Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіжүктеу 350.11 Kb.
Дата24.04.2016
өлшемі350.11 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Жұмыс бағдарламасы

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіС. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

5В072000- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттері үшін
Коллоидтық химия пәнінен
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАCЫ

ПавлодарМамандықтың мемлекеттік жалпы білім беру стандарты және типтік бағдарламасы негізінде әзірленген жұмыс бағдарламасының бекіту парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.1/08


БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректорыПфейфер Н.Э.

« «____- 2011 ж.


Құрастырушы: х.ғ.к.; доцент Жапаргазинова К.Х. .

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

5В072000 -Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы; 5В072100 -Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттері үшін

Коллоидтық химия пәніненОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 050720 мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 3.08.346-2006 050721 мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 3.08.347-2006 Мемлекеттік стандарты оқу жұмыс жоспары мен пәндердәң элективті каталог негізінде құрастырылған және С. Торайгыров атындағы ПМУ Ғылыми Кенесінің мәжідісінде бекітілген

Кафедра мәжілісінде ұсынған «____»_____ 2009 ж.

хаттама №_____
Кафедра менгерушісі Жапаргазинова К.Х.
ХТжЖ факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011 ж. «27» 08 № 1 хаттама

OӘК төрағасы Р.Ж. Нургожин
КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы К._К. Ахметов «__ _» __ 2011 ж.


Жжәқб құпталған

ЖжӘҚБ бастығы __________________ Варакута А.А. «___»__________20__ж.1. Оќу процесіндегі пєнніњ маќсаты жєне міндеттері


  1. Пєнніњ маќсаты

.Студенттерде диалектика-материалістік ќµзќарас ќалыптастыру жєне химиялыќ ќµзќарасын дамыту;

 • Казіргі замандаѓы µнеркєсіпте, техникада коллоидтыќ химия зањдарын жєне процестерін ќолдану тєсілдерімен танысу;

 • Беттік ќ±былыстар мен коллоидты-дисперсті ж±йелердіњ ерекшеліктерімен танысу

Пєнді оќыту маќсаттары:

1.2«Коллоидтыќ химия» курсын оќу нєтижесінде студенттер міндетті т‰рде білуге тиіс:Білу:

 • коллоидты ж±йелердіњ сипаттамаларын, негізгі т‰сінуктерін, алу тєсілдерін жєне астыќ технологияда ењ мањызды коллоидтарды ќолдану

 • ‰йрену:

 • химиялыќ экспериментті µз бетімен койып жєне алынѓан мєліметтерді д±рыс колдану, ќорытынды жасау;

 • адсорбция жєне беттік керілісті аныќтап есептеулерді шыѓару;

 • БАЗ-дыњ адсорбциялыќ ќабаттарыныњ параметрлерін есептеу, т.б.

Пререквизиттер:

-Бейорганикалыќ химия

-Талдаудың физика-химиялыќ тєсілдері

- Физикалыќ химия.
Пәннің тақырыптық жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/07Пәннің тақырыпТЫҚ жоспары

р/с
Тақырып атауы

Сағат саны


Дєр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1
Кіріспе. Дисперсті жүйелер. Дисперсті жүйелердің жіктелуі және жалпы қасиеттері.

1
8

4

2

Дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттері және зерттеу тәсілдері.

-
-

4

3

Дисперсті жүйелердің молекулалық-кинетикалық қасиеттері.

-
-

4

4

Беттік ќұбылыстар

4.1

Беттік энергия. Фаза лар шекарасындаѓы беттік қабатының термодинамикасы.

1
-

4

4.2

Адгезия мен жүғу

1
-

2

4.3

Қатты зат –газ шекарасындағы адсорбциясы

24

4.4

Сұйықтық – газ шекарасындағы адсорбциясы

2
4

4

4.5

Сұйықтық – қатты зат шекарасындаѓы адсорбциясы

2
8

4

5.

Дисперсті жұйелердегі электрокинетикалық құбылыстар

22

6.

Дисперсті жұйелердегі агрегаттыќ тұрақтылық және коагуляция

2
6

4

7.

Коллоидтік БАЗ-дың ќасиеттері. Дисперсті жұйелердегі ќұрылымдардың түзілуі және реологиялыќқ қасиеттері..

1
4

4

8

Жоғары молекулалыќ қосылыстар ерітінділерінің қасиеттері.

0,5

-
2

9

Ќатты дисперсиялыќ ортасы бар коллоидты жұйелер

0,5

-
3
Курс бойынша барлығы

15

-

15

(30)

60

Барлығы

90


Теориялық курстың мазмұны

1. Коллоидты жағдай

Дисперсті ж‰йелердіњ µзгеше ќасиеттері: дисперстігі жєне гетерогендігі. Меншікті беттіњ бµлшектер радиустарына тєуелділігі. Дисперсті фаза мен дисперсиялыќ орта. Коллоидтыќ химия курсы - беттік құбылыстар мен дисперсті жүйелердің физика-химиялық қасиеттері туралы үғым.

Дисперсті ж‰йелердіњ жіктелуі: агррегаттыќ к‰йі, дисперстігі, ќ±рылымдыѓы жєне фаза мен с±йыќ дисперсиялыќ ортаныњ єрекеттесуі бойынша. ¤неркєсіптік технологиядаѓы коллоидтыќ химияныњ мањызы жєне басќа ѓылымдармен байланысы.
2. Дисперсті жүйелердің алынуы және тазартылуы

Дисперсті жүйелердің агрегативті және седиментациялық (кинетикалық) тұрақтылығы. Дисперсті жүйелер алуының тәсілдері мен жағдайлары.

Химиялық және физикалық конденсация тәсілдер арқылы дисперсті жүйелерді алу.

Ұнтактау арқылы дисперсті жүйелерді алу. Механикалық ұнтактау.(мельницалар, ультрадыбыс және вольт дугасы арқылы). Пептизация -зольдерді алу үшін қолданылатын әдіс.Пептизация тәсілдері. Тұнбалар ережесі. Диспергация процесінің өз бетімен жүруі. Ультрафильтрация. Диализ. Электродиализ.


3. Молекулалық-кинетикалық және оптикалық қасиеттері
Броун қозғалысы және оның жылу табиғаты. Орташа ығысу. Диффузия. Орташа ығысу мен диффузия коэффициенты арасындағы байланыс. Седиментация - диффузиялық тепе-теңдік, Лаплас-Перрен теңдеуі. Седиментациялық талдаудың негіздері. Ультрацентрифуга.

Коллоидты жүйелердегі жарықтың шашырауы және сіңіуі. Формула Рэлей формуласының анализі.. Опалесценция. Оптикалық тығыздық және Ламберт - Бердің теңдеуі. Нефелометрия. Оптикалық тәсілдер арқылы коллоидты бөлшектердің көлемін және формасын анықтау.


4. Беттік құбылыстар және адсорбция

Беттік керіліс- беттің бос энергиясының өлшемі. Дисперсті жүйелердің бос беттік энергиясы мен олардың принципиалды термодинамикалық тепе-теңдіксіздігі.

Ерітінділердің беттік керілісі. Теріс және оң зарядты беттік -активті заттардың адсорбциясы, Гиббс, Шишковский теңдеулері, Траубе ережесі. Адсорбциялық қабаттардың құрылысы мен қасиеттері. Газды және конденсацияланған моноқабаттар. Фаза аралық шеғарасындағы дифильді молекулалардың бағытталуы.

Ќатты дене-газ шекарасындаѓы адсорбция. Газ адсорбциясыныњ температура мен ќысымѓа тєуелділігі. Фрейндлих тењдеуі Мономолекулярлі теориясыныњ негіздері. Ленгмюр теңдеуі.

С±йыќтыќ-газ шекарасындаѓы адсорбция Гиббс, Шишковский және Ленгмюр теңдеулерінің арасындағы байланыс. Капиллярлі конденсация туралы түсінік. БЭТ теориясы.

С±йыќ-ќатты дене шекарасындаѓы адсорбция. Гидрофильді және годрофобты адсорбенттер. Ерітінділерден молекулярлі адсорбция: адсорбент, ериткіш жєне еритілген зат табиѓатыныњ єсері. Ќатты беттегі адсорбцияѓа арналѓан Траубе ережесі.

Адсорбция процесіне температураның әсері. Сүйықтардың ағып кету жағдайлары. Адгезия мен когезия. С±йыќтыќ -ќатты дене шекарасындаѓы адгезия. Қаттылықтың адсорбциялық төмендеуі.

Биология процестеріндегі ж±гу құбылыстары. Флотация жєне оныњ т‰рлері. Беттіњ гидрофобтану жєне гидрофильдену процестері.

Ион алмастыру адсорбция жєне оныњ ќолданылуы. Табиги жєне жасанды иониттер. Катиониттер мен аниониттер. Хроматография.
5. Кос электрлі қабат және электрокинетикалық құбылыстар

3.Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Дәрістік сабақтардың тізімі
1

Кіріспе. Дисперсті ж‰йелер. Дисперсті ж‰йелердіњ ќасиеттері.

1.1

Пєн жєне «Коллоидтыќ химия» курсыныњ мазм±ны. Негізгі таќырыптар мен зерттеу тєсілдері. ¤неркєсіптік технологиядаѓы коллоидтыќ химияныњ мањызы жєне басќа ѓылымдармен байланысы.

1.2

Дисперсті фаза мен дисперсиялыќ орта. Дисперсті ж‰йелердіњ µзгеше ќасиеттері: дисперстігі жєне гетерогендігі. Меншікті беттіњ бµлшектер радиустарына тєуелділігі.

1.3

Дисперсті ж‰йелердіњ жіктелуі: агррегаттыќ к‰йі, дисперстігі, ќ±рылымдыѓы жєне фаза мен с±йыќ дисперсиялыќ ортаныњ єрекеттесуі бойынша.

2

Оптикалыќ ќасиеттер мен дисперсті ж‰йелерді зерттеу єдістері.

2.1

Жарыќтыњ шашырауы (опалесценция). Сфералыќ бµлшектерге арналѓан Релей тењдеуі. Жарыќ шашырауы кезіндегі интенсивлігініњ таралуы. Ми теориясы.

2.2

Коллоидты бµлшектермен жарыќтыњ абсорбциялануы жєне коллоидты ерітінділерініњ т‰сі. Бугер- Ламберт -Бер зањы. Коллоидтыќ ж±йелердегі сєйкессіздігі (аномалиясы).

2.3

Дисперстік ж‰йелерді зерттеу єдістері: нефелометрия, ультрамикроскопия, электрондыќ микроскоп, рентгенография жєне электронография арќылы.

3

Дисперстік ж‰йелердіњ молекулярлі-кинетикалыќ ќасиеттері

3.1

Броун ќозѓалысы. Энштейн- Смолуховский тењдеуі. Флуктуациялар.

3.2

Дисперстік ж‰йелердіњ кинетикалыќ т±раќтылыѓы. Седиментация жєне седиментациялыќ анализініњ тєсілдері. Седиментациялыќ тепе-тењдік.

3.3

Осмос ќысымы. Коллоидтыќ ж±йелердегі осмос ќысымыныњ µзгеруі жєне оныњ ерекшеліктері. Доннан тепе-тењдігі.

4

. Беттік ќ±былыстар

4.1

Беттік энергия

4.1.1

Фаза аралыќ беті. Фаза аралыќ шеќарасындаѓы к‰штердіњ молекулярлі єрекеттесуініњ µзгешілігі.

4.1.2

Беттік керіліс – беттіњ меншікті Гиббс энергиясы. Фаза аралыќ шекарасында Гиббс энергиясын азайту тєсілдері. Беттік ќ±былыстардыњ жіктелуі. Гиббстыњ артыќ шамалар єдісі.

4.1.3

Беттік ќабатындаѓы термодинамикалыќ функциялардыњ ќаныѓуы. Беттік керілістіњ температура мен концентрацияѓа тєуелділігі. Толыќ беттік энергия. С±йыќ-с±йыќ ж±йелерге арналѓан Антонов ережесі.

4.2

Адгезия мен ж±ғу.

4.2.1

Ж±гу. Шеттік ж±гу б±рышы. Юнг тењдеуі.

4.2.2

Адгезия мен когезия. Адгезия мен когезия ж±мыстары. С±йыќтыќ -ќатты дене шекарасындаѓы адгезия. Дюпре тењдеуі.

4.2.3

Ж±гу процесіне БАЗ-дыњ єсері. Флотация жєне оныњ т‰рлері. Беттіњ гидрофобтану жєне гидрофильдену процестері.

4.2.4

Адгезия мен ж±гылу процесініњ практикалыќ мањызы. Тањдамалы ж±гу.

4.2.5

Капиллярлік ќысым. Ќысым µзгеруініњ ќисыќтыќ радиусына тєуелділігі. Лаплас-Юнг тењдеуі. Капиллярдаѓы с±йыктыњ дењгейініњ µзгеруі. Жюрен тењдеуі.

4.3

Ќатты дене-газ шекарасындаѓы адсорбция.

4.3.1

Физикалыќ адсорбция жєне хемосорбция. Адсорбциялыќ єрекеттесуініњ табиѓаты. Адсорбцияны сан жаѓынан µрнектеу.

4.3.2

Газ адсорбциясыныњ температура мен ќысымѓа тєуелділігі. Фрейндлих тењдеуі.

4.3.3

Лэнгмюр мономолекулярлі теориясыныњ негіздері. Лэнгмюр тењдеуі жєне оныњ анализі.

4.3.4

Поляни полимолекулярлі теориясыныњ негіздері. Адсорбциялыќ потенциал. Сипаттамалыќ кисыќтары. Бруннауэр -Эммет-Теллер полимолекулярлі теориясыныњ негіздері, тењдеуі.

4.3.5

Кеуекті адсорбенттер арќылы ж‰ретін адсорбция. Адсорбенттер типтері жєне олардыњ сипаттамасы. Газдар мен бу адсорбциясыныњ практикалыќ колданылуы.

4.4

С±йыќтыќ-газ шекарасындаѓы адсорбция.

4.4.1

Ерітінділердіњ беттік керілісі. Беттік-активті заттар. БАЗ жіктелуі.

4.4.2

Гиббс тењдеуі жєне оныњ анализі. Беттік активтілік. Дюкло-Траубе ережесі. Шишковский формуласы. Гиббс, Лэнгмюр жєне Шишковский тењдеулерініњ арасындаѓы байланыс.

4.4.3

Беттік ќысу ќисыќтардыњ анализі. Дифильді молекулалардыњ ориентациясы. Газды, конденсацияланѓан жєне с±йыќтысозылѓан пленкалар.

4.5

С±йыќ-ќатты дене шекарасындаѓы адсорбция.

4.5.1

Ерітінділерден молекулярлі адсорбция: адсорбент, ериткіш жєне еритілген зат табиѓатыныњ єсері. Ќатты беттегі адсорбцияѓа арналѓан Траубе ережесі (оныњ кері баѓыты).

4.5.2

Беттік ќабатындаѓы БАЗ молекулаларыныњ баѓытталуы. Ребиндердіњ полярліктерді тењестіру ережесі.

4.5.3

Электролит ерітінділерінен адсорбция. Панет-Фаянс ережесі. Ќос электрлі ќабат (КЭЌ) т‰зілуініњ адсорбциялыќ механизмі.

4.5.4

Ќатты фазаныњ беттік молекулаларыныњ диссоциациялануы. Ион алмастыру адсорбция жєне оныњ ќолданылуы. Табиги жєне жасанды иониттер.

5

Дисперстік ж‰йелердіњ электрлік ќасиеттері.

5.1

Фазалар шекарасындаѓы кос ионды ќабатыныњ т‰зілуі жєне ќ±рылысы.

5.2


Электрокинетикалыќ ќ±былыстар. Электроосмос, электрофорез, Дорн жєне Квинке эффектлері.

5.3

КЭЌ ќ±рылысыныњ теориялары: Гельмгольц – Перрен, Гуи – Чепмен. Штерн теориясыныњ негізгі ќаѓидалары, беттік потенциал. Электрокинетикалыќ потенциал. Электролиттер єсерінен электрокинетикалыќ потенциалыныњ µзгеруі. Беттіњ ќайта зарядталуы. Мицелла ќ±рылысы.

6

Дисперстік ж±йелердіњ т±раќтылыѓы мен коагуляциясы

6.1

Дисперстік ж±йелер т±раќтылыќтарыныњ т‰рлері. Лиофильді жєне лиофобті дисперсті ж±йелер. Т±раќтылыќтыњ термодинамикалыќ негіздері. Т±раќтылыќтыњ электростатикалыќ, энтропиялыќ, адсорбциялыќ-сольватті жєне ќ±рылымдыќ-механикалыќ факторлары.


6.2

Гидрофобті дисперсті ж±йелердіњ коагуляциясы. Коагуляция процесініњ кинетикасы. Тез жєне баяу ж‰ретін коагуляция. Смолуховский теориясы. Шульц-Гарди ережесі.

6.3

ДЛФО теориясыныњ негіздері. Бµлшектер арасындаѓы тартылыс жєне тебу к‰штерініњ ќатынасы. Потенциалды кисыќтар. Сыналыќ ажыратушы ќысым. Электролиттер арќылы ж‰ретін коагуляция, оныњ зањдылыќтары. Гетерокоагуляция, гетероадагуляция. Коагуляциялыќ ќ±былыстардыњ мањызы.

7

Коллоидтыќ БАЗ ќасиеттері. Дисперсті ж±йелердегі ќ±рылымдар т‰зу жєне реологиялыќ ќасиеттер

7.1

Коллоидтыќ БАЗ ќасиеттері.

7.1.1

Коллоидтыќ БАЗ молекулаларыныњ ќ±рылымы жєне кµлемі.

7.1.2

Мицелла т‰зудіњ критикалыќ концентрациясы (МКК). Ерітіндегі мицеллалардыњ т‰рлері.

7.1.3

Солюбилизация. БАЗ-дыњ ж±гыш ќабилетініњ, єрекетініњ механизмі.

8

Жоѓарѓы молекулалы ќосылыстардыњ ерітінділер ќасиеттері

8.1

ЖМЌ ќ±рылысы жєне ЖМЌ ерітінділерініњ жіктелуі, жалпы сипаттамасы.

8.2

Ісіну жєне ЖМЌ-дыњ еруі. Полимерлі электролиттердіњ ерітінділері. Изоэлектриялыќ н‰ктесі.

8.3

ЖМЌ термодинамикалыќ ќасиеттері

9

Ќатты дисперсиялыќ ортасы бар коллоидтыќ ж±йелер. Ќµбіктер, эмульсиялар, суспензиялар жєне аэрозольдар.

9.1

Эмульсиялардыњ жалпы сипаттамасы. Эмульсиялар т±раќтылыѓы, б±зылуы жєне мінезініњ µзгеруі.

9.2

Ќµбіктер, суспензиялар жєне аэрозольдар. Олардыњ жіктелуі, т±раќтылыѓы жєне ќолданылуы.
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ

тақырып

аталуы

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

4

1 тақырып

Кіріспе. Дисперсті жұйелер. Дисперсті жұйелердің жіктелуі және жалпы ќасиеттері

Коллоидты жүйелердің меншікті бетін анықтау. Коллоидты бөлшектердің көлемін есептеу және дисперсті жү»енің типін анықтау

[2], 5 – 21 стр.

[3] , 81 – 89 б.
4.1

тақырып


Беттік энергия. Фаза лар шекарасындағы беттік ќабатының термодинамикасы

Беттік энергияны, толық энергияны, беттік керілісті есептеу.

[2], 5 – 21 стр.

[3],163-166 б.4.2

тақырып


Адгезия мен жүғу

Шеттік ж±гу б±рышын, адгезия мен когезия ж±мыстарын анықтау. Капиллярдағы сұйықтықтардың көтерілу мен түсу биіктігін есептеу.

[2], 5 – 21 стр.

[3], 18– 20 б.4.3

тақырып


Қатты зат –газ шекарасындағы адсорбциясы

Абсолютті және артық мөлшердегі адсорбция есептеулері, адсорбция изотермаларын құрастыру

[2], 5 – 21 стр.

[3] , 14 – 46 стр.4.4

тақырып


Сұйықтық – газ шекарасындағы адсорбциясы

Ленгмюр теңдеуінің тұрақтыларын графикалық әдіспен анықтау

[2], 5 – 21 стр.

[3] , 14 – 46 стр.4.5

тақырып


Сұйықтық – қатты зат шекарасындаѓы адсорбциясы

Гиббс теңдеуі бойынша адсорбция мөлшерін есептеу, «ерітінді-қатты зат» шеғарасындағы адсорбцияның изотермасын құру

[2], 5 – 21 стр.

[3] , 14 – 46 стр.5

тақырып


Дисперсті жұйелердегі электрокинетикалық құбылыстар

Электрокинетикалық потенциалды есептеу, ағынды потенциалды есептеу

[2], 5 – 21 стр.

[3] , 14 – 46 стр.6

тақырып


Дисперсті жұйелердегі агрегаттыќ тұрақтылық және коагуляция

Смолуховский теңдеуі бойынша коагуляция жылдамдығын есептеу,Кәдімгі және изоэлектрлік жағжайдағы мицеллалардың құрылысын анықтау, формулаларын жазу.

. [2], 5 – 21 стр.

[3] , 14 – 46 стр.7

тақырып


Коллоидтік БАЗ-дың ќасиеттері. Дисперсті жұйелердегі ќұрылымдардың түзілуі және реологиялыќқ қасиеттері.

Дисперсті жүйелерде құрылымдықтүзуінің механизмі және тұтқырлық пен реологиялық константаларын есептеу

[2], 5 – 21 стр.

[3] , 14 – 46 стр.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ

тақырып

Лабораториялық жұмыстың аталуы

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

5

1 тақырып

Седиментациялық талдау; Зольдерді алу тәсілдері.

1 Қажетті аспаптар мен химиялық ыдысты дайындау

2 Тәжірибе өткізу

3 Алынған нәтижелерді есептеу, талдау

4 Тәжірибе нәтижелерінің дұрыс екенін анықтау

5 Лабораториялық есепті жасау


[2], 5 – 21 б.

[3] , 81 – 89 б.
4

тақырып


Темір гидроксид гидрозолінің коагуляциясы

1 Қажетті аспаптар мен химиялық ыдысты дайындау

2 Тәжірибе өткізу

3 Алынған нәтижелерді есептеу, талдау

4 Тәжірибе нәтижелерінің дұрыс екенін анықтау

5 Лабораториялық есепті жасау


[2], 5 – 21 б.

[3],163-166 б.Қатты адсорбенттегі адсорбциясы


1 Қажетті аспаптар мен химиялық ыдысты дайындау

2 Тәжірибе өткізу

3 Алынған нәтижелерді есептеу, талдау

4 Тәжірибе нәтижелерінің дұрыс екенін анықтау

5 Лабораториялық есепті жасау


[2], 5 – 21 б.

[3], 18– 20 б.6 тақырып

Мата үстіндегі адсорбция

1 Қажетті аспаптар мен химиялық ыдысты дайындау

2 Тәжірибе өткізу

3 Алынған нәтижелерді есептеу, талдау

4 Тәжірибе нәтижелерінің дұрыс екенін анықтау

5 Лабораториялық есепті жасау


[3], 18-20 б.

[6] , 14 – 46 б.

[7] 9- 22 б.


7

тақырып


Дисперсті жүйелердің тұтқырлығын анықтау


1 Қажетті аспаптар мен химиялық ыдысты дайындау

2 Тәжірибе өткізу

3 Алынған нәтижелерді есептеу, талдау

4 Тәжірибе нәтижелерінің дұрыс екенін анықтау

5 Лабораториялық есепті жасау


[3], 152 –153 б.

[6] , 14 – 46 б.

[7] 9- 22 б.
СӨЖ МАЗМҰНЫ
СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарға дайындалу

есеп

Сабақтарға қатысу

5

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Лабораториялық жұмыстардың кестелерін дайындау және б.

Лабораториялық жұмысты істеу үшін рұқсат алу

15

3

Лабораториялық жұмыстарға дайындалу

Есеп

ЛЖ қорғау

12

4

Лабораториялық жұмыстар бойынша есеп дайындау және қорғау

Конспект

Есептерді шығару, ауызша сырау

10

5

Аудиториялық сабақтарға кірмеген материалдармен танысу

Конспект

ауызша сырау

12

6

Бақылау шараларға дайындалу

конспект

Межелік бақылау, жазбаша бақылау жұмыстар

6
Барлығы60Студенттердің өзіндік жұмыстарының мазмұны

1 таќырып. Кіріспе. Дисперсті жүйелердің жіктелуі және жалпы қасиеттері

1.1. Заттардың коллоидты жағдайындағы ерекшеліктері. Дисперсті термодинамикалық тепе-теңдік емес жүйелер түсінігі. Коллоидты химия және қоршаушы ортаны қорғау. Әдебиет:[1, 2], [4-5]

1.2. Дисперсті жүйелерді алу әдістері және шарттары.

Дисперсті жүйелерді физикалық және химиялық конденсация арқылы алу тәсілдері. Пептизация-зольдерді алу тәсілі. Пептизация әдістері. Тұнбалар ережесі. Өз бетімен дисперленуі. Әдебиет:[1, 2], [4-5]

2 таќырып. Оптикалыќ ќасиеттер мен дисперсті ж‰йелерді зерттеу єдістері.

2.1. Коллоидты бµлшектермен жарыќтыњ абсорбциялануы жєне коллоидты ерітінділерініњ т‰сі. Бугер- Ламберт -Бер зањы. Коллоидтыќ ж±йелердегі сєйкессіздігі (аномалиясы). Әдебиеттер: [1-5]

2.2. Дисперстік ж‰йелерді зерттеу єдістері: нефелометрия, ультрамикроскопия, электрондыќ микроскоп, рентгенография жєне электронография арќылы. Әдебиеттер: [1-5]

3 таќырып. Дисперстік ж‰йелердіњ молекулярлі-кинетикалыќ ќасиеттері.

3.1 Дисперстік ж‰йелердіњ кинетикалыќ т±раќтылыѓы. Седиментация жєне седиментациялыќ анализініњ тєсілдері. Седиментациялыќ тепе-тењдік. Әдебиеттер: [1-5]

3.2 Осмос ќысымы. Коллоидтыќ ж±йелердегі осмос ќысымыныњ µзгеруі жєне оныњ ерекшеліктері. Доннан тепе-тењдігі. Әдебиеттер: [1-5]

Таќырып 4. Беттік ќ±былыстар

4.1. Беттік энергия. Фазааралық шекарасындағы беттік қабаттың термодинамикасы. Кельвин (Томсон)-теңдеуі. Әдебиеттер: [1-5]:[1, 2], [4-5], [8,9]

4.2 Адгезия мен ж±ғу

Флотация, флотациялық машиналардың құрылысы. Флотация процесінің схемасын таңдау. Адгезия мен ж±ғудың практикалық маңызы. Таңдымалы жұғу.. Әдебиеттер:[1, 2], [4-10]

4.3 Ќатты дене-газ шекарасындаѓы адсорбция

Капиллярлі конденсация туралы түсінік. Әдебиеттер :[1, 2], [4-5], [8,9]

4.4 С±йыќтыќ-газ шекарасындаѓы адсорбция

Қос электрлі қабаттың және электрокинетикалық потенциалдың электролиттер әсерінен өзгеруі, концентрация және валентліктің ықпалы. Көп валентті иондар арқылы беттің қайта зарядталуы. Әдебиеттер :[1, 2], [4-5], [8,9]

4.5 С±йыќ-ќатты дене шекарасындаѓы адсорбция

Ион алмастыру адсорбция жєне оныњ ќолданылуы. Табиги жєне жасанды иониттер. Катиониттер мен аниониттер. Компоненттер қоспасынан адсорбциясы. Хроматография.

Әдебиеттер:[1, 2], [4-5], [8,9]

Таќырып. 5. Дисперстік ж‰йелердіњ электрлік ќасиеттері

Электрлі өрістегі дисперсті жүйелердің минезі. Электрокинетикалық құбылыстардың практикалық қолдануы. Топырақты құрғату, электрофоретикалық түндыру.

Әдебиеттер:[1, 2], [4-5], [8,9]

Тема 6. Дисперстік ж±йелердіњ т±раќтылыѓы мен коагуляциясы

Гетерокоагуляция. Коагуляциялыќ ќ±былыстардыњ мањызы Тез және баяу жүретін коагуляция. Технологиялық процесстерде, табиғатта болатын зольдер мен суспензиялардың флокуляциясы және коагуляциясы. Фотоматериалдарды және бояуларды дайындау.

Әдебиеттер:[1, 2], [4-5], [8,9]

7. таќырып. Коллоидтыќ БАЗ ќасиеттері. Дисперсті ж±йелердегі ќ±рылымдар т‰зу жєне реологиялыќ ќасиеттер. Әдебиеттер: [1-5]

7.1 Бос – жєне байланысдисперсті ж±йелер, босдисперсті ж±йелердіњ т±тќырлыѓы. Энштейн тењдеуі. Әдебиеттер: [1-5]

7.2 Коагуляция ќ±рылымдары. Гельдер. Тиксотропия жєне синерезис. Ќ±рылымдыќ ж±йелердіњ т±тќырлыѓы. Шведов- Бингам тењдеуі.

Әдебиеттер: [1-5]

8 таќырып. Жоѓарѓы молекулалы ќосылыстардыњ ерітінділер ќасиеттері. ЖМЌ термодинамикалыќ ќасиеттері. Әдебиеттер: [1-5]

9 таќырып. Ќатты дисперсиялыќ ортасы бар коллоидтыќ ж±йелер. Ќµбіктер, эмульсиялар, суспензиялар жєне аэрозольдар.

9.1 суспензиялар жєне аэрозольдар. Олардыњ жіктелуі, т±раќтылыѓы жєне ќолданылуы. Әдебиеттер: [1-5]
Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан үзіндісі

ПМУ ҰС Н 7.18..1/11


050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»

050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

мамандықтын оқу жұмыс жоспарынан үзіндісі

Коллоидтық химияОқудың

түрі


Бақылаудың түрлері

Жүмыс көлемі (сағат) студент б/ша

Курс немесе семестрлер бойынша сағаттардың таралуы

емт.

сынақ

кп.

бж.

ЕГЖ

бақылау

жұмыс


барлығы

дәр

тәж.

зерт

сөж

дәр

тәж.

зерт

сөж

жал пы

ауд

сдж

1.

Күндізгі, орта білім негізінде

4
90

30

60


Семестр 3

Семестр 4

15

-

15

60

Әдебиет:

Негізгі єдебиет

 1. Воюцкий С. С. «Курс коллоидной химии», 2 изд., М., 1975 г.

 2. Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф. Коллоидная химия. М.: Агар; 2003, 320 с.

 3. Лабораторные работы по коллоидной химии под ред. Ю. Г. Фролова, М., МХТИ им. Менделеева. 1979 г. вып. 1; 1980 г. вып. 2; 1981 г. вып. 3

 4. Мушкамбаров Н.Н. Физическая и коллоидная химия. М., Гэотар-мед, 2002 г. 378с.

 5. Фролов Ю. Г. «Курс коллоидной химии» (поверхностные явления и дисперсные системы) М., Химия, 1982 г.


Ќосымша єдебиет


 1. Григоров О. Н., Карпова И. Ф. И др. «Руководство к практическим работам по коллоидной химии» изд. «Химия» М – Л, 1964 г.

 2. Омарова К. И., Мусабеков К. Б. «Методическая разработка к лабораторным работам по коллоидной химии: Адсорбция из растворов» Алма-Ата, 1985 г.

 3. Фридрихсберг Д. А. «Курс коллоидной химии» Л., Химия, 1974 г.

 4. Щукин Е. Д., Перцев А. В., Амелина Е. А. «Коллоидная химия» изд. МГУ, 1982 г.

БАҚЫЛАУ ШАРАЛАРДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ГРАФИГІ
1 рейтинг

Балл саны

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Бақылау түрлері бойынша, максимал баллы:

5

7

5

7

5

7

16

7

41

100

Дәрістік сабақтарға қатысу, сабақтарға дайындалу және топта жұмыс істеу

Ө

5

Ө

5

Ө

5

Ө

5

Ө

5


25

Лабораториялық жұмыстарды орындау және қорғау
Л1

7

Л17
Л27
Л27
28

Практикалық сабақтарға дайын-далу және үй жұмысын орындауГрафикалық жұмыстың тарауларын орындау (реферат)Р

11

Р

11


22

Рубеждік бақылау

25

25

2 рейтинг

Балл саны

Апталар

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Бақылау түрлері бойынша, максимал баллы:

7

12

7

12

7

12

7

11

25

100

Дәрістік сабақтарға қатысу, сабақтарға дайындалу және топта жұмыс істеуӨ

5

Ө

5

Ө

5

Ө

5

20

Лабораториялық жұмыстарды орындау және қорғау

Л37
Л37
Л47
Л47


28

Практикалық сабақтарға дайын-далу және үй жұмысын орындауГрафикалық жұмыстың тарауларын орындау
Р

7

Р

7

Р

7

Р

6

27

Рубеждік бақылау

25

25
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет