Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі шәКӘрім атындағЫ


Бағдарлама жетекшісі: т.ғ.к., доцент М. Какимовбет10/11
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Бағдарлама жетекшісі: т.ғ.к., доцент М. Какимов.

7

APH 0307

Атомдық физика

Кредит саны – 3(1+1+1) ECTS бойынша кредит саны-5.Постреквизиттер – механика, молекулалық физика, элек. Және магнетизм.

Прекреквизиттер – атомдық физика.

Оқыту мақсаты: Атомдық физика саласында және атомдық физиканың даму бағытында базалық білім беру

Қысқаша мазмұны:

Қысқаша мазмұны: Атомистикалық және кванттық көріністердің дамуы, корпускулалық-толқындық дуализм. Атомдық жүйелерді кванттық-механикалық бейнелеу. Атомдардың, молекулалардың құрылысы мен қасиеттері. Атомның электр және магнит өрісімен әсерлесуі, магниттік резонанс. Кванттық ауысулардың ықтималдықтары және сұрыптау ережелері. Газдар және плазмадағы элементар процестер. Электромагниттік сәулені индукциялық күшейтудің принциптері. Мазерлер мен лазерлер.Білім: Атомдық жүйелердің квантомеханикплық сипатталуын. Атомдар мен молекулалардың құрылымы мен қасиеттері. Атомдардың электр және магнит өрістерімен өзара әсері, магниттік резонансты. Кавнттық өтулердің ықтималдылығы мен сұрыптау ережесі. Газдар мен плазмадағы элемен,тар процесстер. Электромагниттік сәулеленуді индукциялық күшейтудің принциптерін біледу.

Іскерлігі: пәннің негізгі анықтамаларын, атомдарды сипаттаушы физикалық млодельдерлі; атомдар физикасында есесптер шығаруда заңдарды қолдана білу;
Дағдысы:
нақты есептердің мазмұнын физиканын жалпы заңдарымен дұрыс сәйкес табу, бұл заңдарды физика облысындағы және физиканың пән аралық шекараларындағы нақты есептерді шешуге тиімді пайдалануды.

Құзіреттілігі:.Атомдық физика саласында және атомдық физиканың даму бағытында базалық білімін көрсету

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Б.Турусбекова..

8

OKO0308

Оптическалық қондырғылар мен өлшеулер


Кредит саны – 2(1+1+0) ECTS бойынша кредит саны-3.

Постреквизиттер – механика, молекулалық физика,

элек. и магнитизм, оптикаПрекреквизиттер – электродинамика.

Оқыту мақсаты: Оптикалық қондырғылармен жұмыс істей білу және әдістерін меңгеру.

Қысқаша мазмұны:

Френель бипризмасының және Ньютон сақинасының көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау. Дифракциялық тордың характеристикаларын гониометрде зерттеу. Малюм заңын зерттеу. Поляризация жазықтығының айналыс заңдылығын зерттеу сахариметрдің көмегімен қанттың концентрациясын анықтау.

Монохроматордың көмегімен спектрлердің щығарылуы мен жұтылуын зерттеу. Микроскоптың көмегімен шынының сыну көрсеткішін анықтау. Призманың сыну көрсеткішін, дисперсиясын гониометр-спектрометрдің көмегімен анықтау. Пироментрдің көмегімен температураны өлшеу. көмегімен. Фотоэффектінің негізгі заңдарын зерттеу. Жартылай өткізгіш фотоэлеметтердің спектральдық сезімталдығын зерттеу. Лазердің жұмыс істеу принципін зерттеу.

Білім: Оптикалық құралдарды және оның құрылысын білу, олармен жұмыс істей білу

Іскерлігі:

Оптикалық құралдарды және оның құрылысын білу.Дағдысы:. Оптикалық құралдардың көмегімен зерттеулер жүргізу.

Құзіреттілігі: Физикалық зерттеулерде қолдана білу.Бағдарлама жетекшісі: Рахимбердина А.Т.

9

MFA 0309

Математикалық физика әдістері

Кредит саны – 2(1+1+0) ECTS бойынша кредит саны-3.Постреквизиттер –векторлық және тензорлық талдау негіздері

Прекреквизиттер – электродинамика.

Оқыту мақсаты: Математикалық физика әдістерінің негізгі теңдеулері үйрету.

Қысқаша мазмұны:

Математикалық физиканың әдістері негізгі теңдеулері, екінші дәрежелі дифференциалдық теңдеулердің классификациясы (өткізгіштік, тербелістер, статикалық физикалық процестер теңдеулері), жалпыланған функциялар (нүктелік көздер функциялары), Коши есебі, интегралдық теңдеулер, арнайы функциялар және оларды электродинамикада, квантық механикада, статистикалық физикада пайдалану.


Күтілетін нәтиже:

Білімі: Негізгі теоремалар. жалпыланған функциялар (нүктелік көздер функциялары), Коши есебі, интегралдық теңдеулер,

Іскерлігі: Математикалық физиканың әдістері негізгі теңдеулері, екінші дәрежелі дифференциалдық теңдеулердің классификациясы (өткізгіштік, тербелістер, статикалық физикалық процестер теңдеулері)

Дағдысы:. интегралдық теңдеулер, арнайы функциялар және оларды электродинамикада, квантық механикада, статистикалық физикада пайдалану.

Құзіреттілігі: Математикалық физиканың әдістері негізгі теңдеулері, статистикалық физикада пайдалану.

Бағдарлама жетекшісі: Ракишева Д.

10

РНТ 0310

Физика тарихы

Кредит саны- 2 (2+0+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Пререквизиттер – механика.

Постреквизиттер – молекулярлық физика, электродинамика, тербелістер мен толқындар, оптика, атомдық физика, кванттық физика

Оқытудың мақсаты: студенттердің көзқарасын, қазіргі заман физикасының көмегімен әлем бейнесінің сипатын көрсете білу қабілеттілігін және ғылыми көзқарасын қалыптастыру; студенттерге физиканың іргелі заңдарын, классикалық теорияларын, қазіргі заман физикасы туралы білімін және оларды іс жүзінде қолдануды икемділіктерін қалыптастыру, сонымен қатар кәсіби мамандығының негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеулердің әдістемелерін игеретін деңгейде білім беру.

Қысқаша мазмұны: Антиклық дәуір, орта ғасырлар, қайта жаңғыру дәуірі: Пифагор, Фалес Милетский, Демокрит, Платон, Аристотель, Евклид, Архимед, Птолемей, Аль-Бируни, Р.Бэкон, Леонардо да Винчи, Галилей, Дж. Бруно Әлемдегі жазулар механикалық және жылулық құбылыстар. Физиканың ғалымда дамуы (XVII ғ басы. – 80- ж.ж. XVII ғ.): Кеплер, Снеллиус, Декарт, Торричелли, Паскаль, Гюйгенс, Гук, Ньютон және планеталардың қозғалысының бүкіл әлем тартылыс заңы, жарық жылдамдығын анықтау.Классикалық физиканың бірінші этапы. ( XVII ғ. аяғы – 60 ж.ж.XIX ғ.): Ньютона және Гюйгенса, Реомюра және Фаренгейта шәкілдері , Бернулли гидродинамикасы. Ломоносов и Ламберт еңбетері. Интерференция дифракция және поляризация сәулелері. Тұрақты ток және магнетизм заңы. Фарадей және электромагниттік индукция құбылыстары. 1894ж классикалық физиканың екінші кезеңі. Максвелл-Больцманның теориясы, Максвеллдің классикалық электромагниттік теория. Үшінші кезең (1895-1904) – Физикадағы өзгеру революциялық кезеңі: рентгендік сәулелер, радиоактивтілік, Планк тұрақтысы, Атомдардың бірінші моделі. Физиканың жаңа кезеңі ( 1905ж.): Эйнштейн кванттық жұтылудың сипаты жайлы, кеңістіктің салыстырмалылығы – уақыт, масса және энергияның арасындағы алмасуы. Бозе-Эйнштейнның және Ферми-Дирактың кванттық статистикасы. Жылуалмасуының кванттық теориясы және электрөтімділігі. Өткізгіш беті және төтенше өткізгіштік. Лазерлер және мазерлер. Ядерлік энергетика.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Ньютона және Гюйгенса, Реомюра және Фаренгейта шәкілдері , Бернулли гидродинамикасы. Ломоносов и Ламберт еңбетері. Интерференция дифракция және поляризация сәулелері.

Іскерлігі: Антиклық дәуір, орта ғасырлар, қайта жаңғыру дәуірі: Пифагор, Фалес Милетский, Демокрит, Платон, Аристотель, Евклид, Архимед, Птолемей, Аль-Бируни, Р.Бэкон, Леонардо да Винчи, Галилей, Дж. Бруно Әлемдегі жазулар механикалық және жылулық құбылыстар. Физиканың ғалымда дамуы

Дағдысы: Тұрақты ток және магнетизм заңы. Фарадей және электромагниттік индукция құбылыстары. 1894ж классикалық физиканың екінші кезеңі. Максвелл-Больцманның теориясы, Максвеллдің классикалық электромагниттік теория.

Құзіреттілігі: Физикадағы өзгеру революциялық кезеңі: рентгендік сәулелер, радиоактивтілік, Планк тұрақтысы, Атомдардың бірінші моделі. Физиканың жаңа кезеңі ( 1905ж.): Эйнштейн кванттық жұтылудың сипаты жайлы, кеңістіктің салыстырмалылығы – уақыт, масса және энергияның арасындағы алмасуы. Бозе-Эйнштейнның және Ферми-Дирактың кванттық статистикасы.

Каталог: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет