Беочи н позив за подношење понудеДата03.05.2016
өлшемі23.84 Kb.


ДОМ ЗДРАВЉА

ДР. ДУШАН САВИЋ ДОДА

Број: 309/2015.

Дана: 22.04.2015.

Б Е О Ч И Н

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и 14/15)
ДОМ ЗДРАВЉА ДР. ДУШАН САВИЋ ДОДА

21300 Беочин, Светосавска бб


Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

за јавну набавку добара – путнички аутомобил – ЈНМВ бр.4/15


  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Дом здравља Др. Душан Савић Дода, 21300 Беочин, Светосавска бб,

www.dzbeocin.com

ПИБ: 101235906

Матични број: 08071411

Текући рачун: 840-337661-19 Трезор за јавна плаћања Беочин


  1. Врста наручиоца: Здравство

  2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра- путнички аутомобил- 34110000 путнички аутомобил

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“

  5. Понуде са варијантама нису дозвољене

  6. Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки, а доступна је и на интернет страници наручиоца: www.dzbeocin.com

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки дана 23.04.2015.г.

  1. Начин подношења и рок за доставу понуде: Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се непосредно или путем поште најкасније до 04.05.2015.г до 10:00 часова, на адресу: Дом здравља „Др Душан Савић Дода”, ул. Светосавска бб, 21300 Беочин, са назнаком:

„Понуда за јавну набавку добара- путнички аутомобил, ЈНМВ бр.4/15 – НЕ ОТВАРАТИ“ .

Понуде се подносе у затвореној коверти овереној печатом и на

полеђини коверте обавезно се наводи назив и адреса понуђача, телефон и факс,

име и презиме и број телефона особе за контакт.

Рок важности понуде је најмање 30 дана од дана отварања.

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда биће одржано

дана 04.05.2015.г. у 10:30 часова, у сали у потрковљу Дома здравља Др. Душан Савић Дода , Светосавска бб, Беочин.

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача који ће присуствовати отварању, дужни су да пре

почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку потписана и

оверена овлашћења.

Понуда која пристигне по истеку рока за подношење сматраће се

неблаговременом и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу

неотворена са назнаком да су поднете неблаговремено.10.Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора донеће се

најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда и биће достављена у рокуод 3 дана од дана њеног доношења.

11. Лице за контакт: Илија Кнежевић, дипл.правник, Живан Станојевић, Шеф

возног парка; тел. 021/870-055; e-mail: dzbeocin@gмail.com


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет