Бағдарламасының титул парағы Нысан ф со пгу 18. 3/24жүктеу 84.22 Kb.
Дата17.04.2016
өлшемі84.22 Kb.
түріБағдарламасы
: images -> stories -> pdf
pdf -> Бюллетень «Новые книги» Вып. 3 Павлодар 2013 Құрастырушылардан
pdf -> Бағдарламасының титул парағы Нысан ф со пгу 18. 3/24
pdf -> Бағдарламасының ф со пму 18. 4/14 титулдық беті
pdf -> Магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасының титулдық парағы
pdf -> ОҚУҒА Қабылдау емтиханның бағдарламасы
pdf -> ОҚУҒА Қабылдау емтиханның бағдарламасы
pdf -> Мамандық пәні (дері) бойынша мемлекеттікМамандықтың қабылдау емтиханының

бағдарламасының

титул парағы


Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/24Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Математика және информатика кафедрасы
6М060400 – Физика мамандығы бойынша

ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАННЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Қабылдау емтихан бағдарламасынын

бекіту парағы


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/25
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Бекітемін

С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры

___________ А.А. Өрсариев

20__ж. «___»_____________6М060400 – Физика мамандығы бойыншаОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАННЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 109 Қаулысымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары негізінде әзірленген


Құрастырушы: ___________ ф.-м.ғ.к. М.Қ. Жукенов

Физика және аспап жасау кафедрасы


Математика және информатика кафедрасы отырысында ұсынылған, 2015 ж. «___» ______ № ___ Хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ М.Қ. Жукенов 20__ж. «____» ________


Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2015 ж. «___» ____________ № ___ Хаттама

ОӘК төрағасы ___________ Н. Ж. Жуспекова 20___ ж. «___» __________КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы ___________ Н. А. Испулов 20___ ж. «___» __________МАҚҰЛДАНДЫ:

АҚБД директоры ___________ Р. Ж. Нургожин 20___ ж. «___» __________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «___» ____________ № ___ Хаттама


 1. Физика мамандығы бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері

Бағдарламаның мақсаты – физика саласында жоғары біліктілік алуға қабілетті және ниетті тұлғаларға іргелі теориялық зерттеулерді тез, әрі кәсіби өңдеуге және замануи физика мәселелерін практикалық орындау барысында жаңа нәтижелерге алуға қажетті білім қорын қалыптастыру. 1. Магистратураға түсуші талапкерлердің біліміне қойылатын талаптар.

Бағдарламаны меңгеруге бакалавр академиялық дәрежесі бар және/немесе жоғары білімді маман жіберіледі.

Оқуға түсуге талапкер магистратурада оқуға, сондай-ақ, физика саласында зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайын болуы керек. Оқуға түсуші замануи зерттеу әдістерін меңгерген, оның ішінде әртүрлі есептеулер жүргізуге қажетті арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолдануды білуі қажет. Сонымен қатар, оқуға түсуші келесі ғылыми-әдіснамалық дағдылар мен біліктерді меңгерген болуы тиіс: • зерттеу мәселесі, мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау;

 • зерттеу міндеттеріне сәйкес тиімді әдістерді таңдау;

 • қазіргі заман технологияларды қолданып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстар жүргізу;

 • жинақталған ақпаратты талдау және алынған нәтижені түсіндіру;

 • жасалған жұмыс нәтижелерін замануи талаптарға сәйкес рәсімделген есеп, реферат, мақала түрінде көресете алу.3. Білім бағдарламасының перереквизиттері: Механика, Молекулалық физика, Электродинамика.

4. Емтиханды жүргізу формасы

6М060400 «Физика» мамандығы бойынша түсу емтиханы кешенді түрде: тестілеу және ауызша емтихан формасында жүргізіледі.

Магистратураға түсушілерге 25 тестілік тапсырмалардан тұратын нұсқалар ұсынылады. 1 тапсырманы орындауға, орта есеппен, 2 минут уақыт беріледі. Емтихан өту ұзақтығы – 50 минут. Бір дұрыс жауап 2 баллға теңестіріледі. Оқуға түсуші жалпы алғанда ең көп дегенде 50 балл жинақтай алады.

Ауызша емтихан билеттерден тұрады, әрбір билет үш пән бойынша теориялық сұрақтан құралған. Ауызша емтихандағы максимал балл – 50 б.Тестілеу мен ауызша емтиханның қорытындылары бойынша пәндік комиссия магистратураға түсушілердің білімдері мен ғылыми әлеуетін келесі кестеге сәйкес бағалайды:
1 кесте

Балл бойынша қорытынды баға (И)

Баллдың сандық эквиваленті (Ц)

Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлік жүйедегі баға

95- 100

4

А

Өте жақсы


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы80-84

3,0

В

75 - 79

2.07

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1.67

С-

55-59

1,33

D+

50 - 54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз5. Емтихан тақырыптарының тізімі
5.1 Механика


 1. Іргерілмелі қозғалыс кинематикасы. Санақ жүйесі. Орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу.

 2. Шеңбер бойымен материалдық нүктенің қозғалысы. Бұрыштық және сызықтық кинематикалық сипатаммалар, олардың арасындағы байланыс.

 3. Абсолют қатты дене. Абсолют қатты дененің жылжымайтын оське қатысты айналысы. Күш моменті. Инерция моменті. Импульс моменті. Денелердің айналмалы қозғалысының негізгі теңдеуі.

 4. Релятивистік емес механикадағы сақталу заңдары, олардың кеңістік пен уақыттың симметриялық қасиеттерімен байланысы..

 5. Гравитациялық өріс. Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Гравитациялық және инерттік масса.

 6. Екі дене туралы есеп. Денелердің орталық күш өрісіндегі қозғалысы. Кеплер заңдары..

 7. Инерциялық емес санақ жүйесі. Инерция күші. Центрден тепкіш инерция күші. Кориолис күші. Инерция күштерінің пайда болуы.

 8. Механикалық тербелістер. Сызықтық гармониялық осциллятордың еркін және еріксіз тербелістері. Үйкеліс күштерінің болуына байланысты болатын тербелістер. Резонанс.

 9. Эйнштейн постулаттары. Кеңістік, уақыт және арнаулы салыстырмалық теориясы (АСТ). Лоренц түрлендірулері және олардың кинематикалық салдарлары.

 10. Релятивистік импульс пен энергия және олардың озара байланысы. Энергияның, импульстің сақталу заңдары, олардың қолданылуы.5.2 Молекулалық физика


 1. Макроскопиялық жүйенің микрокүйлері. Статистикалық үлестірулер.

 2. Ансамбль бойынша орташа тармодинамикалық шамалар. Макрокүй.

 3. Термодинамикалық жуйе, термодинамикалық тепе-теңдік. Абсолют температураның түсініктемесі. Ішкі энергия.

 4. Жылу және жұмыс. Термодинамиканың бірінші бастамасы және оның изопроцестерге қолданылуы.

 5. Адиабаталық процесс. Адиабаталық процесстің теңдеуі. Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия.

 6. Жылулық қозғалтқыштар (двигатели). Жылулық қозғалтқыштардың ПӘК-і. Термостаттағы жүйе.

 7. Гиббстің каноникалық үлестіруі және оның тармодинамикамен байланысы. Классикалық жүйе үшін Максвелдің жылдамдықтар бойынша үлесуі.

 8. Идеал газ оның қасиеттері. Молекула-кинетикалық теориның негізгі теңдеуі.

 9. Нақты газдардың тәжірибелік изотермалары. Вар-дер-Ваальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермаларын тәжірибелік изотермалармен салыстыру.

 10. Бозондар мен фермиондардың кванттық газдары. Бозе – Эйнштейн статистикасы. Ферми – Дирак статистикасы. Кванттық статистикалардың шекті жағдайы деп алынған Больцман статистикасы.


5.3 Электродинамика


 1. Электр заряды, оның қасиеттері. Кулон заңы. Заряд сақталу заңы. (үзілісссіз теңдеуі).

 2. Вакуумдағы электростатикалық өріс, оның сипаттамалары. Суперпозиция принципі. Гаусс теоремасы, оның қолданылуы.

 3. Электрсыйымдылық. Зарядталған өткізгіштердің және конденсаторлардың энергиясы.

 4. Вакуумда Максвелл теңдеулерінің жүйесі. Әр теңдеудің физикалық мағынасы, олардың негізгі қасиеттері.

 5. Металлдардағы тұрақты ток. Электрқозғаушы күш. Ом заңы. Кирхгоф ережелері, олардың физикалық мағынасы.

 6. Вакуумдағы тұрақты магнит өрісі, оның құйындық сипаттамасы. Био-Савар-Лаплас заңы және циркуляция туралы теорема оның қолданылуы.

 7. Электромагниттік индукция. Өздік индукция, индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы.

 8. Заттағы магнит өрісі. Магнит өтімділігі. Диа-, пара- және ферромагнетизм.

 9. Айнымалы ток. Айнымалы ток тізбегіндегі кедергі, сыйымдылық және индуктивтілік. Айнымалы ток жұмысы мен қуаты.

 10. Тербелмелі контур. Еркін және еріксіз тербелістер. Резонанс.


6. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет:

 1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Механика. Оптика. М., 2005. Т.1

 2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная физика. М., 1985. Т.2

 3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Электричество. М., 2005. Т.3

 4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. М., 2005. Т.4

 5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Атомно-ядерная физика. М., 2005. Т.5

 6. Ф. Белисарова. Жалпы физика курсы бойынша дәрістер:оқу құралы - Алматы:Қазақ университеті, 2009.-152 б.

Қосымша әдебиет:

 1. Берклевский курс физики. Т. 1-5.

 2. Калашников С.Г. Электричество, М.,1985.

 3. Стрелков С.П. Механика. М., Наука, 1975

 4. Савельев И.В. Основы теоретической физики: Учебник для вузов. В 2т. Т.1. Механика и электродинамика. 2-е изд.,испр.М. Наука, 2001.

 5. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2008. – 591с.

 6. . М. Құлбекұлы. Молекулалық физика және термодинамика:оқу құралы. -Алматы: Қарасай,2005.-245 б.
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет