Бағдарламасының (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37 титулдық парағы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 171.77 Kb.
Дата28.04.2016
өлшемі171.77 Kb.
түріБағдарламасы
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Пән бойынша оқыту Нысан

бағдарламасының (Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

титулдық парағы
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Математика кафедрасы

5B010900 – Математика мамандығының студенттеріне арналған

Аналитикалық геометрия

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ


(Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту Нысан

бағдарламасын (Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ФМжАТФ-нің деканы

__________Н.А.Испулов

20__ж. «___»_________

Құрастырушы: аға оқытушы________________Н.М.Исмагулова

Математика кафедрасыПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ(Syllabus)

Аналитикалық геометрия пәні

5B010900 – Математика мамандығының студенттеріне арналған
Бағдарлама 2012ж. «_05__»___05______бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 2012 ж. «_11__»__06_____№_9 Хаттама

Кафедра меңгерушісі____________ _М.Е.Исин 20__ ж. «___»________

Физика,математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20___ ж. «___»___________№___Хаттама

ӘК төрағасы ______________ А.Б.Искакова 20___ ж. «___»__________

КЕЛІСІЛДІ1 Оқытушы туралы мәлімет

Исмагулова Нурсулу Мукашевна -аға оқытушы.

Қабылдау уақыты: бейсенбі сағат 1500, А1-211 т. 673646(120).

2 Пән туралы мәлімет

Аналитикалық геометрия

Емтихан 1

3 Мамандықтардың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме

2012-2013 оқу жылына
5B010900 – Математика


Семестр

Кредиттер

саны


Аудиторияда өткізілетін

сағаттар саны

Студенттердің

өзіндік жұмыс

сағаттары

Бақылау

түрі

Барлы-

ғы

Дәріс-

тер

Тәжір.

сабақ-

тары

Зертх.

сабақ-

тар

Барлы-

ғы

ОСӨЖ

1

3

18

12

6
117

22,5

Емтихан4 Пәннің мақсаты - «Аналитикалық геометрия» курсының бағдарламасы векторлық алгебра, бірінші және екінші ретті геометриялық нысандарды, түрлендірулер топтары және т.с.с. тақырыптарды оқып үйренуді мақсат етеді.

5 Пәннің міндеті – студенттерді әртүрлі геометриялық есептерді шығаруға алгебралық аппаратты қолдану білу мен басқа да математикалық және компьютерлік пәндерде кездесетін ұғымдардың геометриялық кескінін жасау болып табылады.

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

– математика әр түрлі жеке пәндер құралымы емес, тұтас бір ғылым екенін және сол ғылым ішінде «Аналитикалық геометрия» орыны туралы;

– векторлық алгера және координаталық әдістер, жазықтықтағы түзулер, кеңістіктегі түзулер және жазықтықтар, екінші ретті сызықтар мен беттердің канондық теңдеулері, екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы, сызықтық теңсіздіктер жүйелер, дөңес жиындардар жөнінде түсініктері болуы;

– дәлелдеу әдістерін білуі;

– алгебра және геометрия әдістерін қолдана білуі;

– алынған білімдерін практикалық жұмыстарда қолдана білуі қажет.

6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: мектеп курсының геметрия, алгебра және математикалық анализдің негіздері.7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: алгебра, кешен айнымалылар функцияларының теориясы, дифференциалдық теңдеулер, функционалдық талдау, нақты анализ.


8 Пәннің мазмұны

8.1 Пәннің тақырыптық жоспарыПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


р/с

Тақырыптардың атауы


Сағат саны

Дәріс


Тәж.

Зерт

СӨЖ


1

2

3

4

5

6

1

Векторлық алгера және координаталық әдіс

2

2
15

2

Жазықтықтағы түзу

2

1
15

3

Кеңістіктегі түзу және жазықтық.

2

1
25

4


Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы

2

2
24


5

Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар

212

БАРЛЫҒЫ:

12

6
1179 Аналитикалық геометрия пәнінің қысқаша сипаты

Векторлық алгера және координаталық әдіс. Жазықтықтағы түзу. Кеңістіктегі түзу және жазықтық. Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар
  1. Пән мазмұны

10.1 Дәрістер мазмұны

1 тақырып. Векторлық алгера және координаталық әдіс.


Еркін вектордың әртүрлі анықтамалары. Еркін векторларға қолданылатын сызықтық амалдар және олардың қасиеттері. Векторлардың сызықты тәуелділігі және тәуелсіздігі; векторлардың сызықты тәуелділігінің геометриялық мағынасы. Базис, базиске қатысты вектордың координаталары. Базисті түрлендіру. Көшу матрицасы. Вектордың түзуге және жазықтыққа проекциясы. Векторлардың скаляр көбейтіндісі, оның қасиеттері. Кеңістіктің бағытталынуы. Векторлардың векторлық көбейтіндісі, оның қасиеттері. Векторлардың аралас көбейтіндісі, оның қасиеттері. Векторлардың қос көбейтіндісі. Якобидің тепе-теңдігі. Тікбұрышты декарт және жалпы аффиндік координаталар. Алгебралық сызық пен беттің ұғымы. Бір координаталар жүйесінен басқа координаталар жүйесіне көшкенде координаталардың түрлендірілуі. Ортогональ матрицалар. Полярлық, цилиндрлік және сфералық координаталар. Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері.

2 тақырып. Жазықтықтағы түзу.

Аффиндік және тікбұрышты декарттық координаталар жүйесіндегі түзудің әртүрлі теңдеулері. Түзудің жалпы теңдеуі. Ах+Вх+С үшмүшелік таңбасының геометриялық мағынасы. Екі түзудің өзара орналасуы. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.

3 тақырып. Кеңістіктегі түзу және жазықтық.

Аффиндік және тікбұрышты декарттық координаталар жүйесіндегі жазықтықтың әртүрлі теңдеулері. Ах+Вх+С+D көпмүшелік таңбасының геометриялық мағынасы. Екі және үш жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың шоқтары және байламдары. Кеңістіктегі түзу, оның теңдеуі. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Түзу және жазықтықтың өзара орналасуы. Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық. Екі түзудің арақашықтығы.

4 тақырып. Екінші ретті сызықтыр мен беттердің канондық теңдеулері.

Шеңбер. Эллипс, гипербола және парабола, олардың канондық теңдеулері, фокальдық радиустары, эксцентриситеттері, параметрлік теңдеулері. Канондық теңдеулері бойынша эллипс, гипербола, параболаның формаларын зерттеу. Гиперболаның асимптоталары. Эллипс және гиперболаның директрисалары және олардың қасиеттері. Эллипс, гипербола және параболаның полярлық координаталар жүйесіндегі теңдеулері.

Айналу беттері. Эллипсоид, гиперболоид, параболоид, олардың канондық теңдеулері және жазық қималары. Екінші ретті беттердің түзу жасаушылары, Цилиндрлік және конустық беттер.

5 тақырып. Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

Екінші ретті сызықтың жалпы теңдеуі, координаталық өстерді параллель көшу және бұру түрлендірулері. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуін инварианттар арқылы канондық түрге келтіру. Екінші ретті сызықтардың центрі. Центрлік және центрсіз қисықтар. Екінші ретті сызықтардың асимптоталық бағыттары, жанамалары, диаметрі, бас бағыттары және өстері. Екінші ретті сызықтарды кластарға бөлу. Екінші ретті беттің жалпы теңдеуі, оның ортогональдық инварианттары. Жалпы теңдеуді канондық түрге келтіру. Екінші ретті беттің центрі. Центрлік және центрсіз беттер. Екінші ретті беттерді кластарға бөлу туралы теорема. Екінші ретті беттің асимптотикалық бағыттары, жанамалары, диаметрлік жазықтықтары, бас бағыттары, өстері. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар. Жарты кеңістіктер. Сызықтық теңсіздіктер. Фигуралар. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес қисықтар мен беттер. Дөңес фигуралар. Дөңес көпжақтар мен көпбұрыштар.


10.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

1 тақырып. Векторлық алгера және координаталық әдіс.

1) Еркін вектордың әртүрлі анықтамалары. Еркін векторларға қолданылатын сызықтық амалдар және олардың қасиеттері.

2) Векторлардың сызықты тәуелділігі және тәуелсіздігі; векторлардың сызықты тәуелділігінің геометриялық мағынасы.

3) Базис, базиске қатысты вектордың координаталары. Базисті түрлендіру. Көшу матрицасы.

4) Вектордың түзуге және жазықтыққа проекциясы.

5) Векторлардың скаляр көбейтіндісі, оның қасиеттері. Кеңістіктің бағытталынуы.

6) Векторлардың векторлық көбейтіндісі, оның қасиеттері.

7) Векторлардың аралас көбейтіндісі, оның қасиеттері. Векторлардың қос көбейтіндісі.

8) Бір координаталар жүйесінен екінші координаталар жүйесіне көшкенде координаталардың түрлендірілуі. Ортогональ матрицалар.

9) Полярлық, цилиндрлік және сфералық координаталар.

10) Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері.

2 тақырып. Жазықтықтағы түзу.

11) Аффиндік және тікбұрышты декарт координаталар жүйесіндегі түзудің әртүрлі теңдеулері.

12) Түзудің жалпы теңдеуі. Ах+Вх+С үшмүшелік таңбасының геометриялық мағынасы.

13) Екі түзудің өзара орналасуы. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.

3 тақырып. Кеңістіктегі түзу және жазықтық.

14) Аффиндік және тікбұрышты декарт координаталар жүйесіндегі жазықтықтың әртүрлі теңдеулері. Ах+Вх+С+D көпмүшелік таңбасының геометриялық мағынасы.

15) Екі және үш жазықтықтың өзара орналасуы. Екі жазықтықтың арасындағы бұрыш.

16) Түзу және жазықтықтың өзара орналасуы. Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш.

17) Нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық. Екі түзудің арақашықтығы.

4 тақырып. Екінші ретті сызықтыр мен беттердің канондық теңдеулері.

18) Шеңбер. Эллипс, гипербола және парабола, олардың канондық теңдеулері, фокальдық радиустары, эксцентриситеттері, параметрлік теңдеулері.

19) Канондық теңдеулері бойынша эллипс, гипербола, параболаның формаларын зерттеу.

20) Гиперболаның асимптоталары. Эллипс және гиперболаның директрисалары және олардың қасиеттері.

21) Эллипс, гипербола және параболаның полярлық координаталар жүйелеріндегі теңдеулері.

22) Айналу беттері. Эллипсоид, гиперболоид, параболоид, олардың канондық теңдеулері және жазық қималары.

5 тақырып. Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

23) Екінші ретті сызықтың жалпы теңдеуі, координаталық өстерді параллель көшіргенде және бұрғанда оның түрлендірілуі.

24) Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуін инварианттар арқылы канондық түрге келтіру.

25) Екінші ретті сызықтардың центрі. Центрлік және центрсіз қисықтар. Екінші ретті сызықтардың асимптоталық бағыттары, жанамалары, диаметрі, бас бағыттары және өстері.

26) Екінші ретті сызықтарды кластарға бөлу. Екінші ретті беттің жалпы теңдеуі, оның ортогональдық инварианттары. Жалпы теңдеуді канондық түрге келтіру.

10.3 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

10.3.1СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түріСағатқа

шаққандағы

көлемі


1

Дәріс сабағына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысуы

30

2

Тәжірибе сабағына дайындық, жеке үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

30

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Жұмыс дәптері

Қорғау

30

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2

Тест


27

БАРЛЫҒЫ:

117

10.3.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 тақырып. Векторлық алгера және координаталық әдіс.

1) Полярлық, цилиндрлік және сфералық координаталар. Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері. [1], [2], [4].

2 тақырып. Жазықтықтағы түзу.

2) Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық. [4], [3]

3 тақырып. Кеңістіктегі түзу және жазықтық.

3) Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі ара қашықтық. Екі түзудің арақашықтығы. [1], [4]

4 тақырып. Екінші ретті сызықтыр мен беттердің канондық теңдеулері.

4) Цилиндрлік және конустық беттер. [1], [3].

5 тақырып. Екінші ретті сызықтармен беттердің жалпы теориясы. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес жиындар.

5) Екінші ретті беттің асимптотикалық бағыттары, жанамалары, диаметрлік жазықтықтары, бас бағыттары, өстері. [1], [2].

Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

5B010900 – Математика мамандығы сырттай жоғары кәсіби білім негізінде
СӨЖ


түрлері

Максимал

балл

Тапсырманың берілу

мерзімі

Тапсыру

мерзімі

Бақылау

түрі


1

сабақта


барлығы

Дәріске

қатысу және

дайындық

3

36

1

сабақта


Кесте бойынша


қатысу


Тәжірибелік

сабаққа


қатысу және

дайындық


4

24

1

сабақта


Кесте бойынша


қатысу


Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру
22

Сессия

алдындағы дәрістерде


Кесте бойыншақорғау


Бақылау шараларына дайындық18


Сессия

алдындағы дәрістердеКесте бойынша

МБ1, МБ2

(тестілеу

10011. Курстың саясаты

Курстың саясатында барлық тәжірибелік және өзіндік тапсырмаларды орындау міндетті шарт. Студент семестр бойында сабаққа қатыуға міндетті. Егер сабақты нақты себептермен босатса да, барлық тәжірибелік және өзіндік тапсырмаларды орындауы тиіс.

Егер студент кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді. Сабақ үстінде тәртіп бұзатын болса, бір сабақ үшін 5 балл азайтылады.Өзіндік жұмыстар өз вариантына сәйкес орындалуы қажет. Варианттарды оқытушы тағайындайды.Бақылау жұмысында немесе емтиханда көшіруге рұхсат етілмейді. Егер студент үй жұмыстарын белгіленген уақыттан кеш орындаса, онда қөрсетілген жұмыстар бойынша балдар азайтылады. Егер студент белгілі бір себептермен бақылау шараларына қатыса алмаса, онда ол деканат белгілеген уақытта тапсырады. Оқушының қорытынды бағасын есептейтін формула


Бақылау түрі

Макс. балл саныАҮ1

АҮ2

1 Сабаққа қатысу, сабаққа дайындық және топтағы жұмысы

36

36

2 Тәжірибелік және зертханалық жұмыстарды орындау, қорғау

орындауВыполнение и защита практических работ24

24

3 СӨЖ-ді орындау және қорғау

40

40

Барлығы

100

100

(МБ) межелік бақылауда 100 балдық шкаламен бағаланады.


Пән бойынша межелік бақылауға АҮ ағымдық үлгерім бойынша балдары бар студенттер жіберіледі.

АҮ және МБ нәтижесімен студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 и Р2) анықталады

Р1(2) = АҮ 1(2)*0,7 + МБ1(2)*0,3.

Егер оқу жоспарында сынақ болса, онда сынақ Р2 ретінде есептеледі.

Егер студент межелік бақылауға келмесе немесе 50 балдан аз алса, онда декан МБ-ға жеке мерзім тағайындайды

Жіберілу рейтингі келесі формудамен есептеледі


ЖР = (Р1+Р2)/2.

Студент (ҚБ) қорытынды бақылауға жіберіледі ,егер ол жұмыс бағдарламасының барлық талаптарын орындап (ЖР) өтетін болса( 50 балдан кем емес)

Студенттің оқу жетістіктері пән бойынша қорытынды бағамен анықталады

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Студент (ҚБ) қорытынды бақылауға себепсіз келмесе «қанағаттанарлық

емес » деп бағаланады.

Пән бойынша емтихан және аралық аттестация нәтижелері студентке сол күні хабарланады немесе ертеңінде, егер емтихан түстен кейін өткізілетін болса.

Қорытынды бақылау бағасы қанағаттанарлық болса, оны жақсартуға рұхсат берілмейді.

Бақылау түрлері: ТЖ – тәжірибелік жұмыс, ОӨЖ- оқитындардың өзіндік жұмысы, МБ –межелік бақылау.

Оқитындардың білімінің қорытынды бағасы.
Қорытынды баға (Қ)

балл

Балдардың цифрлік эквиваленті (Ц)

Әріптік жүйедегі баға(Б)

Бұрынғы жүйедегі баға (Т)

Емтихан, диф. сынақ

Сынақ

95 – 100

4

А

Өте жақсы

Сынақ

90 – 94

3,67

А-

85 – 89

3,33

В+

Жақсы

80 – 84

3,0

В

75 – 79

2,67

В-

70 – 74

2,33

С+

Қанағат

65 – 69

2,0

С

60 – 64

1,67

С-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 – 49

0

F

Қанағатсыз

Сынақсыз

12.Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1.Кабдыкайыр К. Жоғары математика. Алматы, РИК, 2005.

2.Калиев С.Қ Сызықты алгебраның элементтері. Семей: СМУ, 2001.

3.Муканов Ғ.М. Жоғары математикаға арналған есептер жинағы1. – Павлодар, 2010.

4. Махметжанов Н. Жоғары математика есептерінің жинағы. Алматы: Казақ университетi, 2005.

Қосымша:

5. Тунгатаров Ә.Б. Жоғары математика. Экономикалық мамандықтарға арналған курс. 1 бөлім. Алматы: РБК, 2000.6. Айдос Е.Ж. Жоғары математика Алматы: Бастау, 2008.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет