Бекітілді утвержденбет1/4
Дата30.04.2016
өлшемі0.95 Mb.
түріПротокол
  1   2   3   4
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Физика-математика факультеті

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

Физико-математический факультет
БЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕН

Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

Хаттама


Протокол № ___ от _________ 2015 г

ОӘК төрағасы

Председатель УМС __________ Мальтекбасов М.Ж.

5В011100 – Информатика мамандығы бойыншаЭлективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015 жКаталог элективных дисциплин

по специальности: 5В011100 – Информатика

год приема: 2015 г

Талдықорған 2015 ж.
ЭК

Пәннің шифры: Ily 1105

Пән атауы: Ілиястану

Пәннің пререквизиттері: Жоқ

Пәннің постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Классик ақын, жазушы, публицист, драматург, аудармашы, фольклорист, әдебиет зерттеушісі, тарихшы, фельетон жанрының негізін салған көп қырлы талантІлияс Жансүгіровтің зертханасына «енгізіп», шеберлік мектебін саралау, таразылау, суреткердің сырын түсіндіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны,сөз өнерін игеру жолындағы алғашқы ізденістері, қоғамдық және мемлекеттік қызметтері, әртүрлі өнер саласына ат салысуы, поэмалар жазуы, прозаның дамуына қосқан үлесі, драматургиясы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, зерттеуі, аудармашылық еңбегі, журналистік қызметі, публицистикалық еңбектері, шығармаларының лингвистикалық және көркемдік қыры, ақынның қазақ әдеби тілін дамытуға қосқан үлесі, қаламгер шығармашылығының зерттелуі қамтылған.

Күтілетін нәтижелер:

- қаламгер туындыларымен танысып, ондағы дәуір демін, қоғам шындығын айқындай алуы; прозалық туындыларындағы көркем образ, әдеби характер, әдеби тип, реализм, романтизм, жазушы стилі сияқты әдеби ұғымдардың негізгі белгілерін білуі; оқылған шығармалардағы кейіпкердің рөлі мен орнын, сондай-ақ кейіпкер характерінің қоршаған орта мен жағдайларға байланысты қалыптасуын ашып көрсетуге дағдылануы;

- тиісті деректерді келтіре отырып, пікір алмасуларда, диспуттарда өз көзқарастарын, пікірлерін дәлелдей алуы, әдеби сын – зертеулерге тезис және конспект жасай білуі.

Құзыретті: І.Жансүгіров мұрасының тарихи маңызын, пеоэтикалық ерекшелігін, жанрлық ізденістерін талдай біледі


ЭК

Шифр дисциплины: Ily 1105

Наименование дисциплины: Ильястану

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: нет

Цель курса: Ввести в многогранную творческую лабораторию Ильяса Жансугурова – поэта-классика, писателя, драматурга, переводчика, фольклориста, исследователя литературы, историка, основоположенника жанра фельетона.

Краткая характеристика дисциплины: В изучение курса входит: биография И.Жансугурова, первые исследования на пути изучения искусства слова, общественная и государственная деятельность, его место в различных областях искусства, казахской литературоведческой науке, неоценимый вклад в формирование художественных принципов нашей литературы, написание поэм, вклад в развитие прозы, драматургии, развитие казахского литературного языка, сбор и публикация образцов устного народного творчества, исследование творчества самого поэта.

Ожидаемые результаты:

  • Знакомство с произведениями поэта, раскрытие истинных событий тех времен, общества; знание литературных понятий композиция, художественное своеобразие, система образов, галерея героев и других компонентов творческой мастерской поэта;

  • Роль и место героев прочитанных произведений, умение показать их связь окружающей средой и действительностью;

  • На примере конкретных примеров из текстов обмениваться мнениями, в диспутах доказывать свое мнение и взгляды, умение писать тезисы и конспекты на литературно-критические исследования.

Компетенции: зная основное учебное содержание предмета, уметь ставить перед собой цель претворить в жизнь профессиональные задачи, использовать для их решения научные методы.

новые технологии.ЭК

Пәннің шифры: АГ 1201

Пән атауы: Алгебра және геометрия

Пререквизиттері : Жоқ

Постреквизиттері: Математикалық талдау

Мақсаты: Алгебраның зерттеу әдістерінің негізін игеру және есептер шығару; математиканың сандық әдістерінің негізін игеру және оларды қарапйым түрде іске асыру; әр түрлі кеңістіктер жайлы көзқарастарды қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кіріспе. Жиындар теориясы.Бинарлы қатынастар. Функция түсінігі. Пікірлер және оларға қолданылатын амалдар. Предикаттар мен кванторлар. Матрицалар және оларға қолданылатын амалдар. Сызықтық теңдеулер жүйесі.

Күтілетін нәтиже: Алгебралық түсініктермен зерттеу әдістері мен негіздерін біледі; математикалық теориялардағы теоремаларды дәлелдей алады және алған білімдерін қолданады; Алгебралық обьектілер арасындағы сандық және сапалық арақатынастарды өрнектеуге қажетті математикалық символдарды қолдану тәжірибесіне ие болады

Құзыреті: Қолданбалы есептерді шешуде алгебра және геометрия ұғымдарын пайдалануға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины: АГ 1201

Название дисциплины: Алгебра и геометрия

Пререквизиты: Нет

Постреквизиты: Математический анализ

Цель изучения: Является последова-тельное изложение основных методов и результатов алгебры и геометрии, кото-рые наряду с математическим анализом составляют основу фундаментального математического образования специа-листов в различных областях знаний.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Теория множеств. Бинарные соотношения. Понятие функции. Предикаты и кванторы. Матрицы и действия применяемые с матрицами. Линейные системы уравнений.

Ожидаемые результаты: овладеет основными методами доказательства теорем; научится применять полученные знания на практике и использовать основные численные методы математического анализа; приобретет навыки самостоятельно получать знания, используя математический аппарат

Компетенции: Владеет навыками применения понятий алгебры и геометрии для решения прикладных задач

ЭК

Пәннің шифры: Fiz 1202

Пән атауы: Физика

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: табиғаттың жалпы заңдарын іздеу және солардың негізінде нақтылы процестерді түсіндіру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кинематика. Динамика негіздері. Статика элементтері. Механикада сақталу заңдары. Тербелістер мен толқындар. Молекулалық физика. Электр өрісі. Тұрақты электр тогы. Магнит өрісі. Әртүрлі ортадағы электр тогы. Электромагниттік тербелістер мен толқындар. Геометриялық оптика. Тербелістік оптика. Атом және атом ядросы физикасы. Кванттық физика. Арнайы салыстырмалы оптика негіздері.

Күтілетін нәтиже: физиканың негізгі заңдарын және табиғат заңдарын; материяның нақты қасиеттерін; материяның қозғалыс формасын; физикалық шамаларды білу керек.

Құзыреті: Кәсіби қызметте іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физика теорияларын, сонымен қатар физикалық зерттеу әдістерін қолдана алады.

ЭК

Шифр дисциплины: Fiz 1202

Название дисциплины: Физика

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: нет

Цель изучения: ознакомить студентов с основами всех разделов современной физики и с новейшими достижениями науки, формировать мировоззрение студентов, целостное понимание физических явлений.

Краткое содержание основных разделов: Кинематика. Основы динамики. Элементы статики. Законы сохранения в механике. Колебания. Молекулярная физика. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Электрический ток в различных средах. Электромагнитные колебания и волны. Геометрическая оптика. Волновая оптика. Физика атома и атомного ядра. Квантовая физика. Основы специальной теории относительности.

Ожидаемые результаты: студенты будут знать основы всех разделов физики: механику, молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, квантовую физику; студенты научатся решать задачи по физике и объяснять на основе физических законов явления природы

Компетенции: Использует в профессиональной деятельности фундаментальные законы, теории классической и современной физики, а также методы физического исследования.

ЭК

Пәннің шифры: MA 1203

Пән атауы: Математикалық талдау

Пререквизиттері: Алгебра және геометрия

Постреквизиттері: Дискреттік математика және математикалық логика

Мақсаты: Математикалық талдаудың негізгі түсініктерін оқу және оларды қолдану; осы пәннің типтік есептерін шешудің негізгі математикалық әдістерімен танысу және оларды практикада қолдануды үйрену; зерттеудің математикалық ақпаратымен жақын танысу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Нақты сандар. Сандық тізбектер және оның шегі. Функция ұғымы. Бір айнымалы функцияның туындысы, оның геометриялық және механикалық мағынасы. Жоғарғы ретті туынды және дифференциалдар. Жергілікті экстремум. Тейлор Маклорен формуласы. Лопиталь ережесі. Функцияның графигінің асимптоталары. Функцияның графигін салу. Алғашқы функция ұғымы. Анықталмаған интеграл. Интегралдау әдістері.

Күтілетін нәтиже: негізгі геометриялық ұғымдарды және зерттеу әдістерін біледі; пәннің типтік есептерін шығара біледі;

қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдай алады; есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдана аладыҚұзыреті: Математикадан білім алуға қажет математикалық мәдениет пен ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины: MA 1203

Название дисциплины: Математический анализ

Пререквизиты: Алгебра и геометрия

Постреквизиты: Дискретная математика и математическая логика

Цель изучения: формирование у будущих учителей основ профессионально-математических знаний, представлений о математике

Краткое содержание основных разделов: Рассматриваются элементы введения в математический анализ. Функция. Предел функции. Непрерыв-ность функции. Производная и диффе-ренциал функции одной переменной: их геометрический и механический смысл. Производные и дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. Интервалы моно-тонности функции. Экстремум функции. Первообразная и интеграл. Методы интегрирования. Определенный интег-рал. Особое внимание уделяется исполь-зованию методов математического анализа для решения прикладных задач.

Ожидаемые результаты: овладеет основными методами доказательства теорем; научится применять полученные знания на практике и использовать основные численные методы

математического анализа; приобретет навыки самостоятельно получать знания, используя математический аппарат.Компетенции: Обладает математической культурой, необходимых для изучения математики и проведения научно-исследовательских работ

ЭК

Пәннің шифры: EB 2106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: студеттерде төтенше жағдайларда қорғауды және өндірісте еңбектің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын ұйымдастыру жөнінде өзбеті жұмыс жүргізуіне мүмкіндік беретін еңбекті қорғау бойынша негізгі білімді қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық қызметтеу кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудағы басқару (ЕҚБ) жүйесі. ЕҚБ жүйесінің негізгі қағидалары. ЕҚБ жүйесінің мөлшерлік-құқықтық негіздері. Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің функциясы. ЕҚБ жүйесінің міндеттері. ЕҚБ жүйесінің психологиялық негіздері. Өндірістік санитария. Ақпараттық қызметету кәсіпорындарын құруға санитарлық талаптар. Ауа ортасының жағымсыз метеорологиялық жағдайларынан қорғану. Шудан, дірілден, инфра- және ультрадыбыстардан қорғану. Зиянды сәулелерден қорғану. Өндірістік жарықтама. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында қауіпсіздік техникасының негіздері. Қауіпсіздіктің жалпы шаралары. Электрондық-есептеуіш техникаларды пайдалану кезіндегі арнайы қауіпсіздік шаралары. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында өрт қауіпсіздігінің негіздері. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі. Төтенше жағдайлар. Төтенше жағдайлар салдарын жою.

Күтілетін нәтиже: негізгі заң шығару актілерімен нормативтерді, еңбек жағдайларын бағалау және өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанудың себептерін талдау әдістерін, өрт пен апаттар, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар туралы мағлұматтарды, ақпаратты жүйелер нысандарындағы күресу әдістері мен құралдарын білуі керек.

Құзыреті: Еңбекті қорғаудың нормативтері мен ережелерін сақтау мәселелері туралы білімді меңгерген. Жұмысшылардың қауіпсіз жүріс-тұрысын қалыптастыруға, еңбекті қорғауға бағытталған профилактикалық жұмысты жүргізуге дағдыланған. Еңбек жағдайын жақсарту үшін қажетті іс-шараларды қолдануға және ұйымдастыруға қабілетті.

ЭК

Шифр дисциплины: OT 2106

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Изучение общих закономерностей опасных явлений и соответствующих методов и средства защиты человека в любых условиях его обитания. Подготовка студентов к действиями в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий в экстремальных ситуациях.

Краткое содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на предприятиях информационного обслуживания. Основные положения УОТ. Нормативно-правовые основы УОТ. Функция управления охраной труда. Задачи управления охраной труда. Психофизиологические основы системы УОТ. Эргономические основы труда. Производственная санитария. Защита от неблагоприятных метеорологических условий воздушной среды. Защита от вредных излучений. Основы техники безопасности на предприятиях информационного обслуживания. Общие меры безопасности. Основы пожарной безопасности на предприятиях информационного обслуживания.

Ожидаемые результаты: оценивать и оптимизировать условия труда, анализировать причины и прогнозировать условия производственного травматизма и профессиональных заболеваний, чрезвычайных ситуаций; определять основные параметры пожарной опасности веществ и конструкций, радиационной и химической защиты, опасных и вредных производственных факторов путем расчетов или современных методов измерений, разрабатывать и организовывать защитные мероприятия от этих факторов.

Компетенции:

Владеет основные законодательные акты и нормативы по охране труда, методы оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сведения о пожаре и авариях, об опасных и вредных производственных факторах, методы и средства борьбы с ними на объектах. Способен анализировать и решать вопросы охраны труда в сфере профессиональной деятельности.

ЭК

Пәннің шифры: MА 2214

Пән атауы: Дискретті математика және математикалық логика

Пререквизиттері: Математикалық талдау

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: студенттердің табиғат танымдылығын арттырып, осы заманға сай білімдерді жүйелі де түпкілікті меңгеруге ықпал ету. Пәннің мақсаты болашақ мұғалімдерде кәсіби-математикалық білімдерін қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

пәннің математиканың дамуындағы алатын орны мен ролі қарастырылады. Даму тарихынан қысқаша мәліметтер беріледі. Комбинаториканың негізгі ережелері мен Ньютон биномы, граф ұғымы, математикалық индукция әдісі қарастырылады. Графтардың түріне баса назар аударылады.Күтілетін нәтиже: Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: математикалық логика және дискретті математиканың зерттеу әдістерімен танысады; Математикалық модельдері құра білу; пәннің типтік есептерін шығара білу;

Құзыреті: Кәсіби қызметінде теориялық және практикалық есептерді шешуге қажет дискреттік математика және математикалық логика аймағындағы іргелі білімдерді меңгеруге қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины: MА 2214

Название дисциплины: Дискретная математика и математическая логика

Пререквизиты: Математический анализ

Постреквизиты: нет

Цель изучения: ознакомить студентов с началами математической логики и основными разделами дискретной математики и их приложениями.

Краткое содержание разделов: Изучается предмет курса математической логики и дискретной математике и их роль в развитии математики и в предложениях. Дается краткий исторический обзор этапов в развитий. Рассматриваются основные правила комбинаторики, бином Ньютона, понятия графа, метод математической индукций.. Рассматриваются мультиграф и граф без кратных дуг, связанный граф и области связанности. Особое внимание уделяется разновидностям графов.

Ожидаемые результаты: после изучения курса студенты научатся основным методам исследования математической логики и дискретной математики и решения задач; будут владеть навыками логического, аналитического и концептуального мышления.

Основные компетенции: Владеет фундаментальными знаниями в области дискретной математики и математической логики, необходимыми для решения теоретических и практических задач профессиональной сферы

ЭК

Пәннің шифры: Pro 2217

Пән атауы: Программалау 1

Пререквизиттері : Информатика

Постреквизиттері: Программалау 2

Мақсаты: Білімгерлерге программалаудың негізгі түрлері мен әдістерін үйрету, тиімді және сенімді программалар құрудың фундаментальды принциптерін қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Программалау тілдері жайлы жалпы деректер. Турбо Паскаль программалау жүйесі. Орындалатын операторлар. Мәліметтердің стандартты қарапайым(жай) типтері. Символдық мәліметтер мен жолдарды өңдеу. Ішкі программалар. Қолданушының типтері. Турбо Паскаль графикасы. Файл типі. Сілтемелік типтер және динамикалық жад. Модульдік программалау

Күтілетін нәтиже: программалаудың негізгі технолагияларын; программалау тілдерінің элементтерін, құрылымдарын, библиотекалық функциялардың мүмкіндіктерін; мәліметтердің стандартты және қолданушылық типтерді, құрылымдарды, функцияларды құру жолдарын білетін болады және қойылған мәселенің алгоритмін құруды; әр түрлі қиындықты алгоритмдерді программалауды; программалау арқылы шешілетін мәселерді қою жолдарын меңгеретін болады.

Құзыреті: Интеллектуалдық, образдық және алгоритмдік ойлауға, сонымен қатар программалау ортасында тәжірибелік жұмыс жасауға қабілетті.

ЭК

Шифр дисциплины: Pro 2217

Название дисциплины Программирование 1

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: Программирование 2

Цель изучения: Изучить основные парадигмы и методы программирования; формирование представлений о фундаментальных принципах построения эффективных и надежных программ;

Краткое содержание основных разделов: Общие данные о языках и программирования. Система программирования Турбо Паскаль. Выполняемые операторы. Стандартные типы данных. Разработка данных символов и строк. Внутренние программы. Типы пользователей. Графика Турбо Паскаль. Типы файлов. Типы ссылок и динамическая память. Модульное программирование.

Ожидаемые результаты: должен знать классификацию языков программирования; грамматику языков программирования; возможности библиотечных функций; способы создания абстрактных и пользовательских типов, структур, функций; возможности унифицированного языка моделирования UML; уметь алгоритмизировать поставленную задачу; программировать задачи различной сложности; ставить задачи, требующие решения программным путем

Компетенции: Владеет интеллектуальным, образным и алгоритмическим мышлениями; владеет практическими навыками работы с средой программирования

ЭК

Пәннің шифры: Pro 2218

Пән атауы: Программалау 2

Пререквизиттері : Программалау1

Постреквизиттері: Интернетте программалау

Мақсаты: Білімгерлерге программалаудың негізгі түрлері мен әдістерін үйрету, тиімді және сенімді программалар құрудың фундаментальды принциптерін қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Объектіге-бағытталған программалау. Объектні динамикалық құру. Объектіге-бағытталған программалау теориялық негіздері. Визуальды программалау ортасы. Delphi – Паскаль объектілі моделі. Хабарламалар мен оқиғаларды құру және өңдеу. Қателіктерді өңдеу.

Күтілетін нәтиже: программалаудың негізгі технологияларын; программалау тілдерінің элементтерін, құрылымдарын, библиотекалық функциялардың мүмкіндіктерін; мәліметтердің стандартты және қолданушылық типтерді, құрылымдарды, функцияларды құру жолдарын білетін болады және қойылған мәселенің алгоритмін құруды; әр түрлі қиындықты алгоритмдерді программалауды; программалау арқылы шешілетін мәселерді қою жолдарын меңгеретін болады.

Құзыреті: Кәсіби қызметте заманауи программалау тілдерін қолдануға, сонымен қатар жүргізілетін ғылыми-зерттеу жоба тақырыптары бойынша модельдерді, алгоритмдерді, әдістер мен бағдарламалық шешімдерді зерттеп өңдеуге қабілетті.

ЭК

Шифр дисциплины: Pro 2218

Название дисциплины Программирование 2

Пререквизиты: Программирование 1 Постреквизиты: Программирование в Интернете

Цель изучения: Изучить основные парадигмы и методы программирования. формирование представлений фундаментальных принципах построения эффективных и надежных программ;

Краткое содержание основных разделов: Объектно-ориентированное программирование. Динамическое построение объектов. Теоретические основы объектно-ориентированного программирования. Среда визуального программирования. Объектная модель Delphi – Паскаль.

Ожидаемые результаты: классификацию языков программирования; грамматику языков программирования; возможности библиотечных функций; способы создания абстрактных и пользовательских типов, структур, функций; алгоритмизировать поставленную задачу; программировать задачи различной сложности;ставить задачи, требующие решения программным путем

Компетенции: Применяет в профессиональной деятельности современные языки программирования, исследует и разрабатывает модели, алгоритмы, методы и программные решения по тематике проводимых научно-исследовательских проектов.


ЭК

Пәннің шифры: ITMC 2315

Пән атауы: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Пререквизиттері : Математикалық талдау

Постреквизиттері: Педагогикалық іс-тәжірибе

Мақсаты: Қазіргі әлемнің ғылыми бейнесі туралы болжамды қалыптастыру; ықтималдықты-статистикалық объектілерді зерттеуден алынған нәтижелер негізінде ақпаратты өңдеудің жаңа технологиялары мен ақпараттық технологияларды жасау туралы білімді қалыптастыру; кездейсоқ ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Комбинаторика элементтері. Ықтималдықтар кеңістігі.Ықтималдықтың қасиеттері. Ықтималдық схемалары.Шартты ықтималдық. Оқиғалардың тәуелсіздігі.Толық ықтималдықтар формуласы. Байес формуласы.Тудырушы функция. Пуассон формуласы. Муавр-Лапластың формулалары. Кездейсоқ шамалар.Үлестіру функция және оның қасиеттері. Кездейсоқ вектор.Кездейсоқ шамалардың тәуелсіздігі. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Математикалық күту және оның қасиеттері. Дисперсия және оның қасиеттері.Моменттер. Корреляция. Корреляциялық коэффициент және оның қасиеттері. Марковтың үлкен сандар заңы.Бернуллидің үлкен сандар заңы. Чебышевтың үлкен сандар заңы. Чебышевтың бірінші теңсіздігі. Чебышевтың екінші теңсіздігі. Орталық шектік теорема. Орталық шектік теореманың қолданылуы. Таңдаманың негізгі қасиеттері.Белгісіз параметрлерді бағалау. Сенімділік интервал және сенімділік ықтималдық. Лирсонның келісім критериі Колмогоровтың келісім критериі. Сызықтық регресия есебі.Ең үлкен шындыққа сәйкес баға. Шындыққа сәйкес қатынас және оны құру. Ең кіші квадраттар әдісі. Бірінші және екінші текті қателер. Кризистік облыстар. Ең қуатты критерий.

Күтілетін нәтиже: адам қызметінің барлық саласындағы кездейсоқ процестердің математикалық және компьютерлік моделін құра білу іскерлігі; ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикадағы негізгі ғылыми жетістіктерді білуі; компьютерлік технологияларды пайдаланып статистикалық мәліметтерді өңдеу әдістерін игере білуі.

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
files -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
files -> Кирилл Куренда: двухлетний вундеркинд Не иначе как вундеркиндом можно назвать Кирилла Куренда из крымского села Владиславовки. В свои два с половиной года он уже знает все буквы алфавита умеет считать и освоил азы компьютерной грамотности
files -> «абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы
files -> «бекітемін» «Насихат» мкқк директоры
files -> Ердембеков бауыржан аманкелдіұлы абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
files -> «бекітемін» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Б. Жұмағұлов
files -> Н. Д. ОҢдасынов ? Арабша-қазақша түсіндірме сөздік
files -> ХҮ-ХҮІ ҒасырлардағЫ ҚЫРҒыз-қазақ халықтарының арасындағы саяси және этникалық байланыстар е. С. Альчикенов
2015-11 -> Бекітілді утвержден


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет