Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті Департамент статистики Западно-Казахстанской областижүктеу 160.42 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі160.42 Kb.
: publicacii -> publicacii%202013 -> bulleteni
bulleteni -> Баға статистикасы бойынша негізгі түсініктер 4
publicacii -> Қазақстан республикасы статистика агенттігі батыс қазаќстан облысының статистика департаменті
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleteni -> Әдіснамалық түсініктемелер 6 Методологические пояснения 6
bulleteni -> Қазақстан республикасы статистика агенттігі батыс қазақстан облысының статистика департаменті
bulleteni -> Аңдатпа 8 Туристік қызметтің негізгі көрсеткіштері Основные показатели туристской деятельности 10
bulleteni -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
bulleteni -> Әдіснамалық түсініктемелер 5 Методологические пояснения 5


Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті

Департамент статистики Западно-Казахстанской области

Облыстағы орман шаруашылығы


Лесное хозяйство в области

Статистикалық бюллетень


Статистический бюллетень

Орал, 2013

«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарын-да (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Батыс Қазақстан облысысының статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с «Гражданским кодексом республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на департамент статистики Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по статистике

Мазмұны
Содержание

Әдіснамалық түсініктемелер 4

Методологические пояснения 5

Аңдатпа 7

Аннотация 7

1. Орман өсіру және ағаш дайындау өнім көлемі
Объем продукции в области лесоводства и лесозаготовок 7

2. Аудандар бойынша орман шаруашылығындағы өнім


(тауарлардың және қызметтердің) көлемі
Объем продукции (товаров и услуг) в лесном хозяйстве по районам 8

3. Кәсіпорындардың және кәсіпкерлердің орман өсіру және орман


шаруашылығы жұмыстарын жүргізуі
Проведение лесокультурных и лесохозяйственных работ предприятиями и индивидуальными предпринимателями 9

4. Кәсіпорындардың орманды күтіп-баптау мақсатында және санитарлық мақсатта ағаш кесуі


Рубки ухода и санитарные рубки леса предприятиями 10

5. Ағаш кесу жүргізілген алаңдар


Площади, на которых проведены рубки леса 10

6. Өңделмеген сүрек өндірісі


Производство древесины необработанной 11

Әдіснамалық түсініктемелер


Орман шаруашылығы және ағаш дайындау өнімінің (жұмыс-тар, қызметтер) көлемі - басты мақсатта пайдалану кесулері ба-рысында дайындалған сүрек құны, сондай-ақ ағаш екпелерін қайта жаң-ғыртумен байланысты орманды күту кесулер, іріктемелі санитарлық кесу-лері және ағаш өсіру, орманды қал-пына келтірумен байланысты кесу-лер; орман шаруашылығын жүргізу шығындары; орман шаруашылығы-мен және ағаш дайындаумен байланысты қызметтер құны.

Ағаш дайындау - ағаштарды құлату бойынша негізгі және қосалқы операцияларды, оларды кеспе ағаш-тан шығаруды және төменгі ағаш қой-маларында ішінара өңдеуді қамтитын сүрек дайындау үдерісі.

Өңделмеген ағаш сүректерін өндіру - кұлатылған ағаштарды және ағаш қалыптарды бөліктерге бөлу жолымен өндірілетін алдағы уақытта пайдалану және қайта өңдеу үшін ағаш материалдарын өндіру

Ағаш өсіру – орман өсірумен айналысатын, оны кесу тәсілдері және өнімділігі туралы өсімдік шаруашылығының саласы.

Орман тұқымдарын дайындау - орманды алдағы уақытта ұдайы өсіру мен қамтамасыз ету мақсатында орман екпелерінің тұқымдарын жинау.

Орман кесулері жүргізілген алқаптар - ағаш сүректерін дайындау үшін піскен және тұрып қалған ағаш қатарларын кесу жүргізілген алқаптар; орманды күту кесулері, іріктемелі санитарлық кесулер және бағалылығы жоғары емес орман екпелерін қайта жаңғыртумен байланысты кесулер, ауру, зақымдалған, кеуіп бара

Методологические пояснения


Объем продукции (работ, услуг) лесоводства и лесозаготовок - стоимость древесины, заготовленной в ходе рубок главного пользования, а также рубок ухода за лесом, выборочных санитарных рубок и рубок, связанных с реконструкцией лесных насаждений; затраты по выращиванию леса и лесовосстановлению; стоимость оказанных услуг, связанных с лесоводством и лесозаготовками.

Лесозаготовки - процесс заготовки древесины, включающий основные и вспомогательные операции по валке деревьев, вывозке их с лесосек и частичной переработке на нижних лесных складах.

Производство необработан-ной древесины - производство древесных материалов, которые добывают путем распределения на части сваленных деревьев и древесных колод для дальнейшего использования и переработки.

Лесоводство - отрасль расте-ниеводства, занимающаяся выращи-ванием леса, а также о способах его рубок и продуктивности.

Заготовка лесных семян - сбор семян лесных насаждений с целью обеспечения дальнейшего воспроизводства лесов.

Площади, на которых проведены рубки леса - площади, на которых проведены рубки спелого и перестойного древостроя для заготовки древесины; рубки ухода за лесом, выборочные санитарные рубки и рубки, связанные с реконструкцией малоценных лесных насаждений; рубки, проводимые с целью улучшения

жатқан, қақсалдық ағаштар кесілетін орманның санитарлық жағдайын жақсарту мақсатында жүргізілетін кесулер.Орман орналастыру – орманды өңдеу бөліктеріне және ағаш егу учаскелеріне бөлудің шекарасын, топтарын, қорғалу санаттарын анықтау, орман қорын (орман көлемі және ағаш сүрегінің қоры) түгендеу; орманды пайдалану-дың жыл сайынғы мөлшерін анықтау (есептік ағаш кесу) және басқалар кіретін шаралар жүйесі.

улучшения санитарного состояния леса, при которых вырубаются больные, поврежденные, усыхающие и сухостойные деревья.Лесоустройство – система мероприятий, включающих определение границ, деление леса на выделы и участки лесонасаждений, группы, категории защитности; инвентаризацию лесного фонда (площадь леса и запас древесины); определение размера ежегодного пользования лесом (расчетная лесосека) и др.

Аңдатпа


2012 жылы орман шаруашылығындағы өнімдер (жұмыстар, қызметтер) көлемі
18,2 млн. теңгені, соның ішінде орман өсіру саласында -
10,8 млн. теңгені, ағаш дайындау - 7,4 млн. теңгені құрады.

Өткен жылғы деңгеймен салыстырғанда орман шаруашылы-ғындағы өндіріс көлемі 29,8%-ға ұлғайды, соның ішінде орман өсіру саласында - 64,1%-ға, ал ағаш дайындау саласында - өткен жыл деңгейінде қалып, 7,4 млн.теңгені құрады.

Мемлекеттік маңызы бар ормандарда жас ағаштарды өсіру және оларды бағалы ағаш санаттарына енгізу - 0,2 мың гектар алаңда өткізілді. Қорғандық орман екпелері 0,2 мың гектарда жасалған.

2012 жылы орманды күтіп-баптау кесулері 1,9 мың га алаңда, соның ішінде ішінара және жаппай санитарлық кесулер - 1,6 мың га (барлық орман кесулерден 87%) жүргізілген.

2012 жылы 3,8 мың тығыз текше метр өңделмеген сүрек өндірілді, бұл өткен жылғы деңгейден 34,8%-ға жоғары. Жапырақ тұқымды сүрек дайындау - 93%-ға, ағаш отынының өндірісі 14,2%-ға өсті.

Жапырақ тұқымды сүректің негізгі бөлігі Зеленов ауданының ағаш дайындаушыларымен дайын-далған (55,8%).

Неғұрлым толық ақпарат осы бюллетеньде келтірілген.

Аннотация


В 2012 году объем продукции (работ, услуг) в лесном хозяйстве составил 18,2 млн. тенге, в том числе в области лесоводства -
10,8 млн. тенге, лесозаготовок -
7,4 млн. тенге.

По сравнению с уровнем предыдущего года объем производства в лесном хозяйстве повысился на 29,8%, в том числе в области лесоводства - на 64,1%,


а в области лесозаготовок - остался на уровне прошлого года и составил - 7,4 млн. тенге.

Выращивание и ввод молодняка в категорию ценных древесных насаждений в лесах государственно-го значения - на площади 0,2 тыс. га. Защитные лесные насаждения созданы на - 0,2 тыс. га.

В 2012 году рубки ухода за лесом проведены на площади
1,9 тыс. га, в том числе выборочные и сплошные санитарные рубки -
1,6 тыс. га (87% всех рубок леса).

В 2012 году произведено


3,8 тыс. плотных куб. метров необработанной древесины, что выше уровня прошлого года на 34,8%. Заготовка лиственных пород увеличилась на 93%, производство древесного топлива - на 14,2%,

Большая часть древесины лиственных пород заготовлена лесозаготовителями Зеленовского района (55,8%).Более подробная информация приведена в настоящем бюллетене.

1. Орман өсіру және ағаш дайындау өнім көлемі
Объем продукции в области лесоводства и лесозаготовок


мың теңге тыс. тенге
2012ж.

2012 жыл 2011 жылға, пайызбен
2012г.

2012 год в %
к 2011 году

Орман шаруашылығындағы өнім (жұмыстар, қызметтер) көлемі

18 245

129,8

Объем продукции (работ, услуг) в лесном хозяйстве

соның ішіңде:в том числе:

ағаш дайындаудағы өнім (жұмыстар, қызметтер) көлемі

7 447

99,6

объем продукции (работ, услуг)
в области лесозаготовок

оданиз него

дайындалған сүректің және өзге де өнімдерінің бағасы

7 447

99,6

стоимость заготовленной древесины и прочих продуктов лесного хозяйства

орман өсіру саласындағы өнім (жұмыстар, қызметтер) көлемі

10 798

164,1

объем продукции (работ, услуг) в области лесоводства

оданиз него

дайындалған ағаш тұқымдарының көлемі

232

54,8

объем заготовленных лесных семян

ағаш кесу кезінде алынған сүректің көлемі

10 566

171,7

стоимость древесины, полученной при рубках леса

2. Аудандар бойынша орман шаруашылығындағы өнім
(тауарлардың және қызметтердің) көлемі
Объем продукции (товаров и услуг) в лесном хозяйстве по районам


мың теңге тысяч тенге
Орман шаруашылығындағы өнім (жұмыстар, қызметтер көлемі

2012ж.

2012 жыл 2011 жылға, пайызбен

Объем продукции (работ, услуг) в лесном хозяйстве

2012г.

2012 год в % к 2011 году

Батыс Қазақстан облысы

18 245

129,8

Бөрлі

1 361

-

Зеленов

7 489

104,5

Орал қаласы

9 395

136,3

3. Кәсіпорындардың және кәсіпкерлердің орман өсіру және орман
шаруашылығы жұмыстарын жүргізуі
Проведение лесокультурных и лесохозяйственных работ предприятиями и индивидуальными предпринимателями


гектар гектаров
2012ж.

2012 жыл 2011 жылға, пайызбен
2012г.

2012 год в % к 2011 году

Орман өсіру және орман шаруашылығы жұмыстары жүргізілген алаң

5 559

175,2

Площадь, на которой проведены лесокультур-ные и лесохозяйственные работы

соның ішіндев том числе

жаңа ағаш отырғызу

250

100,0

посадка нового леса

қорғаныштық орман екпелерін өсіру

250

100,0

создание защитных лесных насаждений

оданиз них

сайлар, жыралар, құмдауыттар және басқа қолайсыз жерлерге

250

100,0

на оврагах, балках, песках и других неудобных землях

питомниктерде ағаш және бұта тұқымдылар тұқымының егілгені

8

88,9

посеяно в питомниках семян древесных и кустарниковых пород

орман ағаштарын бір қайтара ауыстырып күтіп-баптау

4 885

2,2 есе

уход за лесными культурами в переводе на однократный

мемлекеттік мәні бар ормандарда жас шыбықтарды өсіру және оларды бағалы ағаш санаттарына енгізу - барлығы

166

39,6

выращивание и ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений в лесах государственного значения - всего

одан орман ағаштары

34

121,4

из них лесных культур

Дайындалған ағаш тұқымдары, кг

6 145

163,4

Заготовлено лесных
семян, кг

4. Кәсіпорындардың орманды күтіп-баптау мақсатында және санитарлық мақсатта ағаш кесуі
Рубки ухода и санитарные рубки леса предприятиями


гектар гектаров
2012ж.

2012 жыл 2011 жылға, пайызбен
2012г.

2012 год в % к 2011 году

Күтіп-баптау және өзге де ағаш кесулер бойынша, барлығы

1 893

240,0

Всего по рубкам ухода и санитарным рубкам леса, всего

соның ішінде:в том числе:

жас шыбықтарды (жарықтандыру және тазарту)

35

66,0

в молодняках (осветления
и прочистки)

сирету

28

56,0

прореживание

өтпелі кесулер

32

64,0

проходные рубки

ішінара санитарлық кесулер

1 648

3 есе

выборочные санитарные рубки

жаппай санитарлық кесулер

150

159,6

сплошные санитарные рубки

5. Ағаш кесу жүргізілген алаңдар
Площади, на которых проведены рубки леса


гектар гектаров
Күтіп-баптау және өзге де ағаш кесулер бойынша, барлығы

соның ішінде

жас шыбықтарды (жарықтандыру және тазарту)

сирету

өтпелі кесулер

ішінара санитарлық кесулер

жаппай санитарлық кесулер

Всего по рубкам ухода и прочим рубкам леса

в том числе

в молодняках (осветления и прочистки)

прореживание

проходные рубки

выборочные санитарные рубки

сплошные санитарные рубки

Батыс Қазақстан облысы

1 893

35

28

32

1 648

150

Зеленов

5


5
Орал қаласы

1 888

35

28

32

1 643

150

6. Өңделмеген сүрек өндірісі
Производство древесины необработанной


тығыз текше метр плотных куб. метров
Өңделмеген сүрек, барлығы

соның ішінде

2012ж.

2012 жыл 2011 жылға, пайызбен

жапырақты тұқымдылар бөренелері

одан аралауға арналған дөңгелек орман материалдары

ағаш отыны

2012ж.

2012 жыл 2011 жылға, пайызбен

2012ж.

2012 жыл 2011 жылға, пайызбен

Необработанная древесина, всего

в том числе

2012г.

2012 год
в % к
2011 году

бревна лиственных пород

из них лесоматериалы круглые для распиловки

древесное топливо

2012г.

2012 год
в % к 2011 году

2012г.

2012 год
в % к
2011 году

Батыс Қазақстан облысы

3 777

134,8

1 413

193,0

1 413

2 364

114,2

Бөрлі

1 668

12,8 есе

703

7 есе

703

965

3,2 есе

Зеленов

2 109

78,9

710

112,3

710

1 399

68,6

шығ./исх. № 10 - 06_________05.04._2013ж._____________________________

___________________________________________________________________

Жауапты шығарушы: Департамент бастығы

Ответственный за выпуск: Начальник департамента

Ауыл шаруашылығы статистикасы басқармасы А. Хамзин

Управление статистики сельского хозяйства Тел. (7112) 51-05-02тел. (7112) 51-36-22


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет