Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06жүктеу 130.31 Kb.
Дата30.04.2016
өлшемі130.31 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Жұмыс бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Кәсіби оқыту» кафедрасы

«Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары» пәнінен

5B012000 «Кәсіби оқыту» мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті

мамандықтың білім стандарты мен

типтік бағдарлама негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасына бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Н.Э.Пфейфер

2012ж. «___»_________
Құрастырушы: аға оқытушы ____________Кабдырова Л.Т.
Кәсіби оқыту кафедрасы
«Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары» пәні бойынша 5B012000 «Кәсіби оқыту» мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы негiзде жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективтық пәндерiнiң тiзбесi 5B012000 жасалған - кәсiптiк оқыту С.Торайғырова атындағы ПМУ ғылыми кеңестiң мәжiлiсiнде нығайтылған.

2012 ж. «___»_____________ кафедра отырысында ұсынылған №___хаттама.


Кафедра меңгерушісі ______________________Алинова М.Ш.
Факультет әдістемелік кеңесімен құпталған ____________________________

2012 ж. «___»_____________№ __хаттама


ӘК төрағасы ____________________Алдунгарова А.К.
КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы ___________ М.Қ. Күдерин «___»_____________2012 ж.


ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН

ЖжӘҚБ бастығы _____________А.А. Варакута «___»_____________2012 ж.


Университеттiң оқу-әдiстемелiк кеңесiмен мақұлданған

2012 ж. «___»_____________№ __хаттама


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
1.1 Пәннің мақсаты:

Құрастыру қазiргi ақпараттық технологиялар және программалық құралдар көмегiмен эксперименталдi мәлiметтердiң жоспарлауға, өңдеуге және талдауы бойынша бiлiмдер қажеттi.1.2 Пәннiң есептерi:

Студенттер пәндер зерттеудiң нәтижесiнде тиiстi:

бiлу

- әзiрлеу және эксперименталдi зерттеулердiң өткiзуiн рет;- есептер және (интерполяция, экстраполяция, тегiстеу және тағы басқалар) деректердi өңдеудiң әдiстерi;

- әдiстердi қолданып математикалық санақтың тәжiрибелерiнiң нәтижелердi өңдеуiнiң ерекшелiктерi;

- тәжiрибелердiң жоспарлауының негiздерi;

істей алу

- эксперименталдi зерттеулердi ұтымды жоспарлау,

- ғылыми тәжiрибе деректердi өңдеу;

жаттығу дағдылары алу

- эксперименталдi мәлiметтердiң өңдеуi үшiн Mathcadтың пакетiнiң құралдарының қолданулары.


2 Алғы шарттар

Осы пәннiң игерулерi үшiн және келесi пәндердiң зерттеу алған дағды бiлiм қажеттi: информатика, математика, сызу және сызу геометриясы, САПР негiз.
Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3 Пәннің мазмұны

р/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

Жалпы орта білім негізінде сырттайы

Дәр

Тәж

СӨЖ

Дәр

Тәж

СӨЖ

1

Теориялық және эксперименталдi зерттеулер.

2

-

10

-

-

14

2

Есептеуiш тәжiрибенiң дәлдiгi

2

2

10

-

1

14

3

Деректердi көрнекiлеу

1

2
-

1

14

4

Функциялардың аппроксимациясы

6

6

10

-

2

14

5

Статистикалық деректердi өңдеу

2

3

10

-

1

14

6

Тәжiрибенiң жоспарлауы

2

2

10

-

1

14
ИТОГО :

15

15

60

-

6

84


3.1 Теориялық курстың мазмұны

1-шi тақырып. Теориялық және эксперименталдi зерттеулер.

Теориялық және эксперименталдi зерттеулердiң нәтижелердi өңдеуi. Түзулер және жанама тәжiрибелер. Есептердiң классификациясы: түзулер және керi есептер, сызықты және сызықты емес, сонымен бiрге сапалы және сандық. Мәлiметтердiң үлгiсi және олардың классификациясы. Эксперименталдi қателер және екiұштылықтарды табиғат. Қателердiң түрлерi. Өлшемдердiң талдауын қолдану тәжiрибенiң өткiзуiнде. Өлшемдермен жұмыс.

2-шi тақырып. Есептеуiш тәжiрибенiң дәлдiгi

Қателiктер теориясы. Қателiктердiң көз және классификациясы. Абсолюттi және салыстырмалы қателiк. Деректер жазбасының формалары. Есептеуiш қателiк. Функцияның қателiгi. Машина арифметикасының қателiгiнiң ұғымы.

3-шi тақырып. Деректердi көрнекiлеу

Екi өлшемдiсi графикалар. X-Y-шы тапсырма - тәуелдiлiктердiң декарттық координаталар жүйесiнде. Бiрнеше графиктердiң құрастыруы. Баған шәкiлдi қалыптау. Графиктердiң қалыптауы. Өстер графиканың басы және қол қоюды жасау. үндемеу бойыншаға қоюларын өзгерiс. Бөлiп қойылған қателiгi бар графика жасау. Полярлық координаталардағы графиктерiнiң жасауы. Графиканың бөлiгiнiң үлкеюi. Графиктердiң жол салуы. ЗD - графика. ЗDтың тапсырмасының әдiстерi - графиктер. ЗD қалыптау - графиктер.

4-шi тақырып. Функциялардың аппроксимациясы

Функцияның жуықтауы туралы ұғым. Функцияның жуықтауын есептiң қойылуы. Нүктелiк аппроксимация. үздiксiз аппроксимация. Бiр қалыпты жуықтау. Көпмүшелiктердiң есептеуi.

Интерполяция жасау. Жергiлiктi интерполяция. Глобалдi интерполяция. Сызықты және квадраттысы интерполяция. Интерполяцияның дәлдiгi. Лагранждың интерполяциялық полиномы. Ньютонның интерполяциялық полиномы. Көпмүшелi интерполяцияның әдiсiнiң қателiгi. Сплайндармен интерполяция.

Эмпирикалық формулалардың таңдап алуы. Тәжiрибелi мәлiметтердiң сипаты. Эмпирикалық формулалар. Эмпирикалық тәуелдiлiктiң параметрлерiнiң анықтауы. Ең кiшi квадраттардың әдiсi. Сызықты регрессия. Полиномды регрессия. Регрессиялық талдауды өткiзу үшiн үйреншiктi функциялар.

5-шi тақырып. Статистикалық деректердi өңдеу

Кездейсоқ мәндер. (Гаусс ) нормалы үлестiрiлу. Бiр қалыпты үлестiрiлу. Биномиалды үлестiрiлу. Басқа статистикалық үлестiрiлулер. Дискреттi үлестiрiлулер. үздiксiз үлестiрiлулер. Санмен көрсетiлгенi дискреттi кездейсоқ мәндердiң мiнездемелерi. Математикалық күтiм. Дисперсия және орташа квадраттық ауытқу. Сән және медиана. Түзетiлген кездейсоқ сандардың генерациясы. Ковариация және корреляция. Ықтималдықты таратулар үшiн бiр үлгiдегi статистикалық функциялар.

6-шы тақырып. Тәжiрибенiң жоспарлауы

Бiр критерийлi ықшамдау. Екшейтiн тәжiрибе. Тәжiрибенiң матрицасы. Көп фактор тәжiрибе. Тәжiрибенiң қаныққан жоспары. Тәжiрибелердiң жоспар полнофакторныхына құрастырудың ережелерi.
3.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

1 ) 2-шi тақырып. Қателiктердiң есепке алуымен есептеулерi

Шекаралардың әдiсi бойынша қателiктердiң формулаларының қолдануындағы жақын жүрген адам сандармен жұмыс және өрнектердiң мәндерiнiң табылуы және қатал есепке алуды әдiспен әрбiр операциядан кейiн абсолют ағаттығады.

2 ) 3-шi тақырып. Mathcad график түрiнде iшкi жүйеЕкi өлшемдi және үш өлшемдi графиктердiң құрастыру және қалыптауы. Нүктелер бойынша графиктердiң құрастыруы. Бойынша графиктердiң құрастыруы функциялық тәуелдiлiктi. (тордың күйге келтiруi, графиканың өстер, сызықтың түрi және түстерi, графиктер және өстердiң қол қоюларының жасаудың мәлiметтердiң түр санмен көрсетiлген таңбалағыштары) графика толық күйге келтiру.

3 ) 4-шi тақырып. Mathcadқа интерполяцияИнтерполяциялық көпмүшелiктер көмегiмен кестелiк тап қалған функцияның мәнiнiң жуықтауы нүктеге. Сызықты интерполяция. Сплайндармен интерполяция.

4 ) 4-шi тақырып. Mathcadқа орташа квадраттық жуықтауларын дискреттi вариант. Ең кiшi квадраттардың әдiсi.

Ең кiшi квадраттар кестелiк тап қалған функцияның аналитикалық өрнегiнiң табылуы әдiс арқылы.

5 ) 4-шi тақырып. Mathcadқа регрессиялық талдауРегрессиялық талдауды өткiзу сызықты регрессия көмегiмен.

6 ) 5-шi тақырып. Mathcadқа статистикалық есептеулерБiр қалыпты таралған сандардың генерациясы. Нормалы заң бойынша таралған кездейсоқ сандардың генерациясы. үшiн орташа мән, массив кездейсоқ сан шығарылған дисперсияларының үйреншiктi ауытқуының есептеуi. Корреляцияның коэффициентiнiң есептеуi.

7 ) 6-шы тақырып. Тәжiрибенiң жоспарлауы

Толық көп фактор екi деңгейлi тәжiрибе. Тәжiрибенiң ортасы. Өзгертудi интервал. Тәжiрибенiң жоспарының кестесi. Ең кiшi квадраттардың әдiстiң регрессияның теңдеуiнiң коэффициенттерiнiң есептеуi. Стьюдент бойынша коэффициенттердiң маңыздылығының тексеруi. Фишер бойынша адекваттылықтың тексеруi.
3.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

3.3.1 СӨЖ құрылымы және жалпы мазмұны

Кесте 1 – СӨЖ мазмұны№ р/с

СӨЖ түрі


Есеп беру Формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

күндізгі

сырттайы

1

Дәрiс жұмыстарына әзiрлеу

Конспект

Жұмыстағы қатысу

15

-

2

(жұмыстың тақырыбы бойынша материалдың зерттеуi, үйге берген сабақтың орындауы) жұмыстарға тәжірибе әзiрлеу

Файл - есептеу нәтижесi

Жұмыстағы қатысу

30

36

3

Дәрiс жұмыстарының мазмұн кiрмейтiн материалдың зерттеуi

Конспект

Тест

10

38

4

Бақылау шараларына әзiрлеу

-

тесты,

емтихан


5

10

Барлығы:

60

84

3.3.2 Студенттерге өздік зерделеу үшін ұсынылатын тақырыптар

1-шi тақырып. Орнықтылық. Түзулылық. Жинақтылық.

Орнықтылық ұғым. Түзу есептiң қойылуы. Әдiстердiң орнықсыздығы. Жинақтылықтың ұғымы.

Кеңес берiлетiн әдебиет: [1 ]. 26-шы.

2-шi тақырып. Mathcadқа құжатты ресiмдеуФормулалардың қалыптауы. Мәтiннiң қалыптауы. Басқарудың элементтерiнiң орнатуы. Беттердiң ресiмдеуi. Суреттердiң орнатуы. Есептеудiң жариялауларын ерекшелiктер.

Кеңес берiлетiн әдебиет: [4 ]. 316-321, [5 ]. 255-261.

3-шi тақырып. Mathcadқа құжаттармен жұмысМатематикалық өрнектердiң құрастыруы. Mathcadқа ақпарат қорғау. Mathcadқа жабулы аймақтары. Есептеуiш кешендердiң жасауы. Басқа файлдарға және гиперсiлтемелердiң қолдану сiлтемелерi.

Кеңес берiлетiн әдебиет: [4 ]. 300-315, [5 ]. 240-254.


Ұсынылатын әдебиет тізімі
Негізгі оқулық

1) Турчак Л. И. Основы численных методов/ Турчак Л. И., Плотников П. В. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 304 с.

2) Исаков В.Б. Элементы численных методов - М.: Академия, 2003.- 192 с.

3) Кирьянов Д.В. Mathcad 13 – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 608 с.

4) Макаров Е. Mathcad: учебный курс – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

5) Макаров Е. Инженерные расчеты в Mathcad: учебный курс – СПб.: Питер, 2005. – 448 с.

6) Гурский Д. Вычисления в Mathcad 12/ Гурский Д., Турбина Е. – СПб.: Питер, 2006. – 544 с.

7) Очков В.Ф. Д. Физические и экономические величины в MATHCAD и MAPLE. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.

8) Поршнев С.В.. Численные методы на базе Mathcad : учебное пособие / С. В. Поршнев, И. В. Беленкова. — СПб. : БХВ-Петербург, 2005. — 464 с

9) Тарасевич Ю.Ю. Численные методы на Mathcad'е [Электронный ресурс] режим доступаhttp://www.exponenta.ru/educat/systemat/tarasevich/default.asp
Қосымша әдебиеттер

10) Семененко М. Г. Математическое моделирование в MathCad.– М.: Альтекс, 2003.– 206 с.
Мамаңдықтың

жұмыс оқу жоспарынан

көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10
5B012000 «Кәсіби оқыту» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы «Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары»

Оқу

формасы


Пәннiң қиындығы

Семестрлер бойынша бақылаудың формалары

Семестр

Семестрлер бойынша студенттердiң жұмыс көлемi

кредиттер

академиялық сағат

кредитер

аудиториялық жұмыстары (түйiскен. сағат)

СРС (контактных часов)

Барлығы

ауд.

СРС

экз.

КР

барл

дәр

тәж

барл

СӨЖ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

2

90

30

60

6

-

6

2

30

15

15

60

15

Жалпы орта білім негізінде сырттайы

2

90

6

84

5

-

5

2

6

-

6

84

6


Кафедра меңгерушісі____________Алинова М.Ш. 2012ж. «___»_____________©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет