“Бекітемін” кафедра меңгерушісі тех ғ. д., проф. Аширов Ә. М. “ ” 2009ж Тест сұрақтарыжүктеу 0.53 Mb.
бет4/6
Дата25.04.2016
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6
: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау

5. Гексан

196. Ароматты қосылысты анықта

1. Пиррол. 2. Толуол. 3. Циклобутадиен. 4. Циклопентан.

1. 1,2


2. 1,3

3. 1,7


4. 3,4

5. 1,4
197. Сәйкестікті анықта

1.-NH3 a. +I

2.- CH3 b. - I

c. + M

1. 1c;2b


2. 1b;2c

3. 1a;2b


4. 1b;2a

5. 1a;2c
198. Сәйкестікті анықта:  1. NO2. a - орто,-пара

  2. NH2. в - пара,-мета

с - мета

1. 1в;2a


2. 1а;2c

3. 1в;2с


4. 1c;2в

5. 1с;2a


199. Сәйкестікті анықта:

1. -Cl a. +I

2. -CCl3 b. -I

c. -I>+M.

1. 1a;2с

2. 1b;2c


3. 1с;2b

4. 1c;2a


5. 1a;2b
200. Сәйкестікті анықта

1.-COOH. a. мета

2.-OCH3. в. орто,пара

с. мета,орта

1. 1b;2c

2. 1b;2а


3. 1с;2b

4. 1a;2c


5. 1а;2b
201. Фенолды бензолдан қандай реагентпен ажыратады

1. Br2(HOH)

2. CH3CI

3. HOH


4. NaHCO3

5. HBr
202. Концертрлі H2SO4 әсер еткенде қай қосылыс сульфанил қышқылын түзеді

1. фенол

2. бензол

3. анилин

4. толуол

5. нитробензол
203. Соңғы өнімді көрсетіңіз

C6H5ONa+CH3COCI [x]

1. фенол


2. бензальдегид

3. бензой қышқылы

4. ацетофенон

5. фенилацетат


204. Соңғы өнімді көрсетіңіз

C6H5N+2CI+C2H5OH X

1. фенилэтил эфирі

2. хлорбензол

3. бензальдегид

4. фенол

5. анилин


205. Азобензолды анықта

1. С6H5NH2

2. С6H5-N=N-С6H5

3. С6H5OH

4. С6H5NO2

5. С6H5 N+2CI


206. Азобірігу механизмі бойынша қандай реакцияға жатады

1. SE

2. SR

3. SN2

4. SN1

5. AdE


207. Азобояғыштарды анықта

1.метилоранж. 2.конгоқызылы 3.малахит. 4.фуксин.

1. 3,4

2. 2,3


3. 1,4

4. 1,2


5. 2,4.
208. Ароматтық қасиеті бар гетероциклдік қосылыстарды анықта

1.фуран. 2.фенол 3.кумол. 4. пиррол.

1. 1,4

2. 1,2


3. 2,4

4. 2,3


5. 3,4
209. Фенолды сапалық анықтайтын реагент

1. HOH


2. HBr

3. Br2(HOH)

4. Ag(NH3)2OH

5. FeCI3


210. Қышқылдылығы артуына қарай қатарға орналастыр

1.Этанол 2. Этан қышқылы 3.Фенол

1. 2>3>1

2. 2>1>3


3. 3>2>1

4. 1>2>3


5. 1>3>2211. SN2ar механизмімен NaOH-пен реакцияға түсетін қосылыс

1. 0-хлортолуол

2. Бензол

3. 2,4 - динитрохлорбензол

4. п-хлортолуол

5. Хлоробензол


212. Ароматтық қасиеті бар қосылысты анықта

1.Анилин 2.Циклопронен 3.Кумол 4.Циклооктатетраен

1. 1,3

2. 3,4


3. 2,3

4. 1,4


5. 2,4.
213. Хюккель заңы бойынша n=2-ге тең болатын қосылыс

1. антрацен

2. пиррол

3. нафталин

4. бензол

5. анилин


214. Хюккель заңы бойынша n=3-ге тең болатын қосылыс

1. бензол

2. антрацен

3. нафталин

4. толуол

5. фенол
215. Соңғы өнімді анықтаФенилацетилен+Ag(NH3)2OH X

1. C6H5CH3

2. C6H5C ≡ CAg

3. HC ≡ Cag

4. C6H5CH2CH3

5. C6H5COOH


216. Келесі қосылыстардың қайсысын диазоний тұздарынан азобіріктіру

арқылы алады

1.Нафтолоранж 2.Фенол 3.Гелиантин 4. Бромбензол.

1. 2,4


2. 1,2

3. 2,3


4. 1,3

5. 1,4.
217. Соңғы өнімді анықта

3000C

С6H5CN+3HOH X

1. Бензальдегид

2. Фенол

3. Бензил спирті

4. Бензой қышқылы

5. Бензальацетон


218. Соңғы өнімді анықта: Нитробензол + CI2(AICI3) X

1. толуол  1. пара-нитрохлорбензол

  2. орто-хлорнитробензол

4. анилин

  1. мета-хлорнитробензол

219. Соңғы өнімді анықта: C6H5COOH+NH3 X

1. анилин

2. мета-аминбензой қышқылы

3. орто-аминбензой қышқылы

4. пара-аминбензой қышқылы

5. бензамид

220. SE реакцияларындағы ең белсенді қосылысты көрсет

1. Анилин

2. Кумол


3. Нитробензол

4. Бром бензол

5. Бензол
221. Бензальдегидтегі CHO тобымен әрекеттесетін реагенттерді көрсет

1.PCI5 2.CI2(AICI3) 3.CH3MgBr. 4.HNO3+H2SO4


1. 1,2


2. 1,3

3. 2,4


  1. 2,3

  2. 3,4

222. фенолдағы –OH тобымен әрекеттесетін реагенттер

1. Na 2. CH3I 3.HNO3(K) 4.Br21   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет