Бағдарламасы (Syllabus) Басылым: бесінші


МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫбет2/2
Дата08.10.2019
өлшемі164 Kb.
1   2


МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

(академиялық сағат)апт

Модульдің және бағдарламалық материалдың атауы

Сағат саны

1

23

4
5
1

2

3

45
3

6

78

9
6


7

8

9


6

8


10
11
12

13
10

11

12

1311

12

14


15

14

15


14

Модуль 1. Атомаралық байланыстардың түрлері, симметрия операциялары
1. Дәрістер тақырыбы
Кіріспе. Пәннің мақсаты және әдістері. Кристалдардағы байланыс түрлері. Ван-дер-вальсты, ковалентті байланыстар

1

Ионды, сутекті, металдық байланыстар, аралас байланыстар.

1

Трансляциялық симметриялар. Браве торлары, элементар ұяшық. Тор симметриясы

1

Симметрия операциялары.. Жазық тор және олардың симметриялары. Екіөлшемді нүктелік топтар және кеңістікті топтар.

1

Үшөлшемді кристалдық жүйелер. Үш өлшемді нүктелік топтар және кеңістікті топтар.

1

Практикалық (семинар) сабақ тақырыптары
1 практикалық сабақ.

1

2 практикалық сабақ.

1

3 практикалық сабақ.

1

4 практикалық сабақ.

1

5 практикалық сабақ.

1

БӨЖ тақырыптары

1

Симметрия топтарына мысалдар. Кристалдың кеңістікті симметриясы

1

Модуль бойынша барлығы

11

Модуль 2. Реалды кристалдық торлар. Кристалдардағы дифракциялар
Кристаллографиялық индицирлеу әдісі. Бүтін сандар заңы.

1

Қарапайым тығыз орналасқан құрылымдар. Кубтық симметриялы элементар торлар

1

Дифракция зерттеу әдісі ретінде. Брег дифракциясының шарты.

1

Кері тор ұғымы. Вигнер-Зейтц ұяшығы. Бриллюэн зонасы

1

Практикалық (семинар) сабақ тақырыптары
6 практикалық сабақ.

1

7 практикалық сабақ.

1

8 практикалық сабақ.

1

9 практикалық сабақ.

1

БӨЖ тақырыптары
Кері тор. Кері тордың қасиеттері. Бриллюэн зонасы

1

Атомдық және құрылымдық шашырау факторлары. Дифракциялық зерттеу әдісі

1

Модуль бойынша барлығы

10

Модуль 3. Толқындардың конденсирленген ортамен әсерлесуі. Кристалдардағы ақаулар
Кристалдық торға түсетін рентгендік сәулелердің

дифракциясы1

Лауэ теңдеуі. Эвальдо түзілімі. Шашыраған (дифракцияланған) толқын амплитудасы үшін Лауэ теңдеуі

1

Кристалдардағы ақаулардың түрлері. Нүктелік ақаулар

1

Сызықтық ақаулар. Беттік және көлемдік ақаулар

1

Практикалық (семинар) сабақ тақырыптары
10 практикалық сабақ.

1

11 практикалық сабақ.

1

12 практикалық сабақ.

1

13 практикалық сабақ.

1

БӨЖ тақырыптары
Кристалдардың құрылымын зерттеу үшін қолданылатын электромагнитті толқындар

1

Кристалдардағы ақаулар және оларды анықтау әдістері

1

Модуль бойынша барлығы

10

Модуль 4. Қатты денелердің физикалық қасиеттері
Қатты денелердің жылулық қасиеттері. Кристалдық тордың тербелісі. Дюлонг-Пти заңы. Фонондар.

1

Қатты денелердегі электрондық күйлер. Диэлектриктер, жартылай өткізгіштер және өткізгіштер

1

Практикалық (семинар) сабақ тақырыптары
14 практикалық сабақ.

1

15 практикалық сабақ.

1

БӨЖ тақырыптары
Қатты денелердің механикалық, оптикалық және магниттік қасиеттері

1

Модуль бойынша барлығы

5

Барлығы

36

4. Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі

Автор, атауы, шыққан жылы

Ақпарат көзі

Бары (дана)

Кітапханада

Кафедрада

Негізгі әдебиет

1

Конденсирленген күй физикасы. Даулетбекова А.т.б. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ. 2011ж.

Оқу құралы

(электронды)50

1

2

Есенгалиев А.Б. Кристаллическая структура и формы твердых тел. Курс лекций. Алматы, АГУ им. Абая

Дәрістер жиынтығы

1

1

3

Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела, т, 1,2. - М.: Мир, 1979.

Оқулық

(электронды)1

1

4

Павлов П. В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. - М.: Высшая школа, 2000.


Оқу құралы

(электронды)38

1

5

Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-томах. Квантовая оптика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Уч.пособие. Изд.Лань.,2007

Оқу құралы

(электронды)245

1

6

Сивухин Д.В. Атомная иядерная физика. Уч.пособие.М:Наука. 1986

Оқу құралы

(электронды)100

1

7

Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. - М.: Наука,1978.


Оқу құралы

(электронды)1

1


Оқу нәтижелерін бағалау және бақылау:

Бақылау түрлері (ағымдық, аралық, қорытынды). Ағымдық бақылау аудиториялық сабақ барысында: практикалық сабақ, СӨЖ тапсырмаларын орындау неізінде жүзеге асады. Аралық бақылау 2 кезеңнен тұрады. Аралық бақылау коллоквиум түрінде өткізіледі, сұрақтарға жазбаша және ауызша жауап беру арқылы білім алушылардың оқу нәтижелері бақыланып бағаланады. Аралық бақылаудың бірінші кезеңінде білім алушылар 1 ден 8 аптаға дейінгі, екінші кезеңінде 8 ден 15 аптаға дейінгі өткен сабақ тақырыптары бойынша сұрақтарға жауап беру арқылы бағаланады.

Қорытынды бақылау барысында білім алушыларға арналған барлық өткізілген тақырыптар бойынша қорытынды сұрақтар мен билеттер құрастырылып, бақылау емтихан түрінде өткізіледі.

Аралық және қорытынды бақылау формасы: жазбаша және ауызша (аралас түрде) өткізіледі.
Оқу пәнінің саясаты.

Білім алушыларға келесідей талаптар қойылады

1) Дәрістік, практикалық сабақтарға міндетті түрде қатысу;

2) Жіберілген сабақтардың материалдары бойынша жұмыс;

3) Өз уақытында БӨЖ тапсырмаларын орындау;

4) Аралық бақылауға қатысып, сұрақтарға жауап беру (кесте бойынша);

5) Емтихан тапсыру (кесте бойынша)
5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі

Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады

«Өте жақсы» сәйкестігі «А», сандық эквиваленті 4,0 тең және 95%-100% пайыз мәнге, және «А-» сәйкестігі 3,67 сандық эквивалентке және 90%-94% пайыздық мәндерінпрограммадағы материялды қатесіз тиянақсыз жүйелі, толық, анық және бекем игергенге қойылады.

«Жақсы» «В+» бағаға сәйкестігі, сандық эквивалеті 3,33 тең және 85-89% пайыздық мәнге; «В» сәйкестігі 3,0 сандық эквивалентке және 80-84% пайыздық мәнге; «В-» сәйкестігі 2,67 сандық эквивалентке және 75-79% пайыздық мәндерін оқу пәнінің біліміне қойылады, егер программалық материялдың 75% төмен емес игерсе және дөрекі қателік жібермесе.

«Қанағаттанарлық» «С+» бағаға сәйкестігі, сандық эквиваленті2,33 тең және 70-74%пайыздық мәнге; «сәйкестігі 2,0 сандық эквивалентке және 65-69% пайыздық мәнге; «C-» сәйкестігі 1,67 сандық эквивалентке және 60-64% пайыздық мәнге; «D+» сәйкестігі 1,33 сандық эквивалентке және 55-59% пайыздық мәнге; «сәйкестігі 1,0 сандық эквивалентке және 50-54% пайыздық мәндерінпрограммалық материялдың 50% кем емес игеріп , елеулі мәселелерге, дәлсіздікке қояды, бырақта алдағы оқуға бөгет болмаған жағдайда.

«Қанағаттанарлықсыз» « сәйкес, 0 сандық эквивалентке тең және 0-49% пайыздық мәнін программалық материялдың маңызды проблемасына, оқу пәнінің мазмұнының жартысын игермегенде, оқу жалғастыруға қателіктер жібергенде қойылады.

Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық көрсеткіші

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз
ЕҰУ Ф 703-13-16. Пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus). Бесінші басылым


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет