Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіжүктеу 0.96 Mb.
бет2/5
Дата01.04.2016
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5
: cdo -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Филология және психология» факультеті «Тілдер» кафедрасы «Тіл біліміне кіріспе»

²îëäàíûëàòûí ¸äåáèåòòåð òiçiìi

1.°óåçîâ М. Àáàé ²½íàíáàåâ.-À.,1995

2.Ñûçäûºîâ Қ. ̽õòàðòàíóäû» áåéì¸ëiì áåòòåði-À.,1997

3.̽õàìåòõàíîâ Қ. Àáàéäû» àºûí ø¸êiðòòåði-À.,1991

4.Áåêìûðçàºûçû С. ̽õòàðòàíó¹à êiðiñïå –Ø.,2000

5.Àõìåòîâ З. Àáàéäû» àºûíäûº ¸ëåìi –À.,1995

6.²½íàíáàé½ëû А. Øû¹.åêi òîìäûº òîëûº æèíà¹û. - À., “Æàçóøû”,1995

7.Мырзахметов М. Мухтар Әуезов және абайтану проблемалары. – А., 1982

8. Мырзахметов М. Абайтану тарихы. – А., 1994

9.Àõìåòîâ Ç.Àáàéäû» àºûíäûº ¸ëåìi.À., “Àíà òiëi”,199510. Әуезов М. Абайтану дәрістері. – А., 1994
«Абайтану»пәнінен

СӨЖ орындау және тапсыру

КЕсТЕСІ

Ð/ñ

Ñ´Æ òàºûðûáû

Бақылау түрі


Қабылдау уақыты

Аудитория

1

Абайдың шығармашылық өмірбаяны

Консультация

1 апта
2

Абай мұрасының жиналуы

Семинар

1 апта
3

Абай мұрасының жариялануы

Реферат

2 апта
4

Абай шығармашылығына ықпал еткен рухани арналар

Хронологиялық кесте

2 апта
5

Абай және қазақ халқының ауыз әдебиеті

Хронологиялық кесте

3 апта
6

Абай және Шығыстың классикалық әдебиеті

Баяндама

3 апта
7

Абай және орыс әдебиеті

Реферат

4 апта
8

Абайдың жас шағындағы өлеңдері

Коллоквиум

4 апта
9

Ақынның азаматтық көңіл-күй танытатын өлеңдері

Реферат

5 апта
10

Абайдың философиялық туындылары

Баяндама

5 апта
11

Абай және ислам діні

Тест

6апта
12

Абайдың махаббат тақырыбындағы өлеңдері

Семинар

6апта
13

Абайдың табиғатты суреттеуі

Сұрақ-жауап

7апта
14

Абайдың оқу-білім, тәрбие мәселелерін жырлауы

Дөңгелек стол

7апта
15

Абай ақындық өнер туралы

Реферат

8апта
16

Абай ән өнері туралы

Баяндама

8апта
17

Ақынның сыншыл, сатиралы мазмұндағы өлеңдері

Реферат

9апта
18

Абайдың аудармалық-назиралық шығармалары

Коллоквиум

9апта
19

Абай және мысал жанры

Реферат

10апта
20

Абайдың поэмалары

Дөңгелек стол

10апта
21

„Масғұт” поэмасындағы адамгершілік мәселесі

Коллоквиум

11апта
22

„Ескендір” поэмасындағы ақынның гуманистік ойлары

Ой бөліс, дебат

11апта
23

Абайдың қара сөздері

Тест

12апта
24

Абай қара сөздерінің идеялық-тақырыптық мазмұны

Ой бөліс, дебат

12апта
25

Абай қара сөздерінің жанрлық түрлері

Реферат

13 апта
26

Абай қара сөздерінің тілі, стилі

Коллоквиум

13апта
27

Абайтану ғылмының қалыптасу, даму тарихы

Реферат

14апта
28

Абай және Алаш зиялылары

Дөңгелек стол

14апта
29

Абайтанудың қазіргі жағдайы және болашағы

Тест

15апта
30

Абай - ұлы классик ақын

Реферат

15 апта

Ескерту:

Студенттердің білімін бақылау, бағалау: СӨЖ, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), коллоквиум (К), глоссарий (Г) т.б. оқытушыға тапсыру кестесі әр аптаның


Дүйсенбі– 1500 – 1700 – 42 ауд.

Жұма - 1530 – 1700 – 42аудкүндері жүргізіледі.

БІРІНШІ РЕЙТИНГ

БАҚЫЛАУ
1   2   3   4   5


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет