Б. Х. Мусабаева 2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысындаДата01.05.2016
өлшемі285.13 Kb.


КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ3 деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-16-

13.1.1 /01-2013ПОӘК

Оқытушыға арналған «Бейорганикалық және органикалық химия» пәні бағдарламасы« » 2013ж.

№ 1 басылымПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Бейорганикалық және органикалық химия»

5В072700 - «Азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандығы және

5В072800 – «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013 1. ӘЗІРЛЕНГЕН

ҚҰРАСТЫРУШЫ ________ «_____» ___________ 2013 ж.


К.К.Кабдулкаримова, химия ғылымдарының кандидаты, доцент
«Химия» кафедрасы


 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  1. «Химия» кафедрасы отырысында

« » ___ _______ 2013 ж. № хаттама

Кафедра меңгерушісі Б.Х.Мусабаева
2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
«_____» __________ 2013 ж. № ___ хаттама

Төрайымы, доцент __________________ С.С.Толеубекова

3.БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

« » __________ 2013 ж., № _______ хаттама


ОӘК төрағасы, проректор _______________ Г.К.Искакова


4. Алғаш рет енгізіліп отыр

МАЗМҰНЫ


 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің мазмұны (модульдің)

 5. Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптар

 6. Пән бойынша оқу - әдістемелік карта

 7. Оқу әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер 1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

5В072700 «Азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандығы және 5В072800 «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік кешенінің құрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің оқу бағдарламасы.2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Бейорганикалық және органикалық химия» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пәндер бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
- 050727 « Азық-түлік тағамдары технологиясы » мамандығының

мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.353 – 2006, № 779 ҚР Білім және ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және 23.12.2005 бекітілген.


- 050728 « Өңдеу өндірісінің технологиясы » мамандығының

мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.354 – 2006, № 779 ҚР Білім және ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және 23.12.2005 бекітілген.

- Мамандықтың типті оқу жоспары « » - « »

- СТУ 042 - СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;


- ДП 042- 1.07-2012 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 «Бейорганикалық және органикалық химия» пәнінің қысқаша сипаттамасы:
« Бейорганикалық химия» пәнінде химияның негізгі стехиометриялық заңдары мен түсініктері, периодтық заң мен зат құрылысы, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер, комплексті қосылыстар сияқты теориялық мәселелер және элементтер химиясы қарастырылады. Олардың қолдану обылыстары көрсетіледі. Адам және жануарлар ағзасы үшін макро-, микроэлементтердің организмдеге ролі көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық теория тұрғысына баяндалып және периодтық жүйемен байланысы көрсетіледі. Химиялық байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті байланыс ВБТ мен МОТ тұрғысынан түсіндіріледі, сондықтан күрделі материалдарды саналы түрде түсінуге жағдай жасайды.

«Органикалық химия » - көмірсутектер мен олардың туындыларын зерттейтін ғылым. Бейорганикалық қосылыстарға қарағанда органикалық қосылыстар ерекше қасиеттерге ие болады, адам мен жануарлар ағзасы үшін маңызы зор.3.2. Пәнді оқудың мақсаты:
Бұл фундаменталды пәннің теориялық негіздерін білу және оларды практикада (тамақ өндірісінде, өңдеу өндірісінде, ауыл шаруашылығы облыстарында, экологияда, денсаулық сақтау саласында, фармакологияда, т.б.) пайдалана білу. Сонымен бірге:

- органикалық қосылыстардың теориялық негіздерін білу;

- алифатты және ароматты көмірсутектердің және олардың функционалды туындыларының синтезін білу;

- органикалық қосылыстардың табиғатын білу;


3.3. Пәнді оқудағы негізгі міндеттер
- студенттердің дүние танымының дамуына әсер ету ;

 • қоршаған ортаға көзқарастарын қалыптастыру;

 • химиялық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын түсіндіру;

 • бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру;

 • тамақ өндірісі мен өңдеу өндірісі технологиясында студенттерді алған білімдерін қолдануға машықтандыру.


3.4. Оқып- білудің нәтижесінде студент мыналарды: • химиялық реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының ) құрастыра білуі;

 • негізгі стехиометриялық және фундаментальды заңдарды меңгеруі;

 • зертханалық құрал-жабдықтарды, аспаптарды игеруі;

 • зертханалық тәжірибелерді істей алуы;

 • концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білуі;

 • зертханалық тәжірибелер нәтижелерін өңдей білуі, талдай білуі, графиктер мен диаграмалар сала білуі тиіс.


3.5. Курстың пререквизиттері:

Курсты білу үшін студент мектепте оқығанда «Бейорганикалық химия», «Физика», «Математика» курстарын терең меңгерулері қажет.


3.6. Курстың постреквизиттері: Бұл пәнді оқығаннан алынған білім

3.6.1 аналитикалық химия пәнінде ( тұздар гидролизі, электролиттер, электролиттік диссоциация, буфер ерітінділер, рН, рОН, тұнбалар ерігіштігі, ерігіштік көбейтіндісі, ерітінділер концентрациясы, тотығу-тотықсыздану реакциялары, комплекс қосылыстар, электрохимиялық процесстер, электродтық потенциалдар,стехиометриялық заңдар,химиялық реакциялар жылдамдығы);


3.6.2 физика пәнінде(газ заңдары, идеал газ күйінің теңдеуі, рентген сәулесі, өткізгіштер, шала өткізгіштер, диэлектриктер,кристалдық күйлер, кристалл ерекшеліктері, изоморфизм, полиморфизм);
3.6.3 физикалық және коллоидты химия пәндерінде ( реакция реті мен молекулалығы, ішкі энергия, энтропия,энтальпия,термодинамика заңдары, коллоидты жүйелер, суспензия, эмульсия, жоғары молекулалық заттар) қолданылады.
1-кесте. Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит

саны


Дәріс

сағ.


Зертх.саб.

сағ.


СОӨЖ

сағ.


СӨЖ

сағ.


Барлығы,

сағ.


Бақылау

түрі


2

1

2+2

15+15

15+15

15+15

45+45

180

Емтихан

4. ОҚУ ПӘНДЕРІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2-кесте


Тақырыптың атауы және олардың мазмұны

Сағ. саны

1

2

Дәріс сабақтары(бейорганикалық химия)
Модуль 1. Химияның негізгі заңдары

1.1Химияның негізгі түсініктері

1.2Химияның негізгі заңдары

1.3Газдардың негізгі заңдары
1

Модуль 2. Атом құрылысы

2.1 Атом құрылысы Атом құрылысы: электрон,протон,нейтрон. Радиоактивтілік, атом модельдері, мультиплеттілік, Бор постулаталары, квант сандары.

2.2Д.И.Менделеевтің периодтық заңы. ЭТ, ИЭ,радиус


1

Модуль 3.

Химиялық процестер жүруінің негізгі заңдылықтары

3.Химиялық процестердің энергетикасы

4.Химиялық кинетика. Химиялық тепе-теңдік


2


Модуль 4. Ерітінділер. Электролиттер ерітіндісі

5.Ерітінділер. Ерітінділер концентрациясы. Электролиттік диссоциация. Диссоциация константасы,дәрежесі;

6. Тұздар гидролизі


2

Модуль 5. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электродтық потенциал

7.ТТР


8.Электродтық потенциалдар;

9.Электролиз.Коррозия3

Модуль 6. Химиялық байланыс Комплексті қосылыстар.

10. Химиялық байланыс ;

11. Комплексті қосылыстар.


2

Модуль 7. Элементтер химиясы.

12.р-элементтер (азот,фосфор);

13. Галогендер, халькогендер;

14.d – элементтер (темір,марганец топшалары);

15.хром,мырыш, мыс топшалары


4

Зертханалық сабақтар
Модуль 1. Металдардың эквивалентінің молярлы массасын аңықтау

1

Модуль 3. Химиялық кинетика. Катализ

1

Химиялық тепе-теңдік

1

Химиялық реакциялардың (бейтараптау реакциясының) жылу эффектісін анықтау

1

Модуль 4. Ерітінділер концентрациясын анықтау, концентрациясы дәл ерітінділер дайындау

1

Электролиттік диссоциация, иондық реакциялар,электрлиттердің электр өткізгіштіктерін зерттеу

1

Тұздар гидролизі

1

Модуль 5. Тотығу-тотықсыздану реакциялары

1

Гальваникалық элементтер,олардың э.қ.к анықтау

1

Металдар коррозиясы, электролиз

1

Модуль 6. Комплекс қосылыстар

1

Модуль 7. VIIB, VІІІВ топша элементтері

1

VІВ, IIB, ІВ топша элементтері

1

VА топша элементтері

1

VIIA топша элементтері

1


4. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША) МАЗМҰНЫ
2-кесте


Тақырыптың атауы және олардың мазмұны

Сағ. саны

1

2

Дәріс сабақтары(органикалық химия)

Модуль 1. Орг.химияның теор. негіздері. Қаныққан көмірсутектер.

Органикалық қосылыстар жіктелуі. Реакциялар механизмі. Байланыс түрлері. Изомерия.А.М.Бутлеровтың құрылыс теориясы.1

Алкандар, циклоалкандар. Номенклатурасы,изомериясы. Алу жолдары, қасиеттері,көмірсутектердің табиғи көздері.

Алкандардың қасиетін зерттеу,алу1

Модуль 2. Қанықпаған көмірсутектер: алкендер,алкиндер. Номенклатура. Изомерия( цис- транс-). Алу, қасиеттері. Марковников ережесі.

1

Алкадиендер. Номенклатура. Изомерия ( цис- транс-). Алу, қасиеттері.

1

Алкиндер. Номенклатура. Изомерия ( цис-, транс-). Алу, қасиеттері.

1

Модуль 3. Арендер. Номенклатура. Изомерия ( цис- транс-) Алу, қасиеттері.

1

Алифатты және ароматты көмірсутектердің галогентуындылары. Құрылысы, қасиеттері, алу жолдары.Номенклатурасы.

1

Модуль 4.Оттекті орг. қосылыстар.

Спирттер және жай эфирлер.Алу жолдары, қасиеттері, номенклатурасы. Көп атомды спирттер, қасиеттері, алу жолдары.1

Фенолдар мен ароматты спирттер, алу жолдары, қасиеттері. Номенклатурасы.

1

Альдегидтер мен кетондар.Синтездеу. Қасиеттері.Кето-енольды таутомерия. Ароматты альдегидтер мен кетондар. Алу, қасиеттері.

1

Модуль 5.Оттекті орг.қышқылдар.

Карбон қышқылдары( моно- , ди-)Күрделі эфирлер. Алу, қасиеттері.1

Ароматты қышқылдар,алу, қасиеттері.

1

Модуль 6. Азотты орг.қосылыстар.

Алифатты және ароматты аминдер. Алу. Изомерия. Номенклатура. Хим.қасиеттері.1

Аминқышқылдар, алу, қасиеттері, номенклатурасы.

1

Модуль 7. Көмірсулар, моносахаридтер ( глюкоза,сахароза,), алу, қасиеттері. Полисахаридтер ( целлюлоза, крахмал), алу, қасиеттері.
Зертханалық сабақтар

Сапалық элементтік анализ

1

Алкандардың қасиетін зерттеу,алу

1

Алкендардың қасиетін зерттеу,алу

1

Алкиндардың қасиетін зерттеу,алу

1

Арендердің қасиетін зерттеу,алу

1

Галогентуындылардың қасиеттерін зерттеу ,алу

1

Спирттер қасиеттерін зерттеу,алу

1

Эфирлер қасиеттерін зерттеу,алу

1

Фенолдар қасиеттерін зерттеу,алу

1

Альдегидтер мен кетондар қасиеттерін зерттеу,алу

1

Карбон қышқылдарының қасиеттерін зерттеу ,алу

1

Күрделі эфирлер, алу, қасиеттерін зерттеу.

1

Оксиқышқылдар алу, қасиеттері

1

Амин қышқылдар, ақуыз, алу, қасиеттері.

1

Көмірсулар, моно-, ди-, полисахаридтердің химиялық қасиеттері

1


5 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (СӨЖ) АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ(органикалық химия)

5.1 Алкадиендер, алкендер, алу, қасиеттері

5.2 Циклоалкадиендер, алу, қасиеттері

5.3 Алифатты және ароматты галогентуындылар, алу, қасиеттері

5.4 Арендер, алу, қасиеттері

5.5 Ароматты спирттер, алу, қасиеттері

5.6 Үш атомды спиртттер, фенолдар , алу, қасиеттері

5.7 Альдегидтер, алу, қасиеттері

5.8 Оксиқышқылдар, алу, қасиеттері

5.9 Аминдер, алу, қасиеттері

5.10 Көмірсулар, алу, қасиеттері

5.11 Органикалық қосылыстарды сапалық анықтау

5.12 Органикалық қосылыстарды синтездеу

5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ (бейорганикалық химия)


  1. Атом құрылысы. Элементтер қасиеттерінің атом құрылысына байланыстылығы;

  2. Химиялық байланыстар түрлері. Молекула аралық әрекеттесу;

  3. Химиялық реакциялар жүруінің негізгі заңдылықтары;

  4. Ерітінділер концентрацияларының түрлері және оларды дайындау үшін қажет есептеулер;

  5. Электролиттер ерітінділері: күшті және әлсіз электролиттер. Диссоциация дәрежесі және константасы;

  6. Судың иондық көбейтіндісі. Сутектік және гидроксидтік көрсеткіштер;

  7. Электролиттер ерітінділеріндегі алмасу реакциялары;

  8. Тұздар гидролизі;

  9. Тотығу-тотықсыздану реакциялары;

5.10 Комплексті қосылыстар;

5.11 s- элементтер;

5.12 p- элементтер;

5.13 d- элементтер.6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ (бейорганикалық химия)

3 кестеТақырыбыДәрістер

Зертханалық

сабақтар


Көрнекті құралдар, плакаттар

Өздік меңгеріле

тін сұрақтарБақылау нысанасы

1

2

3

4

5

Модуль 1. Химияның негізгі заңдары


Металдардың эквивалентінің молярлы массасын анықтау

8.3.1, химиялық ыдыстар, реактивтер

Эквивалент заңын, Авогадро заңын, стехиометрия лық заңдарды меңгеру

Есептер шығару

Модуль 2. Д.Менделеевтің периодтық заңы және атомдар құрылысы
8.3.1


Атом құрылысын меңгеру

Ауызша сұрау

Модуль 3. Химиялық кинетика

Химиялық кинетика

8.3.1,

Химиялық ыдыстар, реактивтерХимиялық кинетика негізін меңгеру

есептер шығару

Химиялық тепе-теңдік

Химиялық тепе-теңдік

8.3.1,

Химиялық ыдыстар, реактивтерХимиялық тепе-теңдік негізін меңгеру

Ауызша сұрау, есептер шығару

Химиялық реакциялар энергетикасы.

Энтропия. Гиббс энергиясыХимиялық реакциялар

дың жылу эффектісін анықтау8.3.1,

Химиялық ыдыстар, реактивтер, калориметрЭнтропия, энтальпия, ішкі энергия, Гиббс энергиясы, реакциялар бағыты тақырыптарын меңгеру

Ауызша сұрау, есептер шығару

Модуль 4. Ерітінділер. Концентрация

Концентрация

лары белгілі ерітінділер дайындау8.3.3;

8.3.5


Ареометрлер

хим.реактив

тер


Ерітінділер концентра

циялары такырыбын меңгеруЕсептер шығару

Электролиттік диссоциация, су диссоциациясы,рН,рОН.

Диссоциация константасы, дәрежесіЭлектролиттік диссоциация, иондық реакциялар

8.3.3;

8.3.5;


8.3.6

Электролиттік диссоциация,

рН,рОН,


диссоциация константасы, дәрежесін меңгеру

Есептер шығару

Тұздар гидролизі, константасы, дәрежесі

Тұздар гидролизі

8.3.3;

8.3.6Әлсіз электролиттер,дисс-я константасы, тұздар гидролизі тақырыптарын оқу

Тұздар гидролизі

Теңдеулер, есептер шығаруМодуль 5. Тотығу-тотықсыздану реакциялары

Тотығу-тотықсыздану

реакциялары8.3.2;

Химиялық ыдыстар, реактивтерТотығу-тотықсыздану реакциялары теңдеулерін жаза білу

Ауызша сұрау, есептер шығару

Электрохимия

лық процесстер.

Гальваникалық элементтер.

Сутектік электрод, электродтық потенциалГальваникалық

элементтер8.3.1;

8.3.2Гальваникалық элементтердің кестесін құру, э.қ.к. есептеу

Ауызша сұрау, есептер шығару

Электролиз,

заңдары.


Коррозия, металдарды коррозиядан қорғау

Металдар коррозиясы

8.3.2

Металдарды коррозиядан қорғау әдістерін білу

Ауызша сұрау

Модуль 6. Химиялық байланыстар. Комплекс қосылыстар

Электролиз арқылы металл алу

8.3.4;

8.3.5


Химиялық реактив

тер


Комплексті қосылыстардың тұрақсыздық константасы.

Комплекстер тұрақтылығы. Комплекс қосылыстар изомериясы.Ауызша сұрау, есептер шығару


Модуль 7. Металдардың жалпы қасиеттері

Комплексті қосылыстары

8.3.4;

8.3.5Катионды,

анионды, бейтарап комплекстерАуызша сұрау, есептер шығару


Бейметалдардыңжалпы қасиеттері

d-металдардың қасиеттері

8.3.1; 8.3.2

d-металдар қасиеттері

Ауызша сұрау. Есептер шығару
р-элементтер қасиеттері

8.3.1; 8.3.3

р-элементтер

Ауызша сұрау, есептер шығару


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ (органикалық химия)

3-кесте


Тақырыбы

Көрнекті құралдар, ТСО, плакаттар, зертханалық ыдыстар

Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақы-лау ныса-ны

Дәріс сабақтар

Зертхана- лық сабақтар

Органикалық қосылыстардың жіктелуі, реакциалар механизмі, изомерия

Орг- лық қосылыс- тардың сапалық анализі

Плакаттар, хим.ыдыстар

Органикалық қосылыстар номенклатурасы, изомерия

Есеп

шыға-ру


Алкандар,номенклатура,

қасиеттеріАлкандар қасиет-

терін зерттеуПлакаттар, хим.ыдыстар

Алкандар,қасиет-тері,циклоалкан-дар

Тест-

терге


жау-

ап


Қанықпаған көмірсутектер

Алкендер қасиет-

те рін зерттеуПлакаттар,

хим.ыдыстарАлкендер қасиеттері,алу

Есеп шыға-ру

Ацетилен,қасиеттері,алу

Алкиндер қасиет-

терін зерттеуПлакаттар,

хим.ыдыстарАцетилен,қасиет-тері,алу

Тест-

терге жауапАроматты көмірсутектер,алу,қасиеттері,номенклатурасы

Арендер, алу,қасиет тері

Плакаттар,

хим.ыдыстарБензол,гомолог-тары, қасиеттері

Есеп шыға-ру

Арендер,құрылысы, изомериясы,қасиеттері

Көмірсутектердің галогенту ындылары

Плакаттар,

хим.ыдыстарАрендер, құрылысы, изомериясы, қасиетері

Тест-

терге жауапАлифатты және ароматты көмірсутектердің галогентуындылары, қасиеттері,алу

Спирттер, қасиет-

терін зерттеуПлакаттар,

хим.ыдыстарСпирттер және жай эфирлер

Есеп шыға-ру

Фенолдар және ароматты спирттер,алу,қасиеттері

Фенолдар, алу, қасиеттері

Плакаттар,

хим.ыдыстарФенолдар және ароматты спирттер, алу, қасиеттері

Тест-терге жауап

Альдегидтер,кетондар,алу,

қасиеттеріАльдегид тер,алу, қасиет-

терін зерттеуПлакаттар,

хим.ыдыстарФенолдар және ароматты спирттер, алу, қасиеттері

Есеп шыға-ру

Карбон қышқылдары, алу, қасиеттері. Күрделі эфирлер,алу,қасиеттері

Карбон қышқыл дарының қасиет-

терін зерттеуПлакаттар,

хим.ыдыстарКарбон қышқылдары, алу, қасиеттері. Күрделі эфирлер, алу, қасиеттері

Тест-терге жауап

Аминқышқылдары,алу,қасиет-тері, номенклатурасы

Оксиқыш- қылдар, алу,қасиет терін зерттеу

Плакаттар, хим.ыдыстар

Карбон қышқылдары, алу, қасиеттері. Күрделі эфирлер, алу, қасиеттері

Есеп шыға-ру

Көмірсулар,алу,қасиеттері

Көмірсу- лар алу, қасиеттері

Плакаттар, хим.ыдыстар

Көмірсулар, алу, қасиеттері

Тест-терге жауап


7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен (бейоганикалық химия) қамтамасыз етудің картасы
4 кесте

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (сана)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

8.1.1

50

6

100

8.1.2

15

6

100

8.1.3

10

6

100

8.1.4

4

6

70

8.1.5

8

6

100

8.1.6

4

6

70

8.1.7

100

6

100

8.1.8

100

6

100

8.2.1

4

6

70

8.2.2

4

6

70

8.2.3

3

6

50


8 Әдебиеттер
8.1. Негізгі әдебиеттер(бейорганикалық химия):

   1. Бірімжанов Б. Жалпы химия: оқулық. Алматы: Ана тілі. 1992 – 638б. -50дана

   2. Аханбаев К. Жалпы және анарганикалық химия. Оқулық. Алматы. Санат,1999 – 560б. -15дана

   3. Омаров Т. Бейорганикалық химия. Алматы. Ассоциация вузов,2008. -360б. – 10дана

   4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш.шк.,2001 – 743с. – 4 дана

   5. Шрайвер Д. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2009- 679б және 486б – 8 дана

   6. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк.1997 – 518б- 2 дана; 2000 – 527б. – 4 дана

   7. Яшкарова М.Г., Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х. Бейорганикалық химиядан зертханалық жұмыстар, Семей,2007- 80 б.-100 дана

   8. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М., Абекова Р.С. Жалпы химия курсы бойынша есептер мен жаттығулар. Семей, 2012 – 138 б – 100 дана
  1. Қосымша әдебиеттер
   1. Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы / под ред Егорова В.В. М.: Лань,2009 – 313б - 4 дана

   2. Павлов Н.Н. Неорганическая химия. М.: Высш.шк.,1986. – 332б. – 4 дана

   3. Хомченко Г.П. Неорганическая химия. М.:Высш.шк.,1986. – 464б – 1дана

   4. Бишімбаева Г.Қ. Жалпы химия. Алматы: Бастау, 2007 – 136б – 3 дана


8.3. Плакаттар

8.3.1. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі

8.3.2. Металдардың кернеу қатары.

8.3.3. Тұздар мен негіздердің суда ерігіштігі.

8.3.4. Комплекс иондардың тұрақсыздық константасы.

8.3.5.Аз еритін заттардың ерігіштік көбейтіндісі.

8.3.6. Негіздер мен қышқылдардың диссоциация константасы.

7. ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН(органикалық химия) ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Негізгі әдебиеттер


8.1.1

5

5

100

8.1.2

16

5

100

8.1.3

5

5

100

8.1.4

32

5

100

8.1.5

3

5

60

8.1.6

100

5

100

Қосымша әдебиеттер


8.2.1

9

5

100

8.2.2

3

5

60

8.2.3

3

5

60

8.2.4

7

5

100

8.2.5

7

5

100

8.2.6

20

5

100
 1. Әдебиеттер(органикалық химия)


8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Травень В.Ф. Органическая химия,т.1,2 М.:ИКЦ «Академия» 2008-760с
8.1.2 Петров А.А., Бальян Х.В., Трошенко А.Т. Органическая химия. М.: ВЫСШАЯ ШКОЛА, 1973-622с
8.1.3 Органическая химия,основной курс, / под ред. Н.А. Тюкавкина, М.:Дрова,т.1,2008, т.2-2009


   1. Грандберг И.И. Органическая химия. М.:ВЫСШАЯ ШКОЛА,

1987-480 с.
8.1.5 Смолина Т.А., Васильева Н.В., Куплетская Н.Б. Практические работы по органической химии. М.: Просвещение, 1986, 304 с.

8.1.6 Кабдулкаримова К.К., Оразжанова Л.К., Омарова Н.М. Органикалық химиядан практикум.Семей,2013,150б.


8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1 Реутов О.А. Органическая химия. М.:МГУ, 1999-623с
8.2.2 Вопросы и задчи по органической химии/под ред Н.Н. Суворова. М.: ВЫСШАЯ ШКОЛА, 1988
8.2.3 Артеменко А.Н. Практикум по органической химии.

М.: ВЫСШАЯ ШКОЛА,199-175 с.


8.2.4 Альбицкая В.М. задачи и упражнения по органической химии. М.:ВЫСШАЯ ШКОЛА,1983-207с
8.2.5 Березин Б.Д. Курс современной органической химии. М.: ВЫСШАЯ ШКОЛА, 1999 – 768 с
8.2.6 Катраков И.Б., Маркин В.И. Лабораторные работы по органической химии, Барнаул, 2000-60с
8.2.7 Ли М.П. Инновационный практикум по органической химии , упражнения, задачи, тестриование. 2003 – 1 электронный диск, Караганда, КарГУКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет