«Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен (22 мамыр 2009 ж. №55/09 «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма мәжілісінің хаттамасымен) бекітілдіДата03.05.2016
өлшемі323.33 Kb.


«Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен

(22 мамыр 2009 ж. №55/09 «Самұрық-Қазына»АҚ Басқарма мәжілісінің хаттамасымен) бекітілді

«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы

ЕРЕЖЕ

 1. «Қазпочта» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесі туралы осы ереже (бұдан әрі - Ереже) ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына (бұдан әрі - Заң), Қоғам Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленген.

 2. Осы Ереже Директорлар кеңесінің мәртебесін, құру тәртібін, қызметін, құрамын және оның Қоғамның өзге органдарымен өзара іс-қимылы тәртібін, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін, сонымен қатар оларды сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату тәртібін белгілейді.

 3. Директорлар кеңесі өз қызметінде Заңды, Қоғам Жарғысын, осы Ережені, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін және басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

 4. Директорлар кеңесінің қызметі саналылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, әділдік, жауапкершілік және нақтылық қағидаттарына негізделеді.

  1. Директорлар кеңесінің мәртебесі

 5. Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің немесе Басқарманың айрықша құзырына жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты, өз құзыры шеңберінде Қоғам Басқармасы қызметіне бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады.

 1. Директорлар кеңесінің құзыры

  1. Директорлар кеңесі Жарғы мен Заңға сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзырына жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті.

  2. Директорлар кеңесінің айрықша құзырына жататын мәселелер Қоғам Басқармасының шешім қабылдауы үшін берілмейді.

  3. Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің шешіміне қарама-қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

3. Директорлар кеңесінің құрамы және оның мүшелерін сайлау тәртібі

  1. Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 5 (бес) адамнан кем болмауы тиіс. Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде қырық пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

  2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді және 3 (үш) жылдан аспауы тиіс. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы Жалғыз акционердің шешімі қабылданған сәтте аяқталады.

  3. Директорлар кеңесі мүшелерін 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайлау ұсынылады. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 (алты) жылдан аса мерзімге сайлау (мысалы, екі үш жылдық мерзімге) Директорлар кеңесі құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі есебімен ерекше түрде қарастыруға жатады. Бір тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан 9 (тоғыз) жылдан аса мерзімге сайлана алмайды (мысалы, үш рет үш жылдық мерзімге). Айрықша жағдайларда ғана 9 (тоғыз) жылдан аса мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, бірақ бұл ретте осындай тұлғаның Директорлар кеңесіне сайлануы жыл сайын жүргізілуі тиіс.

  4. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

  5. Директорлар кеңесінің барлық және жеке мүшелерінің өкілеттігі Жалғыз акционердің мерзімнен бұрын шешімімен тоқтатылуы мүмкін.

  6. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде оның бастамасымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.

  7. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі тағайындалуы тиіс. Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты бір уақытта аяқталады.

4. Директорлар кеңесінің мүшесіне қойылатын талаптар

  1. Тек жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

  2. Жалғыз акционер Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы шешім қабылданған жағдайда Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткерлерді іріктеуге қойылатын келесі талаптарды басшылыққа алады:

   1. Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің үміткерге сенімі;

   2. іскерлік және салалық ортада үміткердің оң жетістіктері мен мінсіз беделі;

   3. Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделеріне барынша жауап беретін шешімді оның қабылдауына мүмкіндік беретін үміткердің кәсіби білімі мен біліктілігі. Бұл ретте Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін саладағы ғылыми дәрежесінің болуы үміткердің қосымша ерекшелігі болып табылады;

   4. басшылық қызметте, әсіресе Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада кем дегенде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

   5. жүктелген атқарымдарды тиімді орындауға мүмкіндік беретін жеткілікті мөлшердегі уақытының болуы. Басқа акционерлік қоғамның органдарында қатысуы немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылданған жағдайда өзіне жүктелген міндеттерді тиісті түрде орындау үшін ол жеткілікті уақыт мөлшеріне ие болуы тиіс екенін ескеруі тиіс.

  3. Келесі тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

   1. жоғары білімі жоқ;

   2. заңнамамен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алып тасталмаған сотталғандығы бар;

   3. белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алдыру немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болып табылса. Көрсетілген талап белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алдыру немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

   4. өзге қаржы ұйымдарында басшы қызметкер лауазымында аталған тұлғаның қызмет атқарған кезеңінде басшы жұмыскер лауазымына тағайындау туралы келісімі кері алдырылған тұлға. Көрсетілген талап басшы жұмыскер лауазымына тағайындау туралы келісімін кері алдырту туралы шешімін, бағалы қағаздар нарығын қадағалау мен реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган қабылдағаннан кейін соңғы он екі ай ішінде қолданылады.

   5. соңғы 5 (бес) жыл ішінде Қоғамның Басқарма төрағасы, Қоғам жұмыскері немесе оның үлестес тұлғаларының басшысы, сонымен қатар жұбайы, Қоғамның Басқарма төрағасының немесе Қоғам жұмыскерінің жақын жұмыскерінің жақын туысқандарының бірі болып табылса. Осы норма Жалғыз акционердің шешімімен тағайындалған Директорлар кеңесінің мүшесі - Қоғамның Басқарма төрағасына таратылмайды;

   6. Қоғамнан немесе оның үлестес тұлғаларынан айтарлықтай қаржыландыру алған коммерциялық емес ұйымның мүдделі тұлғасы болып табылса;

   7. Қоғамға және оның үлестес тұлғаларына ақылы қызметтің кез-келген түрін, оның ішінде кеңес беруді көрсететін;

   8. үлестес тұлға болып табылатын және соңғы 5 (бес) жыл ішінде үлестес тұлға немесе Қоғамның қазіргі жұмыскері немесе бұрынғы аудиторы, не болмаса оның үлестес тұлғасы болып табылса.

  4. Келесі тұлға тәуелсіз директор болып тағайындалады:

   1. Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және оның Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін 3 (үш) жыл ішінде үлестес тұлға болып табылмаса (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына келген жағдайын қоспағанда);

   2. Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса;

   3. Қоғамның үлестес тұлға - ұйымдарына немесе Қоғамның лауазымды тұлғаларына бағынышты болмаса;

   4. мемлекеттік қызметкер болып табылмаса;

   5. Қоғамның бас аудиторы болып табылмаса және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін 3 (үш) жыл ішінде Қоғамның бас аудиторы болып табылмаса;

   6. Аудиторлық ұйым құрамында аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспаса және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін 3 (үш) жыл ішінде осындай аудитке қатыспаса.

5. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқығы

  1. Директорлар кеңесінің мүшесі құқылы:

   1. Директорлар кеңесі төрағасына Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылған күн тәртібінен тұратын жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесі мәжілісін шақыруды талап етуге (Директорлар кеңесі төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда талап түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей бастамашы Директорлар кеңесі мәжілісін шақыруға міндетті. Қоғам Басқармасына көрсетілген талаптармен жүгінуге құқылы);

   2. Директорлар кеңесі қарастырған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін айтуға (Директорлар кеңесі қабылдамаған шешімдермен келіспеген жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі өз көзқарасын (ерекше пікірін) жазбаша түрде баяндауға құқылы);

   3. Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің мәжілістеріне, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қарастырылған мәселелерді талқылауға қатысуға;

   4. Қоғам қызметінің барлық аспектілері бойынша сұрауларды жіберуге және Қоғам Басқармасынан ақпараттар мен құжаттарды, сонымен қатар өз құқықтары мен міндеттерін орындауға қажетті Ішкі аудит қызметінің ақпараттары мен құжаттарын алуға;

   5. Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабардар ету арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

   6. лауазымға кірісу бағдарламасын алуды және білімдер мен дағдыларды жетілдіруді, лауазымға тиісті түрде кірісу үшін оқытуды талап етуге;

   7. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес сыйақы алуға, сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін олардың орындауына байланысты шығындардың орнын толтыру құқығына;

   8. Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ерекше пікірін енгізуге;

   9. Қоғам Жарғысымен және Заңмен қарастырылған өзге құқықтарға.

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттері

21. Директорлар кеңесінің мүшесі міндетті:    1. өз қызметін Жалғыз акционер мен Қоғам мүдделеріне лайықты адал және жауапкершілікпен жүзеге асыруға;

    2. Қоғам мен Жалғыз акционер арасында мүдделер жанжалына әкелетін немесе әкелуі мүмкін әрекеттен бас тартуға, осындай жанжалдар болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы тез арада Директорлар кеңесі төрағасын жазбаша түрде хабардар етуге;

    3. Директорлар кеңесін жасалуына оның мүдделі тұлға болып танылуы мүмкін мәмілені Қоғаммен жасасу ниеті туралы Корпоративтік хатшы арқылы осындай мүдделілігіне негіздемені, сонымен қатар Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарымен өз атынан бағалы қағаздармен мәміле жасасу ниетін көрсету арқылы тез арада жазбаша түрде хабардар етуге;

    4. Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына дауыс беретін акцияларына немесе үлестеріне өз үлестес тұлғаларымен бірлесіп немесе өздігінен иемденетін заңды тұлғалар туралы мәліметтерді жеткізуге;

    5. шешімдерді қабылдауда мүдделілігі бар мәселелер бойынша дауыс бермеуге;

    6. Директорлар кеңесін басқа акционерлік қоғамның органдарына оны сайлау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігі туралы хабардар етуге;

    7. барлық қажетті ақпараттармен (материалдармен) танысып шығуы тиіс, құрамында өзі бар Директорлар кеңесі мен Комитетінің (Комитеттерінің) мәжілістеріне және жұмысына қатысуға. Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысу мүмкін болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі тиісті себептерін түсіндіру арқылы бұл туралы Директорлар кеңесі төрағасын алдын ала хабардар етеді;

    8. ақпаратты, оның ішінде Қоғам туралы инсайдерлік және өзге қызметтік ақпаратты Директорлар кеңесі мүшесінің оларды орындау мерзімінде және Қоғамның ішкі құжаттарын одан ұзағырақ мерзімде қарастырмаған жағдайда, осындай ақпаратқа қолжеткізе алмайтын тұлғалардың 3 (үш) жыл ішінде Қоғамдағы жұмысы аяқталғаннан кейін өз мүддесіне немесе үшінші тұлғалар мүдделеріне жарияламауға және пайдаланбауға;

    9. Қоғамның құпия ақпаратын сақтауға және қауіпсіздік тәртібіне байланысты Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған барлық қағидалар мен рәсімдерді сақтауға;

    10. Ресми іс-шараларды өткізу кезінде кәдесыйларды немесе көпшілік қабылдаған әдептілік қағидаларына сәйкес көңіл бөлудің символикалық белгілерінен басқа, оның лауазымдық өкілеттігі шеңберінде Директорлар кеңесі мүшесі қабылдаған немесе жасаған әрекеттер немесе шешім үшін сыйақы ретінде қарастырылуы мүмкін сыйлықтарды, қызметтерді немесе қандай да бір артықшылықтарды жеке немесе заңды тұлғалардан алмауға;

    11. өзінің үлестестігі және ондағы өзгерістер туралы уақтылы хабарлауға;

    12. Қоғаммен бәсекелес ұйымдардың органдарына және осындай ұйымдардың активтерінің сатылас құрылымына кіретін заңды тұлғаларға қатыспауға;

    13. Қоғам мүлкін пайдаланбауға және Қоғам Жарғысына және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы, сонымен қатар жеке мақсаттарына оны пайдалануға жол бермеуге, өз үлестес тұлғаларымен мәміле жасасу кезінде теріс пайдалануға жол бермеуге;

    14. тәуелсіз аудит жүргізуді қосқанда, бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге;

    15. шұғыл мәселелерді шешу үшін Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізуге бастамалық етуге;

    16. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашуды және ұсынуды бақылауға.

     1. Тәуелсіз директор Ереженің 19-тармағында көрсетілген тәуелсіздік критерийлеріне сәйкестікті жоғалтуға әкелетін әрекеттер жасаудан бас тартуға міндетті. Осындай әрекеттер жасалған жағдайда, сонымен қатар тәуелсіздік критерийлеріне сәйкессіздіктің туындауына әкелетін жағдайлар басталған жағдайда ол 2 (екі) жұмыс күні ішінде бұл туралы Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционерді жазбаша түрде хабардар етуге.

7. Директорлар кеңесінің төрағасы

     1. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционердің шешімімен тағайындалады.

     2. Директорлар кеңесінің төрағасы әділдік және бір беткейлік сияқты қасиеттерге және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі мүшелерінің сеніміне ие тұлға болуы тиіс.

     3. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

     4. Директорлар кеңесінің төрағасы:

      1. Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырады, оған төрағалық етеді, оның жауапкершілік аясының барлық аспектілері бойынша тиімді қызметін қамтамасыз етеді, мәжілістерін жүргізеді, мәжілістерде Жарғымен белгіленген тәртіпте хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

      2. Директорлар кеңесі мүшелерінің толық және анық ақпаратты уақтылы алуын, сонымен қатар Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға кірісу бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;

      3. алып тасталады («Қазпочта» АҚБасқарма төрагасының құзырында);

      4. Даму жоспарын орындау және қызмет нәтижелерінен Қоғам Басқармасы төрағасының жауапкершілігін және материалдық ынталандырудың тікелей тәуекелділігін қарастыратын еңбек шартын Қоғам Басқармасы төрағасымен Қоғам атынан жасасады;

      5. Жалғыз акционерді Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелеріне берілетін сыйақы көлемі туралы хабардар етеді;

      6. Директорлар кеңесінің қызметінде Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді үлесін, әсіресе Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасында сындарлы қарым-қатынасты, сонымен қатар өткен күнтізбелік жылғы Директорлар кеңесінің қызметі туралы Жалғыз акционер белгілеген есеп мерзімін ұсынуды қамтамасыз етеді;

      7. Жалғыз акционермен тиімді байланысты, оның ішінде онымен Қоғамның даму стратегиясын талқылауды, сонымен қатар Жалғыз акционердің көзқарасын Директорлар кеңесіне тұтастай жеткізуді қамтамасыз етеді;

      8. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлармен жасалған шарттарына Қоғам атынан қол қояды;

      9. Жалғыз акционердің сұрауларына жауап беруді қамтамасыз етеді;

      10. Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібін дайындайды;

      11. заңнамамен және Жарғымен қарастырылған өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

     5. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның атқарымдарын мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

8. Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізу және шешімдерін ресімдеу тәртібі

     1. Директорлар кеңесінің мәжілістері ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік ұстанымдарын ескере отырып жүргізіледі.

     2. Директорлар кеңесінің мәжілістері жоспарлы және кезектен тыс болуы мүмкін. Директорлар кеңесінің жоспарлы мәжілістері Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма төрағасының, Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарына сәйкес жасақталған Директорлар кеңесі жұмысының жыл сайынғы жоспары негізінде жылына кем дегенде 6 (алты) рет өткізіледі.

     3. Директорлар кеңесінің төрағасы жыл сайынғы жұмыс жоспарын дайындауға бақылауды жүзеге асырады.

     4. Директорлар кеңесінің жоспарлы мәжілістерін Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі жұмысының жыл сайынғы жоспарына сәйкес шақырады, кезектен тыс мәжілістер Директорлар кеңесінің немесе басқарманың бастамасы бойынша, не болмаса:

      1. Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесін;

      2. Ішкі аудит қызметін;

      3. Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

      4. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылады.

     5. Директорлар кеңесінің кезектен тыс мәжілісін шақыру туралы бастамашының талабы Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қарауына бастамашының қолы қойылған жазбаша түрде, Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылған күн тәртібінен тұратын хабарлама арқылы және өзге де қажетті ақпарат төмендегілер арқылы енгізіледі:

      1. осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген кез-келген тәсілмен хабарламаның түпнұсқасын соңынан жіберу арқылы электронды поштамен, не болмаса факсимильді байланыс арқылы;

      2. пошта жөнелтімімен;

      3. Директорлар кеңесі төрағасының немесе Корпоративтік хатшының қолын қойдыруға табыстау арқылы жіберу.

Егер талап ету факсимильді байланыс арқылы жіберілсе, Қоғам алған факсимильді кіріс хабарламада көрсетілген күн осындай талап етудің берілген күні болып табылады.

Егер талап ету пошта жөнелтілімі арқылы жіберілсе, пошта жөнелтілімін алған күнді растайтын күнтізбелік мөрқалып бедерінде көрсетілген күн осындай талап етудің берілген күні болып табылады.Егер талап ету хатпен немесе өзге де тіркелетін пошта жөнелтілімі арқылы жіберілсе, пошта жөнелтілімі қолхатпен адресатқа табыс етілген күн осындай талап етудің берілген күні болып табылады.

     1. Директорлар кеңесінің кезектен тыс мәжілісін шақыру туралы талап ұсынылған күн пошта мөрқалыбы немесе Директорлар кеңесі төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға табысталған күн бойынша анықталады.

     2. Директорлар кеңесінің төрағасы тек келесі жағдайларды қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі мәжілісін шақырудан бас тартуға құқығы жоқ:

      1. мәжілісті шақыру туралы талап Ережеге сәйкес келмеген;

      2. талап етуді ұсынған тұлға Директорлар кеңесі мәжілісін шақыру құқығына ие болмаған;

3) егер ұсынылған күн тәртібі Директорлар кеңесінің құзырына жатпаған жағдайларда.

     1. Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақыру туралы ұсынылған талап етуді қарастыруға және талап етілген күннен бастап 10 (он) күн ішінде Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті.

     2. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап етуді Директорлар кеңесінің төрағасы қанағаттандырған жағдайда төраға мәжілісті өткізу нысанын белгілеуге құқылы.

     3. Директорлар кеңесінің төрағасы кезектен тыс мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы мәжілісті шақыру туралы талаппен Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы. Бұл ретте, Қоғамда хат-хабарларды тіркеуге жауапты құрылымдық бөлімшедегі бастамашының жазбаша өтініші тіркелген күн шақыру туралы талап ұсынылған күн болып табылады.

     4. Кезектен тыс мәжіліс Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Қоғам төрағасына мәжілісті шақыру туралы талап ету түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей шақырылуы мүмкін.

     5. Директорлар кеңесінің мәжілісі оны шақыру туралы талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі.

     6. Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің кезектен тыс және жоспарлы мәжілісі өтетін күн, орны және уақыты мен нысаны туралы жазбаша хабарламаны мәжілістің күн тәртібін, мәжілісті шақыруға бастамашыны көрсету (егер Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақыруға бастамашылық етпесе) және шешім қабылдауға қажетті материалдарды қоса беру арқылы Корпоративтік хатшы мәжіліс өткізілетін күнге дейін кем дегенде 10 (он) жұмыс күні бұрын Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне қол қоюға береді немесе пошта арқылы немесе факсимильді, не электронды байланыс арқылы жібереді. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мәжілісіне арналған материалдар көрсетілген мерзімнен кешіктірілсе қабылдамайды. Қоғамның коммерциялық құпиядан, сонымен қатар мемлекеттік құпияға жататын ақпараттан тұратын материалдарын факсимильді немесе электронды байланыс арқылы жіберуге болмайды.

Хабарлама жіберілген күн факсимильді шығыс немесе электронды хабарлама, пошта мөрқалыбы немесе хабарлама табысталған күн бойынша анықталады.

     1. Директорлар кеңесінің мәжілісіне арналған материалдар Директорлар кеңесінің негізделген шешімдерді қабылдауға қажетті күн тәртібіндегі мәселелері бойынша барлық ақпараттардан, оның ішінде, қажет болған жағдайда Қоғам үшін оның экономикалық (қаржылық) маңыздылығын, сонымен қатар шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда мүмкін болатын пайданы (шығынды) ашып көрсетілген әрбір мәселенің қысқаша сипаттамасынан тұруы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесіне Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелерді қарастыру барысында шешім қабылдау үшін қосымша ақпараттар мен материалдар қажет болған жағдайда Корпоративтік хатшы Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің, Басқарманың және Ішкі аудит қызметінің оларды ұсынуына қарай шаралар қабылдайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдауға Директорлар кеңесінің мүшелеріне мүмкіндік беретін көлемдегі ақпаратты Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынуға жауапкершілік тартады.     1. Директорлар кеңесінің мәжілісіне материалдарды дайындауды Басқарма келесі талаптарды сақтау арқылы жүзеге асырады:

1) Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары мен күн тәртібіндегі мәселелердің әрқайсысы бойынша түсіндірме жазбаны және Директорлар кеңесінің қарауына шығаратын мәселелер бойынша басқа да қосалқы материалдарды осы мәселеге бастамашылық еткен құрылымдық бөлімше дайындайды;

 1. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын материалдардың әр парағына Қоғамның бастамашылық ететін құрылымдық бөлімшесінің орындаушысы өзінің аты- жөнін жазуы тиіс;

 2. Директорлар кеңесінің жобалары мен түсіндірме жазбалар мәселені қарастыруға бастамашылық ететін құрылымдық бөлімшенің, құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі құрылымдық бөлімшенің, мүдделі құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен, басқарушы директормен, сонымен қатар осы мәселе құзырына жататын Басқарма мүшелерімен келісілуі тиіс;

 3. келісу рәсімдері аяқталғаннан кейін материалдар Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің мәжілісі өткізілген күнге дейін 15 (он бес) жұмыс күні бұрын ұсынылады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды тиісті түрде дайындауды, оның ішінде материалдарды дайындау рәсімдерінің сақталуын, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен, Ішкі аудит қызметімен, құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және жұмыскерлерімен алдын ала талқылауды (алдын ала талқылауды ұйымдастыруды) қамтамасыз етеді. Корпоративтік хатшы ескертулер мен ұсыныстар беру құқығымен, Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша ұсынылған материалдар пакетінің толықтығын тексеруге құқылы.

Корпоративтік хатшының ескертулері мен ұсыныстарын алғаннан кейін материалдар толықтырылып, соңғы келісілген нұсқасы Корпоративтік хатшыға беріледі.

 1. Корпоративтік хатшы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша келісілген материалдармен бірге және Басқарма төрағасының қол қоюына ұсынылған күн тәртібін көрсету арқылы Директорлар кеңесі төрағасының атына мәжілісті өткізу нысаны бойынша ұсыныс пен хатты дайындап, оларды Қоғамның Басқарма төрағасының қарастыруына ұсынады;

 2. келісімін берген жағдайда Қоғамның Басқарма төрағасы шешімдер жобасына қол қояды және Директорлар кеңесі төрағасының атына жазылған хатқа, сонымен қатар бастамашылық еткен мәселелер бойынша түсіндірме жазбаларға қол қояды, сонан кейін барлық материалдар белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі төрағасының мекенжайына жіберіледі.

  1. Корпоративтік хатшы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды Директорлар кеңесінің мүшелеріне уақтылы ұсынуды және мәжіліске шақырылған тұлғаларды хабардар етуді қамтамасыз етеді.

  2. Егер Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне Басқарма мүшелерін сайлау туралы мәселе енгізілсе, осы мәселе бойынша материалдарда тиісті лауазымға үміткердің жазбаша келісімі, оның түйіндемесі, сонымен қатар Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитетінің хаттамасы ұсынылады. Үміткер жазбаша келісімі болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысады және тиісті лауазымды атқаруға ауызша түрде келісім береді.

  3. Күн тәртібі бойынша материалдарды түпкілікті дайындауды және жіберуді, Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысушылардың қатысуы мен оларды тіркеуді, мәжіліс залын даярлауды, жазу құралдарымен қамтамасыз етуді және басқа да ұйымдастыру іс- шараларын Корпоративтік хатшы Қоғамның ақпараттық технология мен әкімшілік- шаруашылық қызметіне жауапты құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп қамтамасыз етеді.

  4. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде жартысын құрайды және Директорлар кеңесінің келмеген мүшелерін есепке ала отырып, анықталуы мүмкін (күн тәртібі бойынша олардың жазбаша хабарламасы (пікірі) болған жағдайда).

  5. Директорлар кеңесінің мәжілісінде дауыс беру кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

  6. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының дауысы немесе Директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

  7. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшесі қатысуы мүмкін өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

  8. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруге, сонымен қатар кез келген өзге тұлғасына дауыс беруге тыйым салынады.

  9. Директорлар кеңесінің шешімі Қоғам Жарғысымен және (немесе) Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, сырттай дауыс беруге немесе мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

  10. Жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қабылданады.

  11. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу ашық немесе сырттай дауыс беру нысандарында нақты дауыс беру нысанын таңдауды негіздеу арқылы қарастырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру нысанындағы мәжілістер саны азаюы тиіс.

  12. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі мәжілістерінің екі нысаны да үйлесуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директордың (50%-дан аспайтын) Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмаған жағдайына қатысты. Бұл ретте мәжіліске қатыспаған Директор техникалық байланыс құралдарын пайдалану арқылы қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуы мүмкін және өз пікірін жазбаша түрде ұсынуы тиіс.

  13. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу нысаны туралы шешімді Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мәжілісі бастамашысының және Корпоративтік хатшының ұсынысы бойынша қабылдайды.

  14. Директорлар кеңесі мәжілісінің ашық нысаны Қоғам қызметінің аса маңызды, стратегиялық мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау және мәселелерді қарастыру кезінде тиімдірек, мақсатқа лайықты.

  15. Ашық нысан мәжіліске Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуы арқылы іске асырылады. Осылайша мәжіліске қатысқан тұлға мәжіліске қатысқан болып саналады және Жарғыға сәйкес дауыс беруге құқылы.

  16. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарламасы (пікірі) пошта арқылы тапсырысты хатпен, шабарманмен Директорлар кеңесінің төрағасына жіберілуі, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілі арқылы немесе Корпоративтік хатшының өз қолына табысталуы мүмкін.

  17. Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындысын есептеуде ескеріледі және мәжіліс хаттамасына тігіледі.

  18. Жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің мәжілісі өткізілгенге дейін ұсынылуы тиіс.

  19. Егер бұрын жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі мәжіліске қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша хабарламасы есепке алынбайды.

  20. Қоғам Жарғысының 76-тармағының 1), 5), 6), 8) -14), 16) -18), 20), 22) - 27),

36) тармақшаларымен белгіленген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға болмайды.

  1. Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібін Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі жұмысының жал сайынғы жоспары негізінде Директорлар кеңесі немесе Басқарма төрағасының бастамасы бойынша, не болмаса Ереженің 31-тармағында көрсетілген органның талабымен (ұсынысымен, хабарламасымен) жасақталады.

  2. Бекітілген күн тәртібі мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

  1. Директорлар кеңесінің ашық мәжілісінің күн тәртібі Директорлар кеңесінің ашық мәжілісі жазбаша хабарламаларды (пікірлерді) пайдалану арқылы өткен жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мәжіліске қатысқан мүшелерінің бірауыздан шешім қабылдауы арқылы өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.

  2. Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және соған байланысты шешім қабылдауға құқығы жоқ.

  3. Сырттай дауыс беру бірыңғай нысанда дауыс беру үшін бюллетендерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне Корпоративтік хатшының қолын қойып тарату арқылы, не болмаса тапсырысты хатпен пошта, факсимильді немесе электронды байланыспен тарату арқылы жүзеге асырылады.

Факсимильді немесе электронды байланыс арқылы материалдарды алған Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньді толтырып, оның түпнұсқасын тапсырысты хатпен бір мезгілде жіберу арқылы Қоғамға факсимильді немесе электронды байланыс арқылы толтырылған бюллетеньдерді жібереді. Корпоративтік хатшы бюллетеньдерді өз қолын қойып, дұрыс және бірыңғай дайындалғанын куәландырады.

  1. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень төмендегілерден тұруы тиіс:

   1. Қоғамның атауы мен орналасқан жері;

   2. Директорлар кеңесінде қол қойылған бюллетень ұсынылған күн;

   3. сырттай дауыс берудің күн тәртібі;

   4. дауысқа салынатын мәселелер және соған байланысты дауыс беру нұсқалары;

   5. күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпараттар (материалдар);

   6. "қолдайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары;

   7. өзге мәліметтер.

  2. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

  3. Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша берілген дауыс болып саналады. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесіне ықпал етпейтін, сырттай дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын тұжырымдау және құжаттар бойынша ескертулері (ұсыныстары, толықтырулары) болған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі Корпоративтік хатшыға бюллетеньдерді тапсыру мерзімі аяқталғанға дейін кем дегенде 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің қалған мүшелеріне оның пікірімен таныстыру үшін жіберу және Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі келіскен жағдайда ұсынылған түзетулер есебімен хаттаманы ресімдеу мақсатында Корпоративтік хатшыны ескертулер (ұсыныстар, толықтырулар) туралы хабардар етуге міндетті.

  4. Директорлар кеңесі мүшесінің бюллетеньді ұсынған күні пошта мөрқалыбы және Корпоративтік хатшыға табыс етілген күн бойынша анықталады.

  5. Корпоративтік хатшы бюллетеньдер түпкілікті ұсынылған күні телефон, факсимильді немесе электронды байланыс арқылы, не болмаса өзге тәсілмен Директорлар кеңесінің мүшелерінен олардың Қоғамға бюллетеньдерді жібергені туралы ақпаратты сұрайды.

  6. Егер белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдер осы Ереженің 46-тармағында көрсетілген дауыстар саны болған жағдайда шешім қабылдау үшін кворумды құраса, онда сырттай дауыс беру туралы шешім қабылданған болып саналады.

  7. Сырттай дауыс беру шешімі бюллетеньдер түпкілікті берілген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде ресімделеді және оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшы қол қояды.

Шешімде көрсетіледі:

   1. Қоғамның атауы мен орналасқан жері;

   2. сырттай мәжіліс өткізу туралы шешімді жазбаша ресімдейтін күн мен орын;

   3. Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;

   4. мәжілісті шақыруды жүзеге асыратын тұлға (орган);

   5. сырттай дауыс берудің күн тәртібі;

   6. шешім қабылдау үшін кворумның барлығы/жоқтығы туралы жазба;

   7. күн тәртібіндегі әрбір мәселе мен қабылданған шешімдер бойынша дауыс беру қорытындысы;

   8. өзге мәліметтер.

  1. Ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде ол Директорлар кеңесі мүшелеріне қол қоюға табысталуы немесе тапсырысты хатпен пошта арқылы жіберілуі тиіс (негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдер көшірмесін қоса беру арқылы). Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі шешімінің қысқа мерзімде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жеткізілуі үшін қажетті шараларды қабылдайды.

  2. Ашық мәжілісте қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері барлық мәселелерді талқылау тиісті түрде көрсетілетін Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасымен ресімделеді. Ашық мәжілістің хаттамасына төрағалық етуші мен Корпоративтік хатшы мәжіліс өткеннен кейін 3 (үш) күн ішінде қол қояды және дауыс беру нәтижелерін енгізеді. Қоғам Директорлар кеңесінің ірі мәмілелерді, жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді мақұлдау; акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу; заңды тұлғаларды құру сияқты маңызды шешімдерді қабылдауын көрсететін стенограмманы жүргізе және сақтай алады.

  3. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын Корпоративтік хатшы жүргізіп, ресімдейді. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамаларына уақтылы қол қойылуын қамтамасыз етеді.

  4. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша «қалыс қалған» жағдайда Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасында осындай дауыс берудің тиісті себептері көрсетіледі.

  5. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасында тиісті жазба жүргізіледі.

  6. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы келесі ақпараттардан тұрады:

   1. Қоғамның толық атауы мен орналасқан жері;

   2. Директорлар кеңесі мәжілісінің өтетін күні, уақыты және орны;

   3. дауыс беру нысаны туралы жазба;

   4. Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысатын тұлғалар туралы мәлімет;

   5. мәжіліске қатыспаған, бірақ өздерінің жазбаша пікірлерін ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәлімет;

   6. мәжілістің күн тәртібі;

   7. күн тәртібіндегі мәселелер бойынша пікірталастар барысы мен айтылатын сөздердің негізгі тезистері;

   8. дауысқа салынған мәселелер және соған байланысты дауыс беру қорытындылары;

   9. қабылданған шешімдер;

   10. Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікірін ұсыну арқылы дауыс беруі туралы жазба;

   11. мүдделілігі бар мәселелер бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс бермегені туралы жазба;

   12. Директорлар кеңесінің шешімдері жөнінде өзге мәліметтер.

  7. Сырттай дауыс беру шешімдерінің және ашық мәжіліс хаттамасының дұрыс жасалуына жауапкершілікті Директорлар кеңесінің мүшесі мен Корпоративтік хатшы тартады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің хаттамаларын, шешімдерін жіберуді қамтамасыз етеді.

  8. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру шешімдері мен ашық мәжіліс хаттамалары Корпоративтік хатшыда жабылатын шкафтарда сақталады және белгіленген тәртіпте Қоғам мұрағатына тапсырылады.

9. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

  1. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мәжілістерінде ұсынылатын және (немесе) Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиісті ақпаратты жіберу арқылы Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы және орындау барысы туралы Басқарманың, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының есептерін қарастыру арқылы өз шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асырады.

  2. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің шешімдерін Қоғамның тиісті органдары мен лауазымды тұлғаларына жібереді, олардың орындалуын бақылайды, Корпоративтік хатшы Басқарма төрағасынан Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалу барысы туралы есепті сұрауға және алуға, орындау мерзімдері бұзылған немесе орындалмаған жағдайда шешімдердің орындалмау және (немесе) уақтылы орындалмау себебі туралы жазбаша түрдегі түсініктеме сұратуға құқылы.

  3. Директорлар кеңесі ұсынылған есептерді қарастыру қорытындысы бойынша өз өкілеттігі шегінде тиісті тапсырма беруге құқылы.

10. Директорлар кеңесінің комитеттері

  1. Директорлар кеңесінің атқарымдарын тиімді түрде орындауға көмек көрсету мақсатында Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

  2. Директорлар кеңесінің ұсынымдарын дайындау және барынша маңызды мәселелерді қарастыру үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің келесі комитеттері құрылады:

   1. ішкі аудит;

   2. кадрлар мен тағайындаулар;

   3. әлеуметтік мәселелер;

   4. стратегиялық жоспарлау.

  3. Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдеріне ие сарапшылар мен тәуелсіз директорларды міндетті түрде қосу арқылы Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады. Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар қатарынан тағайындалады.

  4. Директорлар кеңесі мүшелері ретінде Комитеттер мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың өкілеттік мерзімдеріне ұқсас.

  5. Комитеттер жұмысына белгіленген тәртіпте кеңесшілер тартылуы мүмкін.

  6. Директорлар кеңесіне ұсынылған Комитеттер тұжырымы ұсыныс сипатында болады.

  7. Директорлар кеңесі Комитеттер мүшелерін көпшілік дауыспен Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан сайлайды. Комитеттерді жасақтау, құзыры, жұмысы тәртібінде қосымша талаптар, сонымен қатар олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттармен анықталады.

11. Қоғамның Жалғыз акционерімен және Басқармасымен Директорлар кеңесінің өзара әрекет ету тәртібі

  1. Жалғыз акционердің өз құзыры шеңберінде қабылдаған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып саналады. Директорлар кеңесі өткен жылдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстар туралы есеп беру арқылы Жалғыз акционердің алдында өз қызметі туралы жыл сайын есеп береді.

  2. Директорлар кеңесінің Қоғамның жылдық есебінің құрамына енгізілген және Жалғыз акционерге өздері белгілеген тәртіпте және мерзімде ұсынылған жылдық есебінде келесі ақпараттар көрсетіледі:

   1. Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамын, оның ішінде Директорлар кеңесі төрағасын және тәуелсіз мүшелерін көрсету арқылы, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерін, Басқарма төрағасын және Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін іріктеу критерийі;

   2. Директорлар кеңесі мен оның комитеттері мәжілістерінің саны, сонымен қатар Директорлар кеңесінің әрқайсысының өздері құрамына кіретін Директорлар кеңесі мен комитеттерінің мәжілістеріне қатысуы;

   3. Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы есеп, оның ішінде комитеттердің жеке ұсыныстары мен ұсынымдарын Директорлар кеңесінің қабылдамау себептерін көрсету арқылы;

   4. шешімін Директорлар кеңесі мен Басқарма қабылдайтын мәселелер туралы, сонымен қатар шешіміне Басқарма төрағасы өкілеттік берген мәселелер туралы толық ақпаратты қосқанда, Директорлар кеңесі мен Басқарма жұмысы туралы есеп;

   5. Қоғам айқындамасын және оның даму перспективасын бағалау;

   6. Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің жеке мүшелерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметтеріне бақылау жүргізу үдерісі;

   7. Қоғамға қатысты Жалғыз акционердің пікірін Директорлар кеңесінің есепке алуы бойынша шаралар қолдану;

Директорлар кеңесі шешімдер қабылдау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз болып табыла ма, жоқ па, соны анықтауы, Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіз болып танылу себебін Директорлар кеңесі мүшесінің ҚР заңнамасы бойынша тәуелсіздік критерийлеріне сәйкес келетінін, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшесін тәуелсіз деп тануға ықпал етуі мүмкін қарым-қатынастардың немесе жағдайлардың болуын білдіре отырып көрсетуі тиіс, оның ішінде егер Директорлар кеңесінің мүшесі:

    1. соңғы 5 (бес) жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жұмыскері болып табылса;

    2. Директорлар кеңесі мүшесіне сыйақы беруді қоспағанда, Қоғамнан сыйақы алса немесе алатын болса;

    3. басқа ұйымдарда осындай лауазымда қызмет атқаратын болса;

    4. Жалғыз акционердің немесе мемлекеттік басқару органдарының мүддесін білдірсе.

     1. Қоғамның Басқарма төрағасы Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады.

12. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

     1. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам мен Жалғыз акционер алдында ҚР заңнамасына сәйкес олардың әрекетіне (әрекетсіздігіне) келтірілген залалға, оның ішінде:

1) ҚР заңнамасына сәйкес Жалғыз акционерге және мемлекеттік органдарға берілетін Қоғам қызметінің нәтижелері туралы ақпараттың дұрыстығына:

      1. жаңылысуға әкелетін ақпарат немесе әдейі жалған ақпарат бергені;

      2. Заңнамамен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік тартады.

     1. Директорлар кеңесі ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес міндетті түрде ұсынылуға тиісті ақпаратты, бақылау-қадағалау органдарының есептеріне, аралық және өзге де жария есептерге сарапталған және түсінікті түрде бағалау бергені үшін жауапкершілік тартады.

     2. Директорлар кеңесінің мүшелері қабылдаған шешімдерінің салдарына жауапкершілік тартады.

     3. Егер Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамға залал келтіруге әкелетін шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса, онда жауапкершілік тартпайды.

13. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру

     1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Жалғыз акционердің шешімі бойынша олардың өз міндеттемелерін орындау кезеңінде Директорлар кеңесі мүшелерінің атқарымдарын орындауларына байланысты шығындарға өтемақы және (немесе) сыйақы төленуі мүмкін.

     2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және (немесе) өтемақы төлеу талаптары мен тәртібін Жалғыз акционер белгілейді.

     3. Қоғам Заңға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру көлемі туралы мәліметті ашады. Директорлар кеңесінің мүшелеріне есепті кезеңге сыйақы беру көлемдері туралы мәлімет Қоғамның жылдық есебінде міндетті түрде ашылуға тиісті.

14. Қорытынды ережелер

     1. Егер ҚР заңнамасына және (немесе) Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу нәтижесінде Ереженің жеке нормалары оларға қарама-қайшылық туғызса, Ереженің аталған нормалары күшін жояды және Ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері ҚР нормативтік құқықтық актілерін және (немесе) Қоғам Жарғысын басшылыққа алады.

     2. Осы Ереже Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілгеннен кейін 1 (бір) күнтізбелік айдан соң күшіне енеді.


Каталог: uploads -> content -> files
files -> Почта байланысы қызметтерін көрсету қағидаларын және Почта жөнелтімдеріне почта мөртабанын қолдану қағидаларын бекіту туралы
files -> М. Сiмферополь
files -> «атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
files -> Банк салымына қосылу шарты Жалпы ережелер Осы Банк салымы шарты (мәтін бойынша бұдан әрі Шарт)«Астана-финанс»
files -> Құжат № Бекітілген күні: 2014 жыл
files -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді
files -> М. Сiмферополь


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет