Бекітемін «Қазпочта» АҚ жоф директоры М. КәрібаевДата02.05.2016
өлшемі69.89 Kb.
БЕКІТЕМІН

«Қазпочта» АҚ

ЖОФ директоры

__________М.Кәрібаев

____” ________2012 ж.

Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы

хабарландыру жариялау мәтіні

080000, Тараз қ., Төле би к., 79 мекен-жайы бойынша орналасқан, «Қазпочта» АҚ ЖОФ директоры М.Кәрібаев баға ұсынысы тәсілімен бойынша операторларға бейдждерді жасау және ОСМП терминалдарына жарнаманы орналастыру қызметтерін сатып алулар арқылы өткiзілуін жариялайды.

Атауы, қысқаша сипаттама, сонымен қатар қажетті көлемі, орны, мерзімі және жұмыс пен қызмет көрсету талаптары мен төлем жағдайы шарттың жобасында көрсетілген.

Лот-тың

р/сҚызметтін атауы

Өлшеу бірлігі

Саны

Бірлік бағасы

ҚҚС қосылмаған сомасы

1

Операторларға бейдждерді жасау

дана

250

200

50 000

2

ОСМП терминалдарына жарнаманы орналастыру

ай

3

50 000

150 000

Тауарларды жеткізу мерзімі: сатып алу шартына қол қойылғаннан кейін 3 (үш) ай көлемінде.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы, тауар жеткізу/ жұмыс орындалуын /қызмет көрсетуін жеткізіп беруге кеткен барлық шығындарды, сонымен бірге бюджетке салық және басқа да міндетті төлемдерді төлеуге, тауар жеткізу шартының міндеттерін орындауға кететін басқа да шығындарды ҚҚС-сыз қосуы тиіс.Қызмет көрсету орны: Тараз қаласы, Төле би көшесі,79, «Қазпочта» АҚ ЖОФ.

1. Баға ұсыныстарын әлеуетті өнім берушілердің беру мерзімінің басталуы: 2012 жылы «26» қараша сағат 09:00-де 080000, Тараз қ., Төле би көш., 79, мекен-жайы бойынша № 309 кабинетіне бере алады.

2. Баға ұсыныстарын қабылдаудың соңғы мерзімі: 2012 жыл «30» қараша сағат 15:00-ге дейін.

Баға ұсыныстарымен хатқалталарды ашу рәсімінің күні және мерзімі: 2012 жылы «30» қараша сағат 15:30-де

3. Баға ұсыныстарымен хатқалталарды ашу рәсімінің орны: ҚР, 080000 Тараз қ. Төле би көшесі, 79, 400 кабинет.

4. Әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарымен түсінік сатып алуды өткізу туралы ақпаратта көрсетілген, жағдайды сақтап оның келісімімен қызмет көрсету формасы болып табылады.

Баға ұсыныстарымен сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген, хатқалталарды ашу рәсімінің басталу уақытына дейін баға ұсынысы жабық хатқалтада беріледі.5. Әр әлеуетті жеткізуші бір ғана баға ұсынысын береді, әлеуетті жеткізушінің қолы мен мөрі (өзінің қатысуымен) қойылған, онда келесі мәліметтер мен құжаттар болуы тиіс:

1) атауы мен әлеуетті жеткізуші тұрғылықты мекен-жайы;

2) көрсететін қызметтің атауы, мінездемесі мен көлемі;

3) көрсететін қызметтің мерзімі мен орны;

4) көрсететін қызметтің бірлік және жалпы бағасы үшін, көрсетілген қызметтері оның шығындарымен байланысты ҚҚС қоспаған;

5) әлеуетті жеткізушінің мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәліктің көшірмесі.

6) лицензияның көшірмесі (сатып алулар шарттарында көрсетілген қызмет міндетті түрде лицензиялауғануға тиісті болғанда).

7) көрсететін қызметтің техникалық ерекшіліктері (егерде сатып алудың хабалландыруында техникалық ерешеліктері болса)6. Әлеуетті өнім беруші тек 1 (бір) ғана баға ұсыныс ұсына алады, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізілуге рұқсат етілмейді. Баға ұсынысы жабық хатқалталарда ұсынылады және алдыңғы бетінде келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы;

2)ұйымдастырушының толық атауы мен почталық мекен-жайы және ол хабарламадағы көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі тиіс;

3)сатып алудың атауы, қатысу үшін сол әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысымен жіберіліп отырған.

Тапсырыс берушімен қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасы, әлеуетті өнім берушіге берілген күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде қол қоюлуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды төмендегі телефондар арқылы ала аласыздар:

8 (7262) 45-92-45.


Құқықтық қамтамасыз ету және сатып алулар Ә.Оспанова

секторының бас маманы
УТВЕРЖДАЮ

Директор ЖОФ АО «Казпочта»

_____________М.Карибаев

«______»_______2012 года

Текст объявления о закупках способом запроса ценовых предложений

АО «Казпочта» в лице директора Жамбылского областного филиала АО «Казпочта» Карибаева М.У., находящегося по адресу: 080000 г. Тараз, ул. Толе би, 79, объявляет о проведении закупок по изготовлению бейджиков для операторов и размещению рекламы на терминалах ОСМП способом запроса ценовых предложений.

Наименование, краткая характеристика, а также требуемый объем, место, сроки и условия оказания услуг, товаров и условия оплаты указаны в проекте договора

лота

Наименование услуг

Ед-ца измерения

Кол-во

Цена за единицу из-ния

Сумма, выделенная для закупки без НДС, тенге

1

Изготовление бейджиков для операторов

Шт.

250

200

50 000

2

Размещение рекламы на терминалах ОСМП

месяц

3

50 000

150 000

Условия и сроки выполнения работ: в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Договора о закупках.

Ценовое предложение потенциального поставщика должно включать все расходы, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг, в том числе расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по договору оказания услуг, без НДС.Место поставки товара: г. Тараз, ул. Толе би, 79, Жамбылский ОФ АО «Казпочта».

Срок начала представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: с 09:00 часов «26» ноября 2012 года по адресу: 080000 г. Тараз ул. Толе би, 79 кабинет 309.

  1. Окончательный срок представления ценовых предложений: до 15:00 ч. «30» ноября 2012 года.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 15:30 ч. «30» ноября 2012 года.

  1. Место начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: РК, 080000 г. Тараз ул. Толе би, 79, каб. 400.

  2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия на оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.

5. Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики оказываемых услуг;

3) место и сроки оказываемых услуг;

4) цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара;

5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

6) копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию).

7) техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации);6. Потенциальный поставщик вправе предоставить только 1 (одно) ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается. Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого потенциальный поставщик должен указать следующее:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении;

3) наименование закупок для участия, в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Проект договора о закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, в течение пяти календарных дней со дня предоставления ему Заказчиком подписанного проекта договора о закупках.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7262) 45-92-45


Главный специалист по закупкам

сектора правового обеспечения и закупок А.Оспанова
Каталог: files -> cenovye predlojeniya -> obiyavleniya
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
obiyavleniya -> Бекітемін «Қазпочта» АҚ жоф директоры М. Кәрібаев
obiyavleniya -> А. Заманхан «23» октября 2012 г. Текст объявления о закупках способом запроса ценовых предложений ао
obiyavleniya -> Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов
obiyavleniya -> А. Заманхан «05» декабря 2012 г. Текст объявления о закупках способом запроса ценовых предложений ао


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет