Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 50.17 Kb.
Дата03.04.2016
өлшемі50.17 Kb.
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Әдістемелік нұсқау Нысан

ПМУ ҰС 7.18.2/05Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ филологиясы кафедрасы

«Абайтану» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына тәжірибешілік сабақтарға арналған


Әдістемелік нұсқау

Павлодар 2010


Әдістемелік нұсқауға Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС 7.18.1/05
БЕКІТЕМІН


ФЖиӨ факультетінің деканы ________________ Ж.Т.Сарбалаев

«___»_____________2010 ж


Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Г.К.Кажибаева__________


Қазақ филологиясы кафедрасыӘдістемелік нұсқау

Тәжірибешілік сабақтарға арналған


«Абайтану» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттері үшін


Студенттерге арналған пән бағдарламасы «___»________2010 жылы бекіген

жұмыс бағдарламасы негізінде дайындалды.

Қазақ филологиясы кафедрасының «___»___2010 ж. мәжілісінде ұсынылды.

Хаттама №__


Кафедра меңгерушісі_______________________Н.Қ.Жүсіпов


Филология, журналистика және өнер факультетінің «_____»_____2010 ж. әдістемелік кеңесінде мақұлданды. Хаттама №___

ӘК төрайымы____________________ Е.Н.Жұманқұлова
Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-таќырып. Кіріспе.

Абай µмірі мен шыѓармашылыѓының зерттелуі. Абайдың ақындық мектебі. Абай мұрасы қай жылдары зерттелді, қандай зерттеушілер зерттегені жөнінде мәліметтер жинақтаңыз. Хронологиялық кестесін жасаңыз. М.Әуезовтің «Қазақ халқының ұлы ақыны» мақаласын оқыңыз (Абай Энциклопедия –А.,1995). А.Нұрқатовтың «Абайдың ақындық дәстүрі» монографиясын (-А., 1966) оқыңыз. Мақала жазыңыз.2-таќырып. Абай - өз заманының жыршысы

«Абай дәуірі» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). «Ќалыњ елім, ќазаѓым, ќайран ж±ртым» , « Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ±йќы сергек», « Ќартайдыќ, ќайрат ќайтты, ±лѓайды арман», « Байлар ж‰р баќќан малын ќорѓалатып», « Кµњілім ќайтты достан да, д±шпаннан да». «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Адасќанныњ алды жµн, арты соќпаќ» µлењдерін әдеби талдау.3-таќырып. Абай шығармаларындағы адамгершілік тақырыбы

«Ғылым таппай мақтанба» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). «Жасымда ѓылым бар деп ескермедім», «Ѓылым таппай маќтанба» µлењдерін талдау. « Интернатта оќып ж‰р», « Ата-анаѓа кµз ќуаныш», «Тайѓа міндік», «Білімдіден шыќќан сµз», «Кµзінен басќа ойы жоќ» µлењдеріне әдеби талдау.4-таќырып. Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы

«Табиғат суреттері» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Абайдыњ табиѓат лирикасы: «Жазѓыт±ры», «Жаз», «К‰з», «Ќыс». «Ќараша, желтоќсанмен сол бір-екі ай» өлеңдеріне әдеби талдау. «Ақ киімді, денелі, ақ сақалды» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995).5-таќырып. Абай поэзиясындағы махаббат тақырыбы

«Айттым сәлем, қалам қас» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Абайдыњ махаббат таќырыбына енгізген жањалыѓы. «Кµзімніњ ќарасы», «Айттым сєлем, Ќаламќас», «Ќиыстырып маќтайсыз» µлењдерінде сезім тазалыѓыныњ суреттелуі. «Ќор болды жаным», «Мен сєлем жазамын», «Жарќ етпес ќара кµњілім не ќылса да» µлењдеріндегі Абай єкелген жањалыќ.6-таќырып. Абайдың эстетикалық тағылымы

«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Абайдыњ эстетикалыќ кµзќарастарының ерекшеліктері. «¤лењ – сµздіњ патшасы, сµз сарасы» атты µлењініњ мєні. «Біреудіњ кісісі µлсе - ќаралы ол», «Мен жазбаймын µлењді ермек ‰шін» µлењдерін талдау.7-таќырып. Ақын өлеңіндегі даналық дәрістері

«Алланың өзі де рас, сөзі де рас» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). «Абай және дін» тақырыбында мақала жазыңыз.

Абайдыњ философиялыќ µлењдері. Алла, дін таќырыбына жазылѓан µлењдері. Абайдыњ діншілдігі жµнінде М. Єуезовтіњ пікірі.

8-таќырып. Абайдың поэмалары

«Ескендір» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Поэмадағы кейіперлер жүйесіне талдау жасаңыз. Абайдыњ «Ескендір», «Масѓ±т», «Єзімніњ єњгімесі» поэмалары. Аќылбай мен Маѓауия дастандары.9-таќырып. Абайдың көркем аудармалары

«Аудармалары» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Абайдыњ А. С. Пушкиннен, М.Ю. Лермонтовтан М.Е. Крыловтан аударѓандарына әдеби талдау.10-таќырып. Абайдың қара сөздері

«Қарасөздер» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Абай ќара сµздерініњ жанры мен кµркемдік ерекшеліктері. Б±л жµнінде М. Єуезовтіњ пікірі. Абай сµздерініњ д‰ниеж‰зілік єдебиеттегі осы сарындас туындылармен ±ќсастыѓы: француз моралистері Ларошфуко, Лабрюйер, Паскаль; неміс ойшылы Шопенгауер шыѓармаларымен салыстыру. Ќара сµздіњ ењ кµлемдісі – 38-сµз.11-таќырып. Абайтану ілімінің қалыптасу тарихы

«Абай жолы» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). «Абай жолы» эпопеясының тілі» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995).

«Абай Құнанбаев» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Ой-толғау жазыңыз. «Абай тілінің зерттелуі» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). «Өлең құрылысы» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Абай м±расы жµнінде Є. Бµкейханов, А. Байт±рсынов, М. Дулатов ењбектері. Абайтану ғылымының қалыптасуы, дамуы.

Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:


  1. Абай. Энциклопедия. –А., 1995

  2. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. А.1995

  3. Әуезов М. Абай Құнанбаев. А. 1995

  4. Байтұрсынов А. Қазақтың бас ақыны. А., 1989

  5. Дулатов М. Абай. А., 1991

  6. А. Құнанбаев шығармаларының 2 томдық жинағы. А., 2002

  7. Қазіргі абайтанудың өзекті мәселелері. А., 2004

Қосымша:

8 Мұқанов С. Таңдамалы шығармалары. 16-том. А., 1980

9 Мұхамедханов Х. Абай мұрагерлері. А., 1995

10 Мырзахметов М. Абайтану. А., 1988

11 Мырзахметов М. Восхождение Мухтара Ауезова к Абаю. А. 1994

12 Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. А., 199513 Ысмағұлов Ж. Абай: ақындық тағылымы. А., 1994©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет