. в пределах своей компетенции осуществлять иные права и

обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.Организация деятельности государственного органа


17. Руководство Отдела осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и осуществление им своих функций.

18. Первый руководитель Отдела назначается на должность и освобождается от должности акимом Карасайского района.

19. Первый руководитель Отдела не имеет заместителей.

20. Полномочия первого руководителя Отдела:

1) в пределах своей компетенции опредляет обязанности и полномочия работников Отдела;

2) в соответствии с действующим законодательством назначает и освобождает от должности работников Отдела;

3) в установленном законодательством порядке поощряет и налагает дисциплинарные взыскание на работников Отдела;

4) в пределах своей компетенции издает приказы;

5) в пределах своей компетенции предоставляет интересы Отдела в государственных органах и иных организациях;

6) протводействует коорупции в Отделе с установлением за это персональной ответственности;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Отдела в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

4.Имущество государственного органа
21. Отдел может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Отдела формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за Отделом, относится к коммунальной собственности.

23. Отдел не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.
 1. Реорганизация и упразднение государственного органа

24.Реорганизация и упразднение Отдела осуществляются всоответствии с законодательством Республики Казахстан.


Каталог: uploads -> npa
npa -> Об определении мест для размещения агитационных печатных материалов и предоставления кандидатам помещений для встреч с избирателями в Уйгурском районе
npa -> Ұйғыр ауданында үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру туралы
npa -> Регламенті Жалпы ережелер «Жұмыссыз азаматтарды тiркеу және есепке қою»
npa -> Құрамына кіретін Ақмола облысының спортшылары мен олардың жаттықтырушыларына ай сайын ақшалай қаржы
npa -> Об организации общественных работ по Карасайскому району
npa -> Жоба текелі қалалық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік
npa -> Ақмола облысы әкімдігінің 2014 жылғы 20 наурыздағы № а-3/95 қаулысы Субсидиялаудың кейбір мәселелері туралы
npa -> Ақмолаоблысыәкімдігінің 2014 жылғы22мамырдағы № а-5/204қаулысы «Субсидиялаудың кейбір мәселелері туралы»
npa -> Қарабұлақ кенті Жалпы ережелер
npa -> Регламенті Жалпы ережелер «Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет