Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетіДата03.05.2016
өлшемі162.38 Kb.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті

Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті

Жедел-ақпарат

Экспресс-информация
№13-08/31

2016 жылғы 29 ақпан


2015 жылғы облыстағы аңшылық шаруашылығы бойынша негізгі көрсеткіштері

Основные показатели по охотничьему хозяйству в области за 2015 год


 

2015 жыл

Нақты индекс көлемі 2014 жылға пайызбен

 

2015 год

Индекс физического объема в % к 2014 году

Аңшылық шаруашылығындағы өнімдердің (қызметтер) көлемі, мың теңге

109 990,5

93,5

Объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве, тысяч тенге

соның ішіңде:в том числе:

аң аулау мен жабайы аңдарды өсіру өнімдерінің көлемі

90 326,2

89,6

объем продукции охоты и разведения диких животных

аң аулау және жабайы аңдарды өсірумен байланысты

қызмет көлемі19 664,3

118,7

объем услуг, связанных с охотой и разведением диких

животных

 

2015 жыл

2015 жыл 2014 жылға пайызбен

 

2015 год

2015г. в % к 2014 году

Шаруашылықтарда есепке алынған аңдар саны, басЧисленность животных, учтенных в хозяйствах, голов

Тұяқтылар

4 318

101,6

Копытные

Терісі бағалы аңдар

54 173

81,3

Пушные звери

Ауланған тұяқтылар, терісі бағалы аңдар және қанатты жабайы құстар,басДобыто копытных, пушных зверей и пернатой дичи, голов

Тұяқтылар

152

89,4

Копытные

Терісі бағалы аңдар

4 154

99,5

Пушные звери

Қанатты жабайы құстар

61 232

101,7

Пернатая дичь

Жалғасы Продолжение

 

2015 жыл

2015 жыл 2014 жылға пайызбен

 

2015 год

2015г. в % к 2014 году

Аңшылық алқаптардың аңшылық шаруашылығына бекітілген аумағы, мың гектар

6 557

100,3

Площадь закрепленных охотничьих угодий за охотничьими хозяйствами, тысяч гектаров

Аңшылық алқаптарға бекітілген аумақтың шаруашылық

ішінде аңшылық ісін ұйымдастырумен қамтылғаны46

66,7

Площадь закрепленных охотничьих угодий, охваченных внутрихозяйственным охотоустройством

Жабайы аңдардың санына есеп жүргізілген аңшылық алқаптардың аумағы - барлығы

6 508

100,1

Площадь охотничьих угодий, на которых проведен учет численности диких животных - всего

Аңшылық шаруашылықтарында жұмыс істейтін қызметкерлерінің саны, есепті жылдың соңына, адам

389

97,5

Численность работников, занятых в охотничьих хозяйствах, на конец отчетного года, человек

одан: аңшылық ісін жүргізушілер

18

41,9

из них: охотоведов

штаттағы қорықшылар

312

106,8

штатных егерей

Аңшылық еткен аңшылар саны - барлығы

7 437

104,4

Численность охотников, производивших охоту-всего

Көліктің, байланыс құралдарының және қорықшы кордондарының қолда бары, бірлікНаличие транспорта, средств связи и егерских кордонов, единиц

Автомобильдер

72

94,7

Автомобили

Тракторлар

24

100,0

Тракторы

Қарда жүретін техника

4

80,0

Снегоходная техника

Жылқылар

131

108,3

Лошади

Байланыс құралдары

327

137,4

Средства связи

Қорықшы кордондары

72

110,8

Егерские кордоны

Тұяқтылардың саны, бас

4 318

101,6

Численность копытных животных, голов

соның ішінде: доңыз

1 882

100,4

в том числе: кабан

елік құралай

329

104,4

косуля

сібірлік тау текесі

1 362

88,4

сибирский горный козел

бұғылар

103

127,2

олени

қарақұйрық

461

105,0

джейран

Терісі бағалы аңдардың саны, бас

54 173

81,3

Численность пушных зверей, голов

соның ішінде: қояндар

19 620

111,2

в том числе: зайцы

борсық

2 806

94,5

барсук

қасқыр

1 065

89,8

волк

түлкі

5 518

60,8

лисица

қорсақ

2 720

86,0

корсак

Мензибр суыры

13 705

100,7

сурок Мензибра

ондатр

5 151

49,6

ондатра

сасық күзен

1 000

86,7

степной хорек

қарлы барс

3

100,0

снежный барс

тас сусары

139

66,2

каменная кунница

қоңыр тяньшан аюы

81

103,8

бурый тяньшанский медведь

Жалғасы Продолжение

 

2015 жыл

2015 жыл 2014 жылға пайызбен

 

2015 год

2015г. в % к 2014 году

Жабайы құстардың атып-ұстап ауланғаны, бас

61 232

101,7

Добыча пернатой дичи, добыто (отловлено), голов

соның ішінде: бедене

1 720

92,4

в том числе: перепел

қасқалдақ

13 000

102,4

лысуха

қаз

5 950

99,2

гуси

кекілік

3 552

89,5

кеклики

шілдер

4 000

93,6

куропатки

көгершін

5 090

99,7

голуби

қырғауыл

3 660

94,3

фазан

жабайы үйректер

24 260

108,3

утки дикие

Аңшылық шаруашылығын жүргізуге жұмсалған шығындары,

мың теңгеЗатраты на ведение охотничьего хозяйства, тысяч тенге


Аңшылық шаруашылығын жүргізудің жалпы шығындары - барлығы

311 493

106,8

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства-

всего


шығындардың жалпы көлемінен:из общего объема затрат:

жануарлар әлемін қорғау жөніндегі қорықшы қызметі қызметкерлердің жалақысы мен қамсыздандырылуы

240 132

108,9

оплата труда и содержание работников егерской

службы по охране животного мирааңшылық шаруашылығының өзге де қызметкерлерінің жалақысы мен қамсыздандырылуы

26 702

106,7

оплата труда и содержание прочих работников

жабайы аңдарды қорғауға

19 131

89,4

охрану диких животных

жабайы аңдар санының есебін жүргізуге

5 034

2,8 есе

учет численности диких животных

аңшылық шаруашылығының шаралары

14 352

84,5

охотохозяйственные мероприятия

жабайы аңдарды қосымша азықтандыруға жем дайындау

2 937

144,1

заготовка кормов для подкормки диких животных

биотехникалық құрылыстарды құру

300

61,7

устройства биотехнических сооружений

алқаптардағы жабайы аңдарға азықты жеткізу шығындары

182

107,7

затраты на доставку кормов диким животным в угодьях

шаруашылық ішіндегі істі ұйымдастыру

175

27,0

внутрихозяйственное устройства

аңшылық ісін ұйымдастыру және аңшылық экономикалық

зерттеу


211

123,4

охотоустройство и охотоэкономическое обследование

жабайы аңдарды сақтап қалу және өсімін молайтудың басқа

да биотехникалық ісшаралары2 337

123,4

прочие биотехнические мероприятия по сохранению и

воспроизводству диких животныхСоңы Окончание

 

2015 жыл

2015 жыл 2014 жылға пайызбен

 

2015 год

2015г. в % к 2014 году

Аңшылық шаруашылығы қызметінің нәтижелері, мың теңгеРезультаты охотохозяйственной деятельности, тысяч тенге

Аңшылық шаруашылығы қызметінен түскен табыс-барлығы

19 664

118,7

Доходы от охотохозяйственной деятельности - всего

одан: бекітілген аңшылық алқаптарында аңшылық жүргізуге

азаматтарға жолдамалар өткізуден түскені1 378

63,6

из них: от реализации путевок гражданам на производ-

ство охоты в закрепленных охотничьих угодьяхаң аулау кезінде азаматтарға көрсетілген қызметтерден

түскені


18 286

127,0

от услуг оказанных гражданам при производстве охотыШығаруға жауапты:

Ответственный за выпуск:

Ауыл шаруашылығы статистика басқармасы

Управление статистики сельского хозяйстваОрындаушы:

Исполнитель:

Р.Садыбаева

тел. +7 7252 390172
Басқарма басшысы:

Руководитель управления:

Д.М.Арынова

тел. +7 7252 390172

Каталог: files -> dinamika
dinamika -> Қазақстан Республикасының статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті
dinamika -> Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
dinamika -> Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет