Бағдарламасы 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиет»


Ұсынбалы Б траекториясы / Рекомендуемая траектория БPdf көрінісі
бет6/6
Дата12.02.2020
өлшемі1.43 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Ұсынбалы Б траекториясы / Рекомендуемая траектория Б

С ShEA 1212 LSV 1212 Шығыс елдерінің әдебиеті

Литература стран Востока

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

KF 2212KF 2219

Қазақ фольклоры

Казахский фольклор

БП/БД


ТК/КВ

4

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

ON 1211NO 1211

Орфография нормативі

Норматив орфографии

БП/БД


ТК/КВ

1

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

TB 1213Yazi 1213

Тіл білімі

Языкознание

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

4

13545

30

15С

STO 2217


MOChR 

2217


Сөз таптарын оқыту

Методика обучения частям речи

БП/БД

ТК/КВ


3

емт./экз.

4

7

18060

45

15120

С

SOA 2220MPS 2220

Синтаксисті оқыту әдістемесі

Методика преподавания синтаксиса

БП/БД


ТК/КВ

4

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

KO 3221KO 3221

Қазақ ономастикасы

Казахская ономастика

БП/БД


ТК/КВ

5

емт./экз.3

5

13545

45

90С KKTF 3224

FSKYa 


3224

Қазіргі қазақ тілінің фразеологиясы

Фразеология современного казахского языка

БП/БД


ТК/КВ

6

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

KA 1214KP 1214

Қазақ ағартушылары

Казахские просветители

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

4

13545

30

1590

С

Aba 4306Aba 4306

Абайтану


Абаеведение

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

30

1590

ММ 1 / 

МС 1

Қазақ фольклоры 

және Шығыс 

елдерінің әдебиеті

Казахский 

фольклор и 

литература стран 

Востока

ММ 2 / 

МС 2

Қазіргі қазақ тілі 

грамматикасын 

оқыту әдістемесі

Методика обучения 

грамматике 

современного 

казахского языка

ММ 3 / 

МС 3

Қазақ ағартушылары 

және Абайтану

Казахские 

просветители и 

Абаеведение

ММ 5 / 

МС 5

Тілдік қатынастар 

негіздері

Литературоведение 

и история 

зарубежной 

литературы

История казахского 

литературного языка 

и практическая 

грамматика

Основы языковых 

коммуникаций

ММ 3 / 

МС 3

Әдебиеттану және 

шетел әдебиетінің 

тарихы

ММ 4 / 

МС 4

ММ 7 / 

МС 7

Жалпы тіл білімі 

және қазақ тілінің 

стилистикасы мен 

лингвистикасы

Общее 

языкознание, 

стилистика и 

лингвистика 

казахского языка

ММ 6 / 

МС 6

Қазақ әдебиеті және 

әдеби сынының 

тарихы

Казахская 

литература и 

история 

литературной 

критики

ММ(б) 2 

/ МС(б) 

2

Педагогика

ММ 1 / 

МС 1

Хандық дәуір 

әдебиеті және қазақ 

халық ауыз әдебиеті

Қазақ әдеби тілі 

тарихы мен 

практикалық 

грамматикасы

ММ 2 / 

МС 2

Қазіргі қазақ тілі

Педагогика

Литература ханских 

веков и устное 

народное 

творчество 

казахской 

литературы

Современный 

казахский язык

 

 

С FLGT 3303 FLGR 3303 Фонетика, лексика, грамматиканы талдауФонетический, лексический, грамматический 

разбор


КП/ПД

ТК/КВ


6

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

KTT 4307IKYa 4307

Қазақ тілінің тарихы

История казахского языка

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

45

90С

KATFT 


3304

FVKLYa 


3304

Қазақ әдеби тілінің функционалды түрі

Функциональный вид казахского 

литературного языка

КП/ПД

ТК/КВ


6

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

NKT 3225 NKYa 3225Нормативті қазақ тілі

Нормативный казахский язык

КП/ПД

ТК/КВ


6

емт./экз.

4

7

18060

60

120С KDKA 3222 ESKL 3222 Қазіргі дәуір қазақ әдебиеті

Эпоха современной казахской литературы

БП/БД

ТК/КВ


5

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

RKA 3220LRP 3223

Революция кезеңіндегі әдебиет

Литература революционного периода

БП/БД


ТК/КВ

5

емт./экз. КЖ/КР4

7

18060

45

15120

С

KAA 3305DKL 3305

Қазақ әдебиетінің алыптары

Деятели казахской литературы

КП/ПД


ТК/КВ

6

емт./экз.3

4

13545

30

1590

С

KOTSG 4308

SGKRYa 


4308

Қазақ және орыс тілдерінің салыстырмалы 

грамматикасы

Сравнительная грамматика казахского и 

русского языков

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз. КЖ/КР3

5

13545

30

1590

С

KTZhTET 4309

PMOKYa 


4309

Қазақ тіліндегі жергілікті тіл ерекшеліктерін 

тексеру

Проверка местных особенностей казахского языка

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

MST 4311SAT 4311

Мәтінді стильдік талдау

Стилистический анализ текста

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

45

90С KMLT 4310 LAHT 4310 Көркем мәтінді лингвистикалық талдау

Лингвистический анализ художественного 

текста

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

30

1590

Дипломалды іс-тәжірибе

Преддипломная практика

ОҚТ/ДВО


8

есеп/отч.

10

12

300150

150


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау


Написание и защита дипломной работы 

(проекта)

ҚА/ИА

8

ДЖ/ДР2

8

21030

180


Ұсынбалы В траекториясы / Рекомендуемая траектория В

С

AAU 1212UNT 1212

Ауыз әдебиеті үлгілері

Устное народное творчество

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

ShO 2219OI 2219

Шешендік өнер

Ораторское искусство

БП/БД


ТК/КВ

4

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

ON 1211NO 1211

Орфоэпия нормативі

Норматив орфоэпии

БП/БД


ТК/КВ

1

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С TBPK 1213 PKYa 1213 Тіл білімінің практикалық курсы

Практический курс языкознания

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

4

13545

30

15С GOA 2217 MPG 2217 Грамматиканы оқыту әдістемесі

Методика преподавания грамматики

БП/БД

ТК/КВ


3

емт./экз.

4

7

18060

45

15120

С

KTSAA 2220

MOGKYa 


2220

Қазақ тілінен сауат ашу әдістемесі

Методика обучения грамоте казахского языка

БП/БД


ТК/КВ

4

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

KT 3221KT 3221

Қазақ топонимикасы

Казахская топонимика

БП/БД


ТК/КВ

5

емт./экз.3

5

13545

45

90С

KTEEE 


3224

OPKYa 


3224

Қазақ тілінің емле ережелерінің ерекшеліктері Особенности правописания казахского языка

БП/БД

ТК/КВ


6

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С KTTM 1214 VKTT 1214

Қазақ терминдері мен терминологиясының 

мәселелері

Вопросы казахских терминов и терминологии

БП/БД


ТК/КВ

2

емт./экз.3

4

13545

30

1590

С

ATZOM 4306

APIIL 4306

Әдебиет тарихын зерттеудің өзекті 

мәселелері

Актуальные проблемы исследования истории 

литературы

КП/ПД

ТК/КВ


7

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

PT 3303TP 3303

Пунктуация теориясы

Теория пунктуации

КП/ПД


ТК/КВ

6

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

Gra 4222Gra 4307

Грамматика

Грамматика

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

45

90С

KTMZh 


3304

MSKYa 


3304

Қазақ тілінің морфологиялық жүйесі

Морфологическая система казахского языка

КП/ПД


ТК/КВ

6

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

OrfOT 3225

TOO 3225


Орфография, орфоэпия теориясы

Теория орфографии, орфоэпии

КП/ПД

ТК/КВ


6

емт./экз.

4

7

18060

60

120С

KShAKBT 


3222

ADHLP 


3222

Көркем шығармаларды әдеби кезеңдерге 

бөлу және талдау

Анализ и деление художественной 

литературы на периоды

БП/БД


ТК/КВ

5

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

UOSKA 3223

LPVOV 


3223

Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі әдебиет

Литература периода Великой Отечественной 

войны


БП/БД

ТК/КВ


5

емт./экз. КЖ/КР

4

7

18060

45

15120

С MDBA 3305 DDL 3305 Мектепке дейінгі балалар әдебиеті

Дошкольная детская литература

КП/ПД


ТК/КВ

6

емт./экз.3

4

13545

30

1590

С TTSG 4223

SGTYa 

4308


Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы Сравнительная грамматика тюркских языков

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз. КЖ/КР3

5

13545

30

1590

С KTBM 4309 PKT 4309 Қазақ топонимдеріне байланысты мәселелер Проблемы казахских топонимов

КП/ПД

ТК/КВ


7

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

KShST 4310

SRHP 4310

Көркем шығарманы стильдік талдау

Стилистический разбор художественного 

произведения

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

30

1590

С

KL 4311KL 4311

Конгнитивті лингвистика

Когнитивная лингвистика

КП/ПД


ТК/КВ

7

емт./экз.3

5

13545

45

90Дипломалды іс-тәжірибе

Преддипломная практика

ОҚТ/ДВО

8

есеп/отч.10

12

300150

150


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау


Написание и защита дипломной работы 

(проекта)

ҚА/ИА

8

ДЖ/ДР2

8

21030

180


Барлығы: / Итого:

78

1283480

1170


540

375


75

0

2220III. Қосымша модульдер / III. Дополнительные модули

В

Дене шынықтыруФизическая культура

ОҚТ/ДВО МК/ОК

1

емт./экз.2

3

3030

30

ВДене шынықтыру

Физическая культура

ОҚТ/ДВО МК/ОК

2

емт./экз.2

3

3030

30

ВДене шынықтыру

Физическая культура

ОҚТ/ДВО МК/ОК

3

емт./экз.2

3

3030

30

ВДене шынықтыру

Физическая культура

ОҚТ/ДВО МК/ОК

4

емт./экз.2

3

3030

30

Са) Дінтану

а) Религиоведение

ОҚТ/ДВО

ТК/КВ


4

емт./экз.

3

5

13545

30

1590

С

б) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері

б) Основы антикоррупционной культуры

ОҚТ/ДВО

ТК/КВ


4

емт./экз.

2

3

9030

23

760

С

в) Этика және эстетикав) Этика и эстетика

ОҚТ/ДВО


ТК/КВ

4

емт./экз.2

3

9030

23

760

IV. Мемлекеттік емтихан / IV. Государственный экзамен

Мемлекеттік емтихан (мамандық бойынша)

Государственный экзамен (по 

специальности)

ҚА / ИА

МЕ/ГЭ


8

МЕ/ГЭ


1

5

10515

90

Деятели и периоды казахской 

литературы

ММ 6 / 

МС 6

Қазақ әдебиетінің 

кезеңдері және 

алыптары

ММ 5 / 

МС 5

Әдеби және 

практикалық қазақ 

тілі

Литературный и 

практический 

казахский язык

ММ 4 / 

МС 4

Қазақ тілінің тарихы 

және грамматикалық 

талдау

История казахского 

языка и 

грамматический 

анализ

ҚМ 1 / 

ДМ 1

СӨС және 

әлеуметттік-мәдени 

сауаттылық

ЗОЖ и 

социокультурная 

грамотность

ММ 6 / 

МС 6

Қазақ әдебиетінің 

кейбір кезеңдері 

және көркем 

шығармашылықтың 

әдеби кезеңдері

Периодизация 

художественной 

литературы и 

некоторые периоды 

казахской 

литературы

ММ 7 / 

МС 7

Түркі тілдерінің 

салыстырмалы 

грамматикасы және 

қазақ тілінің 

лингвистикалық 

өзгешеліктері

Сравнительная 

грамматика 

тюркских языков и 

лингвистические 

особенности 

казахского языка

ММ 5 / 

МС 5

Қазақ тілінің 

лексикологиясы 

және 

морфологиялық 

Система 

морфологии и 

лексикологии 

казахского языка

ММ 7 / 

МС 7

Қазақ тілінің 

ерекшеліктері

Особенности 

казахского языка

ММ 3 / 

МС 3

Қазақ әдебиетінің 

тарихы мен 

терминологиясында

ғы өзекті мәселелер

Проблемы в 

истории казахской 

литературы и 

терминологии

ММ 4 / 

МС 4

Грамматика және 

пунктуация 

Грамматика и теория 

пунктуации

ММ 1 / 

МС 1

Ауыз әдебиетінің 

шығармашылығы

Устное литературное 

творчество

ММ 2 / 

МС 2

Қазақ тілінің 

әдістемесі және 

нормалары

Нормы и методика 

казахского языка

 

 

4  Оқуға қабылдау ережелері 

 

Педагогикалық мамандыққа түсетін абитуриенттер бір арнайы емтихан тапсырады. Педагогикалық  мамандыққа  түсу  үшін  өтініш  беру  және  арнайы  емтихан  өткізу, 

таңдалған  оқу  орнының  қабылдау  комиссиясымен  20  маусым  мен  18  тамыз  күндер 

аралығында қабылданады. 

5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиет»  мамандығына  түсуші  талапкерлер  қазақ 

әдебиеті – бейінді пән болып табылады. 

Студенттер  қатарына  қосу  университет  Ректоры  бұйрығымен  10-шы  және  25-ші 

тамыз  аралығында болады. 

Бакалавриат мамандығына ақылы негізде саналады: 

 

ҰБТ-тен өткен, тестілеу нәтижесінде кем дегенде 50 балл жинаған,орта және жалпы білім ұйымдарының бітірушілері;  

 КТА  өткен,  тестілеу  нәтижесінде  кем  дегенде  50  балл  жинаған,  кәсіби  және 

техникалық  білім  ұйымдарының  бітірушілері  және  өткен  жылғы  жалпы,  орта  білім 

ұйымдарының бітірушілері;  

 Сұхбаттасудан өткен қорытынды нәтижесінде жоғары білімді ұйым бітірушілері. 

 

 5  Білім алушылар жетістіктерін бақылау түрі 

 

Білімді тексеру түрлері Студенттерді  5В011700  –  «Қазақ  тілі  мен  әдебиет»    мамандығы  бойынша 

дайындауда  білімді  бақылаудың  аралық  және  ағымдық  ішкі  оқу  орындық  жүйе 

элементтері  қолданылады.  Кафедрада  бақылаушы-өлшеуіш  материалдар  және 

электрондық  бақылаушы-өлшеуіш материалдар дайындалған. Курстық жұмыс тақырыбы, 

бақылау  жұмысының  тақырыбы,  реферат  тақырыбы,  курстық  жұмысты,  рефератты, 

емтиханға  сұрақтарды    жазу  мен  рәсімдеуге  ұсынылатын  әдістер  бар.  Оқытушылармен 

білімді бақылаудың әр түрі қолданылады: бақылау жұмысы, рефераттар, үй тапсырмасын 

орындау,  практикалық  тапсырма,  конспект-жоспар  және  сабақтан  тыс  іс-шаралар 

дайындау және т.б.  

Пәнді  зерделеу  кезінде  білім  алушының  білімін  бірнеше  ағымдық  бақылауы 

қарастырылған: 

-  ауызша  сұрақ  –  материалды  зерделеп  болған  соң  пәннің  бір  немесе  бірнеше 

тақырыбы  бойынша  сұрақтарға  жауап  ретінде  және  ситуация  талқылау  түрінде 

жүргізілетін бақылау; 

- жазбаша  бақылау  –  курстың  әр  тақырыбы  бойынша  қойылған  сұрақтардан, 

тапсырма  шешуден,ситуация  талдаудан,  практикалық  тапсырмаларды  орындаудан 

тұратын жұмыс бақылауы; 

- біріктірілген  сауалнама  –  бір  немесе  бірнеше  тақырыптар  бойынша  білімді 

бағалаудың бір уақытта бақылаудың ауызша және жазбаша түрі қарастырылған бақылау

-  үй  тапсырмаларын  қорғау  және  таныстыру  рәсімі  –  олардың  дұрыс 

орындалғандығын  тексеру  мақсатында  топпен  немесе  жеке  үй  тапсырмасы  бойынша 

білімді  бақылау,  өткен  материалды  жинақтай  білу  және    оны  халыққа  көрсету,курс 

тақырыптары арасындағы байланысты қадағалау

- пікір-талас,  тренингтер,  дөңгелек  үстел–мәселелік  сипаттағы  сұрақтарды  өзінің 

ойлай алатын дағдысын және шешім қабылдай алатынын көрсететін  топтық талқылау; 

- тесттер – белгілі–бір тапсырманың жинақталған түрі (ашық, жабық, біріктірілген), 

білім алушының білім жетістігін сапалы және объективті бағалауға мүмкіндік береді; 

- бақылау жұмысы–теориялық материалды орнықтыру

-  тәжірибелік  жұмыс  –  техникалық  қауіпсіздікті  сақтай  отырып,  жүргізілетін 

жұмыс әдісін бақылау.  

 

 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет