Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіжүктеу 0.67 Mb.
бет4/4
Дата03.04.2016
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4
: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Филология және психология» факультеті «Тілдер» кафедрасы «Тіл біліміне кіріспе»

“Сырдария” университеті
Бекітемін


Кафедра меңгерушісі________

_____________200__ж
Қорытынды бақылауға арналған тестілік


емтихан сұрақтары
Факультет: “Гуманитарлық білім беру”

Кафедра: “Қазақ тілі мен әдебиеті”

Мамандық: 050117 “Қазақ тілі мен әдебиеті”

Пән атауы: ЖООБП: “Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар”

Кредит саны: 1

Курс: 3, семестр 5

Топ – Қт – 16

Тест сұрақтарының саны: 200

Құрастырғын: Байболова А.Ж.

Жетісай – 2008жÁiëiìäi áàºûëàó¹à àðíàë¹àí ñ½ðàºòàð.


 1. ²àçຠòàðèõè ðîìàíûíû» ºàëûïòàñó æîëäàðû.

 2. ²àçຠòàðèõè ðîìàíûíû» åðåêøåëiãi.

 3. ²àçຠòàðèõè ðîìàíûíû» ñèïàòû.

 4. ²àçຠòàðèхè ðîìàíûíû» æàíðû.

 5. ²àçຠòàðèхè ðîìàíûíû» òiëi.

 6. Òàðèõè ðîìàíäàðäà¹û ä¾íèåòàíûì æ¸íå øû¹àðìàøûëûº .

 7. Òàðèõè ðîìàíäàðäà¹û òàðèõè æ¸íå ê¼ðêåìäiê øûíäûº.

 8. Òàðèõè ðîìàíäàðäà¹û ò¸ñië ìåí ñòèëü.

 9. Òàðèõè ðîìàíäàðäà¹û êåéiïêåð ñèïàòû.

 10. Òàðèõè ðîìàííû» íåãiçií ñàëóøûëàð (Åóðîïàäà, îðûñ ¸äåáèåòiíäå, ºàçຠ¸äåáèåòiíäå).

 11. “Àáàé æîëû” ýïîïåÿñûíû» æàñàëó æîëäàðû, ò¾áiðëåði.

 12. Æàçóøûíû» Àáàé òàºûðûáûíà êåëó ñûðëàðû ìåí øûíäàðû.

 13. À. °óåçîâòi» “Áàëà ̽õòàð” êiòàáûíäà æàçóøûíû» áàëàëûº øà¹ûí 3 – ñàëà¹à á¼ëiï ºàðàóû.

 14. Áàëà ̽õòàð àòòû êiòàïòà æàçóøûíû» êåéáið øû¹àðìàëàðûíû» îºè¹àëûº ò¾ï íåãiçi ê¼ðñåòiëói.

 15. Ì. °óåçîâ “Àáàé æîëûíà” êåðåê äåðåê ïåí ¸ñåðäi ºàéäàí àëäû.

 16. “Àáàé æîëû” ðîìàíûíû» òåðå» òàìûðû èäåÿëûº ò¾áiðëåðiíi» áiði “²àðàø - ²àðàø îºè¹àñû” ïîâåñi.

 17. Æàçóøûíû» ¸ð êåçäå æàðèÿëàí¹àí øû¹àðìàëàðûíû» êåéïêåðëåðiíäåãi ½ºñàñòûº.

 18. Æàçóøûíû» øû¹àðìàøûëûº æîëûíäà¹û ¾ëêåí áåëåñòi» áiði – “²èëû çàìàí” ïîâåñi.

 19. Ì. °óåçîâòi» ºàëàìûíà ò¸í ñòèëüäiê ñèïàò, ê¼ðêåìäiê êåñòåëåð.

 20. Æàçóøûíû» “Àáàé æîëûíà” áàðàðäà¹û èäåÿëûº - ê¼ðêåìäiê ñàòûëàð.

 21. Ì. °óåçîâòi» Àáàéäû» ¼ìiðáàÿíûí, òóûíäûëàðûí òiçó æ½ìûñû.

 22. Ì. °óåçîâòi» Àáàéäû» òóûíäûëàðûí æàðèÿëàó, çåðòòåó æ¼íiíäåãi ñi»iðãåí å»áåêòåði.

 23. Àáàéäû» àºûíäûº åðåêøåëiêòåði Ì. °óåçîâ çåðòòåóiíäå.

 24. Ì. °óåçîâ – Àáàéòàíó ñàëàñûíû» íåãiçií ºàëà¹àí ¹àëûì.

 25. Æàçóøûíû» “Òàòüÿíàíû» ñàõàðàäà¹û ¸íi” äåãåí òàðàóûí æàçó ìàºñàòû.

 26. “Àáàé æîëû” ðîìàíûíû» æî¹àðû áà¹àëàíóû.

 27. “Àáàé æîëû” ðîìàíûíû» ºàçຠõàëºûíû» ðóõàíè ¼ìiðiíå ¸êåëãåí æà»àëû¹û.

 28. “Àáàé æîëû” ðîìàíû òóðàëû çèÿëû ºàóûìíû» ïiêiði.

 29. Ì. °óåçîâ òóðàëû ¸ëåì ¸äåáèåòiíi» ïiêiði.

 30. Ì. °óåçîâ øû¹àðìàëàðûíäà¹û ºà¿àðìàííû» ïñèõîëîãèÿëûº ºàéòàëàíáàñ êåñêiíi.

 31. “Àáàé æîëû” ýïîïåÿñûíäà¹û ïîðòðåòòi» æàñàëó æîëäàðû.

 32. Ì. °óåçîâòi» òàáè¹àò ñóðåòií æàñàóäà¹û ½ñòàëû¹û.

 33. “Àáàé æîëû” ýïîïåÿñûíäà ïåéçàæäû» ò¾ði èäåÿëûº - ê¼ðêåìäiê ìàºñàòòà àëûíóû.

 34. Ì. °óåçîâòi» ºàçàºòû» ¸äåáè òiëiã æåòiëäiðó, áàéûòó ñàëàñûíäà àòºàð¹àí ºûçìåòi.

 35. Ì. °óåçîâòi» Àáàéòàíó ñàëàñûíäà¹û îíäà¹àí æûëäàð¹à ñîçûë¹àí çåðòòåóøiëiê å»áåêòåði.

 36. ²àçຠ¸äåáè òiëiíå, ñ¼ç êåñòåñiíå – Ì. °óåçîâòi» ¸êåëãåí æà»àëû¹û.

 37. ²àçຠ¸äåáèåòi òàðèõûíàí “Àáàé æîëû” ýïîïåÿñûíû» àëàòûí îðíû.

 38. Ì. °óåçîâ øû¹àðìàëàðûíû» ¼ìiðøå»äiãi, ¼øïåñ æàíðû.

 39. Ì. °óåçîâ ñòèëiíi» åðåêøåëiãi.

 40. Ì. °óåçîâ ä໺û ¸ëåìäi øàðëàï êåòòi. °ëåì ¸äåáèåòiíi» Àáàé æîëû ýïîïåÿñû òóðàëû ïiêiði.

 41. I. Åñåíáåðëèí ºàëàìûíàí òó¹àí òàðèõè øû¹àðìàëàð.

 42. I. Åñåíáåðëèííi» “Àëìàñ ºûëûø” ðîìàíû – ê¼íå òàðèõòû» ê¼ìåñêi ò½ñòàðûí ê¼ðñåòóãå àðíàë¹àí ðîìàí.

 43. Ðîìàííû» îºè¹àëûº íåãiçi ºàé ¹àñûðäû ºàìòèäû.

 44. “Àëìàñ ºûëûø” ðîìàíû òóðàëû ôèëîëîãèÿ ¹ûëûìûíû» äîêòîðû Ì. ľéñåíîâòi» ïiêiði.

 45. Îñû ðîìàíäà æåëi òàðòûï æàòºàí áàñòû èäåÿ.

 46. “Àëìàñ ºûëûø” ðîìàíûíäà¹û îðòàëûº ºà¿àðìàíäàð.

 47. “Àëìàñ ºûëûø” ðîìàíûíäà ñóðåòòåëåòií æûðàóëàð, àºûíäàð áåéíåñi.

 48. I. Åñåíáåðëèííi» “²à¿àð” ðîìàíûíäà ê¼òåðiëãåí ì¸ñåëå.

 49. “²à¿àð” ðîìàíûíäà Êåíåñàðûíû» îíû» ñåíiìäi äîñòàðûíû» ¼ìiði ìåí iñ - ¸ðåêåòi ñóðåòòåëói.

 50. “Æàíòàëàñ” ðîìàíûíû» º½ðûëûñòûº, îºè¹àëûº ñèïàòû.

 51. “Æàíòàëàñ” ðîìàíûíäà ñóðåòòåëãåí îºè¹à àçàòòûº ê¾ðåñ.

 52. I. Åñåíáåðëèííi» “ʼøïåíäiëåð” òðèëîãèÿñûíû» ñþæåòòiê êîìïîçèöèÿëûº áiòiìi.

 53. “Æàíòàëàñ” ðîìàíûíäà ñóðåòòåëãåí Á½õàð, Á¼ãåíáàé, °áiëõàéûð, Àáûëàé áåéíåëåði.

 54. Ðîìàíäà íå¹½ðëûì àéºûí, òîëûº ê¼ðiíãåí ò½ë¹à – Àáûëàé áåéíåñi.

 55. I. Åñåíáåðëèí “Àëòûí Îðäà” òðèëîãèÿñûíäà òàðèõûìûçäû» áåòi àøûëìàé æàòºàí êåçå»ií øåæiðåëåï áåðó.

 56. Òðèëîãèÿäà Àëòûí Îðäàíû áèëåóøiëåðäi» õðîíîëîãèÿëûº òiçáåãiíi» áåðiëói.

 57. “Àëòûí Îðäàäà” õàëûº à»ûçûíäà, ýïîñòà àòû àòàëàòûí àäàìäàðäû» áåéíåñiíi» æàñàëóû.

 58. Ñ. ̽ºàíîâòû» ¼ìið æîëû ìåí øû¹àðìàøûëûº æîëû.

 59. Ñ.̽ºàíîâ øû¹àðìàëàðû iøiíåí “´ìið ìåêòåái” òðèëîãèÿñûíû» àëàòûí îðíû.

 60. Ø.̽ðòàçà øû¹àðìàëàðû iøiíåí “²ûçûë æåáå”ðîìàíûíû» àëàòûí îðíû.

 61. “²ûçûë æåáå”- ¸ëåóìåòòiê òå»ñiçäiêòi» ò¾ï- òàìûðûí àøàòûí,ñîë êåçäå æàñà¹àí àäàìäàðäû» iñ-¸ðåêåòií,¾ìiòií ê¼ðñåòåòií òóûíäû.


13. Тестілік сауалнама

1. М. Әуезов шығармашылығының беймәлім тұстары

А) Абайдың ақындық мектебі

В) Абай өмірбаяны

С) Абай поэмалары

Д) Абайдың нәзиралық шығармалары

Е) Қарасөздері

2. Өзінің шығармашылық өмірінде бір тақырыпта екі жақты қызмет атқарған жазушы

А) М. Әуезов

В) Қ. Жұмаділов

С) С.Сейфуллин

Д) Ғ. Мұстафин

Е) Ғ. Мүсірепов

3. М. Әуезов Абай өмірі мен шығармасы туралы жұмыстарын қанша күрделі мәселе тұрғысынан жүргізіп отырған?

А) 8

В) 7


С) 3

Д) 2


Е) 9

4. М. Әуезовтің талантты шәкірті, аспиранты, Абайдың ақындық мектебін арнайы зерттеген ғалым?

А) Қ. Мұхамедханов

В) З. Қабдолов

С) В. Нұрғалиев

Д) Ә. Тәңірбергенов

Е) З. Бейсенғалиев

5. М. Әуезовтің “Абай ақындығының айналасы” атты мақаласы қай жылы жазылды?

А) 1934

В) 1939


С) 1935

Д) 1930


Е) 1944

6. М. Әуезовтің “Абайдың идеялық-мәдени ізденулері” атты мақаласы қашан жарық көрді?

А) 1939

В) 1934


С) 1935

Д) 1930


Е) 1944

7. М. Әуезовтің “Абайдың ақындық мектебі туралы” тезисі қашан шықты?

А) 1944

В) 1939


С) 1935

Д) 1930


Е) 1934

8. “Абайдың ақын шәкірттері” деп тұжымдалған концепция қай жылдары жоққа шығарылды?

А) 1950

В) 1949


С) 1940

Д) 1960


Е) 1930

9. Абайдың әдеби мұрасы жөнінде ғылыми айтыс қашан өткізілді?

А) 1951

В) 1941


С) 1952

Д) 1950


Е) 1961

10. Абайдың әдеби мұрасына арналған ғылыми айтыста кім баяндама жасады?

А) С. Мұқанов

В) Ғ. Мүсірепов

С) Ғ. Мұстафин

Д) Қ. Жұмаділов

Е) С. Бәйітов

11. “Абай мектебінің концепциясын” кім енгізді?

А) М. Әуезов

В) С. Мұқанов

С) Қ. Мұхамедханов

Д) М. Мырзахметов

Е) Қ. Жұмалиев

12. Абайдың тұңғыш өмірбаяны М. Әуезовтің зерттеуінде қашан жарық көрді?

А) 1933

В) 1934


С) 1918

Д) 1939


Е) 1944

13. “Абай” журналы қай жылдары шықты?

А) 1918

В) 1920


С) 1917

Д) 1930


Е) 1933

14. “Абай” журналы қай қалада шыққан?

А) Семей

В) Ақмола

С) Қызылорда

Д) Шымкент

Е) Орынбор

15. “Абай” журналына кімдер басшылық етті?

А) М. Әуезов, Ж. Аймауытов

В) М. Сералин, М. Жұмабаев

С) А. Байтұрсынов, И. Байзақов

Д) С. Мұқанов, М. Ізтөлин

Е) Ә. Тәңірбергенов, Ш. Құдайбердіұлы

16. “Абай” журналы қай жылдан бастап қайта шығарыла бастады?

А) 1992

В) 1993


С) 1991

Д) 1994


Е) 1990

17. М. Әуезов Абайдың толық мағынадағы шәкірттері деп қаншасын атайды?

А) 4

В) 5


С) 6

Д) 3


Е) 2

18. Абайдың ақын шәкірттері

А) Көкбай, Шәкәрім, Ақылбай, Мағауия, Әріп

В) Көкбай, Ақылбай, Мухтар, Мағауия

С) Көкбай, Шәкәрім, Әріп, Баймағамбет

Д) Көкбай, Ақылбай, Мағауия, Әріп

Е) Көкбай, Шәкәрім, Ақылбай, Мағауия

19. Абайдың ақын шәкірттерін сынаған өлеңі

А) “Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін”

В) “Өлең сөздің патшасы, сөз-сарасы”

С) “Адамның кейбір кездері”

Д) “Келдік талай жерге енді”

Е) “Сен мені не етесің?”

20. ... Сөз айттым “Әзірет Әлі айдаһарсыз...” деп Абай қай шәкіртін сынаған?

А) Көкбай

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

21. „... Мұнда жоқ алтын иек сара ала қыз...” деп Абай қай шәкіртінің өлеңін сынап отыр?

А) Әріп

В) Көкбай

С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

22. „... Кәрілікті жамандап, өлім тілеп...” деген Абайдың жыр жолдары қай шәкіртін сынауға арналған?

А) Шәкәрім

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Көкбай

23. “Қазақ елінің ескі өмірін жырлаушы ақын”,- деп Абайдың қай шәкіртін айтамыз?

А) Шәкәрім

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Көкбай

24. Абай шәкірттерінің ішіндегі ең көрнектісі, жасы үлкені әрі ұзақ жасағаны?

А) Шәкәрім

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Көкбай

25. Абайдың ақын, прозашы, аудармашы, философ, тарихшы шәкірті

А) Шәкәрім

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Көкбай

26. Қазақ тарихынан сюжеттік поэма жанрын дамытуға үлес қосқан қаламгер

А) Шәкәрім

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Көкбай

27. Шәкәрімнің “Қалқаман-Мамыр” поэмасы қай жылы жарық көрді?

А) 1912

В) 1914


С) 1910

Д) 1913


Е) 1915

28. Тарих алдындағы еңбегі зор ақын?

А) Көкбай

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

29. 1950 ж. Абайтану тарихында М. Әуезовті қай ақын шәкіртіне байланысты қаралады?

А) Көкбай

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

30. “Саяси беті теріс, керітартпа, діндар ақын”, - деп Абайдың қай шәкіртін жаралады?

А) Көкбай

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

31. “Сабалақ” поэмасының авторы

А) Көкбай

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

32. “Сабалақ” поэмасының негізгі идеясы

А) хандықты дәріптеу

В) еңбекке үндеу

С) адамгершілікті уағыздау

Д) махаббатты ту ету

Е) табиғатты қорғау

33. “Сабалақ” поэмасының негізгі кейіпкерлері

А) Абылай, Бөгенбай

В) Кенесары, Наурызбай

С) Жәңгір, Махамбет

Д) Абылай, Райымбек

Е) Абылай, Бұхар

34. Абай айналасындағы шәкірттердің ішінде өзгелерінен ұзағырақ өмір сүріп, бертінде қайтыс болған ақын?

А) Көкбай

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

35. Абай өмірі мен шығарашылығына байланысты аса құнды деректер берген ақын?

А) Көкбай

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

36. Абайдың ақын шәкірті, үзеңгілес досы

А) Көкбай

В) Әріп


С) Ақылбай

Д) Мағауия

Е) Шәкәрім

37. “Көкбайдың ақындығы” деген мақала жазған ғалым?

А) М. Әуезов

В) Қ. Мұхамедханов

С) М. Мырзахметов

Д) С. Мұқанов

Е) М. Мағауин

38. “Абайтанудан жарияланбаған материалдар” еңбегінің авторы?

А) М. Әуезов

В) Қ. Мұхамедханов

С) М. Мырзахметов

Д) Қ. Сыздықов

Е) С. Бекмырзақызы

39. “Абайтанудан жарияланбаған материалдар” еңбегі қай жылы жарық көрді?

А) 1988

В) 1980


С) 1989

Д) 1990


Е) 1994

40. “Абайтану дәрістері” атты кітап қашан шықты?

А) 1994

В) 1988


С) 1989

Д) 1990


Е) 1995

М а з м ұ н ы

 1. Алғы сөз

 2. Күнтізбелік тақырыптық жоспар.

 3. Бірінші аралық бақылау.

  1. Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдарға жалпы шолу.

  2. М.Әуезовтің зерттеушілік, жазушылық еңбегі.

  3. “Абай жолы” эпопеясының жазылу тарихы.

  4. Эпопеяның терең тамырлы идеялық түрлері.

  5. Эпопеяның тарихи роман екендігі.

  6. “Абай жолы” эпопеясының сюжеттік желісі.

  7. “Абай жолы” эпопеясының идеялық тақырыптық мазмұны.

 4. Екінші аралық бақылау. (14 – ші апта)

  1. І.Есенберлин – тарихтың көмескі тұстарын қайта жаңғыртқан жазушы.

  2. “Көшпенділер” трилогиясының тарихи мәні.

  3. “Алтын Орда” тарихи трилогиясының жанрлық сипаты.

  4. “Махамбеттің жебесі” романындағы өмір шындығы мен көркемдік шындық.

  5. С.Мұқанов шығармалары ішінен “Өмір мектебі” трилогиясының алтын орны.

  6. “Өмір мектебі” оқиғалық өзегі.

  7. “Аңыздың ақыры” тарихи романы – психологиялық драмаға құрылған шығарма.

  8. “Қызыл жебе” романы – тарихи - революциялық туынды.

5. Қорытынды бақылауға (емтихан) арналған тест тапсырмалары, бақылау сұрақтары.

1   2   3   4


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет