Бірінші бөлім Ұзындығы L = 5 км сақина тәрізді автомобиль жолымен, жүк автомобилі және мотоциклист бір бағытта V1= 40 км/сағ и v2 = 100 км/сағ. жылдамдықпен қозғалдыДата25.04.2016
өлшемі170.05 Kb.
Бірінші бөлім

А1. Ұзындығы L = 5 км сақина тәрізді автомобиль жолымен, жүк автомобилі және мотоциклист бір бағытта V1= 40 км/сағ и v2 = 100 км/сағ. жылдамдықпен қозғалды. Бастапқыда олар бір орыннан қозғалса, мотоциклист автомобильді қуып жету жолы:


1) 2 км 2) 8,3 км 3) 12,5 км 4) 16,6 км 5) 20 км
А2.Автобус түзу сызық бойымен үдемелі α=2м/с2 үдеумен қозғалды. Жылдамдығын V1=2м/с -тан V2=12м/с дейін өзгерту үшін уақыт:

1) 1с 2)5с 3) 6с 4)10с 5) 12с

А3. Вертикаль лақтырылған дене t=4с уақыттан соң жерге түсті. Егер сондай жылдамдықпен көкжиекке α=300 бұрыш жасап лақтырса онда дене лақтыру нүктесінен .............. қашықтыққа түседі.

1) 11.4 м 2) 34.6м 3) 44.3м 4) 46.4м 5) 53.4м

А4. Дөңгелек сырғанамай горизонталь жазықтықта тұрақты жылдамдықпен қозғалды. Дөңгелектің В нүктесіндегі Vв жылдамдығының О нүктесіндегі V0 жылдамдыққа қатынасы:

 2)  3) 1 4) 5)2

А5. Массасы m=20кг жүк лифт полында жатыр. Егер ол лифт полына Ғ=140Н күшпен әсер етсе лифтің үдеуі:

1) 7м/с2 , төмен бағытталған 2) 3м/с2 , төмен бағытталған 3) үдеусіз. 4) 3м/с2, жоғары бағытталған х 5) 7м/с2 жоғары бағытталған.

А6.Шеңбер бойымен Жерді екі ғарыш кемесі айналуда. Бірінші спутниктің орбита R1 радиусы, екінші спутниктің орбита радиусынан R2 екі есе көп болса онда V1 бірінші спутниктің жылдамдығының екінші спутниктің V2 жылдамдығына

1) 4есе көпа 2) 2 есе көп 3)  есе көп 4)  есе кем.

5) 2 есе кем.


А7. Жылтыр бетте тұрған зеңбіректен көкжиекке α= 30° бұрыш жасап снаряд ұшып шықты.Зеңбірек кері итеруші күштің әсерінен v1 = 2 м/с. жылдамдықпен кері қозғалды. Егер зеңбіректің массасы т = 500 кг болса , зеңбірек +снаряд жүйесінің импульсы снаря \д атылған соң тең:

1) 500кг*м/с 2) 575кг*м/с 3) 1000кг*м/с 4) 1155кг*м/с 5) 2000кг*м/с

А8. Автомобиль жедел тежелгенде, t= 15 с уақыт ішінде жылдамдығын

V1 = 50 м/с до v2 = 5 м/с –қа өзгертті. Сырғанау үйкеліс коэффициенті :  1. 0,01 2) 0,1 3) 0,2 4) 0,3 .5) 0,5
А9. Массасы m = 200 кг жүкті вертикаль жоғары тұрақты күшпен Н=10м биіктікке, t = 5с. уақытта көтерді. Осы күштің жұмысы:


1) 3,6 кДж 2) 20 кДж 3) 21,6 кДж 4) 90 кДж 5) 200 кДж
А10. Ені L = 8 м канал суретте көрсетілгендей плотинамен бекітілген. Плотинаның бір жағындағы судың тереңдігі h1 = 6 м, екінші жағындағы су тереңдігі h2 = 4 м болса, тұрғын судың плотинаға әсер ету қысым күші:

  1. 1,6 кН 2) 3,2 кН 3) 160 кН 4)320кН 5) 800 кН

All. Идеал газдың температурасы t1 = 500°С-ден t2 = 1000°С-ге дейін өзгерді. Индеал газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясы:

1) 2есе кеміді 2) 1,65есе кеміді. 3) өзгермеді. 4) 1,65есеге артты. 5) 2есеге артты.
А12.Алюминийдің тығыздығы ρ= 2,7103 кг/м3 , молдік массасы М= 27*10-3 кг/моль. Алюминий атомының орташа алатын көлемі.:

1) 0,67*10-29м3 2) 1,67*10-29м3 3) 2,7*10-29м3 4) 3*10-29м3 5) 6*10-29м3


А13. Цилиндрдегі ауаның көлемісығылғанда 20есе кеміді, ал қысымы р1 = 100 кПа -ден р2 = 6000 кПа. дейін артты. Егер бастапқыда ауаның температурасы t - 27°С болса соңында температурасы:
1)900 К 2) 1800 К 3)3600 К 4) 18000 К 5) 36000 К
А14. Суретте идеал газдың қандайда процесінің графигі (Р,Т) координатасында Осы процестің (Р, V) координатасындағы графигі:

А15. Бір атомды идеал газға Q = 200 Дж жылу мөлшерін беріп оның үстінен сыртқы күш А = 600 Дж.

ұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясы :

1) 800 Дж-ға кеміді 2) 400 Дж-ға кеміді. 3) өзгермеді 4) 400 Дж-ға артты.

5) 800 Дж-ға артты.
А16. Идеал жылу машинасы қыздырғышысының абсалют температурасы суытқыштың абсалют температурасынан үш есе көп.Егер бір циклда қыздырғыш Q = 200 Дж жылу берсе , онда газ атқарған жұмыс.

1) 66,67 Дж 2) 133,33 Дж 3) 150 Дж 4) 200 Дж 5) 600 Дж


А17. Жылу сыйымдылығы С=63 Дж/К калориметрде температурасы t1=12С, массасы т1 = 250 г май бар. Майға температурасы t2=100С массасы т2 = 500 г мыс салынды. Мыстың меншікті жылу сыйымдылығы с = 0,38 кДж/кг-К. Жылулық тепе-теңдікте калориметрдегі температура t3= 33°С болды.Майдың меншікті жылу сыйымдылығы :
1) 2,2 кДж/кг-К 2) 4,2 кДж/кг-К 3) 4,9 кДж/кг-К 4) 5,8 кДж/кг-К 5) 7,2 кДж/кгК
А18. Өлшемдері бірдейбір-бірінен L қашықтықта орналасқан кішкене өткізгіш екі шар аттас q1 = 5 мКл және q2 = 20 мКл зарядымен зарядталған. Оларды бір-бірімен түйістіріп қайтадан бастапқы қашықтыққа орналастырды. Олардың бір-бірімен әсерлесу күші:

1) 4есе кеміді. 2) 1,56есе кеміді 3) өзгермеді 4) 1,56 есе артты. 5) 4 есе артты.


А19. Қабырғалары а= 12 см тең АВСД квадратының А және В төбесіне аттас q1=2 мКл и q2 = 6 мКл. зарядтары орналасқан. С және Д нүктелері арасындағы потенциалдар айырымы:
1) 1,22*106 В 2) 8,72*107 В 3) 9,34*107 В 4) 1,25*108 В 5) 3,64*108 В
А20. Ауамен бөлінген жазық конденсатордың жоғарғы пластинасынан массасы т = 2 мг заряды q = 4 мкКл кішкене бөлшек төмен құлады. Конденсатордың сыйымдылығы С = 50 мкФ, жоғарғы пластинасы оң

Q = 2 Кл. Ауырлық күшінің әсері ескерілмесе, бөлшектің төменгі пластинасына жетер кезіндегі жылдамдығы :
1) 4 м/с 2) 16 м/с 3) 160 м/с 4) 200 м/с 5) 400 м/с
А21.Радиустары R1=5 мм және R2=15мм тең екі өткізгіш шар бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан.Бірінші шардың заряды q, екіншісі зарядталмаған. Егер оларды өткізгіш арқылы қосатын болса, онда бірінші шардың заряды ............. есе өзгереді..
1) 1,5 2) 2 3) 2,5 4) 3 5) 4

А22. Вольтметрдің кернеуді өлшеу шегі Vшегі = 1 В, ішкі кедергісі r=1 МОм. Кернеуді өлшеу шегін 10 есеге арттыру үшін қосымша кедергінің мәні.

1) МОм вольтметрге параллель 2) МОм вольтметрге параллель 3) 10 МОм вольтметрге параллель

4) МОм вольтметрге тізбектей 5) 9 МОм вольтметрге тізбектей


А23. Кедергілері R= 10 Ом и R2 = 20 Ом екі резистор бір-бірімен параллель жалғанып , Э.Қ.К-ші 6В ішкі кедергісі r = 2 Ом ток көзіне жалғанды. Брінші R1 резисторда бөлінген қуат.
1) 0,18 Вт 2) 0,35 Вт 3) 0,74 Вт 4) 2,13 Вт 5) 3,62 Вт
А24. Тік бұрышты үшбұрыш пішінді контурдың индукция векторы В = 0,05 Тл магнит өрісінде орналасқан.Үшбұрыштың катеттері а = 4 см және

b = 3 см тең. Үшбұрыш гипотенузасы үшбұрыш жазықтығына жатқан магнит индукция сызықтарына перпендикуляр орналасқан. Егер контурдағы ток күші 1=2 А болса, кіші катетке әсер етуші күш:
1) 1,8*10-3Н 2) 3,6*10-3 Н 3)5,4*10-3Н 4) 1,8 Н 5) 5,4 Н
А25. Электрон индукция векторы В= 0,05Тл біртекті магнит өрісінде шеңбер бойымен v = 3,0*106 м/с жылдамдықпен қозғалды. Электрон жылдамдығы индукция векторына перпендикуляр бағытталған. Электрон радиусы тең.

1) 0,34 мм 2) 0,62 мм 3) 1,72 мм 4) 6,36 мм 5) 9,15 мм


А26. Индуктивтік катушкадағы ток күші 1= 4 А тең. Егер ток күшін сызықтық екі есеге t = 4 с уақытта ұлғайтсақ индукция Э.Қ.К-ші 5В болды. Осы мезеттегі магнит өрісінің энергиясы
1) 16 Дж 2) 20 Дж 3) 40 Дж 4) 50 Дж 5) 100 Дж
А27. Суретте катушкадағы ток күшінің уақытқа тәуелді графигі көрсетілген . Егер катушканың индуктивтігі L = 0,28 Гн болса өздік индукцияның Э.Қ.К-і тең.
1) 0,14 В 2) 0,28 В 3) 0,56 В 4) 1,4 В 5) 5,6 В
А28. Тербелмелі контурдың периоды Т1 = 10-5 с. Контурдың тербеліс периодын Т2 = 2*10-5 с жасау үшін ктербелі контур катушкасы индуктивтілігін :

1) 4есе кеміту 2) 2 есе кеміту 3) 2 есе арттыру 4) 4 есе арттыру 5) 8 есе арттыру


А29. Жарық сәулесі мөлдір ортада t = 1нс- та вакууммен салыстырғанда ΔL=10см кем өтеді. Осы ортаның сыну көрсеткіші.
1) 1,02 2) 1,1 3) 1,5 4) 1,9 5) 2,2

А 30. Жазық айнадан L= 20 см қашықтықта нүктелік жарық көзі орналасқан. Жазық айна бетіне параллель L2=40см және айна бетіне перпендикуляр бағытта L2 = 10 см жақындатты.Нәтижеде нүкте мен кескін арасы :

1) 4есе кеміді 2) 2 есе кеміді 3) өзгермеді. 4) 2 есе артты.5) 4есе артты.
А31. Жарық газразрядты түтікшеден дифракциялық торға перпендикуляр түсті. Тордың 1мм -де 800 штрихы бар. Қызыл түс үшін бірінші реттік максимумы φ1= 30° бұрышпен көрінді.жасыл түс үшін осы реттік φ2 = 24,8° бұрышпен көрінді. (sin(24,8°) = 0,42). Қызыл мен жасыл түстің толқын ұзындарының айырымы.
1) 70 нм 2) 80 нм 3) 144 нм 4) 100 нм 5) 200 нм
A32. Фотоэффектің қызыл шекарасы λқыз = 800 нм. Егер фотокатодты толқын ұзындығы λ сәулелендірсе онда ыршып шыққан электрондардың кинетикалық энергиясы шығу жұмысынан үш есе артық болды.

λ толқын ұзындығын анықта.


1) 200 нм 2) 267 нм 3) 400 нм 4) 1600 нм 5) 2400 нм
A33. Сыну көрсеткіші n =1,5 ортада толқын ұзындығы λ= 500 нм, Фотонның энергиясы
1) 1,66 эВ 2) 2,47 эВ 3) 3,22 эВ 4) 4,70 эВ 5) 4,95 эВ
А34. Тыныштықтағы ракетаның ұзындығы L = 300 м. Ракетаның жылдамдығы V=2*108 м/с болғанда Жердегі бақылаушы көзімен ракетаның ұзындығы тең болады.
1) 201 м 2) 224 м 3) 254 м 4) 276 м 5) 300 м
A35.Ядролық реакция нәтижесі бойынша ядро протонды жұтып альфа бөлшегі шығарды.

Нәтижеде ядро:

1) 3 бірлікке артады. 2) 1бірлікке артады. 3) өзгермейді 4) 1 бірлікке кемиді. 5)

3 кемидіА1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

2

2

3

4

2

4

2

4

3

5А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

4

2

1

1

5

2

1

4А19

А20

А21

А22

А23

А24

А25

А26

А27

2

5

5

5

4

1

1

3

1А28

А29

А30

А31

А32

А33

А34

А35

4

3

2

4

1

1

2

5

Екінші бөлім
А1. Бір түзудің бойында қозғалған А және В денелері координатасының уақытқа тәуелді графигі суретте көрсетілген.А денесінің В денесімен салыстырғандағы жылдамдығы :
1) 2,5 м/с 2) 12,5 м/с 3) 20 м/с 4) 22,5 м/с 5) 25 м/с
А2. 12 м/с жылдамдықпен қозғалған жүк автомобилінің тежеу уақыты 4 с. Егер тежелу кезінде автомобиль үдеуі тұрақты және бастапқы жылдамдыққа тәуелсіз болса, автомобиль жылдамдығын 18 м/с –тан 15 м/с-дейін кеміткенде жүрген жолы:
1) 12,3 м 2) 16,5 м 3) 22,1 м 4) 28,4 м 5) 33,2 м
A3.Көтергіш кран жүкті вертикаль төмен v = 4 м/с жылдамдықпен түсірді. Жүк қандайда Н биіктікте болғанда кранның тросы үзіліп кетіп жүк төмен құлады.Құлау уақыты t = 2 с, Н биіктік тең:
1 ) 8м 2) 16 м 3)28м 4) 32 м 5) 40 м
А4. Жүк автомобилі тұрақты V= 13,8 м/с жылдамдықпен түзу сызықпен қозғалды. Радиусы R = 0,2 м дөңгелегі тайғанамай айналса, айналу жиілігі :
1) 8 айн/с 2) 11 айн/с 3) 14 айн/с 4) 22 айн/с 5) 28 айн/с
А5. Лифт жоғары кемімелі қозғалып жылдамдығын 4 с уақытта 0,8 м/с-тан нольге дейін кемітті. Егер лифтегі адамның салмағы 735 Н тең болса , оның массасы тең:
1) 60 кг 2) 64 кг 3) 75 кг 4) 77 кг 5) 85 кг
А6. Радиусы R орбитамен планетаны спутник V1= 20 км/с жылдамдықпен айналды. Егер планетаның массасы төрт есе кем болса сол орбита бойымен спутник қозғалған v2 жылдамдық.
1) 5 км/с 2) 10 км/с 3) 40 км/с 4) 60 км/с 5) 80 км/с
А7. Массасы 1.2кг материалдық нүкте шеңбер бойымен 5м/с жылдамдықпен бірқалыпты қозғалды. Материалдық нүкте 900 бұрышқа бұрылғанда импульс өзгерісі тең:
1) 0 кт*м/с 2) 0,7 кг*м/с 3) 3,4 кг*м/с 4) 6 кг*м/с 5) 8,5 кг*м/с
А8. Денені горизонталь жазықтықта, горизонталь бағытта артып отыратын күш тартты. Дене үдеуімен күш арасындағы тәуелді графигі суретте көрсетілген.

Максималь тыныштық үйкеліс күші.


1) 0,5 Н 2) 0,7 Н 3) 1 Н 4) 2 Н 5) ЗН
А9. Денені иіні L1 = 5 см и L2 = 10 см. тең таразыда өлшеді.

Дене сол жақтағы табақта болғанда оны теңестіруші масса т, оң жақтағы табақшада болғанда оны теңестірші масса М болды. Жүк массаларының қатынасы М/m тең:

I) 0,25 2) 0,5 3) 1 4)2 5)4
А10. Айсбергтің су бетінен жоғары бөлігі V=0,5м3 тең Егер су астындағы көлемі V=3,5м3 болса және теңіз суының тығыздығы

p = 1,04 г/см3 , мұздың тығыздығы тең:

1) 0,91 г/см3 2) 0,92 г/см3 3) 0,93 г/см3 4) 0,94 г/см3 5) 0,95 г/см3
А11. Идеал газдың температурасын ΔТ=100К төмендетсе молекуланың орташа квадраттық жылдамдықғы V1=400M/C тен V2 = 200 м/с. Дейін төмендейді. Егер орташа квадраттық жылдамдықты V1=400 м/с тен V2= 100M/C дейін төмендету үшін температураны қаншағ өзгерту керек?
1) ПО К 2) 125 К 3) 150 К 4) 175 К 5) 200 К
А12. Ыдыста идеал газ бар. Молекула концентрациясы 3,5*1019 см-3 . Егер газ температурасы 301К тең болса газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы :
1) 80 кПа 2) 100 кПа 3) 145 кПа 4) 240 кПа 5) 390 кПа
А13. Көлемі 100Л баллонда температурасы 300К сутегі бар. Сутегінің мольдік массасы М= 2 г/моль. Баллондағы қысым 1,87 МПа болса сутегінің тығыздығы тең:

1) 1,2 кг/м3 2) 1,5 кг/м3 3) 1,9 кг/м3 4) 2,1 кг/м35) 3,2 кг/м3А14. Суретте идеал газдың қандайда процесінің графигі (V,Т) координатасында берілген . Осы процестің (Р, V) координатасындағы графигі:


А15. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы адиабаталық процесте ΔU= 350 Дж. артты .

Демек:

1) газ 700 Дж жұмыс атқарды. 2) газ 3500Дж жұмыс атқарды. 3) газ осы процесте ешқандай жұмыс атқармады. 4) газ үстінен 350 Дж жұмыс атқарды. 5) газ үстінен 700 жұмыс атқарды.


А16. Балқыту пешіне температурасы 20С массасы 900 кг болат салынды. (Балқу температурасы 1400°С, меншікті сыйымдылығы 0, 46 кДж/(кг-К), меншікті балқу жылуы 62 кДж/кг). Пештің П.Ә.К-і 11%, онда жанған дизел отынының массасы (жану жылуы 26 МДж/кг)
1) 60 кг 2) 100 кг 3) 140 кг 4) 180 кг 5) 220 кг
А17. Автомобиль қозғалғанда көлемі V=14л радиотардағы судың температурасы t2 = 85°С-дейін қызды. Жүргізуші V1 = 12л мұздай су құйды. Нәтижеде радиатор толып температрасы t0 = 25°С болса құйылған судың бастапқы температурасы тең:

1) 10°С 2) 12°С 3) 15°С 4) 17°С 5) 20°С


А18. Үш нүктелік q1, q2 және q3 заряды суретте көрсетілгендей орналасқан. Зарядтар q1 =3q0, q2 =q0, q3 = 2q0.Егер q1 және q3 зарядтарының әсерлесу күші F1,3 = 4 Н, болса , qз зарядына әсер етуші күштердің қосындысы.

1) 5,1 Н 2)9,6Н 3) 11,2 Н 4) 12,6 Н 5) 16 Н

А19. Радиусы R = 5 см тең өткізгіш сфераның заряды q. Сфера бетінен а = 15 см қашықтықта орналасқан нүктенің потенциалы φ= 0,27*106 В болса сфераның заряды.
1) 2 мкКл 2) 6 мкКл 3) 20 мкКл 4) 40 мкКл 5) 60 мкКл
А20. Цилиндр пішінді мыс өткізгішінің ұшындағы потенциал айырымы 5В (меншікті кедергі сі

р = 1,7*10-8 Ом *м) Көлемі V= 0.2см3 ұзындығы 8м болса , өткізгіш бойындағы ток күші:


1)0,51 А 2) 0,92 А 3)1,18 А 4) 2,25 А 5) 3,47 А
А21. Егер ауамен толтырылған жазық конденсатор астарын п есе арттырса және астары арасын өтімділігі ε диэлектрикпен толтырса онда сыйымдылығы :
1) (п-г)2есе кемиді. 2) п-г есе кемиді.

3) өзгермейді. 4) пгесе артады 5) (н-г)2есе артады.


А22. Кедергілері R1= 18OM, R2 =18 Ом и R3 = 6Ом тең резистор суретте көрсетілгендей Э.Қ.К-ші Е= 7,5 В. Ток көзіне қосылған. Егер ішкі кедергі нольге тең болса R3 резисторынан өтетін ток күші :
1) 100 мА 2) 200 мА 3) 250 мА 4)500mA 5) 840 мА

А23. Э.Қ.К-ші Е= 20 В , ішкі кедергісі r = 2 Ом ток көзіне кедергісі R = 48 Ом. Электр шамын қосты.

Осы шамда 5минут уақытта бөлінген жылу мөлшері.
1) 24 Дж 2) 48 Дж 3) 96 Дж 4) 120 Дж 5) 480 Дж
А24.Тогы бар өткізгіш біртекті магнит өрісінде суретте көрсетілгендей орналасқан. Токтың бағыты мен индукция векторының бағыты суретте көрсетілген. Ампер күшінің бағыты.

А25. Индукция векторы В = 200 Тл біртекті магнит өрісінде ауданы S жазық рама орналасқан.Рама нормалы индукция сызықтарына перпендикуляр.Раманы 900 бұрышқа индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта бұрады. Егер раманы қыйып өтетін магнит ағыны өзгерісі 16Вб болса, рама ауданы .


1) 0,01 м2 2) 0,02 м2 3) 0,04 м2 4) 0,08 м2 5) 0,16 м2
А26. Индуктивтілігі L = 5 Гн катушкадан I0 ток күші өткенде жиналған энергия Е =40 Дж. болды. t-уақытта ток күші сызықтық өзгеріп жеті есе артқанда өздік индукция Э.Қ.К-і 20В болды. Уақыт t тең:
1) 1 с 2) 2 с 3) 4с 4) 6с 5) Юс

А27.Тербелмелі контур L индуктивтік катушкадан жіне сыйымдылығы С = 80 мкФ конденсатордан тұрады. Бастапқыда конденсатордағы кернеу максималь болды. t═0.2мс уақыттан соң конденсатордағы кернеу нольге тең. Катушканың индуктивтілігі.

1) 0,1 мГн 2) 0,2 мГн 3) 1 мГн 4) 5 мГн 5) 10 мГн
А28.Металл стерженде толқын ұзындығы λ. = 48 м дыбыс толқыны таралуда. ( дыбыстың таралу жылдамдығы V= 6000 м/с) Стерженнің кез келген нүктесіндегі 0.5мс уақытта тербеліс фазасы өзгереді.
1)π/8 2) π/6 3) π/4 4) π/2 5) 3π/4

А29. Суретте сыну көрсеткіші п1 ортадан, сыну көрсеткіші п2 жазық паралель пластинадан және сыну көрсеткіші n3. ортаға өткен сәуленің жолы көрсетілген. Сыну көрсеткіштерінің дұрыс қатынасын анықта.


1) n1>n2>n3 2) n1>n3>n2 3) n2>n1>n3 4) n2>n3>n1 5) n3>n2>n1
АЗО. Бірінші адам жазық айнаның жанында А нүктесінде тұр. Екінші адам жазық айнаға перпендикуляр ОВ түзуі бойымен қозғалды. (ОВ түзуі айнаның ортасынан өтеді. ) Егер тордың әр клеткасы 2м болса , айнадан бір-бірін көретін уақытта бір –бірінен арақашықтығы:
1) 0,5 м 2) 1 м 3) 1,5 м 4) 2 м 5) 3 м
A31. Периоды 0.5мкм дифракциялық торға ақ жарық сәулесі нормаль түсті.Толқын ұзындығы

λ1 = 125 нм екінші реттік максумум үшін көріну бұрышының , толқын ұзындығы λ1 = 83.4 нм сәуленің үшінші реттік максимумының айырмасы тең:
1) 60° 2) 90° 3) 120° 4) 135° 5) 150°
А32. Жиілігі v= 1,5*1015 Гц фотон металл пластинасынан электрондарды шығарды. Егер электрондардың максималь кинетикалық энергиясы 2 эВ болса , шығу жұмысы.
1)3,5 эВ 2) 3,6 эВ 3) 3,8 эВ 4) 4 эВ 5) 4,2 эВ
A33. Қуаты 150Вт жарық көзі орташа толқын ұзындығы λ = 600 нм әр секунд сайын п = 5*1017 фотон шығарса , жарық көзінің пайдалы әсер коэффициенті :
1)0,11% 2) 0,45% 3) 1,2% 4) 1,8% 5) 2,3%
А34. Жерде, тыныштықта тұрған ракетаның ұзындығы L = 400 м. Жер бетіндегі бақылаушы ұғымы бойынша ракета бірқалыпты қозғалғанда оның ұзындығы 1.5 есе кеміді. Ракета жылдамдығы мен жарық жылдамдығына қатынасы тең:

1) 0,63 2) 0,71 3) 0,75 4) 0,87 5) 0,99


A35. Реакторда ядролық түрлену болды. +?

Жетіспейтін бөлшек :

1) электрон 2) протон

3) альфа-бөлшек 4) нейтрон5) тритий ядросы.А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

2

2

3

2

3

2

5

5

5

1
А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

2

3

2

2

4

5

3

4А19

А20

А21

А22

А23

А24

А25

26

2

2

4

2

3

3

4

4


А27

А28

А29

А30

А31

А32

А33

А34

А35

2

1

3

1

1

5

1

3

1

Каталог: 2010
2010 -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
2010 -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
2010 -> Қарағанды облысы мәдениет басқармасының 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
2010 -> МырзағҰлова сырсұлу ермұҚанбетқызы ауыр металдардың жоғары жүйке әрекеттеріне зақымдаушы әсері
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Интернет – ресурсы, предлагаемые для учебной и научной деятельности в декабре 2009 году на базе Ассоциации Вузов рк открылась «Республиканская межвузовская электронная библиотека»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет