Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 177.62 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі177.62 Kb.
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Математика кафедрасы

5B060200 – Информатика мамандығының студенттеріне арналған


Геометрия

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ФМжАТ деканы

__________ Ж.Қ.Нұрбекова

20__ж. «___»_____________

Құрастырушы:________________ профессор М.Мұхтаров
Математика кафедрасы

5B060200 –Информатика мамандығының

Орта кәсіби білім негізіндегі сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған
Геометрия

пәні бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»__________ №__ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ______________ И.И.Павлюк 20__ж. «____» ________

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж. «_____»__________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ____________ Ж.Ғ.Мұқанова 20__ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Мұхтаров Мағзұм Мұхтарович

Математика кафедрасының профессоры

Математика кафедрасының мекен-жайы: Бас корпусының А1-211 каб., тел 67-36-46(1-120)

2 Пән туралы мәліметтер

Атауы: Геометрия

Семестр: 1,2

Кредит саны: 3

Бақылау түрі: 2 семестрде емтихан
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредит саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәріс

тәж.

зерт.

студ.

жекелік

барлығы

СОӨЖ

1

3

18

12

6

-

-

-

117
емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері
Пәннің мақсаты - «Аналитикалық геометрия» курсының бағдарламасы векторлық алгебра, бірінші және екінші ретті геометриялық нысандарды, түрлендірулер топтары және т.с.с. тақырыптарды оқып үйренуді мақсат етеді.

Пәннің міндеті – студенттерді әртүрлі геометриялық есептерді шығаруға алгебралық аппаратты қолдану білу мен басқа да математикалық және компьютерлік пәндерде кездесетін ұғымдардың геометриялық кескінің жасау болып табылады.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Келесі мағмулатты тегіс алуға тиіс.

– векторлық алгера және координаталық әдістер, жазықтықтағы түзулер, кеңістіктегі түзулер және жазықтықтар, екінші ретті сызықтар мен беттердің канондық теңдеулері, екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы, сызықтық теңсіздіктер жүйелер, дөңес жиындардар жөнінде түсініктері болуы;

– дәлелдеу әдістерің білуі;

– алгебра және геометрия әдістерін қолдану икемді болуы;

– алынған білімдерін практикалық машықтарды иемденуі қажет.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: мектеп курсының алгебра бастамалары, математикалық талдау.


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: дифференциалдық теңдеулер, дискретті математика және математикалық логика, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика8 Тақырыптық жоспар


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс.

тәж.

зерт.

студ.

жеке

СӨЖ

1

Векторлық алгера және координаталық әдіс

2

1


25

2

Жазықтықтағы түзу

2

1


20

3

Кеңістіктегі түзу және жазықтық

2

1


20

4

Екінші ретті сызықтыр мен беттердің канондық теңдеулері

2

1


17

5

Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы

1

1


10

6

Центрлік және центрсіз қисықтар

1

0,5


10

7

Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар

2

0,5


15

БАРЛЫҒЫ :

12

6

-

-

-

117


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Ұсынылып отырған «Геометрия» курсының бағдарламасы векторлық алгебра, бірінші және екінші ретті геометриялық нысандарды, түрлендірулер топтары және т.с.с. тақырыптарды оқып үйренуді мақсат етеді.

Геометрияның негізінде XVII ғасырдың көрнекті француз математиктер Р.Декарт пен П.Ферма (1601 – 1665) ұсынған координаттар әдісі жатады. Аналитикалық геометрия есептерін шығару кез келген мамандық иесіне қажетті геомериялық интуиция мен геометриялық ойлау қабілетін жетілдіреді.

10 Курстың компоненттері

10.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Векторлық алгера және координаталық әдіс.

Еркін ветордың әртүрлі анықтамалары. Еркін векторларға қолданылатын сызықтық амалдар және олардың қасиеттері. Векторлардың сызықты тәуелділігі және тәуелсіздігі; векторлардың сызықты тәуелділігінің геометриялық мағынасы. Базис, базисе қатысты вектордың координаттары. Базисті түрлендіру. Көшу матрицасы. Вектордың түзуге және жазықтыққа проекциясы. Векторлардың скаляр көбейтіндісі, оның қасиеттері. Кеңістіктің бағытталынуы. Векторлардың векторлық көбейтіндісі, оның қасиеттері. Векторлардың аралас көбейтіндісі, оның қасиеттері. Векторлардың қос көбейтіндісі. Якобидің тепе-теңдігі. Тікбұрышты декарт және жалпы аффиндік координаталар. Алгебралық сызық пен беттің ұғымы. Бір координаттар жүйесінен басқа координатлар жүйесіне көшкенде координаталардың түрлендірілуі. Ортогональ матрицалар. Полярлық, цилиндрлік және сфералық координаталар. Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері.2 тақырып. Жазықтықтағы түзу.

Аффиндік және тікбұрышты декарттық координаталар жүйесіндегі түзудің әртүрлі теңдеулері. Түзудің жалпытеңдеуі. Ах+Вх+С үшмүшелік таңбасының геометриялық мағынасы. Екі түзудің өзара орналасуы. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.3 тақырып. Кеңістіктегі түзу және жазықтық.

Аффиндік және тікбұрышты декарттық координаталар жүйесіндегі жазықтықтың әртүрлі теңдеулері. Ах+Вх+С+D көпмүшелік таңбасының геометриялық мағынасы. Екі және үш жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың шоқтары және байламдары. Кеңістіктегі түзу, оның теңдеуі. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Түзу және жазықтықтың өзара орналасуы. Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі ара қашықтық. Екі түзудің ара қашықтығы.4 тақырып. Екінші ретті сызықтыр мен беттердің канондық теңдеулері.

Шеңбер. Эллипс, гипербола және парабола, олардың канондық теңдеулері, фокалдық радиустары, экстренситеттері, параметрлік теңдеулері. Канондық теңдеулері бойынша эллипс, гипербола, параболаның формаларын зерттеу. Гиперболаның асимптоталары. Эллипс және гиперболаның директриссалары және олардың қасиеттері. Эллипс, гипербола және параболаның полярлық координаталар жүйелеріндегі теңдеулері.

Айналу беттері. Эллипсоид, гиперболоид, параболоидтар, олардың канондық теңдеулері және жазық қималары. Екінші ретті беттердің түзу жасаушылары, Циллиндрлік және конустық беттер.

5 тақырып. Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

Екінші ретті сызықтың жалпы теңдеуі, координаталық остерді параллель көшіргенде және бұрғанда оның түрлендірілуі. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуін инварианттар арқылы канондық түрге келтіру. Екінші ретті сызықтардың центрі. Центрлік және центрсіз қисықтар. Екінші ретті сызықтардың асимптоталық бағыттары, жанамалары, диаметрі, бас бағыттары және остері. Екінші ретті сызықтарды кластарға бөлу. Екінші ретті беттің жалпы теңдеуі, оның ортогональдық инварианттары. Жалпы теңдеуді канондық түрге келтіру. Екінші ретті беттің центрі.6 тақырып. Центрлік және центрсіз беттер. Екінші ретті беттерді кластарға бөлу туралы теорема. Екінші ретті беттің асимптотикалық бағыттары, жанамалары, диаметрлік жазықтықтары, бас бағыттары, остері.

7 тақырып. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

Жартыкеңістіктер. Сызықтық теңсіздіктер. Фигуралар. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес қисықтар мен беттер. Дөңес фигуралар. Дөңес көпжақтар мен көпбұрыштар.
10.2 Тәжіреби сабақтардың мазмұны мен тізімі1 тақырып. Векторлық алгера және координаталық әдіс.

1) Еркін ветордың әртүрлі анықтамалары. Еркін векторларға қолданылатын сызықтық амалдар және олардың қасиеттері.

2) Векторлардың сызықты тәуелділігі және тәуелсіздігі; векторлардың сызықты тәуелділігінің геометриялық мағынасы.

3) Базис, базисе қатысты вектордың координаттары. Базисті түрлендіру. Көшу матрицасы. 4) Вектордың түзуге және жазықтыққа проекциясы.

5) Векторлардың скаляр көбейтіндісі, оның қасиеттері. Кеңістіктің бағытталынуы.

6) Векторлардың векторлық көбейтіндісі, оның қасиеттері.

7) Векторлардың аралас көбейтіндісі, оның қасиеттері. Векторлардың қос көбейтіндісі.

8) Бір координаттар жүйесінен басқа координатлар жүйесіне көшкенде координаталардың түрлендірілуі. Ортогональ матрицалар.

9) Полярлық, цилиндрлік және сфералық координаталар.

10) Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері.

2 тақырып. Жазықтықтағы түзу.

11) Аффиндік және тікбұрышты декарттық координаталар жүйесіндегі түзудің әртүрлі теңдеулері.

12) Түзудің жалпытеңдеуі. Ах+Вх+С үшмүшелік таңбасының геометриялық мағынасы.

13) Екі түзудің өзара орналасуы. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.
3 тақырып. Кеңістіктегі түзу және жазықтық.

14) Аффиндік және тікбұрышты декарттық координаталар жүйесіндегі жазықтықтың әртүрлі теңдеулері. Ах+Вх+С+D көпмүшелік таңбасының геометриялық мағынасы.

15) Екі және үш жазықтықтың өзара орналасуы. Екі түзудің арасындағы бұрыш.

16) Түзу және жазықтықтың өзара орналасуы. Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш.

17) Нүктеден түзуге дейінгі ара қашықтық. Екі түзудің ара қашықтығы.
4 тақырып. Екінші ретті сызықтыр мен беттердің канондық теңдеулері.

18) Шеңбер. Эллипс, гипербола және парабола, олардың канондық теңдеулері, фокалдық радиустары, экстренситеттері, параметрлік теңдеулері.

19) Канондық теңдеулері бойынша эллипс, гипербола, параболаның формаларын зерттеу.

20) Гиперболаның асимптоталары. Эллипс және гиперболаның директриссалары және олардың қасиеттері.

21) Эллипс, гипербола және параболаның полярлық координаталар жүйелеріндегі теңдеулері.

22) Айналу беттері. Эллипсоид, гиперболоид, параболоидтар, олардың канондық теңдеулері және жазық қималары.
5 тақырып. Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

23) Екінші ретті сызықтың жалпы теңдеуі, координаталық остерді параллель көшіргенде және бұрғанда оның түрлендірілуі.

24) Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуін инварианттар арқылы канондық түрге келтіру.

25) Екінші ретті сызықтардың центрі.
6 тақырып. Центрлік және центрсіз қисықтар.

26) Екінші ретті сызықтардың асимптоталық бағыттары, жанамалары, диаметрі, бас бағыттары және остері.

27) Екінші ретті сызықтарды кластарға бөлу. Екінші ретті беттің жалпы теңдеуі, оның ортогональдық инварианттары. Жалпы теңдеуді канондық түрге келтіру.
7 тақырып. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

28) Жартыкеңістіктер. Сызықтық теңсіздіктер.

29) Фигуралар. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі.

30) Дөңес қисықтар мен беттер. Дөңес фигуралар.

31) Дөңес көпжақтар мен көпбұрыштар.


10.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Коллоквиум

25

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу:

- сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру;

- тапсырмаларды шешу.Жұмыс дәптері

Тест

30

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Жұмыс дәптері

Диктант


30

4

Бақылау шараларына дайындалу

Жұмыс дәптері

Бақылау жұмысы.

32

Барлығы:

117Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 тақырып. Векторлық алгера және координаталық әдіс.

1) Полярлық, цилиндрлік және сфералық координаталар. Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері.
2 тақырып. Жазықтықтағы түзу.

2) Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.
3 тақырып. Кеңістіктегі түзу және жазықтық.

3) Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі ара қашықтық. Екі түзудің ара қашықтығы.
4 тақырып. Екінші ретті сызықтыр мен беттердің канондық теңдеулері.

4) Циллиндрлік және конустық беттер.
5 тақырып. Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

5) Екінші ретті беттің асимптотикалық бағыттары, жанамалары, диаметрлік жазықтықтары, бас бағыттары, остері.

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Геометрия» пәні бойынша 5В060200 - Информатика мамандығы бойынша сырттай оқу нысанының студенттеріне арналғанбақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесіСӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1-сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

2

24

1-сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық сабақтараға қатысу және дайындалу

4

24

1-сабақта

кесте бойынша

қатысу

Бақылау жұмысын орындау

 

52

келесі сессияда оқылады

Сессияға дейін

қорғау

 

 

100

 

 

 

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»__________№___Хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ И.И. Павлюк 20__ж. «___» ____________

(қолы)


11 Курстың саясаты

Курс саясатында тәжірибе және өзіндік жұмыстарының тапсырмалары және есептері міндетті түрде орындаулы болу керек. Студенттер міндетті түрде сабақтарға қатысу керек. Қатыспаған сабақтарының тапсырмаларын кез келген уақытында тапсыру керек.

Сабаққа кешуге болмайды. Барлық сабақтарға (дәріс, тәжірибе, өзіндік) студент дайындалуына міндетті. Студенттің дайындығы бақылау жұмыс, тест, коллоквиум, математикалық ретінде тексеріледі. Берілген тапсырмалар уақытында істеліну керек, кешігіп істелінген тапсырмалар кем есептеленеді.

МБ бағасы 100 ұпаймен есептеледі.МБ-ға тек АҮ балдары бар студенттер ғана кабылданады.

АҮ және МБ қорытынды бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) осы формуламен анықталады

Р1(2) = АҮ 1(2)*0,7 + РБ1(2)*0,3.

Егер оқу жоспарында емтихан және сынақ қабылданса сонда сынақты Р2 анықтағанда екінші межелік бақылау ретінде санайды.Егер студент межелік бақылауды өтпесе немесе 50 ұпайдан кем алса сонда рейтинг анықталмайды.

Студентінің кіру рұқсатының рейтингі (КРР) семестр бойынша осы формуламен есептеледі

КРР = (Р1+Р2)/2.

Қорытынды бақылауға (ҚБ) тек жумыс бағдарламаның барлық талаптарды орындаған және кіру рұқсатының рейтингі 50 ұпайдан кем емес студенттер қабылданады.

Қорытынды бағаны (Б) осылай есептеленеді

Б = КРР *0,6 + ҚБ*0,4

Қорытынды баға тек егер де екі бақылауда (КРР, ҚБ) қанағаттанарлық баға болса ғана есептеленеді. Егер студент қорытынды бақылауда жоқ болса студентке «Қанағаттанарлық емес» баға қойылады.

Емтиханның және арадағы аттестациянің нәтижелері сол күнде студентке айтылады.Жаратымды бағалар жоғары баға алу үшін қорытынды бақылаудан жанадан тапсырылмайды.

Бақылау түрлері: Т – тәжіреби жұмыс, СӨЖ – студенттің өзіндік жұмыс, МБ – межелік бақылау.Студеттердің білімін қорытынды баға

Кредитті жүйе бойынша қорытынды баға (Б)

Дәстүрлі жүйе бойынша қорытынды баға (Б)

Балл ретінде

Сан ретінде

Әріп ретінде

емтихан

сынақ

95-100

4

A

Өте жақсы

есептелді

90-94

3,67

A-

85-59

3,33

B+

Жақсы

80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлық емес

есептелгенжоқ

12 Әдебиеттер тізімі
Негізгі

1) Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. -Изд. 13-е.,стер.-М.:Физматлит.-2006.-238 с

2) Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: 1979, 511с

3) Я. С. Бугров, С. М. Никольский. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии:учебник для вузов/ -3-е изд., испр. и доп..-М.:Наука.-1988.-222 с.

4) И. И. Привалов.-Аналитическая геометрия:учебник. 37-е изд., стер..-М.; СПб; Краснодар:Лань.-2008.-299 с

5) Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров; под ред. Д. В. Беклемишева. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре -2-е изд., перераб..-М.:Физматлит.-2003.-495 с.
Қосымша

6) Ә. Түнғатаров. Жоғары математика:экон. мамандықтарға арналған курс; оқу құралы.- Алматы: Эверо.  1-бөлiм,2005.-104 б.

7) Н. М. Махмеджанов. Жоғары математика есептерiнiң жинағы: [жоғары оқу орындарының бей математика манадықтарының студ. араналған оқу құралы]-Алматы:Дәуiр.-2008.-389 б.

8) К. Э. Немченко. Аналитическая геометрия:учеб. пособие -М.:Эксмо.-2007.-352 с..-(Образовательный стандарт 21 века

9) Аналитикалық геометрияның кейбiр тақырыптарына методикалық нұсқау.-Алматы.-1991.-64б.

10) М. А. Попов. Высшая математика для студентов технических вузов:ответы на экзаменационные вопросы.-М.:Экзамен.-2007.-253 с..-(Студенту на экзамен)©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет