Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5B091200 «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі», 5В050301Дата03.10.2019
өлшемі65.83 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕББМ
Оқу-әдістемелік Кеңес шешімімен бекітілген

Кеңес төрайымы

____________ Н.Дүйсенғұлова

«___» _________2014 ж., № ___Білім беру бағдарламасы бакалавриат

5B091200 - «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі», 5В050301 – «Құқықтану», 5В050500 – «Аймақтану» мамандығы.Оқу түрі - күндізгі


СИЛЛАБУС


«Дінтану» пәні бойынша

Курс: 1


Семестр: 2

Кредит саны: 2

Оқытушы: ф.ғ.к., доцент Ш. Ибжарова
Телефоны: 302-21-55, № 103 бөлме


Алматы, 2014

Құрастырған: ф.ғ.к., доцент _______________Ш. Ибжарова


Жұмыс бағдарламасы 5B091200 - «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі», 5В050301 – «Құқықтану», 5В050050 – «Аймақтану» мамандығының студенттеріне арналған.

Силлабус кафедра отырысында талқыланған

«28» тамыз 2014 ж. № 1 хаттама
«Жалпы білім беру пәндері»

кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д.___________________А. Колушпаева


Кіріспе
Дін – әр халықтың рухани ерекшелігінің ең ежелгі түрі. Қазіргі жағдайда оның адамның дүниетанымдық ұстанымына, әдеті мен психикалық денсаулығына деген әсері үстемді. Әсіресе жас ұрпақтың жеке негіздерін қалыптасуда. Жастар әр қашанда жаңа жол мен мұраттарды іздеуге бейім, соның ішінде діни идеалды.

Сонымен қатар, қазіргі заманның шындығына діндік экстремизм мен фанатизмнің тұтандыруы, конфессиялар мен ұлтаралық аралығындағы араздықтың тұтандыруы және діни ұйымдар мен топтардың абыройын саяси мақсатта пайдалануы жатады. Көп ұлттық және көп конфессиялық Қазақстан елі үшін бұл қолайсыз жағдай. Осыған қарсы тұратын маңызды тәсілдердің қатарына студенттердің діни-сауаттылығын жоғарыландыратын, мемлекеттік қауіпсіздікке бағытталған дінаралық сұхбатпен толеранттылықты қалыптастыратын діни білім беру бағдарламасы жатады.

Осыған қатысты дінтану курсы студенттердің еркін ойлау дамытумен, діннің тарихы мен догмалық негіздерін, оның міндеттері мен қоғамдағы маңыздылығы туралы объективті бағдарламалар берумен бірге тұлғаның еркін сенім таңдау құқығын құрметтеп, толеранттық атмосфераға бағытталған. Дінтануды меңгеруде студенттер дінтану зерттеушілерінің жұмыстарымен танысады, діни ұйыдармен өкілдерінің қызметін және олардың доктриналарын сыни тұрғыдан талдауға үйренеді.

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің дінге қатысты сұрақтарына жауап беру және олардың еркін ойлау қабілетін қалыптастыру.

Аталмыш пәнді оқытудың міндеттері:


 • басқа адамның сезімі мен таңдауын құрметтеуге тәрбиелеу;

 • дін және діни ұйымдардың қазіргі қоғамдағы жағдайы мен ролі туралы ақпарат беру;

 • дін теориясының негізінің мазмұндамасында философиялық, тарихи, әлеуметтік қырларын синтездеу;

 • зайырлы, ғылыми және толеранттық принциптердің ұстанымын қамту, қандай да болса діни және атеизм талаптарын насихаттауға жол бермеу;

 • осы аймақта орналасқан халықтың тарихы мен мәдениетінде ерекше шағылысуын табатын конфессияларды талдауға қосымша назар аудару;

 • студенттердің қазіргі заманға сай жаңаша көзқарасты дамытуға мүмкіндік туғызу.

Алдыңғы деректемелер: материалды терең меңгеру үшін келесі пәндерден білімі болуы қажет: қоғамтану, сыни ойлау, мәдениеттану, Қазақстан тарихы.

Соңғы деректемелер: философия, бизнес философиясы, саясаттану, әлеуметтану.

Пәнді оқу барысында студенттер бакалаврдың біліктілік моделіне сйкес төмендегідей біліктітіліктерді меңгеруі керек:

білу керек: әр-түрлі қоғамдарда, сонымен қатар Қазақстанда діннің тарихи дамыун; дінтану бағдарламаның ең маңызды бөлiмдері мен ұғымдарын; қоғам эволюциясында дін ерекшілігін, сенімдердің түрлері мен типтерін; дін тарихындағы негізгі фактілер мен оқиғаларға назар аудару; дін бастаушыларымен ұстаздарын білу; әлеуметтік-гуманитарлық білімге қатысты қазіргі подходтарды және олардың өлшемділігін.

меңгеру керек: дінтану бағыты бойымен ғылыми әдебиеттер мен кез-келген күрделi ақпаратпен өзіндік жұмыс атқару; пәннің негізгі ғылыми терминологиясын қолдану; дін тарихына қатысты сұрақтарға өзіндік позициясын құрастыру және дәлелдеу, тарихи өткен кезеңге құндылық тұрғыдан қатынасын білдіру; әр түрлі діни көзқарастарға қатысты толеранттік пікірін қалыптастыру.

дағдылану: дінге қатысты бағдарламаларды сыннан өткізу; өмірлік-тәжірибелік міндеттерді шешуде және құңдылық ұстанымдарды таңдауда сыни және шығармашылық ойлауды қалыптастыру; таным әдістерін меңгеру және діни сипаттамаларды салыстырмалы тұрғыдан талдау.

Пәндік мамандандырылған:білу керек:

меңгеру керек:

 • кәсіби мәселелерді шешу барысында алған білім қорын өзіндік пікірін дәлелдеу үшін;

дағдылану:

 • әлеуметтік қатынастардын діни қырларына тиетін кәсіби және жеке тұлғалық қарым қатынастарда дұрыс мінез құлық қалыптастыру.Күнтізбелік–тақырыптық жоспар

тақырып
Тақырып атаулары

Апта бойынша бөлінуі

Дәрістер

Практикалық сабақтар

СӨЖ

ОБСӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Дінтанудың пәні және құрылымы.

1

1

1

1

2

Дін ұғымы. Діннің мәндік сипаттамасы.

2

2

2

2

3

Діннің ежелгі түрлерінің пайда болуы.

3

3

3

3

4

Діннің ежелгі түрлерінің пайда болуы.

4

4

4

4

5

Ұлттық діндер.

5

5

5

5

6

Ұлттық діндер.

6

6

6

6

7

Буддизм әлемдік дін ретінде.

7

7

7

7

1 аралық бақылау

8

Христиан діннің қалыптасуы мен эволюциясы.

8

8

8

8

9

Христиан діннің қалыптасуы мен эволюциясы.

9

9

9

9

10

Ислам әлемдік дін ретінде.

10

10

10

10

11

Ислам әлемдік дін ретінде.

11

11

11

11

12

Қазiргi дәстүрлi емес дiни сенімдер.

12

12

12

12

13

Қазiргi дәстүрлi емес дiни сенімдер.

13

13

13

13

14

Секуляризация ұғымы.

Ұждан бостандығы.14

14

14

14

15

Қазақстанда дiннiң жағдайы. Дiннiң сұрақтарына арналған Қазақстан Республикасының заңдары

15

15

15

15

2 аралық бақылау 15 апта

Емтихан сессиясы 16,17,18


Практикалық сабақтар мазмұны,бақылау түрі және бағалау


тақырыпПрактикалық сабақтардың сұрақтары

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Жоғары балл

1

2

3

4

5

1

1 тақырып. Кіріспе. Дінтанудың пәні және құрылымы.

1. Дiнтанудың пәні.

2. Негiзгi ұғымдары және категориялары.

3. Дiнтанудың құрылымы.

4. Теологиялық және дiннiң зерттеуiнде (ғылыми-философиялық) зайырлы тәсiлдері.


Негізгі:

4.с.5-27


3.с.5-12

7.с.5-23


10.с.3-25

16.с.5-24

Қосымша:

19.с.32-67

20. с.4-13

23. с.23-34Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

2

2 тақырып. Дін ұғымы. Діннің мәндік сипаттамасы.

1. «Дiн» ұғымының мәні және мазмұны

2. Дiннiң құрылымы.

3. Дiн әлеуметтiк құбылыс ретінде.

4. Дiннiң функциясы.


Негізгі:

4.с.5-27


3.с.5-12

7.с.5-23


10.с.3-25

16.с.5-24

Қосымша:

20.с.45-67

16.с.23-67

11.с.57-79Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

3

3 тақырып. Діннің ежелгі түрлерінің пайда болуы.

1. Дiннiң шығу мәселесi.

2. Мифология және дiн.

3. Дiнге алғашқы қауымның әсерінің ерекше белгiлерi

4. Алғашқы қауым дiни ұсыныстардың қазiргi санада қайталануы.


Негізгі:

4.с.32-55

3.с.14-25

7.с.24-35

10.с.27-36

16.с.15-27

Қосымша:

4. с.24-35

27. с.3-15

39.с.24-35

40.с.35-69

48 с.44-85

50. с.45-67


Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

4

4 тақырып. Діннің ежелгі түрлерінің пайда болуы.

1. Фетишизм және оның даму кезеңдерi.

2. Анимизм. Әруақтарға және жанға сенім.

3. Алғашқы қауымдағы сиқыршылық.

4. Бақсы. Табынушылардың кәсiби қызметкерлер институтының пайда болуы.


Негізгі:

4.с.32-55

3.с.14-25

7.с.24-35

10.с.27-36

16.с.15-27

Қосымша:

27. с.3-15

39.с.24-35

40.с.35-69

48 с.44-85

50. с.45-67Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

5

5 тақырып. Ұлттық діндер.

1. Ұлттық дiндердiң ерекшелiгi. Дiн бұл халықтың ұлттық мiнезiнің шағылысуы және әлеуметтiк тәжiрибесi.

2. Даосизм және Лао цзы.

3. Конфуцийшылдық.

4. Синтоизм.


Негізгі:

1. с.60-85

2. с.14-23

3. с.15-27

4. с.24-35

23. с.33-39

Қосымша:

12. с.5-145

16. с.25-45

23. с.34-45Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

6

6 тақырып. Ұлттық діндер.

1. Парсизм және бiр құдайға табыну.

2. Митраизм, парсизм, маздаизм, зороастризм, авестизм - ұғымдардың ара қатынасы.

3. Иудаизм және оның пайда болуы.

4. Иудей сенімі және «кашерлік» қағидаты.

5. Негiзгi бағыттары: қарайымдар, каббалистар, хасидтар.
Негізгі:

4. с.90-112, 117-134

17. с.5-78

Қосымша:


10. с.24-35

15.с.23-34

19.с.15-27


Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100


7

7 тақырып. Буддизм әлемдік дін ретінде.

1. Буддизмның пайда болуын әлеуметтiк-тарихи шарттары.

2. Гаутама Будданың өмiрі және ілімі.

3. Буддизм дiннің iлiмi.

4. Буддизмда бағыттары: Хинаяна, Махаяна, ламаизм, тантризм. Майтрея туралы ілім.


Негізгі:

1. с.5-178

2. с.67-83

3. с.27-56

4. с.139-159

Қосымша:


13. с.3-125

43. с.145-147Коллоквиум


100


8

8 тақырып. Христиан діннің қалыптасуы мен эволюциясы.

1. Христиан діннің дамуы, негiзгi бағыттары.

2. Христиандықтың пайда болуының әлеуметтiк-экономикалық себептері.

3. Иисус Христос туралы ілім: құтқарушы және құдай адам.

4. Христиан діні қазiргi әлемде.


Негізгі:

1. с.20-178

2. с.56-68

3. с.34-56

4. с.13-147

Қосымша:


3. с.16-68.

Сұрау (жазбаша және ауызша)

100

9

9 тақырып. Христиан діннің қалыптасуы мен эволюциясы.

1. Христиандықтың негiзгi бағыттары. Христиан шiркеулерi және ерекшелiгі.

2. Протестантизм.

3. Католицизм.

4. Православие.


Негізгі:

1. с.20-178

4. с.163-190

Қосымша:


7. с.19-63

11. с.45-67

51. с.3-156


Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

10

10 тақырып. Ислам әлемдік дін ретінде.

1. Исламның пайда болуының қоғамдық-тарихи себептері.

2. Ислам дiннің iлiмi, негiзгi қағидалары және құндылықтары.

3. Мұхаммед пайғамбардың өмiрі және жан сырын ашуы.

4. Умма - исламның басты теократиялық идеясы.


Негізгі:

1. с.13-24

2. с.34-45

3. с.34-56

4. с.195-213

Қосымша:


14.с.178-181

17. с.77-89

21. с.27-56


Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

11

11 тықырып. Ислам әлемдік дін ретінде.

1. Мұсылман бағыттары. Шииттер. Сунниттер. Сопылық.

2. Мұсылман секталары. Ваххабизм. Исмаилизм.

3. Исламның ұйымдары және культы.

4. Ислам қазiргi әлемде.


Негізгі:

1. с.-24


2. с.34-45

3. с.34-56

4. с.195-213

Қосымша:


32. с.51-61

38. с.3-98Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

12

12 тақырып. Қазiргi дәстүрлi емес дiни сенімдер.

1. Адам баласының өмiрiнде дiни ұсыныстардың рөлі.

2. «Дәстүрлi емес сенім» ұғымы («неорелигия», «Жаңа ғасырдың дiнi», «жаңа дiни қозғалыстар»).

3. Дәстүрлi емес сенімдердің ерекше белгiлерi және жiктеуі.

4. Дiн: өткен және қазiргi заманда.


Негізгі:

1. с.45-56

2. с.58-68

3. с.56-61

4. с.217-232

Қосымша:


С.378-405

Доклад, тезистер

100

13

13 тақырып. Қазiргi дәстүрлi емес дiни сенімдер.

1. Неоориентализм сенімі.

2. Жаңа христиандар.

3. Исламдағы неотрадиционализм.

4. Сайентология.


Негізгі:

1. с.45-56

2. с.58-68

3. с.56-61

4. с.217-232

Қосымша:


41.с.56-195

Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

14

14 тақырып. Секуляризация ұғымы. Ар ұждан еркіндігі.

1. Секуляризация ұғымы. Секуляризацияның негiзгi кезеңдерi.

2. Еркiн ойлау бұл рухани мәдениеттiң оқиғасы.

3. Дiн және атеизм ССРОғы - ТМД - Қазақстан.

4. Қазiргi кезеңдегi дiншiлдiктiң жандануының негiзгi себептері.


Негізгі:

1. с.67-69

2. с.68-78

3. с.77-134

Қосымша:

25. с.5-89Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100

15

15 тақырып. Қазақстанда діннің жағдайы. Дiннiң сұрақтарына арналған Қазақстан Республикасының заңдары.

1. Қазақстанда дiннің дамуының тарихы және қазiргi жағдайы.

2. Қазақстан Республикасының ата заңында ұждан бостандығы және дiн туралы.

3. Дiн сұрақтарына арналған ҚР заңдары.Негізгі:

1. с.55-125

2. с.78-88

3. с.59-125

Қосымша:

39.с.348-372Эссе, презентация, глоссарий, доклад

100ОБСӨЖ өткізу кестесі*


тақырыпСӨЖ тапсырмалары

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

(апта)


Жоғары балл

1

2

3

4

5

6

1

1 тақырып. Кіріспе. Дінтанудың пәні және құрылымы.

1. Дінтану, дін философиясының және дән тарихының пәндік және мазмұндық қатынасы.

2. Дiн және мәдениет.


Негізгі:

4.с.5-27


3.с.5-12

7.с.5-23


10.с.3-25

16.с.5-24

Қосымша:

19.с.32-67

20. с.4-13

23. с.23-34Баяндама, конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан зерттеу мәтіндер бойынша конспект-талдау жасаңыз.

1-2

100

2

2 тақырып. Діннің ежелгі түрлерінің пайда болуы.

1. Дiн және философия.

2. Дiн және ғылым.


Негізгі:

4.с.5-27


3.с.5-12

7.с.5-23


10.с.3-25

16.с.5-24

Қосымша:

20.с.45-67

16.с.23-67

11.с.57-79Кейс, конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз.. Хрестоматиядан зерттеу мәтіндер бойынша конспект-талдау жасаңыз.

2-3

100

3

3 тақырып. Діннің ежелгі түрлерінің пайда болуы.

1. Жан туралы ұсыныстардың табиғи дамуы. Э. Тейлор анимизм туралы. Бақсы.

2. Бақсылық (шаманизм).


Негізгі:

4.с.32-55

3.с.14-25

7.с.24-35

10.с.27-36

16.с.15-27

Қосымша:

4. с.24-35

27. с.3-15

39.с.24-35

40.с.35-69

48 с.44-85

50. с.45-67


Глоссарий, конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан зерттеу мәтіндер бойынша конспект-талдау жасаңыз.

3-4

100

4

4 тақырып. Діннің ежелгі түрлерінің пайда болуы.

1. Алғашқы қауымдық нанымдардың дiн iлiмiнде және қазiргi дiндердiң дiни тәжiрибесiнде қалдырған iзі.

2. Алғашқы қауымдық дiни ұсыныстардың қазiргi санада қайталануы.


Негізгі:

4.с.32-55

3.с.14-25

7.с.24-35

10.с.27-36

16.с.15-27

Қосымша:

27. с.3-15

39.с.24-35

40.с.35-69

48 с.44-85

50. с.45-67Конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан зерттеу мәтіндер бойынша конспект-талдау жасаңыз.


4-5

100

5

5 тақырып. Ұлттық діндер.

1. Сикхизм және индуизм: салыстырмалы аспект.

2. Парсизм және зороастризм.


Негізгі:

1. с.60-85

2. с.14-23

3. с.15-27

4. с.24-35

23. с.33-39

Қосымша:

12. с.5-145

16. с.25-45

23. с.34-45Конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан зерттеу мәтіндер бойынша конспект-талдау жасаңыз.

5-6

100

6

6 тақырып. Ұлттық діндер.

1. Даосизм және конфуциишылдық: салыстырмалы аспект.

2. Синтоизм және дзен-буддизм: салыстырмалы аспект.


Негізгі:

4. с.90-112, 117-134

17. с.5-78

Қосымша:


10. с.24-35

15.с.23-34

19.с.15-27


Конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан зерттеу мәтіндер бойынша конспект-талдау жасаңыз.

6-7

100

7

7 тақырып. Буддизм әлемдік дін ретінде.

1. Буддизм бағытары: Хинаяна. Махаяна. Ламаизм. Тантризм.

2. «Типитака»: мәтiні және қағидаттары.


Негізгі:

1. с.5-178

2. с.67-83

3. с.27-56

4. с.139-159

Қосымша:


13. с.3-125

43. с.145-147Конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан «Типитака» мәтіні бойынша конспект-талдау жасаңыз.

7-8

100

8

8 тақырып. Христиан діннің қалыптасуы мен эволюциясы.

1. Католицизм.

2. Протестантизм.


Негізгі:

1. с.20-178

2. с.56-68

3. с.34-56

4. с.13-147

Қосымша:


3. с.16-68.

Конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан «Інжіл» мәтіндері бойынша конспект-талдау жасаңыз.

8-9

100

9

9 тақырып. Христиан діннің қалыптасуы мен эволюциясы.

1. Православие.

2. «Інжіл»: мәтіні және қағидаттары.


Негізгі:

1. с.20-178

4. с.163-190

Қосымша:


7. с.19-63

11. с.45-67

51. с.3-156


Конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан «Інжіл» мәтіндері бойынша конспект-талдау жасаңыз..

9-10

100

10

10 тақырып. Ислам әлемдік дін ретінде.

1. Суннизм.

2. Шейiттiк.


Негізгі:

1. с.13-24

2. с.34-45

3. с.34-56

4. с.195-213

Қосымша:


14.с.178-181

17. с.77-89

21. с.27-56


Конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан «Құран», «Сүннет» мәтіндері бойынша конспект-талдау жасаңыз.

10-11

100

11

11 такырып. Ислам әлемдік дін ретінде.

1. Христос және Мұқаммед: салыстырмалы аспект.

2. «Құран» және «сүннет»: мәтіні және қағидаттары.


Негізгі:

1. с.-24


2. с.34-45

3. с.34-56

4. с.195-213

Қосымша:


32. с.51-61

38. с.3-98Конструктивтi схема, презентация, эссе дайындаңыз. Хрестоматиядан «Құран», «Сүнннет» мәтіндері бойынша конспект-талдау жасаңыз.

11-12

100

12

12 тақырып. Қазiргi дәстүрлi емес дiни табынулар.

1. Исламда неотрадиционализм.

2. Дiн және бақсылық.


Негізгі:

1. с.45-56

2. с.58-68

3. с.56-61

4. с.217-232

Қосымша:


С.378-405

Пiкiрсайыс. Аналитикалық баяндама. Конспект - хрестоматиядан бiртума мәтiн талдау.

12-13

100

13

13 тақырып. Қазiргi дәстүрлi емес дiни табынулар.

1. «Неохристианның бiр iзге салудың шiркеу ұйымы»: сипаттама.

2. «Кришна сананың халықаралық қоғамы»: сипаттама.


Негізгі:

1. с.45-56

2. с.58-68

3. с.56-61

4. с.217-232

Қосымша:


41.с.56-195

Эссе және презентация дайындау. Конспект - дiн сұрақтарына қатысты ҚРның заңдарын талдау. Дискусссия.

13-14

100

14

14 тақырып. Секуляризация ұғымы. Ар ұждан еркіндігі.

1. Дiн және атеизм.

2. Дiн және бостандық адамгершiлiк призмасы арқылы.


Негізгі:

1. с.67-69

2. с.68-78

3. с.77-134

Қосымша:

25. с.5-89Эссе және презентация дайындау. Конспект - хрестоматиядан бiртума мәтiн талдау. Дискуссия.

14-15

100

15

15 тақырып. Дін Қазақстанда. Дiннiң сұрақтарына арналған Қазақстан Республикасының заңдары.

1. Дiни қызмет туралы ҚР заң және дiни бiрлестiктер.

2. Дiн және әйел.


Негізгі:

1. с.55-125

2. с.78-88

3. с.59-125

Қосымша:

39.с.348-372Эссе және презентация дайындау. Конспект - хрестоматиядан бiртума мәтiн талдау. Дискуссия.

15

100

* Ескерту: СӨЖ тапсырмаларын бақылау және бағалау бекітілген кесте бойынша ОБСӨЖ сабағында жүргізіледі
Ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиеттре тізімі
Негізгі әдебиеттер

 1. Артемьев А.И. Религиоведение: основы общего религиоведения, история религий, религии в Казахстане.-Алматы,2004.

 2. Хрестоматия по религиоведению. Под ред.Артемьева А.И. – Алматы, 2003.

 3. Религиоведение: Учебник / Под общ.ред.проф.В.И.Жукова.- Ростов н/Д., 2004.

 4. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии. – М., 2010.

 5. Аванесов С.С. Введение в историю религий. Томск, 2002.

 6. Васильев Л.С. История религий Востока: Религиозно-культурные традиции и общество. М., 1983. (2-е изд. – М., 1999.).

 7. Введение в общее религиоведение / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2001.


Қосымша әдебиеттер

 1. Аванесов С.С. Основные характеристики тоталитарной секты // Тоталитаризм и тоталитарное сознание. Томск, 1996. С. 2022.

 2. Авеста в русских переводах. СПб., 1997.

 3. Азбука христианства. М., 1997.

 4. Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1984.

 5. Аполлодор. Мифологическая библиотека. М., 1993.

 6. Басилов В.Н. Избранники духов. М., 1984.

 7. Бессонов М.Н. Православие в наши дни. М., 1990.

 8. Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма. М., 1969.

 9. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи. М., 1987.

 10. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980.

 11. Булгаков С., прот. О Православии. М., 2002.

 12. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.

 13. Введение в буддизм. СПб., 1999.

 14. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. М., 1988.

 15. Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977.

 16. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.

 17. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990.

 18. Забияко А.П. Сравнительное религиоведение: проблемы и перспективы // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 1991. № 2. С. 3542.

 19. История религии: От слова к вере. Миф и религия. М.; СПб., 2002.

 20. Кабо В.Р. Первоначальные формы религии // Религии мира: История и современность. Ежегодник. 1986. М., 1987. С. 136154.

 21. Климович Л.И. Книга о Коране. М., 1986.

 22. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983.

 23. Конфуцианство в Китае: Проблемы теории и практики. М., 1982.

 24. Красников А.Н. Тенденции современного религиоведения // Религиоведение. 2001. №1. С. 59.

 25. Культура. Нравственность. Религия (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1989. №11. С.3063.

 26. Кураев А., диакон. Пантеизм и монотеизм // Вопросы философии. 1996. № 6. С. 3653.

 27. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.

 28. Литература древнего Востока: Тексты. М., 1984.

 29. де Лобье П. Эсхатология. М., 2004.

 30. Малявин В. Конфуций. М., 1992.

 31. Накорчевский А.А. Синто. СПб., 2003.

 32. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VIIXV веках. Л., 1966.

 33. Пилкингтон С.М. Иудаизм. М., 1998.

 34. Привалов К. Секты: досье страха. М., 1987.

 35. Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России. М., 1996.

 36. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. Ростов-на-Дону, 1996.

 37. Смирнов М.Ю. Религиоведение в России: проблема самоидентификации // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 2009. № 1. С. 91–106.

 38. Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989.

 39. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.

 40. Терроризм и религия. М.: Наука, 2005.

 41. Торчинов Е.А. Введение в буддологию: Курс лекций. СПб., 2000.

 42. Торчинов Е.А. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993.

 43. Торчинов Е.А. Краткая история буддизма. СПб., 2008.

 44. Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. Изд. 4-е. СПб., 2005.

 45. Учение: Пятикнижие Моисеево. М., 1993.

 46. Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Д., Якобсен Т. В преддверии философии: Духовные искания древнего человека. М., 1984.

 47. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1983.

 48. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. / Психоанализ. Религия. Культура. М., 1991.

 49. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.

 50. Шахнович М.М. Отечественное религиоведение на пороге ХХI века // Вече: Альманах русской философии и культуры. Вып. 13. СПб., 2002. С. 224–234

 51. Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. М., 1993.

 52. Элиаде М. Шаманизм. Киев, 1998.

 53. Эпос о Гильгамеше («О всё видавшем»). М., Л., 1961. (2-е изд. – СПб., 2006)

 54. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению. М., 1998.

 55. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007.

 56. Кулаков А.Е. Религии мира. М., 1996.

 57. Лекции по истории религии. СПб., 1997.

 58. Мень А., прот. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7-ми томах. М., 19911992.

 59. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. М., 1995.

 60. Мифологии древнего мира. М., 1977.

 61. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х томах. М., 19871988.

 62. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова М., 1994.

 63. Религиоведение: Энциклопедический словарь. М., 2006.

 64. Религиозные традиции мира. В 2-х томах. М., 1996.

 65. Религии мира: Учебное пособие / Под ред. М.М. Шахнович. СПб., 2005.

 66. Религия в истории и культуре / Под ред. М.Г. Писманика. М., 2000.

 67. Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока. М., 1991.

 68. Шпажников Г.А. Религии стран Африки: Справочник. М., 1981.

 69. Шпажников Г.А. Религии стран Западной Азии: Справочник. М., 1976.

 70. Шпажников Г.А. Религии стран Юго-Восточной Азии: Справочник. М., 1980


Бағалау саясаты

Бағалау саясаты турашылдық, ашықтық, икемділік қағидаларына негізделген. Кредиттік технологиямен оқытуды ұйымдастыруда оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда балдық-рейтингтік жүйе пайдаланады.

Пән 100 -балдық өлшемде бағаланады.

Қорытынды бағалауды есептеу әдісі.

«Дінтану» пәнінің оқу жетістігінің деңгейі емтиханға жіберілу деңгейінің бағасынан құралған (ағымдағы және аралық бақылау бағаларының балдарының орташа қосындысы ) қорытынды бағамен және қорытынды бақылаудың (емтихан) бағасымен анықталады.

Емтиханға жіберу рейтингі (ЖР), 1-Рейтинг пен 2-Рейтинг қорытынды бағаларының 60 балдан(ұпайдан) кем болмауы керек.

Емтиханға жіберу рейтингі (ЖР) төмендегідей есептеледі:

(1-рейтинг + 2-рейтинг):2 (орташаарифметикалық мәні)

1-Рейтинг (2-рейтинг те) ағымдағы бақылауларда алған бағалардың жиынтығын, бағалар санына бөліп, аралық бақылаудың бағасына қосып, қосындыны екіге бөлу арқылы анықталады.

Мысалы: Семестрдің алғашқы 7 аптасында пән бойынша 7 тапсырманы орындау қарастырылады, осы бойынша студент 100 балдан әр тапсырма үшін келесі бағаларды алды: 70, 86, 65, 59, 91, 76, 56. Ағымдағы бақылаудың (Аб) орташа бағасы алынған балдардың орташаарифметкалық мәні бойынша анықталады: (70+86+65+59+91+76+56):7(баға саны)=72. (1Аб).

1 аралық бақылауда(АБ) бұл студент 100 балдан 65 балл алды.

1 Рейтинг былай анықталады: 1Р= (1Аб+1АБ):2, яғни (72+65):2=69.

Семестрдің келесі 8 аптасында бұл пән бойынша 6 тапсырма орындау қарастырылған, осыған сәйкес студент 52, 35, 96, 63, 45, 87 балл алды. Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы: (52+35+96+63+45+87):6=63. (2Аб). 2 аралық бақылауда 100 балдан 83 балл алды.

2-Рейтинг = (2Аб + 2АБ) : 2 құрайды, яғни (63+83):2=73.

ЖР=(69+73):2=71 балды құрады.

Қорытынды бақылау ҚБ (емтихан) 100 балдық өлшемде бағаланады. Емтиханның нәтижесі кемінде 50 балл жинағанда ғана(ең жоғары өлшем 100 балл), қорытынды баға есептеуге жіберіледі.

Мысалы, студент емтиханда (қорытынды бақылау ҚБ) -65 балл алды делік. Бұл жағдайда қорытынды бағасы 71(ЖР)х0,6+65(ҚБ)х0,4=68, әріптік жүйеде бағасы С-ға, дәстүрлі жүйеде «қанағаттанарлық», сандық баламада 2,08-ге сәйкес келеді. Егер студент емтиханда 50 балдан кем жинаса, қорытынды баға шығарылмайдыда пәннен академиялық қарызы болып қалады.

Себепсіз дәрістен(лекция) қалу тапсырған тапсырманың бағасын 10 балға, практикалық сабақтардан қалу тапсырған тапсырмалардың бағасын 15 балға төмендетеді.

Белгілі себептермен сабаққа қатыспаған жағдайда қайталап өту қарастырылады.

Пәннің қорытынды бағасы балмен төмендегі кестеге сәйкес сандық баламасымен, әріптік және дәстүрлік жүйемен көрсетіледі.
Балмен қорытынды баға (ҚБ)

Балдардың сандық баламасы (С)

Әріптік жүйемен бағалау

(Ә)


Дәстүрлі жүйемен бағалау (Д)

95-100

4

А

Өте жақсы
90-94

3,76

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Орташа (Қанағаттанарлық)

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз
Курс саясаты

Курс саясатын студенттің сабақта өзін-өзі ұстау ережелері мен оқытушымен арақатынасына қойылатын талаптар жиынтығы құрайды. Қабылданған ережелерді орындау студенттер үшін міндетті болып табылады және оқу үрдісінің тиімділігін арттыруға көмектеседі.

«Дінтану» пәнін игеру дәріске, практикалық сабақтарға, сонымен қатар СӨЖ-на міндетті түрде қатысу болып табылады.

Өздік жұмыс лекция сабақтарының тақырыптарына қатысты сұрақтарды теориялық оқу, немесе лекция сабақтарының теориялық курсына кірмей қалған немесе қысқаша қаралған тақырыптарды ұсынылған әдебиеттерді қолдана отырып терең іздену болып табылады.

Оқытушының басқаруымен студенттің өздік жұмысы дәріс(лекция) сабақтарындағы тақырыптарды неғұрлым тереңдете оқып, баянды етіп бойына сіңіруді қамтиды.

Студент ОБСӨЖ сабақтарында тақырыптардың материалдары бойынша дайындалып, қойылған сұрақтарға жауап береді.

Бірінші және екінші аралық бақылау өткен тақырыптар бойынша сауалнама ауызша түрінде балдық жүйеде бағаланады.

Емтихан жазбаша билет түрінде өткізіледі.

Студент сабаққа белгілі себептермен (анықтама қағазымен расталса) қатыспаған жағдайда, жіберіп алған материалдарды тапсыруына болады. Бірінші және екінші аралық бақылау(РК) өткен материалдарды сұрау, ауызша бойынша (сұрақ) өткізіледі және 100 балдық өлшемде бағаланады.

Курсты меңгеру шарты:

Студент сабаққа қатысуы 80% -дан кем болмауы тиіс. Ауыруына байланысты сабақ жіберіп алған жағдайда (3 күнге жарамды 095-У анықтамасымен расталған жағдайда) Департаменттің Директорының (декан) өкімі бойынша жеке түрде тапсырманы тапсыру графигін алуына болады. График мерзімі өтіп кетсе тапсырма қабылданбайды. Сабаққа 5 минуттан астам кешіксе, сабақты себепсіз жіберген болып есептелініп 0 балл қойылады, сабаққа қатысуына болады. Оқытушының рұқсатынсыз телефон және компьютерлік құралдар қолданған студенттер сабақтан шеттетіледі де 0 балл қойылады.

Студенттер Университет студенттерінің этикалық кодексін міндетті түрде сақтаулары, оқытушылар мен айналасындарға құрметпен және сыпайылықпен қарауы тиіс. Оқу тәртібі бұзылған жағдайда оқытушы Департаменттің директорының атына шара қолдануға ықпал ету туралы ұсыныс жасайды (пән бағасының күшін жоюы). Бақылау іс шаралары(Аб,АБ,ҚБ) кезінде көшіру және ұялы байланыс құралдарын пайдалану жағдайлары анықталған жағдайда алынған баға күшін жояды.

Практика (семинар) сабақтарында белсенділік. Студенттер практика (семинар) сабақтарында белсенділік көрсетулері керек. Белсенділік көрсетпесе, басқа да бір алаңдатпа әрекетпен айналысса сабақ үшін 0 балл қойылады.

Сабаққа дайындалу, үй тапсырмасын, СӨЖ және т.б орындау.

Курсты меңгерудің міндетті шарты сабаққа мұқият дайындалу болып табылады. Тапсырманы орындау кезінде қолданған интернет ресурстарын және де басқа ақпарат көздерін оқушылар міндетті түрде көрсетулері керек. Түп нұсқаға сілтеме жасалмай мәтінде 200 сөз қолданған жұмыс плагиат(шығармашылық ұрлық) болып есептелінеді.

Плагиат фактісі анықталған кезде оқушы тапсырма үшін 0 балл алады, ал бұл факт қайталанған кезде бағасы күшін жояды.

Тапсырмаларды белгіленген уақытта тапсыру. Студенттер тапсырмаларды белгіленген уақытта тапсырады, немесе жеке тапсыру графигі болса соған сәйкес тапсырады. Жекелеген жағдайда оқытушының келісімімен белгіленген уақыттан кейін 7 күнтізбелік күн аралығында тапсыра алады бұл жағдайда осы тапсырма үшін қойылатын балл 80-нен аспауы керек. Жеті күндік мерзімі өткеннен кейін тапсырма қабылданбайды.Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет