Автобиографична академична справкаДата02.05.2016
өлшемі71.67 Kb.
АВТОБИОГРАФИЧНА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

на Иванка Иванова ДончеваI. Длъжностна характеристика:

 • доцент, преподавател по Класическа (гръцка и римска) и Тракийска археология към катедра „Археология” в Историческия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий;

 • Ръководител катедра „Класически и източни езици и култури” към Филологическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

II. Научни степени и звания: д-р; дисертационен труд: „Култът към Асклепий в Тракия (по археологически и епиграфски данни)”.

III. Област на научни интереси: Антична археология, култура и религия на Тракия, Гърция и Рим.

IV. Специализации:

 • класическа археология: Атински университет; Френски археологически институт в Атина; Университет в Йоанина, Гърция;

 • гръцки език и култура: Атински университет; Тракийски университет „Демокрит” в Комотини, Гърция.

IV. Членство в различни научни институции и организации:

 • Дружество на изследователите на античността в България (ДИАБ) – секция към FIEC (Fédération Intérnational des Etudes Classiques);

 • C.I.E.R.G.A. (Centre Internationale d’Etude de la Religion Grecque Antique), Athènes – Liège.

V. Археологически проучвания:

 • Обект „Карасура” до гр. Чирпан

 • Обект „Ковачевско кале” до гр. Попово

 • Некропол в местността „Под село”, гр. Опака, Търговищко

 • Никополис ад Иструм

VI. Награди:

 • Награда на Община Попово „за особен принос в популяризирането на историческото наследство на град Попово” – 2006 год.

VII. Списък на подбрани научни публикации:

 1. Синкретизмът на Асклепий с Тракийския Херос, отразен в тракийските оброчни релефи. – МЗФ "Св. Пантелеймон". Велико Търново, 1992, с. 36-43.

 2. Нови данни за светилището на Аполон при Горско Абланово, Търговищко. – Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1993, с. 239-243.

 3. Иконографска характеристика на изображенията на Асклепий върху тракийските оброчни релефи. – Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, с. 323-335.

 4. Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22.

 5. За един неизследван вид антични фибули от нашите земи. – Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Велико Търново, 1995, с. 327-337.

 6. Le culte d'Asclépios à Odessos. – Thracia, 12 (Studia in honorem Christo M. Danov), Serdicae, 1998, p. 181-193.

 7. Едно свидетелство за култа към Пантеите. – Българска Историческа библиотека (БИБ), 1, 1998. София, с. 9-12.

 8. Етимология на името на Асклепий. – ИИМ-Кюстендил, V, 1993 (1998). София, с. 349-355.

 9. Свидетелства за култа към Асклепий в Карасура. – Seminarium Thracicum, 3 (Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 1998, с. 147-157.

 10. Култът към Асклепий в Никополис ад Иструм. – Thracia Antiqua, 10 (In memoriam Georgi Mihailov), 1999. София, c. 170-177.

 11. Сондажни проучвания в античната крепост Ковачевско кале през 1998 год. – Археология, 1999, кн. 1-2, с. 70-77.

 12. Le témoignage le plus ancien du culte d’Asclépios dans les terres bulgares. – Thracia, 13 (Studia in memoriam Velizari Velkov). Serdicae, 2000, p. 73-79.

 13. Култът към Телесфор и иконографски особености на изображенията му в Тракия. – Seminarium Thracicum, 5 (Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 2001, с. 185-199.

 14. Епитетите на Асклепий в Тракия и аспектите на култа, отразени в тях. – Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов". Велико Търново, 2001, с. 551-565.

 15. Култът към Асклепий в Гърция и Рим (Произход, развитие, характер)”. ИК „Витал”, Велико Търново, 2001, 230 с.

 16. Der Kult des Telesphoros und die ikonographischen Besonderheiten seiner Darstellung in Thrakien. – KARASURA, I. UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ALTEN THRAKIEN. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. (Internationales Symposium. Cirpan, Bulgarien, 1996). Beirr & Beran, Weissbach, 2001, p. 99-110.

 17. Жертвеник на Зевс от с. Дриново, Търговищко. – Πυθύη. Studia in honorem Ivani Marazov. (Изследвания в чест на проф. д-р Ив. Маразов). София, 2002, с. 568-570.

 18. Античната крепост "Ковачевско кале". – The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000). Sofia, 2002, с. 220-228.

 19. Le syncrétisme d'Asclépios avec le Cavalier Thrace. – Kernos, 15, (Actes du VIIIe colloque du CIERGA: "Religion et rationalité en Grèce ancienne", tenu à Rhodes en mai 2001). Αθήνα - Liège, 2002, p. 317-324.

 20. Култът към Атина в Никополис ад Иструм – Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002, с. 39-45.

 21. Иконографски особености на изображенията на Атина върху оброчни релефи от Мизия и Тракия. – Археология, 2002, 3, с. 18-27.

 22. Култът към Хермес на територията на Никополис ад Иструм. – ИИМ-Велико Търново, XVII-XVIII, 2002-2003. Велико Търново, 2002, с. 215-227.

 23. Култът към Асклепий в Кабиле. – Епохи, кн. 3-4, 1998. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 215-228.

 24. Инкубацията в култа към Асклепий. – Епохи, кн. 1, 2000. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 79-90.

 25. Тракийското светилище при с. Ковачевец, Търговищко. – Епохи, кн. 2, 2000. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 193-208.

 26. Интересен култов паметник от тракийското светилище при Опака, Търговищко. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. Велико Търново, 2003, с. 43-47.

 27. Култът към Асклепий в античния град при Сандански. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, с. 96-100.

 28. Митът за Асклепий в античната литература. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Рим и Изтока. (Поредица “Д-р Никола Пиколо”). Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2003, с. 85-97.

 29. Култът към Деметра по Западнопонтийското крайбрежие. – IX Понтийски четения “Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури”. Варна, 2004, с. 277-285.

 30. Ролята на керносите в култовата практика на населението от района на Попово. – Попово в миналото, 4. Култура и религия. Разград, 2004, с. 23-33.

 31. Athéna dans la plastique en bronze d’Opaka, region de Targovichté (en Mésie Inférieure). – The Antique bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. (The Acta of the 16th International Congress of Antique bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003). Bucharest, 2004, 139-143.

 32. Паметници на култа към Аполон в Карасура. – Академични четения в чест 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. Годишник на Нов Български Университет, Департамент за Средиземноморски и Източни изследвания, том 2. София, 2004, с. 58-63.

 33. Оброчни паметници на Зевс Збелсурд от територията на Североизточна България. – МИФ, 9. Тракия и околният свят. София, 2005, с. 345-358.

 34. Антична бронзова пластика от Опака, Търговищко. – Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, III. Знаци, текстове, носители. (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29-31 октомври 2003). Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 35-39.

 35. Иконографски особености на изображенията на Атина върху монетите на Никополис ад Иструм. – Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест ст.н.с.д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, с. 92-96.

 36. Епитетът επιφανέστατος в оброчни паметници от тракийските земи през римската епоха. – Spartakus, II. 2075 години от възстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Велико Търново, изд. Фабер, 2006, с. 96-100.

 37. За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия. – Епохи, кн. 1-2, 2004. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 41-56.

 38. За произхода и семантиката на еротичните символи в древногръцкото изкуство. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 11-43.

 39. Тракийското светилище при Баткун. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, II. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 167-215.

 40. L'épithète επιφανέστατος dans des monuments votifs de Thrace. Provinciae imperii Romani inscriptionibus descriptae. (Acta XII congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Barcelona, 2002). Barcelona, 2007, pp. 233-236.

 41. Les kernoi dans le rite funéraire thrace à l’époque romaine (selon des données des nécropoles sur le territoire de la Bulgarie du Nord-Est). – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 10ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 οκτωβρίου 2005). Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ. Athens, 2007, p. 143-154.

 42. Тракийското светилище при с. Садина, Търговищко. – Древна и модерна Тракия, Известия на Старозагорския исторически музей (ИСЗИМ,) II. Стара Загора, 2007, с. 273-283.

 43. Платената любов в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 134-180.

 44. Некрополът в местността „Под село” в гр. Опака, Търговищко. – МИФ, 14. Тракия и околния свят. София, 2008, 207-228.

 45. Строителна керамика с печати от античната крепост „Ковачевско кале”. – Юбилеен сборник "45 години Филологически факултет". Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 58-68.

 46. Бракът и брачната церемония в Древна Гърция. – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. III. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 46-78.

 47. Играта на коттабос в Древна Гърция. – Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том I. Археология и култура. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2009, с. 71-92.

 48. Оракулът на Зевс в Додона. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, IV. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 73-111.

 49. Симпозиумите в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и българската археология. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, 215-249.


VIII. Адрес за контакти:

Велико Търново – 5003, ул. „Димитър Найденов”, № 127, вх. А, ап. 3e-mail: dontcheva_ivanka@abv.bg; vanini.vt@gmail.com


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет