“Бекітемін” кафедра меңгерушісі тех ғ. д., проф. Аширов Ә. М. “ ” 2009ж Тест сұрақтарыжүктеу 0.53 Mb.
бет5/6
Дата25.04.2016
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6
: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау

1. 1,2


2. 3,4

3. 1,4


4. 2,3

5. 1,3
223. Толуолдағы CH3 топпен әрекеттесетін реагенттерді анықта

1. CI2(AICI3) 2CI2(hv) 3. HNO3(HOH)T0C. 4. CH3CI(AICL3)

1. 1,2

            2. 3,4

3. 2,4

4. 1,2


5. 2,3
224. Соңғы өнім мен реакция механизмін анықта

Толуол+HNO3(H2SO4) X

1. о- нитротолуол Sn

2. о, п - нитротолуол Se

3. фенилнитротолуол SR

4. п-нитротолуол SR

5. m-нитротолуол Se


225. Ароматты қосылысты анықта

  1. Кумол 2.Циклогексен 3.Тиофен 4.Бугадиен.

1. 1,3

2. 2,3


3. 2,4

4. 1,2


5. 3,4

226. Ароматты қосылысты анықта

1.Пиррол 2. Толуол 3. Циклобутадиен 4. Циклопентен

1. 1,2


2. 1,3

3. 1,7


4. 1,4

5. 3,4
227.Фенолды бензолдан қандай реагентпен айыруға болады

1. HOH

2. CH3CI3. Br2(HOH)

4. HBr


5. NaHCO3
228. SE реакцияларындағы белсенділігі өсу қатарымен орналастыр

1.C6H6; 2.C6H5OH; 3.C6H5NO2; 4.C6H5Br

1. 2>1>4>3

2. 1>4>3>2

3. 2>3>4>1

4. 3>4>2>1

5. 1>2>3>4
229. SE реакцияларындағы белсенділігі өсу қатарымен орналастыр

1.C6H5 NH2 2.C6H5CI 3.C6H6 4.C6H5 COOH

1. 2>4>3>1

2. 3>1>2>4

3. 2>3>4>1

4. 4>3>2>1

5. 1>3>2>4
230. SE реакцияларындағы белсенділігін өсу қатарымен орналастыр

1.C6H5 CCl3 2.C6H6 3.C6H5CH3 4.C6H5Br

1. 3>2>4>1

2. 4>3>2>1

3. 1>2>4>3

4. 1>2>3>4

5. 2>3>1>4
231. SE реакцияларындағы орто, пара орынбасарларды көрсет

1. –CCI;-COOH

2. N H3; CHO

3. –CH3;-NO2

4. –CH3;-NHCOOH3

5. –SO3H1;-CHO


232. SE реакцияларындағы мета орынбасарларды көрсет

1. –CC13;-SO3H

2. –OCH3 ;-Br

3. -NH2 :-SO3H

4. –C1;- OCH3

5. –CC13;-NH2


233. SE - реакцияларындағы орто, пара орынбасарларды көрсет

1. –OH;-COCH3

2. –OH;NH2

3. –СBч3;- NH2

4. –COCH3 ;-CH3

5. -CH3 :-CC13

234. Соңғы өнім мен реакция авторы

C6H5NO2+Fe+HCI X

1. анилин С.В. Лебедов

2. анилин Н.Н.Зинин

3. анилин М.Г.Кучеров

4. фенол А.Е. Фаворский

5. кумол Перкин


235. +I ғана болатын орынбасарларды анықта

1. –COOH;-CHO

2. –NH2:-NHCH3

3. –CH2C1;-CH3

4. –CH3:-CH2CH3

5. –OH;-OCH3


236. –I ғана болатын орынбасарларды анықта

1. –NH3;CCl3

2. –NH2:-NHCH3

3.–COOH;-CHO

4. –NO2;-CH3

5. –COCH3;-Br


237. –I; -M болатын орынбасарларды анықта

1. –NH2;-COCH3

2. –NH3;-OCH3

3. –NO2;-COOH

4. –Br;-CBr3

5. NHCH3;-SO3H


238.Соңғы өнімді көрсет

C6H5 ONa+CH3 CI X

1. фенилметил эфирі

2. бензил спирті

3. м-метилфенол

4. п-метилфенол

5. фенол239. Соңғы өнімді анықта

C6H5 CHCI2+HOH X

1. бензойная кислота

2. бензальдегид

3. ацетофенон

4. бензиловый спирт

5. фенол
240. Азобірігу реакциясы механизмі бойынша

1. Sn


2. Sr

3. Se


4. Se1

5. SN 2


241. +М>-I орынбасарды анықта

1. –COOH:-NO2

2. –CCI3;-C1

3. –CH3;-Br

4. –NHCOCH3;-OCH3

5. –OH;-CH2CI


242. SN реакцияларында белсенділігі жоғарылау бойынша қатарға орналастыр

1.C6H5C1 2.n-хлортолуол 3.п-хлорнитробензол

1. 3>1>2

2. 2>3>1


3. 1>2>3

4. 3>2>1


5. 1>3>2
243. NaOH пен әрекеттескенде дегидробензол механизмі бойынша түсетін қосылысты анықта

1. 0-нитрохбензол

2. п-нитрохлорбензол

3. n-метоксихлорбензол

4. м-нитрохбензол

5. бензол


244. Сәйкестікті анықта.

1. C6H5C1+NaOH … а) фенол. Sn2ар

2. C6H5CH2C1+NaOH … b) фенол. Дегидробензол

c) бензил спирті. SN 1

1. 1c;2a

2. 1c;2b


3. 1b;2c

4. 1a;2b


5. 1a;2c
245. Қосылыстарды қышқылдығы кему бойынша қатарға орналастыр

1.CH3OH 2.CH3COOH 3.HC ≡ HC 4.CH2=CH2

1. 2>1>3>4

2. 4>2>3>1

3 1>2>3>4

4. 3>2>1>4

5. 2>3>4>1
246. Сәйкестікті анықта.

1.NO2 a.-орто-пара

2.NH2 в.- пара,-мета

с. –мета
1. 1a;2c

2. 1c;2b

3. 1с;2a

4. 1b;2c

5. 1a;2b


247. Сәйкестікті анықта

1.-Сl а.+I

2.ССl3 в.-I

с.-I>+M


А. 1а;2с

В. 1в;2с


С. 1с;2в

Д. 1с;2с


Е. 1а;2в
248. Сәйкестікті анықта

1. –СООН а. –мета

2. –ОСН3 в. –орто, -пара

с. -мета, орто


1. 1а;2с

2. 1в;2а


3. 1с;2в

4. 1а;2в

5. 1в;2с
249. Мета бағыттаушыны анықта

1. -NO2;-NH2

2. -NH2;-SO3H

3. -COOH;-OCH3

4. -SO3H;-OCH3

5. -СООН;-NO2


250. Соңғы өнім мен реакция механизмі

1. фенилнитрометан SR

2. o-нитротолуол SR1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет