Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіДата02.05.2016
өлшемі121.63 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Медицина факультеті Жалпы хирургия кафедрасы, Медициналық ғылыми-зерттеу институтының ұйымдастыруымен 2016 жылы мамыр айының 29-31 жұлдыздарында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына, ЮНЕСКО 2016 жылды Қожа Ахмет Ясауи жылы деп жариялануы, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 25 жылдығына және хирургиялық аурулар кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессоры, Ресей Жаратылыстану ғылымдарының академигі Ш.М.Сейдиновтың 63 жылдық мерей тойына орай «Эндокрин саласындағы ынтымақтастық және медицинадағы өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізіледі.

Конференцияға Түркия мемлекетінен арнайы қонақтар мен баяндамашылар қатысады деп жоспарланып отыр.

Конференция жұмысының негізгі бағыттары:


 • Хирургия

 • Эндокринология

 • Патоморфология

 • Терапия

 • Жүрек өкпе реанимациясы

 • Кардиология

 • Травматология

 • Неврология

 • Педиатрия

 • Медицналық білім берудегі инновациялық технологиялар


Баяндама мәтініне қойылатын талаптары:

Баяндама мәтіні төмендегі талаптарға сай рәсімделуі қажет: 1. Баяндаманың көлемі 5 беттен (А4 форматы) аспауы тиіс. Беттер номерленбейді.

 2. Жоғары шегі – 2 см, төменгі – 2 см, оң жағы -1,5 см, сол жағы – 3 см.

 3. Шрифт: Times New Roman, кегль – 12. Қатараралық интервал – бірлік.

 4. Баяндама тақырыбы БАС ӘРІПТЕРМЕН жазылады, содан соң парақтың ортасына автордың аты-жөні, тегі, жұмыс орны көрсетіледі.

 5. Баяндаманың соңына әдебиеттер тізімі беріледі. Сілтеме тік жақшаға алынып, қайталанған жағдайда реттік номеріне сай пайдаланылған әдебиеттің беті көрсетіледі Мысалы: [7,3б.].

 6. Рефераттық сипаттағы баяндамалар қабылданбайды, студенттердің жеке авторлығындағы баяндамаларға жетекшісінің пікірі міндетті.

 7. Баяндамалар қазақ, орыс, түрік және ағылшын тілінде қабылданады. Түрік, ағылшын тіліндегі баяндамаларға қазақ тілінде түйіндеме беру міндетті.

 8. Көрсетілген мерзімнен кейін немесе талаптарға сай емес материалдар қарастырылмайды және кері қайтарылмайды. Файл атауында автор аты-жөні және қала аты көрсетілуі тиіс.Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға өтінім


1

Аты-жөні (толық)
2

Ғылыми дәрежесі, ғылыми лауазымы
3

Қызмет орны, лауызымы
4

Мақала атауы
5

Пошталық мекен-жайы, телефоны, факс, e-mail
6

Секция нөмірі және атауы
7

Баяндама материалдарын көрсету үшін қажетті техникалық құралдар
Алғашқы күндері Түркия мемлекетінен келетін профессор дәрігер мамандар, қатысуымен эндокринологиялық хирургия саласында шеберлік сағаттар өткізіледі. Конференция материалдарының жинағы электронды нұсқада (PDF форматында) таратылады.

Баяндама мәтіндері және тіркеу құжатын ұсыну мерзімі 2016 жылдың сәуір айының 20 жұлдызына дейін қабылданады. Ұйымдық жарнасы- 3000 теңге баспа шығындарына және тезис жинағы журналына жұмсалатын. Конференция материалдар жинағының бір данасы қатысушыға беріледі.

Конференцияға қатысушылар үшін төлену соммасы 8000 тенге, оның құрамында: сертификат (24 сағат көлемінде), қатысу сөмкесі, мақалалар жинағы басылған компакт-дискі, концерттік бағдарлама, Арыстанбаб және Түркістан кесенесіне зиярет ету және Гала кеші қарастырылған. Ал іс-сапар шығыны, қонақ үй өз есебінен.

Конференцияға тіркелу жайлы толық мәліметтерді www.ayu.edu.kz сайтынан біле аласыздар.

Ұйымдық жарнаны төлегені жөніндегі құжат, түбіртегін электронды почта сканерлеп жіберу керек. Мына есепшотқа аударылып, конференция тақырыбын көрсету керек:

РНН 582000019149 ИИК KZ436010291000010707 БИК HSBKKZKX АО Народный Банк Казахстан Кбе 16, БИН 990440008043

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, ОҚО, Түркістан қаласы, Университет қалашығы, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Медициналық ғылыми-зерттеу институты, Медицина факультетінің «Жалпы хирургия» кафедрасы, Үздіксіз білім беру институты.

Байланыс тел: 8 (72533) 6 35 11; сот: 87015507647; 87763091920; 87019737324; У.Жұмабаев, Ү.Байзақ, Б.Дуйсембаева. Е-mail: medsience@ayu.edu.kz, aknur_iktu@mail.ru.

Ұйымдастыру комитеті

МИНИСТЕРСТВЛО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Х.А.ЯСАВИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан, 25-летием Международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави, объявлением ЮНЕСКО 2016 г. Годом Ходжи Ахмета Ясави и 63 годовщиной руководителя кафедры хирургических болезней, академика Российской академии естественных наук, д.м.н., профессора Ш.М.Сейдинова кафедрой общей хирургии медицинского факультета и Медицинским научно-исследовательским институтом организована Международная научно-практическая конференция «Сотрудничество в области эндокринологии и актуальные вопросы медицины», которая будет проходить 29-31 мая 2016 г.

На конференции запланировано участие специальных гостей и докладчиков из Турции.

Основные направления работы конференции:


 • Хирургия

 • Эндокринология

 • Патоморфология

 • Терапия

 • Сердечно-легочная реанимация

 • Кардиология

 • Травматология

 • Неврология

 • Педиатрия

 • Инновационные технологии в медицинском образовании


Требования к оформлению докладов:

Текст доклада должен быть подготовлен в соответствии со следующими требованиями:  1. Объем доклада не должден превышать 5 страниц (формат А4). Страницы не нумеруются.

  2. Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 3 см.

  3. Шрифт: Тimеs New Roman, кегль – 12. Межстрочный интервал - одинарный.

  4. Тема доклада пишется ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ниже по центру указываем ф.и.о. автора, место работы.

  5. В конце доклада указывается список использованной литературы. Ссылки указываем в квадратных скобках, в случае повтора ссылки следует указать страницу произведения из списка использованной литературы. Например, [7, 3 б.].

  6. Доклады, имеющие рефератные характеристики, не принимаются, авторский студентческий доклад должен иметь отзыв научного руководителя.

  7. Доклады принимаются на казахском, русском, турецком и английском языках. Доклады на турецком и английском языках в обязательном порядке сопровождаются резюме на казахском языке.

  8. Материалы, присланные после указанного срока либо несоответствующие представленным требованиям, не рассматриваются и не возвращаются. В наименовании файла следует указать фамилию и имя автора, а также название города.

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции

1

ФИО (полностью)
2

Научное звание и научная степень
3

Место работы и должность
4

Название статьи
5

Почтовый адрес, телефон, факс и эл.почта
6

Номер и название секции
7

Технические средства для представления материалов доклада
В первые дни будут проводится мастер-классы в области эдокринологической хирургии с участием специалистов из Турции. Материалы конференции будут предоставлены в виде электронной версии (формат PDF).

Срок подачи текстов доклада и регистрационных документов – до 20 апреля 2016 г. Организационный взнос – 3000 тенге, предназначен для покрытия издательскх расходов и публикации журнала сборника тезисов. Один экземпляр сборника материалов предоставляется каждому участнику конференции.

Также за участие необходимо заплатить 8000 тенге. В эту сумму входит: сертификат (в объеме 24 часа), портфель участника, компакт-диск со сборником статей конференции, концертная программа, посещение достопримечательностей в Арстанбабе и Туркестане, проведение Гала-концерта. Расходы на дорогу и проживание участники покрывают за свой счет.

Более подробные сведения о регистрации можно получить по адресу: www.ayu.edu.kz.

Документ об оплате организационного взноса или квитанцию следует отсканировать и отправить по электронной почте. Взнос вносится на следующий счет с указанием темы конференции:

РНН 582000019149 ИИК KZ436010291000010707 БИК HSBKKZKX АО Народный Банк Казахстан Кбе 16, БИН 990440008043

Адрес организационного комитета: Республика Казахстан, ЮКО, город Туркестан, Университетский городок, МКТУ им.Х.А.Ясави, Медицинский научно-исследовательский институт, кафедра «Общкй хирургии» медицинского факультета, Институт непрерывного образования.

Телефоны для связи: 8 (72533) 6 35 11; сот: 87015507647; 87763091920; 87019737324; У.Жумабаев, У.Байзак, Б.Дуйсембаева. Е-mail: medsience@ayu.edu.kz, aknur_iktu@mail.ru.

Организационный комитет

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE SOSYAL KALKINMA BAKANLIĞI

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

DUYURU

Tıp fakültesi Genel cerrahi bölümü ve Tıp Araştırmaları Enstitüsünün organizasyonluğunda 29-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığın 25. yıldönümü, UNESCO’nun 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak ilan etmesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin 25.yılı ve Cerrahi Hastalıkları bölüm başkanı Prof.Dr. Ş.M. Seydinov’un 63 yaş yıldönümü münasebetiyle “Endokrin Alanında İşbirliği ve Tıbbın Güncel Meseleleri” adlı uluslararası bilimsel konferans düzenlenecektir.

Konferansa Türkiye’den özel konuklar ve tebliğcilerin katılması planlanmaktadır.

Konferansın temel konuları:


 • Cerrahi

 • Endokrinoloji

 • Patomorfoloji

 • Terapi

 • Kardiyo-pulmoner resüsitasyon

 • Kardiyoloji

 • Travmatoloji

 • Nöroloji

 • Pediatri

 • Tıp eğitimdeki inovasyon teknolojileri


Bildiri yazısı şartları:

Bildiri metnі aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

1. Bildiri 5 sayfayı (А 4 formatında) geçmemesi gerekir. Sayfalar numaralandırılmaz.

2. Üst kenarı 2 cm, alt kenarı 2 cm, sağ kenarı-1,5 cm, sol kenarı-3 cm olmalıdır.

3. Yazı tipi “Тimеs New Roman”, Yazı tipi boyutu 12. Satır aralığı 1olmalıdır.

4. Bildiri konusu büyük harflerle yazılır, sonraki satırın ortasına yazarın adı, soyadı, görev yeri yazılır.

5. Bildirinin sonunda kaynakça yazılmalıdır. Atıflar köşeli parantezle verilir, tekrarlanması durumunda sıra numarasına uygun şekilde kaynakçanın sayfası belirtilir. Örnek: [8, 4 s.].

6. Ödev niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir, öğrencilerin yazdığı bildirilerde danışmanın fikir yazısı olmak zorundadır.

7. Bildiriler Kazakça, Rusça, Türkçe ve İngilizce olarak yazılabilir. Türkçe ve İngilizce bildiriler için Kazakça özet yazılması zorunludur.

8. Belirtilen süreden sonra verilen veya gerekli şartlara uymayan bildiriler kabul edilmez ve geri verilmez. Dosya adında yazarın adı, soyadı ve şehir yazılmalıdır
Konferansa katılma başvurusu


1

Adı-soyadı (tam)
2

Akademik derecesi, unvanı
3

Görev yeri, görevi
4

Makale adı
5

Posta adresi, telefon, faks, e-mail
6

Panel numarası ve adı
7

Bildirinin sunumu için gerekli teknik araçlar
Konferansın ilk günlerinde Türkiye’den gelen profesörlerin katılımlarıyla endokrinolojik cerrahi alanında uzmanlık saatleri düzenlenecektir. Konferans bildirileri kitabının elektronik nüshası (PDF formatında) dağıtılacaktır.

Bildiri metinleri ve başvuru belgeleri 20 Nisan 2016 gününe kadar kabul edilir. Kurumsal ücret 3000 tengedir. Konferans bildirileri kitabının bir tanesi katılımcıya verilir.

Konferansa katılım ücreti 8000 tengedir ve buna sertifika (24 saat içinde), katılımcı çantası, makaleler CD’si, konser programı, Arslanbab ve Ahmet Yesevi türbesi ziyaretleri ve gala gecesi programı dahildir. Yol ve otel giderleri katılımcıya aittir.

Konferansa katılmak için www.ayu.edu.kz sitesinden geniş bilgi alabilirsiniz.

Kurumsal ücreti ödediğine dair belge elektronik posta yoluyla gönderilir. Konferans adı belirtilerek aşağıdaki hesaba yatırılmalıdır:

РНН 582000019149 ИИК KZ436010291000010707 БИК HSBKKZKX АО Народный Банк Казахстан Кбе 16 (Halık Bank), БИН 990440008043

Organizasyon komitesi adresi: Kazakistan Cumhuriyeti, Güney Kazakistan Eyaleti, Türkistan şehri, Üniversite yerleşkesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Tıp Araştırmaları Enstitüsü, Tıp fakültesi Genel Cerrahi bölümü, Sürekli Eğitim Enstitüsü.

İletişim tel: +7 (72533) 6 35 11; cep: +77015507647; +77763091920; +77019737324; MA. Jumabayev, Ü. Bayzak, B. Düysembayeva. Е-mail: medsience@ayu.edu.kz, aknur_iktu@mail.ru.

Organizasyon komitesi

MINISTRY OF THE EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY NAMED AFTER H.A.YASSAWI

INFORMATION LETTER

Due to the 25 anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan, 25 anniversary of the A.Yassawi Kazakh-Turkish International University, announcement of UNESCO 2016 Year of Khoja Ahmet Yassawi and the 63rd anniversary of the head of chair of surgical diseases, academician of the Russian academy of natural sciences, PhD Sh.Seydinov department of the general surgery of medical faculty and Medical research institute organized the International scientific and practical conference "Cooperation in Endocrinology and Topical Issues of Medicine" which will take place on May 29-31, 2016.

Participation of special guests and speakers from Turkey is planned for conferences.

Diverse types of reviews can be accepted:

• Surgery

• Endocrinology

• Pathomorphology

• Therapy

• Cardiopulmonary reanimation

• Cardiology

• Traumatology

• Neurology

• Pediatrics

• Innovative technologies in medical education


Requirements to registration of reports:

The report text has to be prepared according to the following requirements:

9. Paper should not be less 5 typewritten pages (A4 format). Pages aren't numbered.

10. Margins: up – 2 cm, down – 2 cm, right – 1,5 cm, left – 3 cm.

11. Font: Times New Roman, font size – 12 pt. Single line spacing.

12. The subject of the report is written with CAPITAL LETTERS, on the center we provide the author’s full name, work place below.

9. At the report end the list of the used literature is specified. We specify links in square brackets; in case of repetition of the link it is necessary to specify the page of work from the list of the used literature. For example, [7, 3.].

10. The reports having abstract characteristics aren't accepted, author's student report has to have response of the research supervisor.

11. The conference languages: Kazakh, Russian, Turkish and English languages. Reports in the Turkish and English languages must be with annotation in the Kazakh language.

12. The materials sent after specified term or inappropriate to the presented requirements aren't considered and don't back. In the file name it is necessary to enter author’s full name, and also city name.


Application for participation in the International scientific and practical conference


1

Full names (completely)
2

Scientific ranks and scientific degree
3

Place of work and position
4

Name of article
5

Postal address, phone, fax and e-mail
6

Number and name of section
7

Technical means for representation of report materials
For the initial few days will be held master classes of endocrine surgery with expert’s participation from Turkey. Materials of conference will be provided in the form of the electronic version (PDF format).

Term of paper and registration documents - till April 20, 2016. The registration fee is – 3000 tenge, intended for covering publishing expenses and theses collection journals publication. One copy of the materials collection is provided to each conferee.

Also it is necessary to pay 8000 tenges for participation. There are including: certificate (in 24 hours), briefcase of the participant, compact disk with the collection of articles of conference, concert program, visit of sights in Arstanbab and Turkestan, carrying out gala concert. Participants cover expenses on the road and accommodation at own expense.

More detailed data of registration can be received to the address: www.ayu.edu.kz.

The document on payment of an organizational contribution or receipt should be scanned and sent by e-mail. Bank requisites for payment: PHH 582000019149 IIK KZ436010291000010707 BIK HSBKKZKX JSC NARODNY BANK KAZAKHSTAN Kбe 16, BIN 990440008043

Organizing committee’s address: Republic of Kazakhstan, South Kazakhstan Region, Turkestan city, Campus IKTU named after H.A.Yassawi, Medical Research Institute, Department of the General Surgery of Medical Faculty, Institute of Continuing Education.

Phones: 8 (72533) 6 35 11; honeycombs: 87015507647; 87763091920; 87019737324; U. Zhumabayev, U. Bayzak, B. Duissembayeva. E-mail: medsience@ayu.edu.kz, aknur_iktu@mail.ru.


ORGANIZING COMMITTEE
Каталог: konf -> wp-content -> uploads -> 2016
uploads -> Vіі международная научно-методическая конференция 1 2 октября 2015 г
2016 -> «Үштілде білім беру – көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі»
uploads -> Конференция төмендегі секциялар бойынша жұмыс жасайды: Этнопедагогикалық зерттеулердің кезеңдері мен даму үрдістері: әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесі
uploads -> Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Қр идм-нің Индустриалық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақстан Республикасы Педагогикалық Ғылымдар Академиясы
uploads -> Астана қ. №48 мектеп-лицей АҚпарат хат қадірлі әріптестер!
uploads -> Оргкомитет конференции : Председатель


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет