Бағдарламасы 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиет»



Pdf көрінісі
бет1/6
Дата12.02.2020
өлшемі1.43 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5   6

 

 

 



 

 

 



 

 

Модульдік  білім  беру  бағдарламасы  5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиет»  



мамандығы  бойынша  2012 жыл  23-ші  тамызда  №  1080  ҚР-сы  Үкіметінің  Қаулысымен 

бекітіліп,  МЖБС  жоғарғы  біліміне  сәйкес  құрастырылған  (2016.13.05.  берілген 

өзгерістермен),  ҚР  БҒМ-нің  м.а.  2013  жылғы  16-шы  тамыздағы  №  343  бұйрығымен 

бекітілген (2016.05.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 5В011700 – «Қазақ тілі 

мен әдебиет» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес құрастырылған. 

Модульдік  білім  беру  бағдарламасы  2017  жылдың  1-ші  қыркүйегінен  бастап 

қолданысқа  енгізіліп,  университеттің  Оқу  Кеңесімен  ұсынылды,  хаттама  № 10 

31.05.2017 ж. 

 

 

 



Әзірлеуші: 

1. Жакипбеков Б.А. ф.ғ.к., Тілдік пәндер кафедрасының доценті 

2.Тажибаева Ж.Ш. Тілдік пәндер кафедрасының аға оқытушысы 

3.Усербаева М.А. Тілдік пәндер кафедрасының аға оқытушысы 

4. Манапова Г.Н. №3 Ұлықбек атындағы орта мектебінің директоры 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

«Мирас»  университетінің  осы  модульдік  білім  беру  бағдарламасы  жеке  меншік 



болып табылады және ЖОО-ның оқыту қызметіндегі ішкі қолдануға арналған. 

 

 



 

 

МАЗМҰНЫ 



 



Модульдік білім беру бағдарламасының төлқұжаты................................. 

 

1.1 


Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері..................................... 

 

1.2 



Білім беру бағдарламасына сипаттама………………………………………….. 

 

1.3 



Мамандарды болашақта жұмысқа орналастыру................................................ 

 

1.4 



Бітірушілерге біліктілік сипаттамасы………………………………………….. 

 

1.4.1 



Кәсіби қызмет саласы…………………………………………..………………... 

 

1.4.2 



Кәсіби қызмет нысаны………………………………………………………….. 

 

1.4.3 



Кәсіби қызмет мәні…………………………………………..………………...... 

 

1.4.4 



Кәсіби қызмет түрі…………………………………………..………………....... 

 

1.4.5 



Кәсіби қызметтің функциялары…………………………………………..……... 

 

1.4.6 



Кәсіби қызметтің типтік міндеттері…………………………………………..… 

 

1.4.7 



Кәсіби қызметтің бағыттары…………………………………………..………… 

 

1.4.8 



Кәсіби қызмет мазмұны…………………………………………..……………… 

 



Оқыту нәтижесі және негізгі құзырет………………………………………... 

 

2.1 



Оқыту нәтижелерінің картасы…………………………………………..………. 

 

2.2 



Компетенция дескрипторларын білім беру бағдарламасының модульдеріне 

оқыту нәтижесімен түйіндестіру қалыптамасы………………………………... 

 



Модульдік білім беру бағдарламасы…………………………………………. 



 

3.1 


Оқу үрдісінің  кестесі…………………………………………..………………... 

 

3.2 



Модульдік білім беру көлемінің бағдарламасымен игерілген кредиттер 

санын көрсететін жиынтық кесте…………………………………………..…… 

 

3.3 


Білім беру бағдарламасының  картасы……………………………………… 

 



Оқуға қабылдау ережелері…………………………………………..………… 

 



Білім алушылар жетістіктерін бақылау түрі................................................ 

 

 



 

 

 

 

1  Модулдік білім беру бағдарламасының төлқұжаты 



 

1.1 

Білім бағдарламасының мақсаты мен міндеттері  

 

Басты  мақсаты:  білім  саласының  жоғарғы  білікті  мамандарын  дайындайтын, 



сондай-ақ  білім  беру  процесіне  инновациялық  технологияны  енгізе  отырып,  бәсекеге 

қабілетті мамандарды дайындауға бағытталған білімді іске асыру. 

Білім берудің ұстанымдары студенттердің академиялық икемділігіне қол жеткізуге 

және олардың еңбек нарығында еркін бейімделуге бағытталған білім беру мен ғылымның 

негізгі ұстанымдарымен сай құрылады. 

Курстық,  бағдарламаның  халықаралық  стандарттарымен  өзара  үйлесімділік  пен 

айқындылық – бағаның негізгі көрсеткіші. 

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығы  бойынша  білім  бакалаврын 

даярлауда білім беру бағдарламаларының негізгі мақсаты: 

 



базалық  ұғымның  барлық  факультеттер  үшін  үйлесімділігі,  сондай-ақ,  бағалау 

өлшемдерінің, формасының және бақылау құралдарының талдануы; 

 

стратегияның икемділігі  әртүрлі факультеттердің, нақты курстардың мазмұнын, 



бітірушілерді  оқытатын  кафедралардың  сұраныстарына  сай  арнайы  мақсаттарын  және 

міндеттерін де қосады; 

 

заманауи  білім  беруді,  модернизациялаудың  талаптарына  сай  келетін  әдіс-



тәсілдерді; 

 



әдістемелік  амалдардың  кешені  ретінде  қабылданатын  заманауи  білім 

технологияларын, пәнді оқыту барысында пайдалану. 

Пәнаралық  үйлесімділік. Пәнаралық  байланыстар, студенттердің санасында пәнді 

толық  түсінуді  қамтамсыз  етуді,  дүниетанымын  кеңейту  үшін  әртүрлі  пәндердің 

тақырыптарының  көшірмесіз  үйлесімді  болуын  көздейді.  Соның  нәтижесінде  бұл 

мамандықтың ғылыми пәндер және пәндер ретінде зерттеуіне байланыс кәсіби саласында 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың оңтайлы жағдай жасайды. 

 Кәсіби бағдарда оқыту (мамандықты есепке ала отырып) принципі болашақ маманды 

және  оқу  жоспарының  пәндері  бойынша  аудиторияда  студенттердің  кәсіби  мүдделерін 

қарауды талап етеді. 

Қазақ  тілі  және  әдебиет  мұғалімдерін  дайындау  барысында  мамандықтың 

ерекшелігін  ескере  отырып,  сондай-ақ  негізгі  құзыреттер  мен  біліктіліктерді  меңгеруді 

есепке алу керек. 

Қазіргі заманғы білім беруді жаңғырту білім беру мазмұнын жаңарту ең маңызды 

ұғымдардың бірі ретінде құзыретті тәсілді талап етеді. 

Осы  ереже  негізінде  осы  бағдарламаның  мақсаттарын  енгізу  мақсаттарының  бірі 

болып іске асыру болып табылады:  

1.  кәсіби  деңгейін  көтеру  мақсатында  теориялық  және  практикалық  білімінің 

аумағын кеңейту; 

2. болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

3.  болашақ  педагогтардың  кәсіби  қызметін,  коммуникативтік  әлеуетін  базалық 

деңгейде қалыптастыру; 

4.  барлық  кезеңдерінде  эксперимент  шеңберінде  студенттердің  өзбетінше  барлау 

және зерттеу қызметі үшін жағдай жасау; 

5.  ақпаратты,  кәсіби  қызметте  отандық  және  шетелдік  тәжірибені  қолдану, 

ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс жүйелеу және жалпылау мүмкіндігі; 

6. еңбек және оқу қызметін жеке бақылай білу. 

Кәсіби  қызметтің  түрлеріне  байланысты  бакалавр  модульдік  білім  беру 

бағдарламасына сәйкес мынадай міндеттерді атқаруы тиіс:  

 Ғылыми-зерттеу және дамытушылық саласындағы:  



 

 

-  оқу-тәрбие  процесін  бақылау,  бақылап  отырған  фактілер  мен  құбылыстарды 



талдау және олардың себеп-салдар байланыстарын анықтап олардың дамуын болжауы

-  сынып  ұжымының  ерекшеліктерін,  оқушылардың  мүдделерін,  олардың  оқып 

отырған пәнге қатынасын талдауы; 

- оқу материалын, оқыту құралдарын талдау, күтілетін нәтижелерді болжауы; 

- өзінің кәсіби әрекетін, оқушылардың оқу әрекетін талдау; 

- баспа және ақпараттық көздерден ғылыми ақпаратты іріктеп алуы; 

- күрделі емес әдістемелік экспериментті жоспарлау және өткізуі; 

-  зерттеудің  дидактикалық  тиімді  нәтижелерін  өзінің  кәсіби-педагогикалық 

әрекетіне енгізуі; 

- эксперименттік-зерттеу жұмысының позитивті нәтижелерін баяндама, хабарлама, 

ғылыми мақала, әдістемелік құрал түрінде әдеби рәсімдеу және насихаттауы; 

Ұйымдастырушылық және басқару қызметі саласында:  

-  оқыту  әрекетін  жоспарлау  барысында  қазақ  тілі  мен  әдебиетін  меңгерудің 

объективтік заңдылықтарын ескеруі; 

-  сабақтың  нақты  мақсаты  мен  міндеттерін  анықтау,  оқушылардың  ортақ 

әрекетінің бағдарламасын белгілеу; 

- нақты сабақтың мақсаты мен түріне сәйкес оқу материалын жоспарлауы; 

-  өзінің  кәсіби  әрекетін  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәні  мазмұны  мен  оқу  процесін 

ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлауы; 

- өз әрекетін және оқушылар әрекетін сабақтың белгіліген жоспарын жүзеге асыру 

мақсатында ұйымдастыруы; 

- өткізілген және қатысқан сабақ нәтижелерін талдауы;  

Мәдени және білім беру қызметі саласында: 

-  сыныптан  тыс  тәрбие  жұмысын  жүйелік,  кешендік  және  сабақтастық  принципін 

ескере отырып жоспарлауы; 

-  өз  пәні  бойынша  сыныптан  тыс  жұмыстың  оңтайлы  формалары  мен  әдістерін 

таңдау және қолдануы; 

-  «Мәңгілік  ел»  идеясын  оқушыларға  әлеуметтік  және  қоғамдық  негізде 

қалыптастыру; 

Тілдік білім беру тұжырымдамасын білуі; 



Сараптамалық-талдамалық қызметі саласында: 

- ғылыми әдістемелік әдебиеттерді меңгерту; 

-  алдыңғы  қатарлы  отандық  педагогикалық  тәжірибені  халықаралық  деңгейдегі 

қазақ тілін оқытудың әдісін меңгерту; 

-  зерттеп  отырған  саланың  мәліметтерін  ақпараттық  тақырыптар  қалыптастыру 

үшін жинау, жүзеге асыру. 

 

1.2  Білім беру бағдарламасына сипаттама 

 

Білім  беру  бағдарламасы  ұлттық  білім  беру  бағдарламалары,  оқу  орындарының 

студенттері  мен  ПОҚ  академиялық  ұтқырлық  үшін  жағдай  жасау,  сондай-ақ  білім  беру 

сапасын арттыру, халықаралық тану қамтамасыз етеді. 

Кәсіби  бакалавр  мамандығы  5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиет»  білім  беру 

бағдарламасы  оқу-әдістемелік  құжаттар  мен  материалдар  жиынтығы  болып  табылады, 

дайындау  бағыты  бойынша  білім  беру  бағдарламасы  жоғары  оқу  орнының  шарттарын 

әзірлеу және іске асыру үшін қойылатын талаптарды анықтайды. 

Білім  беру  бағдарламасы  еңбек  нарығының  қажеттіліктері  мен  жұмыс 

берушілердің талаптарына сай оқыту құзыреті моделіне, негізделген. 

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  білім  беру  бағдарламасы 

бойынша кадрлерді дайындау келесі траекториялар бойынша жүзеге асады: 

А. Қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі; 


 

 

Б. Лингвист, қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі; 



В. Қазақ тілі және әдебиет пәнінің әдіскер мұғалімі. 

Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  бекіткен  жоғары  білімнің  мемлекеттік  білім 

стандартына  сәйкес  жалпы  орта  білім  базасында  күндізгі  бөлім  студенттеріне  арналған 

MOП мерзімін дамыту, 03.11.2010 №1080 жылы және оқу жоспарының үлгісі мамандығы 

жылғы үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы ҚР ЖББ  бұйрығымен бекітілген. 

1.3 Мамандарды болашақта жұмысқа орналастыру 

 

Түлектердің  келесі  ұйымдар  мен  мекемелерде  жақсы  жұмыс  табу  мүмкіндіктері 



бар: 

- білім беру орта жалпы және мамандандырылған  мектептер, колледждер, жоғары 

мектептер, колледждер, департаменттер; 

- ғылыми-зерттеу ұйымдары (институттары), әлеуметтік және гуманитарлық; 

- мемлекеттік және жеке мекемелер (оқыту мекемелері); 

-  қазақ  тілі  маманы  білім  саласында  және  аудармашы  (әдістемелік  кабинет 

меңгерушісі, тіл маманы) т.б. 

 

1.4  Бітірушілерге біліктілік сипаттамасы: 



 

1.4.1 Кәсіби қызмет саласы 

5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің 

кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.                                                                                                        

 

1.4.2 Кәсіби қызмет нысаны 

Кәсіби қызмет нысандары: 

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығы  бойынша  білім  бакалаврының  

кәсіби қызметінің нысандары: 

мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары; 



бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер; 

мәдениет пен мәдениетаралық қатынас саласы; 



мамандандырылған мектептер; 

техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімімен  кейінгі  білім  беру  ұйымдары  болып 



табылады. 

 

1.4.3 Кәсіби қызмет мәні 

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  негізгі  және 

мамандандырылған оқытуға сәйкес кәсіби қызмет пәндері болып мыналар табылады: оқу 

үрдісін жоспарлау, білім беру қызметін ұйымдастыру, кеңес беру, әдістемелік, тәрбиелік 

жұмыстар,  инновациялық  қызмет  саласындағы  білім  беру,  ұйымдастыру  формалары, 

оқыту мен тәрбиелеу. 



 

1.4.4 Кәсіби қызмет түрі                                                                                                                                           

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиет»  мамандығы  бойынша  білім  бакалаврының 

кәсіби қызмет түрлері: 

-  білім  беру  (педагогикалық)  –  жалпы  білім  беретін  орта  мектептерде,  лицей, 

гимназияларда, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында; 

- ғылыми- зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкерлер); 

- әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында); 

-  ұйымдастыру-басқару  (орта  мектептерде,  гимназиялар  мен  лицей,  колледждерде 

мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде); 

- әдеби кеңесші болып табылады. 



 

 

 



1.4.5 Кәсіби қызметтің функциялары 

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығы  бойынша  білім  бакалаврының 

кәсіби қызмет функциялары:  

-  «Мәңгілі  ел»  жалпыұлттық  ойды  дамыту  және  өскелең  ұрпақты  тәрбиелеу 

тұрғысында  жүзеге асыру; 

- педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту; 

-  мамандығына  қатысты  ғылыми,  әдеби,  мәдени  шаралар  ұйымдастыру  болып 

табылады; 

- оқу-әдістемелік әдебиеттерді, әдістемелерді зерттеу, талдау, және шығару; 

- оқу процесі барысында заманауи және ақпараттық техникалық технологиялармен 

білім беру үдерісін дайындау үшін жүзеге асыру; 

-  өзін-өзі  талдау,  өзін-өзі  жетілдіру  үшін  кәсіптік  және  жеке  өсуі  дағдыларын 

меңгерту. 

 

1.4.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығы  бойынша  білім  бакалаврының 

кәсіби қызметінің түріне сәйкес мынандай міндеттерді шешуі: 

білімдік қызмет саласында: 

-  мектептерде,  лицейлерде,  гимназияларда,  колледждерде  сабақ  беру,  нақты 

жағдайлардағы әдістемелік білімң мен қолданбалы біліктілігінің болуы. 

 

Эксперименттік-зерттеулер саласында: 

- ғылыми және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу; 

- қазақ тілі мен әдебиет саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және 

қорыту; 

оқу  үдерісіне  олардың  нәтижелерін  енгізу  арқылы  оқу-әдістемелік 



эксперименттер жүргізу; 

-  ұйымдастырушылық  және  басқарушылық  іс-шаралар  саласындағы  түрлі 

деңгейде қазақ тілінде білім беру мазмұнын жоспарлау; 

- білім беру процесін ұйымдастыру және жүргізу әдістерін анықтау. 



Әлеуметтік және білім беру қызметі саласындағы: 

- көпұлтты сәйкестілік қалыптастыру. 



Білім беру қызметі саласындағы: 

-  білім  беру  заңына  сәйкес  тәрбие  жұмысын  жүзеге  асыру,  педагогикалық  білім 

беру процесінің заңдары, принциптері, механизмдер; 

- сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау; 

- нақты білім міндеттері жайы

- білім беру және  сабақтан тыс іс-шараларға студенттердің әр түрлі оқыту түрлері 

мен әдістерін таңдау және пайдалану; 

-  ата-аналарымен  бірге  сыныпта  жұмыс  істейтін  студенттер,  оқытушылар 

құрамымен тығыз  қарым-қатынаста болу; 

- зерттеулер қорытындысы  арқылы оқыту және білім беру  тәсілдерін  зерттеу. 



Білім беру және техникалық қызмет саласындағы: 

- қазақ тілі мен әдебиетті  оқытуда және мультимедияны қоса алғанда, жаңа білім 

беру технологияларын  оқу процесінде пайдалану. 

 

1.4.7 Кәсіби қызметтің бағыттары 

жан-жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу және қалыптастыру; 



қазақ тілімен әдебиет  саласындағы білімін жетілдіру; 

қосымша  басқарушылық  дағдыларды  Public  speaking,  Time  management 



қалыртастыру; 

оқу үрдісін заманауи ғылыми үлгіде ұйымдастыру; 



 

 



ғылыми зерттеулер мен өндірістік шаралар атқару. 

 

1.4.8 Кәсіби қызмет мазмұны 

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығы  бойынша  білім  бакалаврының 

кәсіби қызмет мазмұны: 

«Қазақ  тілі  мен  әдебиет  пән  мұғалімі»:  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  саласында 

толыққанды  және  сапалы  кәсіптік  білім  алуы,  педагогикалық  процесті  сапалы 

ұйымдастыру;танымдық  қызмет  әдістерін  белсенді  меңгере  білу  қажет.  Білім  берудің 

маңыздылығы;түрлі педагогикалық технологияларды қолдана білу және  кәсіби бағдарына 

өз  бетімен  білім  алуына  жағдай  жасау.  Алған  білімін,  білігі,  және  дағдысын  кәсіби 

қызметте қолдана білу қабілетілігі көрсету. Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім беруде 

қабілетті болу, зерттеу мәдениетін жетілдіруге білу қажет. Кәсіби қызметте қажетті іргелі 

білім, білік және дағдыны қалыптастыру; білім алушы жас ұрпаққа ғылыми негізде білім 

беріп,  адам  өмірі  мен  қызметінің  мазмұны  мен  теориялық  мәні  туралы  терең  білім 

беруі;қазақ  халқының өткен  тарихы  мен  оның  жалпы  адамзаттық  тарихтан  алатын  орны 

жөнінде  кең  көлемді  шынайы  мағлұмат  беру,  бұрын  орнығып  қалған  кереғар 

көзқарастардан  тазартылған,  жаңа  мазмұндағы  тәуелсіз  ғылыми  түсініктер  беру; 

мемлекеттік  тіл  дәрежесіндегі  қазақ  тілін  Қазақстанның  әрбір  азаматының  жетік 

меңгеруін  қамтамасыз  ету.  Оқытудың  жаңа  технологиясын  жетік  меңгерту  және  оны 

жұмыс барысында оңтайлы пайдалана білуге үйрету;  жалпы тіл  біліміндегі  осы заманғы 

ғылыми концепциялар мен жетістіктерін мегере білу. 



«Лингвист,  қазақ  тілі  және  әдебиеті  пән  мұғалімі»:  қазақ  тілі  мен  әдебиеті 

салаларындағы  интеграция  теориясы  саласы  бойынша  білімдерді  меңере  білу 

дағдыларының қалыптасу ерекшеліктері; шығармашылық қызметтің теориялық негіздерін 

қалыптастыра  білу;  қазақ  тілі,  әдебиет  салалары  мен  түрлері  бойынша  жаңа 

педагогикалық  идеяларды  генерациялауға  қабілетті  болу;  дидактикалық  материалдарды 

дайындай білу шеберлігі; ғылыми ақпаратты жасай білу, жұмыстың нәтижесін өңдей білу, 

жеке  тұлғалық  мәселелерді  шешу,  өзін-өзі  бақылай  білу  дағдысылары  орындай  білу. 

Тілдік  ерекшеліктердің  маңызы,  әдеби  мұралардың  маңыздылығын  түсіндіру;тілдік 

ерекшеліктерді  талдау  жұмыстары  негізінде  кәсіби  білімді  толықтыру;түрлі  тілдік 

аспектілердің 

серпінді 

дамуындағы 

ғылыми-практикалық 

құндылықтардың 

маңыздылығын  меңгеру;өркениеттің  дамуындағы  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  саласының 

негізгі  нормалары,  жаңа  тілдік  фактілердің  пайда  болу  ерекшеліктері,  қоғамдық  пікірді 

қалыптастыру жолдарын игеру. 

«Қазақ  тілі  және  әдебиеті  пәнінің  әдіскер  мұғалімі»:  қазақ  тілі  мен  әдебиеті 

саласында толыққанды және сапалы кәсіптік білім алуы, педагогикалық процесті сапалы 

ұйымдастыру;шығармашылық  ойлау  тәсілдері  мен  әдістерін  дамыту  мен  қолдану, 

педагогикалық  қызметінде  инновацияны  қолдану  және  оны  оңтайлы  қабылдау  мен 

әдістемелік  білімдерді  білікті  түрде  жүзеге  асыру;  педагогикалық  мақсат  қою 

саласындағы  білімдерді,  біртұтас  педагогикалық  процесті  жобалау  және  жүзеге  асыру 

біліктері мен дағдыларын меңгеру. Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша инновациялық әдіс-

тәсілдер  мен  біліктіліктерді  тиімді  пайдалана  білу  мен  өз  бойына  сіңіру;  қазақ  тілі  мен 

әдебиетін оқытудың әдістемелік мәселелерін терең меңгерту дағдысы;әлемдік әдебиеттің 

даму жолдары мен бүгінгі жайы туралы мәлімет беру дағдысы;көпшілік алдында шешен 

де  мәнерлі  сөйлеу  қабілетін  қалыптастыру  дағдысы;  өркениеттің  дамуындағы  қазақ  тілі 

мен  әдебиеті  саласының  негізгі  нормалары,  жаңа  тілдік  фактілердің  пайда  болу 

ерекшеліктері,  қоғамдық  пікірді  қалыптастыру  жолдары;  әдеби  құндылықтарға  қатысты 

әдеби  мұраларды  зерттеу  бойынша  әдіс-тәсілдерді  қалыптастыру  жолдары;  тілдік  және 

әдеби  процестерді  анықтайтын  негізгі  факторларды  анықтай  білу  дағдысын 

қалыптастыру;  оқу  материалдарын,  оқу  құралдарын  талдай  білу  жолдарын  меңгерту; 

жалпы мәдени құндылықтарды, салт-дәстүр мен этиканы жеткізе білу, тұжырымдау мен 

жеке  шешім  қабылдау.  Әдебиет  пен  қазақ  тілі  салалары  бойынша  жаңашылдыққа 



 

 

қабілетті  болу,  педагогикалық  шеберлікті  жетілдіруге  ұмтылу,  пәндерге  деген 



ынталылығы  мен  еңбекқорлығын  көрсете  білу;әдеби  және  тілдік  ерекшеліктерді  ескере 

отырып  пәндік  психологиялық-педагогикалық  және  әдістемелік  білімдер  жүйесін  нақты 

әлеуметтік-педагогикалық  жағдайды  ескере  отырып,  кәсіби  қызметте  теориялық, 

практикалық білімдерді қолдана алу дағдыларын қалыптастыру. 

 

 

 

2  Оқыту нәтижесі және негізгі құзырет 

 

Бітірушінің  негізгі  құзіреттілігі,  жалпы  білімділік  талаптары  негізінде  әлеуметтік-



этникалық  ұйымдастырушылық,  басқарушылық  және  кәсіби  құзіреттіліктері  арқылы 

қалыптасады.  

Зерттеу  қорытындысы  бойынша    5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиет»  

мамандығының    білім  бакалаврының    дескрипторларын    ескере  отырып  білу  алу  және 

түсіну керек (Дескриптор А): 

 



Жаратылыстану  пәндерінің  базалық  негізін  түсіну  мен  білу  барысында  тұлғаның 

жоғары білімділігі мен көзқарасын, ойлау мәдениетін қалыптастыру; 

 

Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  саласында  толыққанды  және  сапалы  кәсіптік  білім  алуы, 



педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру; 

 



Танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру, білім берудің маңыздылығы

 



Түрлі  педагогикалық  технологияларды  қолдана  білу,  кәсіби  бағдарына  және  өз 

бетімен білім алуына жағдай жасау

 

Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім берудің қазіргі талаптары және объективті 



заңдылықтары ескерілген жеке кәсіби қызметтерін жоспарлау; 

 



Білім  алушылардың  оқыту  процесі  кезінде  алған  білімін,  білігі,  және  дағдысын 

кәсіби қызметте қолдана білу қабілеті; 

 

Педагогикалық  мақсат  қою  саласындағы  білімдерді,  біртұтас  педагогикалық 



процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі

 



Ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу; 

 



Этикалық құндылықтар жолын ұстану; 

 



Ізгілікке, адамгершілікке, сауаттылыққа бейім болу; 

 



Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  саласындағы  білімдерді  меңгерту,  ақпараттарды  басқару 

дағдылары мен біліктерінің болуы; 

 

Талдау және синтез негізінде кешенді маниторингті жүзеге асыру; 



 

Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  бойынша  білім  беруде  қабілетті  болу,  зерттеу  мәдениетін 



жетілдіруге ұмтылу; 

 



Кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру; 

 



Білім  алушы  жас  ұрпаққа  ғылыми  негізде  білім  беріп,  адам  өмірі  мен  қызметінің 

мазмұны мен теориялық мәні туралы терең білім беруі

 

Қазақ халқының өткен тарихы мен оның жалпы адамзаттық тарихтан алатын орны 



жөнінде  кең  көлемді  шынайы  мағлұмат  беру,  бұрын  орнығып  қалған  кереғар 

көзқарастардан тазартылған, жаңа мазмұндағы тәуелсіз ғылыми түсініктер беру; 

 

Мемлекеттік  тіл  дәрежесіндегі  қазақ  тілін  Қазақстанның  әрбір  азаматының  жетік 



меңгеруін қамтамасыз ету; 

 



Еліміздің әдеби, тілдік, мәдени ахуалы туралы жан-жақты мағлұмат беру; 

 



Қазақ тілі мен әдебиетінің негізгі құндылықтарынан сипаттама жасап, насихаттау; 

 



Оқытудың  жаңа  технологиясын  жетік  меңгерту  және  оны  жұмыс  барысында 

оңтайлы пайдалана білуге үйрету; 

 

Педагогикалық практиканың мазмұны және маңызы; 



 

 



 

Жалпы тіл біліміндегі осы заманғы ғылыми концепциялар мен жетістіктер туралы 

мәліметтер беру; 

 



Ұлттық  әдебиеттің  жалпы  даму  жолы,  белсенді  кезеңдері,  көркемдік-эстетикалық 

мәселелері жөнінде түсінік қалыптастыру; 

 

Қазақ  тілінің  фонетикалық,  лексикалық,  морфологиялық,  сөзжасамдық  және 



синтаксистік құрылымы мен теориялық мазмұнын терең меңгерту; 

 



Мемлекеттік  тілді  оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері  мен  техникалық  жетістіктерін  іс 

жүзінде пайдалана білу; 

 

Ағымдағы әдеби процестің жай-күйінен жаңа мәліметтер беру және қалыптастыру; 



 

Әдебиеттануға кіріспе, әдеби шығарма, сөз өнері, көркемдік категориялар жөнінде 



терең теориялық білім беру; 

 



Қазақ тілінің даму тарихынан мағұлмат беру дағдысы. 

Білім мен түсінік беру (Дескриптор В): 

 

Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  саласында  толыққанды  және  сапалы  кәсіптік  білім  алуы, 



педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру; 

 



Танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру, білім берудің маңыздылығы; 

 



Түрлі  педагогикалық  технологияларды  қолдана  білу,  кәсіби  бағдарына  және  өз 

бетімен білім алуына жағдай жасау; 

 

Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім берудің қазіргі талаптары және объективті 



заңдылықтары ескерілген жеке кәсіби қызметтерін жоспарлау; 

 



Білім  алушылардың  оқыту  процесі  кезінде  алған  білімін,  білігі,  және  дағдысын 

кәсіби қызметте қолдана білу қабілеті; 

 

Педагогикалық  мақсат  қою  саласындағы  білімдерді,  біртұтас  педагогикалық 



процестіжобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі; 

 



Пәннің теориялық негізін, оның құрылымы мен сипаттамасын, мазмұнын аша білу 

дағдысы; 

 

Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  бойынша  инновациялық  әдіс-тәсілдер  мен  біліктіліктерді 



тиімді пайдалана білу мен өз бойына сіңіру; 

 



Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  салалары  бойынша  педагогикалық  мақсат  қою  кезінде 

пәндердің құрылымдық, формалық негіздерін іске асыра білу дағдысы; 

 

Қазақ  тілі  мен  әдебиетін  оқытудың  әдістемелік  мәселелерін  терең  меңгерту 



дағдысы; 

 



Әлемдік әдебиеттің даму жолдары мен бүгінгі жайы туралы мәлімет беру дағдысы; 

 



Көпшілік алдында шешен де мәнерлі сөйлеу қабілетін қалыптастыру дағдысы; 

 



Өркениеттің  дамуындағы  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  саласының  негізгі  нормалары, 

жаңа тілдік фактілердің пайда болу ерекшеліктері, қоғамдық пікірді қалыптастыру 

жолдары; 

 



Әдеби құндылықтарға қатысты әдеби мұраларды зерттеу бойынша әдіс-тәсілдерді 

қалыптастыру жолдары; 

 

Тілдік ерекшеліктердің маңызы, әдеби мұралардың маңыздылығын түсіндіру; 



 

Тілдік ерекшеліктерді талдау жұмыстары негізінде кәсіби білімді толықтыру; 



Пікір білдіру  (Дескриптор С): 

 



Білім беру нарығы тарапына сәйкес өзінің кәсіптік қызметінің түрі мен сипатының 

өзгеруіне кәсіби тұрғыдан дайын болу; 

 

Түрлі 



тілдік 

аспектілердің 

серпінді 

дамуындағы 

ғылыми-практикалық 

құндылықтардың маңыздылығын меңгеру; 

 

Кәсіби қызметке байланысты түрлі кезеңдерде икемді және ұтқыр болу; 



 

Барлық тілдік ерекшеліктерді талдай білу жолдары; 



 

Қазақ тілі мен әдебиет саласы бойынша әдіс-тәсілдерді меңгерту; 



 

 



 

Тілдік  және  әдеби  процестерді  анықтайтын  негізгі  факторларды  анықтай  білу 

дағдысын қалыптастыру; 

 



Оқу материалдарын, оқу құралдарын талдай білу жолдарын меңгерту; 

 



Педагогикалық  және  әдістемелік  сипаттағы  мәселелерді  шешу  мен  дәлелдерді  

тұжырымдау.  

Байланыс саласындағы дағдылары (Дескриптор D): 

 



Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  саласында  толыққанды  және  сапалы  кәсіптік  білім  алуы, 

педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру; 

 

Танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру, білім берудің маңыздылығы; 



 

Түрлі  педагогикалық  технологияларды  қолдана  білу,  кәсіби  бағдарына  және  өз 



бетімен білім алуына жағдай жасау; 

 



Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім берудің қазіргі талаптары және объективті 

заңдылықтары ескерілген жеке кәсіби қызметтерін жоспарлау; 

 

Білім  алушылардың  оқыту  процесі  кезінде  алған  білімін,  білігі,  және  дағдысын 



кәсіби қызметте қолдана білу қабілеті; 

 



Педагогикалық  мақсат  қою  саласындағы  білімдерді,  біртұтас  педагогикалық 

процестіжобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі; 

 

Көпшілік ортада сөз сөйлеу барысында тіл мәдениеті ережелерін сақтау; 



 

Шығармашылық ойлау тәсілдері мен әдістерін дамыту мен қолдану, педагогикалық 



қызметінде  инновацияны  қолдану  және  оны  оңтайлы  қабылдау  мен  әдістемелік 

білімдерді білікті түрде жүзеге асыру; 

 

Бақылау-бағалау материалдарын әзірлей білу; 



 

Теориялық  білімді  түсіндіре  білу  біліктілігі,  өзін-өзі  бағалау  мен  бақылай  білу 



дағдысы; 

 



Әдеби құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу; 

 



Әдебиет  саласы  бойынша  зерттеу  мәдениеттілігін  арттыру  жолдарын  ұғындыра 

білу дағдысы; 

 

Педагогикалық  технологияларды  пайдалану  мен  осы  салада  іздену,  бағалау, 



саралау және қолдану біліктіліктері мен дағдыларын меңгеру; 

 



Әдебиет  пен  қазақ  тілі  салалары  бойынша  жаңашылдыққа  қабілетті  болу, 

педагогикалық  шеберлікті  жетілдіруге  ұмтылу,  пәндерге  деген  ынталылығы  мен 

еңбекқорлығын көрсете білу; 

 



Әдеби  және  тілдік  ерекшеліктерді  ескере  отырып  пәндік  психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік білімдер жүйесін нақты әлеуметтік-педагогикалық 

жағдайды  ескере  отырып,  кәсіби  қызметте  теориялық,  практикалық  білімдерді 

қолдана алу дағдылары; 

 

Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  салаларындағы  интеграция  теориясы  саласы  бойынша 



білімдерді меңере білу дағдыларының қалыптасу ерекшеліктері; 

 



Шығармашылық қызметтің теориялық негіздерін қалыптастыра білу дағдысы; 

 



Сыни тұрғыдан ойлай білу дағдысы; 

 



Қазақ тілі, әдебиет салалары мен түрлері бойынша жаңа педагогикалық идеяларды 

генерациялауға қабілетті болу; 

 

Дидактикалық материалдарды дайындай білу шеберлігі; 



 

Ғылыми  ақпаратты  жасай  білу,  жұмыстың  нәтижесін  өңдей  білу,  жеке  тұлғалық 



мәселелерді шешу, өзін-өзі бақылай білу дағдысы. 

Білім беру саласындағы дағдылар (Дескриптор Е): 

 

Тұтас педагогикалық процесс әзірлеу және жүзеге асыра  білу; 



 

Қалай ұлттық және этикалық құндылықтар жүйесін және оқу процесінде гуманизм 



және оптимизм принциптерін көрсету; 

 



Жаңа жағдайларға бейімделу қабілетінің болуы;  

 

 



 

Іздеу мүмкіндігі, рәсімдеу, құрылымдау және психологиялық және педагогикалық 

білім ұйымдастыру; 

 



Жүйелер ойлау мен педагогикалық шындық тұтас қабылдауын білу; 

 



Өздігінен білім алуға және өзін-өзі тану мүмкіндігінің болуы. 

 

 



5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиет»  мамандығы  бойынша  білім  бакалавры  



Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет