Бағдарламасы 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиет»Pdf көрінісі
бет5/6
Дата12.02.2020
өлшемі1.43 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6

::

::

::

::

Уо =


=

R

RП1* П1*

R

::::

::

=

==

=

==

=

==

=

==

30

7

1

2*

14

52

2

RR

R

::::

::

::

Я

==

R

RП2* П2*

R

::::

::

=

==

=

==

=

==

=

==

30

7

1

2*

14

52

3

RR

R

::::

::

::

=

==

R

RП3* П3* П3* П3* R

::

::

::

=

==

=

==

=

==

=

==

30

7

4*

15

52

4

RR

R

::::

::

::

=

Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Кд Кд Кд Кд Кд Кд Кд ГГ

Д

ДД

Д

154

10

7

2

4

1

43

Белгілер / Обозначения:

R

: :

=

Уо

ЯП1

П2

П3Пд

Кд

ГД

(* - без отрыва от обучения)

20

21

СеместрКурс

1

Оқытылатын пәндер саны /Количество изучаемых дисциплин

Оқу тәжірибе / 

Учебная практика

4

418

18

Педагогикалық тәжірибе / 

Педагогическая 

практика

1

219

1

32

2

Қорытынды аттестаттау Итоговая аттестация

Теориялық оқыту /

Теоретическое 

обучение

3

318

20

Меңгерілетін модульдер саны / Количество 

осваиваемых модулей

ТК / КВ

4

44

6

1Барлық

сағаты / 

Всего в часах

ECTS


Саны /

Количество

емт. /

экз.


сынақ /

зачет


МК / ОК

KZ кредиттер саны / 

Количество кредитов KZ

Барлығы / 

Всего

Педагогикалық (оқу-тәрбие) тәжірибе /

Педагогическая 

(учебно-воспит.) 

практика


Дипломалды 

тәжірибе /

Преддиломная 

практика


Диплом жұмыстары 

(жобалары) бойынша кеңес 

беру/ Консультации по 

дипломным работам 

(проектам)

840


3.1 Оқу процесінің графигі / График учебного процесса

3.2 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі / 

Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы

Аптаның нөмірі / Номер недели

Психолого-пед. 

Тәжірибе /

Психолого-

педагогическая 

практика

Теориялық оқу / 

Теоретическое 

обучение


 Шекаралық бақылау 

/ Рубежный 

контроль

Емтихандық сессия 

/ Экзаменационная 

сессия


Маусым

Июнь


Тілдік тәжірибе / 

Языковая практика

Шілде

Июль


Январь

Қаңтар


Мамыр

Май


Демалыс / Каникулы

Оқу (танысу) 

тәжірибе /

Учебная 


(ознакомительная) 

практика


Педагогикалық 

тәжірибе /

Педагогическая 

практика


Тамыз

Август


Қыркүйек

Сентябрь


Қазан

Т

ілді

к 

тәж

ір

ибе 

Язы

ко

вая 

пр

акти

ка

Пед

аго


ги

ка

лық 

тә

жір

иб

е / П

ед

агоги

че

ская

 п

ракт

ик

аД

ип

лом

ал

ды т

әж

іриб

е 

/ Пре

дд

ипло

м

ная 

пр

акти

ка

Дип

ло

м ж

ұм

ыст

ар

ы (

ж

обал

ар

ыбо

йынш

а 

кеңе

с 

беру

/ К


он

су

льта

ци

и по

 д

ипло

м

ным

 р

абот

ам

 (п

ро

екта

м

)М

ем

леке

тт

ік е

м

тиха

нд

ар /

Го

суда

рс

твен

ны

е эк

за

мен

ы

Дип

ло

мды

қ 

жұм

ы

сын 

оба)

 ж

азу 

ж

әне 

қо

рғау 

Нап

ис

ание

 и

 защ

ит

а ди

пл

омно

й 

рабо

ты

 (пр

ое

кта)

Д

емал

ы

с / К

ан

икул

ы

Уақыт бюджетінің құрама деректері / Сводные данные по бюджету времени

Б

арлы

ғы

 / В

се

гоТ

ео

риял

ы

қ оқ

у Т

ео

рети

че

ское

 о

буче

ни

еЕ

м

тиха

нд

ық 

се

ссия

 / 


Э

кз

зам

ен

ацио

нн

ая с

ес

сия

О

қу т

әж

іриб

е Уч

еб

ная 

пр

акти

ка

11

1

130

32

3130

31

77

6

77

6

61

47

431

930


1

20

19840

840


855

870


810

1

630

19

1818

129


20

18

13150

2

1025

240


615

6600


28

11

Барлығы / Итого:18

8

33

3

23

4

45

4

63

1

45

6

73

3

35

6

14Мемлекеттік емтихандар / 

Государственные экзамены

Дипломдық жұмысын (жоба) 

жазу және қорғау / Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта)3 Модульді білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание модульной образовательной программы

Сәуір


Апрель

Октябрь


Қараша

Ноябрь


Желтоқсан

Декабрь


Ақпан

Февраль


Наурыз

Март


1

 

 

қазақ тіліндена русском языке

қазақ 


тілінде

на русском 

языке

қазақ тіліндена русском языке

KZТ


ЕСТS

Д

әріс

 / 


Л

ек

.Т

әж.


 / 

П

рак.

С

ем.

З

ерт.

 / 


Л

аб

.1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

I. Жалпы модульдері / I. Общие модули

В K(O)T 1103

K(R)Ya 

1103


Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык

ЖБП/ООД МК/ОК

1

емт./экз.3

5

13545

45

90В K(O)T 1103

K(R)Ya 


1103

Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык

ЖБП/ООД МК/ОК

2

емт./экз.3

5

13545

45

90В

ShT 1104


IYa 1104

Шет тілі


Иностранный язык

ЖБП/ООД МК/ОК

1

емт./экз.3

5

13545

45

90В

ShT 1104


IYa 1104

Шет тілі


Иностранный язык

ЖБП/ООД МК/ОК

2

емт./экз.3

5

13545

45

90А

AKT 2105


IKT 2105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные 

технологии

ЖБП/ООД МК/ОК

3

емт./экз.3

5

13545

30

1590

А

KK(O)T 3206

PK(R)Ya 


3206

Кәсiби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык

БП/БД


МК/ОК

5

емт./экз.2

3

9030

30

60А

KBShT 


2207

POIYa 


2207

Кәсіби бағытталған шет тілі

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык

БП/БД

МК/ОК


6

емт./экз.

2

3

9030

30

60Тілдік іс-тәжірибе

Языковая практика

ОҚТ/ДВО

3

есеп/отч.2

1

3030

0

А KKZT 1101 SIK 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихыСовременная история Казахстана

ЖБП/ООД МК/ОК

1

МЕ/ГЭ


3

5

13545

30

1590

А

Fil 2102Fil 2102

Философия 

Философия 

ЖБП/ООД МК/ОК

4

емт./экз.3

5

13545

30

1590

SA 1108


PS 1108

а) Саясаттану және әлеуметтану

а) Политология и социология

Mad 1108


Kul 1108

б) Мәдениеттану

б) Культурология

ME 1108


ME 1108

в) Мәңгілік ел

в) Мәңгілік ел

TKNETD 


1106

OBZhEUR 


1106

а) ТҚН, экология және тұрақты даму

а) ОБЖ, экология и устойчивое развитие

EK 1106


OT 1106

б) Еңбекті қорғау

б) Охрана труда

SK 1106


SK 1106

в) Саламатты Қазақстан

в) Саламатты Қазақстан

SF 1107


FU 1107

а) Сәттілік философиясы

а) Философия успеха

KN 1107


OP 1107

б) Құқық негіздері

б) Основы права

MN 1107


OM 1107

в) Медиация негіздері

в) Основы медиации

Барлығы: / Итого:

34

531470

510


166

240


59

15

960Мамандықтың базалық модульдері / Базовые модули специальности

PMK 1210


VPP 1210

а) Педагогикалық мамандыққа кіріспе

а) Введение в педагогическую профессию

PKN 1210


OPD 1210

б) Педагогикалық қызметтің негіздері

б) Основы педагогической деятельности

PSh 1210


PT 1210

в) Педагогикалық шығармашылық

в) Педагогическое творчество

А OFD 1201 FRSh 1201 Оқушылардың физиологиялық дамуы

Физиология развития школьников

БП/БД


МК/ОК

2

емт./экз.2

3

9030

23

760

А

Psi 2203Psi 2203

Психология

Психология

БП/БД


МК/ОК

3

емт./экз.3

5

13545

30

1590

OOT 2215 Sam 2215

а) Өзін-өзі тану

а) Самопознание

Akm 2215

Akm 2215


б) Акмеология

б) Акмеология

Deo 2215

Deo 2215


в) Деонтология

в) Деонтология

KZBBT 

2216


SOT 2216

а) Қазіргі заманғы білім беру технологиялары

а) Современные образовательные 

технологии

ZhP 2216

Opsi 2216

б) Жалпы психология

б) Общая психология

KKP 2216

PO 2216


в) Қарым-қатынас психологиясы

в) Психология общения

KPKKN 

2218


OPPO 

2218


а) Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас 

негіздері

а) Основы профессионально-педагогического 

общения


KPPG 2218 PPNK 1216

б) Қазақстандағы психологиялық-

педагогикалық ғылым

б) Психолого-педагогическая наука в 

Казахстане

POTT 2218 TIPU 2218

в) Педагогикалық оқытудың теориясы мен 

тарихы


в) Теория и история педагогических учений

Оқу (танысу) іс-тәжірибе

Учебная (ознакомительная) практика

ОҚТ/ДВО


1

есеп/отч.

2

1

3030

0

Педагогикалық іс-тәжірибеПедагогическая практика

ОҚТ/ДВО


2

есеп/отч.

1

1

3015

15

Основы коммуникации в 

современном мире

ЖМ 1 / 

ОМ 1

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері

ЖМ 2 / 

ОМ 2

Әлеуметтік 

ғылымдар модулі

Модуль социальных 

наук

3

3.3 Білім беру бағдарламаласының картасы / Карта образовательной программы

М

од

уль 

но

мер

і /


 Н

ом

ер м

од

уля 

Модульдің аталуы  / Название модуля

П

ән

 тоб

ы

 / Гр

уп

па д

ис

цип

л

ины

Пәндердің аталуы  / Название дисциплины

П

ән

 цик

л

і / Ц

ик

л д

ис

цип

л

ины

МК /ТК


ОК / КВ

Форма контроля знаний

С

Ө

Ж / 

С

РСПән шифрі / 

Шифр дисциплины

Оқу сағаттары / Учебные часы

Ак

адем

ия

лы

қ 

кезе

ңд

ер / 

адем

ич

ески

е 

пери

од

ыБ

ақ

ыл

ау

 түр

і /


 

Ф

орм

а 

конт

ро

ля

К

урст

ы

қ жо

б

а (жұ

м

ыс) 

Кур

со

вой 

пр

оект

 (р


аб

от

а)Кредит. саны 

/ кол-во 

кредитов

Б

арл

ы

қ са

ғ.

 / Вс

ег

о ча

со

вбайланыс сағаттары / 

контактные часы:

соның ішінде / в том числе

ау

дит

ор

иял

ы

қ ау

дит

ор

ных

ТК/КВ


2

емт./экз.

3

5

1353

емт./экз.

2

ТК/КВ


45

30

1590

С

ЖБП/ООД ТК/КВ1

емт./экз.

2

3

9030

23

760

С

ЖБП/ООД7

60

ММ(б) 1 / МС(б) 

1

Педагогикалық 

мамандықтарының 

базалық негіздері 

модулі

Модуль базовых 

основ 

педагогической 

специальности

С

БП/БДТК/КВ

1

емт./экз.2

3

9030

23

760

С

ЖБП/ООД30

23

1емт./экз.

2

390

7

60С

БП/БД


ТК/КВ

3

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

БП/БДТК/КВ

90

3023

45

3015

90

СБП/БД

ТК/КВ


4

емт./экз.

3

5

135 

 

АPed 2202

Ped 2202


Педагогика

Педагогика

БП/БД

МК/ОК


3

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

А

TZhTA 2209

TMVR 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі Теория и методика воспитательной работы

БП/БД


МК/ОК

4

емт./экз.2

3

9030

23

760

А

BBM 2204MO 2204

Білім берудегі менеджмент

Менеджмент в образовании

БП/БД


МК/ОК

4

емт./экз.2

3

9030

23

760

А

BOT 2205TKO 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

Технологии критериального оценивания

БП/БД


МК/ОК

4

емт./экз.2

3

9030

23

760

А

IBB 3208IO 3208

Инклюзивті білім беру

Инклюзивное образование

БП/БД


МК/ОК

5

емт./экз.2

3

9030

15

1560

А KTOA 3301

MPKYa 

3301


Қазақ тілін оқыту әдістемесі

Методика преподавания казахского языка

КП/ПД

МК/ОК


5

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

А KAOA 3302 MPKL 3302 Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Методика преподавания казахской 

литературы

КП/ПД

МК/ОК


5

емт./экз.

2

3

9030

23

760

Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе

Психолого-педагогическая практика

ОҚТ/ДВО


4

есеп/отч.

1

1

3015

15

Педагогиқалық (оқу-тәрбие) іс-тәжірибеПедагогическая (учебно-воспитательная) 

практика


ОҚТ/ДВО

6

есеп/отч.2

2

6030

30

Барлығы: / Итого:

37

54

1545555

326


45

94

0990

Ұсынбалы А траекториясы / Рекомендуемая траектория А

С KHAA 1212

UNTKL 

1212


Қазақ халық ауыз әдебиеті

Устное народное творчество казахской 

литературы

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С HDKA 2219 KLHV 2219 Хандық дәуірдің қазақ әдебиеті

Казахская литература ханских веков

БП/БД


ТК/КВ

4

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С KKTF 1211

FSKYa 

1211


Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы

Фонетика современного казахского языка

БП/БД

ТК/КВ


1

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

TBK 1213VYa 1213

Тіл біліміне кіріспе

Введение в языкознание

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

4

13545

30

15С KKTM 2217

MSKYa 


2217

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы

Морфология современного казахского языка

БП/БД


ТК/КВ

3

емт./экз.4

7

18060

45

15120

С KKTS 2220

SSKYa 

2220


Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі

Синтаксис современного казахского языка

БП/БД

ТК/КВ


4

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С KKTS 3221

SSKYa 

3221


Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамдық практикумы Практикум по словообразованию 

современного казахского языка

БП/БД

ТК/КВ


5

емт./экз.

3

5

13545

45

90С KKTL 3224

LSKYa 


3224

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы

Лексикология современного казахского языка

БП/БД


ТК/КВ

6

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

AK 1214VL 1214

Әдебиеттануға кіріспе

Введение в литературоведение

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

4

13545

30

1590

С ShAT 4306

IZL 4306

Шетел әдебиетінің тарихы

История зарубежной литературы

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С KATT 3303 ILKYa 3303 Қазақ әдеби тілінің тарихы

История литературного казахского языка

КП/ПД


ТК/КВ

6

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С KTTG 4307 IGKYa 4307

Қазіргі қазақ тілінің практикалық 

грамматикасы

Практическая грамматика современного 

казахского языка

КП/ПД

ТК/КВ


7

емт./экз.

3

5

13545

45

90С TKatN 3304 OYaK 3304 Тілдік қатынастар негіздері

Основы языковых коммуникаций

КП/ПД

ТК/КВ


6

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

PKT 3225 PKYa 3225 Практикалық қазақ тіліПрактический казахский язык

КП/ПД


ТК/КВ

6

емт./экз.4

7

18060

60

120С

KAKL(XIX-

XX) 3222

KL(XIX-XX) 

3222

ХІХ-ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетіКазахская литература ХІХ-ХХ веков

БП/БД


ТК/КВ

5

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

KKA 3223SKL 3223

Қазіргі қазақ әдебиеті

Современная казахская литература

БП/БД


ТК/КВ

5

емт./экз. КЖ/КР4

7

18060

45

15120

С KAST 3305 IKKL 3305 Қазақ әдеби сынының тарихы

История критики казахской литературы

КП/ПД


ТК/КВ

6

емт./экз.3

4

13545

30

1590

С ZhTB 4308 OYa 4308 Жалпы тіл білімі

Общее языкознание

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз. КЖ/КР3

5

13545

30

1590

С

KD 4309KD 4309

Қазақ диалектологиясы

Казахская диалектология

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

KTS 4310 SKYa 4310Қазақ тілінің стилистикасы

Стилистика казахского языка

КП/ПД

ТК/КВ


7

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

KTL 4311LKYa 4311 Қазақ тілінің лингвистикасы

Лингвистика казахского языка

КП/ПД

ТК/КВ


7

емт./экз.

3

5

13545

45

90Дипломалды іс-тәжірибе

Преддипломная практика

ОҚТ/ДВО

8

есеп/отч.10

12

300150

150


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау


Написание и защита дипломной работы 

(проекта)

ҚА/ИА

8

ДЖ/ДР2

8

21030

180Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет