Биология-химия кафедрасыбет1/8
Дата18.04.2016
өлшемі1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Ф-ОБ-007/017

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ


ХИМИЯ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
БИОЛОГИЯ-ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ

__Топырақ биологиясы__ пәнінен


__050113_-биология_ мамандықтарының студенттері үшін

(мамандыќ аты, шифры)


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)

Оқу түрі: күндізгі / сыртқы


Курс: ІV


Кредит саны:3

Лекция: 30 сағат

Практикалық: 15 сағат

ОБСӨЖ: 45

СӨЖ: 45 сағат

Барлық сағат саны: 135 сағат

Аралыќ баќылау (АБ): кредит бойынша

Қорытынды бақылау: емтихан

Жетісай, 2009ж
Силлабусты дайындағандар: 1. а-ш.ғ.д., профессор Батькаев Ж.Я.

2. оқытушы Абдукадирова Г.А.

Оқу - әдістемелік кешен Қазақстан республикасы Білім және Ғылым министрлігі 22 шілде 2006 жылғы Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, жєне ЌР БЃМ 2005 жылы 11 мамырдағы №289 бұйрығымен бекітілген 050113 – «Биология» мамандығы бойынша пәндердің типтік бағдарламалары орнына енгізілген, 2006 жылы 27 қазандағы (27.10.2006ж.) мәжілісінің хаттамалық шешімімен бекітілген және іске қосылған типтік оќу баѓдарламасы негізінде жасалған.

Силлабус кафедраныњ мєжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.
Кафедра меңгерушісі ______________ _______________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы

Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.

Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы

Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінде бекітілген

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.


ОӘК төрағасы/төрайымы/ ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағы
Мазмұны 1. Алғы сөз ….…………………………………………....................................4

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………....................................4

 3. Курстың мақсаты мен міндеті ……………………………………..............4

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.…………..............................5

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……........................................................5

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..................................5

 7. Студентке арналған ережелер…………………............................................6

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі ..6

 9. Лекция сабақтары............................................................................................8

 10. Практикалық сабақтарының жоспары........................................................50

 11. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі ....................................................51

 12. СӨЖ жоспары және орындау кестесі..........................................................55

 13. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі......................................57

 14. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)....58

 15. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі.............66


1. Алғы сөз.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Топырақ биологиясының әдістемелік ерекшеліктері, топырақтардағы құбылыстарды ғана емес, топырақта жүретін үрдістердің механизмін, биохимиялық мәнін анықтайды. Топырақта тіршілік ететін ағзалардың әлемін, олардың тіршілік ету заңдарын, топырақтың тірі заттарымен және барлық оның басқа бөліктерімен (газ, сұйық, қатты) өзара әсерін түсіндіреді.

2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Батькаев Ж.Я.

Уақыты __________

Ауд ______________
Уақыты _______

Ауд _________Тел: 6-27-85

Каб:_____10______

Корпус: Химия және биология3. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ

ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІ
Пәнді оқытудың мақсаты: Студенттерді топырақ биотының қазіргі замаңғы зерттеулерінің қорытындыларымен, топырақ ағзалары әлемінің заттардың метаболизм және айналымы үрдістерінің өзара әсерімен таныстыру.

Пәнді оқытудың міндеттері: Студенттерге топырақтың  биоты әрекетінің жаратылыстық – ғылыми механизмдерін зерттеудің негізінде топырақтың тірі бөлігі туралы түсінік қалыптастыру.
- Топырақ биотын зерттеудің қазіргі кездегі әдістерін;
- Негізгі таксономиялық топтар, топырақта тіршілік ететін олардың өкілдері;
- Биологиялық заттар айналымындағы әр түрлі таксономиялық топтардың экологиялық маңызы;
- Микроб метаболизміне сипаттама;
- Көміртегі, оттегі, күкірт айналымы;
- Азоттың биологиялық фиксациясының ерекшеліктері;
- Калий, марганец, темір айналымы;
- Микроб популяциясының функциональдық заңдылықтары;
- Топырақта тіршілік ететін жануарлар және микроағзалардың өзара әсері;

4. КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ
Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедраның қабылдаған шешімдері, хаттаманың реті мен күні

1

Генетика

Молекулалық биология

Биология -химия
2

Биохимия

Эволюция ілімі

3

Микробиология және вирусология


5. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН К¤ШІРМЕКредит саны


Семестр


Жалпы сағат саны

Аудиториялыќ сабаќтар

Аудиториядан тыс сабаќтар

Қорытынды бақылау

лекция

Прак/

сем


лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

3

7 семестр

135

30

15

-

45

45

емтихан

2

3

Барлығы

135

30

15

-

45

45

емтихан


6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:
Жұмыс бағдарламасында (силлабус) сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Практика сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.

7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР :

Сабаққа кешікпеу керек.

Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

Сабаққа іскер киіммен келу керек.

Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

8. ОҚУ САЃАТТАРЫНЫЊ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША БӨЛІНУ КЕСТЕСІ
Тараулар атауы, реті

Аудиториялық сабақтар

Аудиториядан

тыс сабақтар

лекц

прак

сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе.

1
-

-

1

1

2

Топырақ биотасының экологиялық топтары

1
-

-

1

1

3

Жоғары сатыдағы өсімдіктер топырақтағы органикалық заттардың көзі

1

1

-

-

2

2

4

Топырақ балдырлары

1

1

-

-

2

2

5

Қарапайымдар

1

1

-

-

2

1

6

Топырақ жәндіктері

1
-

-

1

2

7

Саңырауқұлақтар систематикасы

1

1

-

-

1

2

8

Қыналар

1
-

-

2

1

9

Прокариоттар

1
-

-

1

2

10

Биосферадағы негізгі элементтердің айналу циклына топырақ түзілу процесінде микроорганизмдердің қатынасы

1

1

-

-

2

1

11

Микроорганизмдер зат алмасуының ерекшелігі

1
-

-

2

2

12

Көміртектің түзілу және оттегінің айналысы

1

1

-

-

1

1

13

Топырақтағы суда еритін углеводтардың аэробты және анаэробты өзгеруі

1
-

-

2

2

14

Сутегінің пайда болуы және тотығуы

1
-

-

1

1

15

Азоттың пайда болу циклы

1

1

-

-

1

2

16

Нитрификация

1
-

-

2

1

17

Фосфордың пайда болуы

1

1

-

-

1

1

18

Калийдің пайда болуы

1

1

-

-

1

2

19

Топырақ түзілудегі биологиялық процестер

1

1

-

-

2

2

20

Топырақ биологиясының экологиялық және қолданбалы аспектілер

1

1

-

-

2

1

21

Топырақ су ортасы есебінде

1
-

-

1

1

22

Су активтілігінің топырақ құрамындағы микроорганизмдер тіршіігіне маңызы

1
-

-

2

2

23

Топырақтың тыныс алуы

1
-

-

1

2

24

Топырақ ылғалдылығының және температурасының микроорганизмдердің активтілігіне әсері

1

1

-

-

2

1

25

Топырақтағы биологиялық құрамдастар

1

1

-

-

1

1

26

Топырақтың биодиагностикасы және биологиялық активтілігі. Топырақ биотасын зеріттеу әдістері

1
-

-

2

2

27

Топырақ микроорганизмдерінің экологиялық функциясын зерттеу әдістері

1

1

-

-

1

1

28

Азоттың айналысындағы – процестер амминификация, денитрофикация , нитрофикация , фикация , азотофикацияға қатысатын микроорганизмдерді көру, еске алу

1
-

-

2

2

29

Фосфорға , күкіртке , темірге , марганецке айналуына әсер ететін микроорганизмдерді анықтау методтарын үйрету.

1

1

-

-

1

2

30

Топырақ биотасын зеріттеуде экологиялық әдістер және биотикалық қоғамдастықтағы қарым- қатынасты зеріттеу әдістері Трансгенді жануарлар алудың маңызы

1
-

-

2

1
Барлығы

30

1545

45 1. ЛЕКЦИЯ САБАҚТАРЫ


Лекция №1

Каталог: CDO -> 2012-2013 -> TopirBio -> Data
2012-2013 -> Семинар: «абайдың АҚын шәкірттері»
2012-2013 -> Жұмыс бағдарламасы Пән : Иммунология
2012-2013 -> Бағдарламасы Жетісай 20 ж Құрастырған: Р. А. Кошкаров Кафедра мєжілісінде қаралған
2012-2013 -> Ф-об-007/020 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2012-2013 -> «Химия және биология факультеті «Биология және химия» кафедрасы. “Омыртқасыздар зоологиясы” пәні бойынша
Data -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: Топырақ биологиясы Оқу түрі: күндізгі Факультет: Химия және биология
2012-2013 -> Қарапайымдардың ішінен тұрақты дене пішініне ие емес өкілдері бар класын атаңдар
Data -> Тестік сауалнама


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет