Бағдарламасы 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиет»Pdf көрінісі
бет4/6
Дата12.02.2020
өлшемі1.43 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Ұсынғалы А траекториясы

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ4, КҚ9, 

КҚ 11, КҚ 12, 

Қазақ халық ауыз әдебиеті

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, 

КҚ1, КҚ3, КҚ6, КҚ8, КҚ9, 

Хандық дәуірдің қазақ әдебиеті

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, 

КҚ5, КҚ8, КҚ 10, 

Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ3, 

КҚ6, КҚ9, КҚ 11, КҚ 12, 

Тіл біліміне кіріспе

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ6, КҚ9, КҚ 12, 

Қазіргі қазақ тілінің 

морфологиясы

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ4, 

КҚ8, КҚ9, КҚ 10, КҚ 12, 

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ3, 

КҚ5, КҚ7, КҚ 11, КҚ 13, 

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамдық 

практикумы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ7, КҚ 10, КҚ 13, 

Қазіргі қазақ тілінің 

лексикологиясы

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ5, КҚ7, 

КҚ8, КҚ 10, КҚ 12, 

Әдебиеттануға кіріспе

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ2, КҚ5, КҚ6, 

КҚ 10, КҚ 12, 

Шетел әдебиетінің тарихы

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ3, КҚ5, 

КҚ8, КҚ 10, КҚ 13, 

Қазақ әдеби тілінің тарихы

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, 

КҚ7, КҚ9, КҚ 11, 

Қазіргі қазақ тілінің практикалық 

грамматикасы

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, 

КҚ8, КҚ 11, 

Тілдік қатынастар негіздері

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, КҚ5, КҚ9, КҚ 

12, 

Практикалық қазақ тіліA. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


А.Халық ауыз әдебиетінен міндетті лексика- грамматикалық материал көлемін білу. 

В. Ертегі, мақал, мәтелдерді және т.б. білу. Қазіргі халық тұрмысында мақал мен мәтелдерді қолдана білу. Айтыстың шығу төркіні мен түрлерін 

білу.

С.Халық ауыз әдебиетінің негізгі жанрлары мен ұғымдарын талдау қабілеттілігі.D. Халық ауыз әдебиеті тақырыптарына шығармалар жазу , шығарманың композициясын, стилін айыра білу, оқығанды, естігенді, көргенді  жазу. 

Қазақ хандық дәуір әдебиетінің  көркемдік ерекшеліктері мен идеялық мазмұнын анықтай білу.

Е.Ұлттық этикалық құндылықты жүйелі қолдану, халық ауыз әдебиетінде жүйелі ойлаудың толық қанды қабылдауы. 

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;

C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;

C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар

А.Лингвистикалық теорияның қазіргі  ғылыми - теориялық көзқарасын , тілдік қатынас негіздерін және қазақ тілінің нормасын, оның түсінік 

аппаратын білу.

В. Іс-тәжірибеде тілдік қатынас негіздерінің  негізгі факторлары мен қазақ тілінің лексикалық единицаларын, тілдің категориялық ерекшеліктерін 

талдау, баяндау.

С. Сөздердің лексикалық мағыналарын талдауда, тақырыптық сөздіктер мен глоссарийлерді құрастыра білу.

D. Қазақ тілінің грамматикалық негіздерін қатынаста қолдана білу.

Е.і. Қазақ әдеби тілінің тарихи заңдылықтарының дамуы мен грамматикасын таба білу.

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


Х

ан

дық д

әуі


р ә

де

биет

і ж


ән

е 

қаза

қ ха


лы

қ а


уы

з ә


де

би

еті

Қа

зірг

і қ


аз

ақ

 тілі

Ә

деби

ет

тану ж

ән

е шет

ел 


әд

еб

иеті

ні

ң тари

хы

А. Қазақ тіл білімінің фонетикалық, морфологиялық, лексикалық,сөзжасамдық және синтаксистік нормасын білу.В. Іс-тәжірибеде негізгі тіл білімінің салаларын, қазақ тілін, сөз ұғымдары мен оның тіл жүйесіндегі орнын, сөздің морфологиялық, фонетикалық, 

лексикалық, сөзжасамдық жасалуын қолдану.

С.Тілдің лексикалық аспектісі мен морфологиясын бағалай отырып, қорытындылай білу қабілеттілігі. Тілдің синтаксистік құрылымын талдай білу 

қабілеттілігі. Қазақ тіліндегі сөздерді мәнерлі сөйлеу мен бағалау.

D. Қазіргі замандағы тіл білімінің негізгі мәселелерін тұжырымдау, мәдениет пен тілді байланыстыру қабілеттілігі, оның мәдени - аралық рөлін 

арттыру.


Е. Мәдени- аралық ерекшеліктерді ажырата білу, логикалық тұрғыда қабылданған білімнің нәтижелерін жүйелі түрде беру; өз бетінше білімді 

жетілдіру.

А.Шетел әдебиеті тарихын талдау және білу. Шетел әдебиетін әртүрлі бағытта білу. Әдебиеттануға кіріспені түсіну және негізгі әдебиеттану 

ғылымының категорияларын білу.

В. Іс - тәжірибеде шетел әдебиетінің тарихын білу.

С. Әдебиеттану мәселелерін талдаудың қабілеттілігі. Негізгі адами форманың қалыптасуында мәдени құндылықтардың ара қашықтығын түсіну 

құндылығы.

D. Әдебиеттану терминдерін білу және түсіну, көркем әдебиет тілінің негізін түсіне білу; көркем шығарманы талдауда  әдебиеттану ғылымында 

семантикалық ерекшеліктерін қолдану.

Е.Көркем шығарманы талдауда өз бетінше әртүрлі ақпараттық кітаптарды таңдай білу.

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


Т

ілд


ік

 қ

аты

на

стар 

не

гізд

ері


А. Қазіргі әдеби қазақ тілі тарихының ғылыми - теориялық көзқарасын , қазақ тілінің грамматикасын, қазіргі қазақ тілі грамматикасының негізгі 

жағдайларын және тарихи даму кезеңдерін білу.

В. Қазақ әдеби тілінің тарихын іс- тәжірибе жүзінде ендіру, қазақ тілі сөз таптарының категориялық ерекшеліктерін білу.

С. Қазақ әдеби тілі тарихынын жүйелеу, іздену, формалдау,құру және теориялық білімді жүйелеу қабілеттілігі. Қазақ тілінің грамматикалық 

нормаларын қабылдау барысында логикалық және біртіндеп көрсете білу қабілеттілігі.

D. Қазақ тілі грамматикасын қолдана білу.

Е. Қазақ әдеби тілі  және оның грамматикасының тарихи заңдылықтарын таба білу.

Қа

зақ ә

де

би т

ілі


 т

ари


хы

 м

ен 

пра


кт

ик

алық г

ра

мм

ат

икас

ы


 

 

ӘҚ2, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, КҚ6, КҚ8, КҚ 10, КҚ 11, 

ХІХ-ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, КҚ6, КҚ9, 

КҚ 13, 


Қазіргі қазақ әдебиеті

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ9, КҚ3, КҚ4, 

КҚ6, КҚ8, КҚ 10, КҚ 12, 

Қазақ әдеби сынының тарихы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ5, КҚ8, КҚ 11, КҚ 13, 

Жалпы тіл білімі

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ7, КҚ9, КҚ 11, 

Қазақ диалектологиясы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ1, КҚ4, 

КҚ7, КҚ9, КҚ 12, 

Қазақ тілінің стилистикасы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ3, 

КҚ6, КҚ8, КҚ 10, КҚ 13, 

Қазақ тілінің лингвистикасы

ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ9, КҚ1, КҚ7, КҚ8, КҚ 

10, КҚ 12, КҚ 13, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ4, КҚ6, 

КҚ8, КҚ 10, КҚ 12, 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғауҰсынғалы Б траекториясы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ8, КҚ3, КҚ5, КҚ7, КҚ 

12, 

Шығыс елдерінің әдебиетіӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ5, 

КҚ7, КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

Қазақ фольклоры

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ4, КҚ5, КҚ8, 

КҚ 10, 

Орфография нормативіӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ2, КҚ6, 

КҚ9, КҚ 12, 

Тіл білімі

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ4, КҚ6, 

КҚ9, КҚ 12, 

Сөз таптарын оқыту

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ8, КҚ4, КҚ6, КҚ8, КҚ 

10, КҚ 13, 

Синтаксисті оқыту әдістемесі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ6, КҚ8, 

КҚ 10, КҚ 12, 

Қазақ ономастикасы

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ5, КҚ6, 

КҚ9, КҚ 11, 

Қазіргі қазақ тілінің 

фразеологиясы

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


Қа

за

қ әде

би

еті ж

ән

е әде

би

 сы

ны

ның т

ари


хы

Ж

алпы

 т

іл білі

м

і жән

е қ


аз

ақ

 тілі

ні

ң ст

или


ст

ик

асы

 м

ен ли

нг

вист

ик

асы

Қа

зірг

і қ


аз

ақ

 тілі

 г

рам

м

атик

ас

ын 

оқ

ыту ә

ді

стем

ес

іA. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


А.Міндетті түрде оқылатын көркем шығарма мазмұнын білу. Классик - жазушылардың негізгі өмірі мен шыцғармашылығын білу. Әдеби бағыттар 

мен ағымдардың негізін білу және түсіну.

В. 19-20 ғасырдағы қазақ жазушыларының әдеби бағыттары мен негізгі жанрларын әлемдік деңгейде талдай білу.

С. Қазақ әдебиетінің және қазақ әдебиеті сын тарихының негізгі бағыттарын меңгеру.

D. Аналитикалық ойлауды жетілдіре, салыстыра білу. Қазақ әдебиетіне қызығушылықты танытып, патриоттық тәрбие беру.

Е. Қазіргі заманғы оқу технологиялары негізінде өзіндік жаңа білімді меңгеру.

А. Орфография нормаларын талдау және қорытындылау. Қазақ тілі орфографиялық нормалары мен қазіргі қазақ тілінің фразеологиясын білу.

В. Тіл білімінің негізгі салаларын іс-тәжірибеде қолдану, қазақ ономастикасында, қазаіргі қазақ тілінің негізгі фразеологиялық 

классификацияларын, синтаксисті оқытуда орфографиялық нормаларды пайдалана алу.

С. Тіл біліімі салаларының негізін таңдап, қолдана және бағалай алу. Әдістемелік жүйені қазіргі сыни тұрғыда талдау.

D. Қазіргі кезеңдегі тіл білімінің негізге ала отырып, мәдени - аралық коммуникацияда маңызын арттыру,синтаксис әдістемесін оқытуда жаңа 

технологияларды пайдалана білу.

Е. Қазіргі оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды  логикалық тұрғыда қабылданған білімді талдай білу.

А. Қазіргі замандағы жалпы тіл білімінің мәселелерін білу, тіл мен мәдениеттің қатысын анықтау, мәдени - аралық коммуникациялық рөлін білу. 

Қазақ тілінің фонектикалық нормасын, тілдік екпін ерекшелігін, фразалық және сөз саптаудағы екпін түсірудің негізгі артикулляциялық, 

ритмикалық тілін білу.

В. Жалпы тіл білімінің негіздерін, функциясын, негізгі факторларын және акустикалық артикуляциясын қазақ тілі стилистикасында жүйелей алу.

С. Жалпы тіл білімі негіздерін талдап, бағалап,таңдап ақпараттық хабарларды , негізгі ойды нақты диплом жазу және қорғау барымсында 

тұжырымдай алу.

D. Қазіргі заманғы жалпы тіл білімінің негізгі маңызды мәселелерін, жалпы тіл білімінде және қазақ диалектология мәдениетінде түсіндіру 

қабілеттілігі.

Е. Қазақ тілінің лингвистикасы мен стилистикасын талдау.

А.Шығыс әдебиетінің көркем және поэзиялық шығармаларының мазмұнын білу. Шығыс жазушыларының негізгі өмірі мен шығармашылығын 

түсіну.


В.Әдебиеттен қабылданған білік пен дағдыны  іс - тәжірибеде және күнделікті өмірде өз бетінше  көркем - мәдени баға беріп, эстетикалық маңызын 

арттыру.


С. Авторлық құқықтарын анықтап, оқытылған шығарма бойынша өз бетінше интерпретациялау. Жазушы тілінің стилі мен ерекшеліктерін және 

жанрларын анықтау.  Әдеби шығармаларды салыстыру және оқытылған шығармаға өзінің пікірін жеткізіп,дәлелдеу.

D.Әдеби шығарманың мазмұнын, тақырыбы мен қойылған мәселелерін, көркем шығарманы әдеби және мәдени -  қоғамдық өмірмен байланыстыру.

Е. Өз елінің әдебиеті мен шетел әдебиеті шығармаларын салыстыра білу, ұлттық тақырып негізінде спецификалық жүйеде деңгейлік жанрларын 

анықтау.    

Қа

зақ ф

оль


клор

ы

 жән

е 

Шы

ғы

с елд

ері


ні

ң ә


де

би

еті

 

 

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ5, КҚ 10, КҚ 13, 

Қазақ ағартушылары

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ8, КҚ4, КҚ7, КҚ 

11, 


Абайтану

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, КҚ5, 

КҚ8, КҚ 10, КҚ 12, 

Фонетика, лексика, грамматиканы 

талдау

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ7, КҚ9, КҚ 11, 

Қазақ тілінің тарихы

ӘҚ3, ӘҚ9, КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ 10, КҚ 

12, 


Қазақ әдеби тілінің функционалды 

түрі


ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ9, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ9, 

КҚ 12, 


Нормативті қазақ тілі

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, 

КҚ5, КҚ8, КҚ 11, 

Қазіргі дәуір қазақ әдебиеті

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, 

КҚ7, КҚ 10, КҚ 13, 

Революция кезеңіндегі әдебиет

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ3, 

КҚ4, КҚ7, КҚ 12, 

Қазақ әдебиетінің алыптары

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ1, КҚ4, КҚ5, 

КҚ8, КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

Қазақ және орыс тілдерінің 

салыстырмалы грамматикасы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ9, КҚ1, КҚ5, 

КҚ7, КҚ 11, 

Қазақ тіліндегі жергілікті тіл 

ерекшеліктерін тексеру

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, КҚ7, 

КҚ8, КҚ9, КҚ 12, 

Мәтінді стильдік талдау

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ5, КҚ6, КҚ 10, КҚ 13, 

Көркем мәтінді лингвистикалық 

талдау

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, КҚ6, КҚ8, КҚ 11, КҚ 13, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ7, 

КҚ 10, КҚ 12, 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;

C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


А.Қазіргі қазақ әдебиеті жүйесінде тарихи - мәдени кезеңдерін білу. Қазақстанның қоғамдық өміріндегі қарым - қатынас пен әдеби қозғалысын білу. 

Қазақ әдеби тілінің негізгі дамуы мен заңдылықтарын түсіну және білу.

В. Көркем шығарманың тілін түсіну, әдеби жанрларын ажыратып, ерекшеліктерін ажырату. Революция кезеңіндегі қазақ әдебиетінің негізгі 

шығармаларын білу.

С. Қазіргі қазақ әдебиеті шығармалары мен қазақ әдебиетінің негізгі кезеңдерін талдау. Қазақ әдебиеті қайраткерлерінің шығармашылығын бағалау.

D. Қазіргі қазақ әдебиетінің жалпы теориялық сұрақтарын зерттеу және тұжырымдау. Көркем уақыт пен кеңістіктегі ерекшеліктерін және 

композициялық негізін арнайы тақырып айналасында білу.

Е. Көркем тәсілдердегі жаңашылдықты қолдану, кейіпкерлер формасын жасау барысында бірізділікпен түсіндіру.

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


Қа

за

қ әде

би

етін

ің

 ке

зе

ңдері

 ж

әне 

алы


пт

ары


A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


Қа

за

қ аға

рт

ушы

ла

ры ж

ән

е А

ба

йтан

у

Қаза

қ т


ілі

ні

ң тари

хы

 жән

е 

грам

м

атик

алы


қ т

алд


ау

Ә

деби

 ж

әне п

ра

ктик

алы


қ 

қа

зақ т

ілі


Қа

за

қ тілі

ні

ң ере

кш

елікт

ері


A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


А. Қазақ әдеби тілінің функционалдық түрлерінің негізгі заңдылықтарын дамуын білу . Ауызша және жазбаша қарым - қатынас жасаудың негізін 

білуде оқытылып отырған курстың тематикасын білу.

В. Кәсіби қызметте және  жеке даралық қатынаста  қазақ тілінің пайдалануы. Жеке фактілер бойынша негізгі мәселелердің  нақты көзқарасын 

білдіруде түсіністікпен қарай білу.

С. Қазақ тілінің әртүрлі жағдайларда тіл бірліктерін дұрыс қолдана білу. Кәсіби маңызы бар мәселелердің шағын ортада еркін қатынаста қолдана 

білу.


D. Қабілеттіліктерді, өз ойын түсіндіре біліп, бекітілген сұрақ бойынша ажырата алып, логикалық дәлелдей білу.

Е. Өзін- өзі тану, өз бетінше дағдыларды көрсете білу. Қабылданған білімді көрсету және логикалық бірізділікпен білім беру.

А. Қазақ тілінің фонетикасы, лексикасы, грамматикасы жүйесінін көрсету.

В. Іс-тәжірибеде қазақ тілінің грамматикалық және лексикалық жүйесін пайдалану. Қазақ сөз қолданысында екпін түсірудің әртүрлі замануи 

тенденцияларын қазақ тілі фонетикасында қолдана білу.

С. Қазақ тілінің дыбысталуын дұрыс айту, логикалық екпінді қоя біліп, ритмикасын анықтау.

D. Сөйлеу қолданысында   грамматикалық жүйені қазақ тілінде дұрыс сөйлеуге үйрету.

Е. Өзін - өзі тануға және өз бетінше білім алуға қабілеттілігі. Қабылданған білімді логикалық түрде бірізділікпен жүйелеу.

А.Тіл негіздерін, оның түрлерін, тілдік әдеп ережелері мен диалогтарды жүргізу, стилі мен композиция заңдарын, қазақ тілінің салыстырмалы 

грамматикасы мен көркем мәтінді лингвистикалық талдауда тілдік  ерекшеліктерін білу.

В. Ауызша және жазбаша тілді меңгеруде, логикалық анықтылық пен мақсатын таңдап, талдай алу.

С. Дипломдық жоба жазуда лексикалық тақырыптарды  іс-тәжірибе жүйесінде байланыстырып зерттеуде  әдістерді білу.

D. Көркем мәтінді лингвистикалық талдауда, лингвистика ғылымының теориялық  маңызын, қазіргі заманмен байланыстырып, тілдің мәдени 

маңызын арттырып, мәдени ерекшеліктерін  басқа ұлт өкілдерінің мәдениетімен ұштастыру.

Е. Іздену, формалдау,құру және теориялық білімді жүйелеу қабілеттілігі.

А. Халықтық рухани мұраны , саздық, әдеби , пәлсафалық, тарихи  шығармалардағы білу. Қазақтың мәдени эволюциялық заңдары мен ұлттық 

жүйелерін түсіну.

В. Әдеби бағыттарды негізгі жанрларын іс - жүзінде талдау.

С. Автордың зерттеу стратегиясы тұрғысынан әдеби шығармалардың стилистикасы мен композияциясын талдау.

D. Мәдени тарихын талдап, тарихи принциптерді қолданып, негізгі цивилизациялық бағытта қарау.

Е. Көркем шығармаларды оқып, өз бетінше талдауда әртүрлі ақпараттық көздерді пайдалана білу.                                                                                                                                                                                                                                                    


 

 

Ұсынғалы В траекториясы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ4, КҚ5, КҚ 

10, 


Ауыз әдебиеті үлгілері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ5, 

КҚ8, КҚ 10, КҚ 13, 

Шешендік өнер

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ4, КҚ5, 

КҚ7, КҚ 10, 

Орфоэпия нормативі

ӘҚ2, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ6, 

КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

Тіл білімінің практикалық курсы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ4, 

КҚ6, КҚ8, КҚ 11, 

Грамматиканы оқыту әдістемесі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, 

КҚ6, КҚ 10, 

Қазақ тілінен сауат ашу әдістемесі

ӘҚ2, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, КҚ6, КҚ7, 

КҚ 10, КҚ 12, 

Қазақ топонимикасы

ӘҚ2, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ5, КҚ6, 

КҚ9, КҚ 11, 

Қазақ тілінің емле ережелерінің 

ерекшеліктері

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, КҚ7, КҚ 10, КҚ 13, 

Қазақ терминдері мен 

терминологиясының мәселелері

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ1, КҚ2, КҚ9, 

КҚ 11, 

Әдебиет тарихын зерттеудің өзекті мәселелері

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ1, КҚ2, КҚ5, 

КҚ 10, 

Пунктуация теориясыӘҚ3, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ8, 

КҚ 12, 


Грамматика

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ4, КҚ7, 

КҚ 11, 

Қазақ тілінің морфологиялық жүйесі

ӘҚ2, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ7, 

КҚ9, КҚ 13, 

Орфография, орфоэпия теориясы

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


А.Орфография нормаларын білу. Қазіргі қазақ тілінің грамматикасын салыстыра біліп, қазақ сөзінің орфографиялық және пунктуациялық 

нормасын білу.

В.Іс - тәжірибеде пунктуация теориясын, қазақ тілінің грамматикасының негізгі бөлімдерін, пунктуация теориясымен қолдана алу.

С. Қазақ тілі грамматикасын талдап, пунктуация бағыттарын біліп,қолдана алу.

D.Теория пунктуациясының өзекті мәселелерін түсіндіріп, қолдана алу.

Е. Өз біліктілігін көтеруде логикалық шеберлік пен қабылданған білімді ұсыну.

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


А.Әдістемелік ғылымның дамуындағы негізгі тенденцияларды білу; ғылыми - зерттеу ізденісінің  қорытындысын  іс-тәжірибеде оқу - тәрбиелік  

кәсіби деңгейін арттыру;

В. Іс- тәжірибеде  грамматиканы оқытудың әдістемесін білу. алдыңғы қатарлы педагогикеалық технологияларды тиімді  пайдалану. Іздену - зерттеу 

жұмыстарын жүргізу.

С. Қазіргі әдістемелік жүйені талдап, инновациялық технологиялардың варианттылық нұсқаларын мектепте және білім бағдарламасына ендіру. 

Қазақ тілінің мақсаты мен міндеттерін жазудың оқыту ерекшеліктерінде таңдай білу.

D. Қазақ топонимдерін білу. Прогрессивті технологияларды оқу жүйесіне нақты ұсыныстармен оқыту.

Е. Оқыту прцессінде гуманистік принциптерге сүйене отырып, ұлттық этикалық құндылықтарды қолдана білу.

А.Қазақ терминдері мен терминологиясының дамуындағы негізгі тенденцияларын түсіну және білу. 

В.Әдебиет тарихын зерттеудегі негізгі мәселелерді түсіну және білу.

С.Әдебиет тарихын зерттеудегі қазіргі сыни көзқарастарды талдаудағы қабілеттілік. 

D. Оқу жүйесінде және іс-тәжірибеде терминологияларды пайдалана білу.

 Е. Іс жүзінде терминдер мен терминологияны іске асыру және жобалай білу. Әдебиет тарихын зерттеудің жан-жақтылығы мен қабылдай алу.

Қа

зақ ә

де

биет

ін

ің т

ари


хы

 м

ен 

те

рмин

олог


ия

сы

ндағ

ы

 өзек

ті

 м

әс

елеле

р

Гра

м

мат

ик

а жән

е п


ун

кт

уаци

я 

теори

яс

ыА.Халықтық рухани мұраны халық ауыз әдебиетінде, саздық, әдеби , пәлсафалық, тарихи  шығармалардағы, мәдени  эволюциялық заңдарын түсініп, 

қазақтың ұлттық негізін анықтай білу.

В.Тіл меңгеруде мәтіндермен жұмыс жасау барысында монолог пен диалогтарды оқу, тыңдай және түсіне білу, берілген ақпаратты жинақтап, 

жеткізе алу.

С.Халық ауыз әдебиетінен шығарама жазу дағдыларын қалыптастыру; көркем шығарманың эстетикалық маңызын бағалауда әдеби құбылыстардың 

негізгі білімін  ұғыну; мәтіндердің әдеби тілдік нормасын әртүрлі ақпараттық деңгейде ауызша - жазбаша түрде бере білу.

D. Халық ауыз әдебиетін оқуда кәсіби шешендік өнердің маңызын арттыру.

Е.Көркем шығарманы талдауда өз бетінше әртүрлі ақпараттық кітаптарды таңдай білу.

А

уы

з әде

би

етін

ің

 ш

ы

ғарм

аш

ылы

ғы

Қаза

қ т


ілі

ні

ң әді

ст

емес

і ж


ән

е 

нормала

ры

А. Қазақ  тілі нормативінің  морфологиясы мен орфографиясын білу.В. Қазақ тілі жүйесінің морфологиялық және негізгі орфографиясы мен  орфоэпиясын іс - тәжірибеде қолдану.

С. Қазақ тілі жүйесінің морфологиясын және негізгі орфографиясын талдау , негізгі морфология салаларындағы білімін қолдану мен таңдау, 

бағалау мен қорытындылау  қабілеттілігі.

D. Қазіргі қазақ тіліндегі морфология мен орфографияның мәдени - аралық коммуникациясынын өзектілігін білу, тіл мен әдебиеттің ара қатынасын 

, олардың ролін анықтау.

Е. Қабылданған білімнің мәдени - аралық жан - жақтылығын ажырата біліп, қабылдау.

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар


Қа

за

қ тілі

ні

ң ле

кс

иколог

ия

сы ж

ән

е м

орф


олог

ия

лық ж

үй

есі

 

 

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, КҚ5, КҚ9, КҚ 12, 

Көркем шығармаларды әдеби 

кезеңдерге бөлу және талдау

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ6, КҚ 

11, КҚ 13, 

Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі 

әдебиет

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ9, КҚ4, КҚ7, КҚ9, 

Мектепке дейінгі балалар әдебиеті

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, 

КҚ6, КҚ8, КҚ 10, КҚ 12, 

Түркі тілдерінің салыстырмалы 

грамматикасы

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, 

КҚ6, КҚ 10, 

Қазақ топонимдеріне байланысты 

мәселелер

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ4, КҚ5, КҚ8, 

КҚ 11, КҚ 13, 

Көркем шығарманы 

стилистикалық талдау

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ7, КҚ9, КҚ 12, 

Конгнитивті лингвистика

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ3, КҚ6, КҚ8, 

КҚ9, КҚ 11, КҚ 12, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, КҚ 10, КҚ 13, 

Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;


C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдыларя;

E.умения в области обучения

A. білу және түсіну;

B. білу және түсіну 

қабілеттерін тәжірибеде 

қолдану;

C.тұжырым түзу қабілеті, ойды 

бағалау және қорытындылау;

D. қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар;

E. оқыту саласындағы 

дағдылар

А.Қазақ тілінің фонетикасы мен морфологиясын, түркі тілдерінің грамматикасын білу. Кәсіби деңгейде арнайы терминдерді қарым - қатынас үшін 

біліктік. 

В. Стилистиканы ғылым ретінде,    Фонетикалық, морфологиялық, лексикалық, синтаксистік тіл деңгейлерде стилистикалық тәсілдердің, мәнерлі 

құралдардың классификациясы мен функцияларын білу.                                  

С. Көркем шығармаларды стилистикалық талдау жасау білу қабілеттілігі. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасын талдау қабілеттілігі.                                   

D.Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасын қабылдау және жүелі ойлау қабілеттілігі. Көркем шығармаларды стилистикалық талдау жүйесін 

түсіну.                     

Е. Күнделікті өмірде және оқу жүйесінде өз бетінше біліктілігін көтеру және білімін пайдалана білу.   

Қа

зақ ә

де

биет

ін

ің к

ей

бір к

ез

еңде

рі

 ж

ән

е көрк

ем

 шы

ға

рмаш

ы

лықт

ы

ң әд

еб

и кез

ең

дері

Т

үркі т

ілд


ері

ні

ң салы

ст

ырм

алы


 

гра


м

м

атик

ас

ы ж

ән

е қаз

ақ

 тілі

ні

ң ли

нг

вист

ик

алық өз

ге

шелі

кт

еріА.Ұлы Отан соғысы тарихын, өз елінің тарихын білу. Соғыс жылдарындағы халықтың, жауынгердің қаһармандығына, соғысқа деген көзқарасын 

көрсете білу.Міндетті түрде оқылатын көркем шығармалардың мазмұнын білу.

В.Көркем шығармалардың мазмұнын түсіну, тақырыбын  және мәселелерін анықтау. Соғыс дәуіріндегі әдеби бағыттағы оқылатын шығармалардың 

кезеңін , қазақ әдебиетінің негізгі тақырыптарын анықтап, әдеби шығармаларды қоғамдық және мәдени өмірмен ара қатынасын белгілей білу.

С. Жазушы шығармасының стиль ерекшеліктерін, жанры мен түрін анықтау қабілеттілігі. Әдеби шығармалардың салыстырмалы - салғастырмалы, 

сыни - ғылыми тілде білу қабілеттігі.

D. Әскери тақырыптарға шығарма жаза білу.Қазақ әдебиеті жазушыларының әдеби бағыттарының негізгі жанрларын,  әлемдік әдебиетпен мәдени 

түсінікте жеткізе білу.

Е.Өз елінің әдебиеті мен  әлемдік шығармалармаларды салыстыра білу. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әдеби шығармалардың стилі мен жанрын 

ұлттық дәстүрде ажырата білу. 

 

Ай /Месяц

Курс


1

2

34

5

67

8

910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

RR

RДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет