Боланинг тили ширинДата25.04.2016
өлшемі218.04 Kb.
Боланинг тили ширин

Инсоннинг иззат-хурматини юкори погонага кутарадиган иккита санъат бор: бири лашкарбошилик, иккинчиси уста нотиклик санъатидир". Дархакикат, Юлий Сезарни лашкарбошилик, Демосфенни эса нотиклик санъати дунёга машхур килди.

Акл-заковатли, рухий-маънавий салохиятли, баркамол авлодни тарбиялашга катта эътибор берилмокда.

Баркамол инсон сифатларидан бири нуткдир. Чунки нутк оркали инсон уз фикрларини, хис-туйгуларини атрофдагиларга би|диради, улар билан тажриба алмашади. Буюк мутафаккир Алишер Навоий "Маъносиз суз-суз эмас. Балки кандайдир товушлар йикиндисидир. Умуман, бундай суз тилда йукдир. Факат хайвонларнинг маъносиз букиришидан, кушларнинг чурурлашидан инсон тили узининг маъно ажратиш хусусиятига эга эканлиги билан ажралиб туради". Улуг маърифатпарвар

Абдулла Авлоний "Болаларда фикрлаш иктидорини хосил килишда фикр тарбияси бенихоят зарур ва мукаддас вазифа", деб таъриф берадилар. Бола бир ёшдан уч ёшгача булган даврида нутки усиб, ривожланиб боради. Нутк. устида ишлаб бола хаётининг, дастлабки давридан бошлаб, Ота-она олдида турган асосий максад ва вазифадир. Бола нуткининг турли шаклланиши атрофдагилар нуткига, мухитга ва таълим тарбияга боклик, бунинг учун боланинг эшитиш ва аклий, тараккиёти меъёрида булиши лозим.Нуткий мухитнинг етишмаслиги боланинг нуткида нуксонларни келтириб чикаради. Ота-оналар болаларни эркалаб, улар тилидан гапиришлари боланинг нуткига салбий таъсир курсатади. Бундай таъсир болага нисбатан купол муносабатда, катталар нуткидага нуксонлар, таъсиридахам келиб чикиши мумкин. Болалар мактабгача ёшдаёк, муайян суз бойлигига эга буладилар. Уларда предметлар гурухи хакида тасаввурлар хосиласи бор. Болани фахмлаш, мукокама килиш, излаб топиш, фикрни аник, ва равон ифодалашга ургатиб, нуткини шакллантириб бориш бошланкич таълимнинг устувор омилларидан биридир.

Болалар нуткини устириш учун тукпи талаффуз килишга, сузларни тугри ва аник укишга ургатиб бориш лозим. Укувчилар нуткида учрайдиган шевага оид сузлардан сакланиб, адабий меъёрлар асосида гапиришга куникма хосил килиб борилади. Бунда укувчига узбек тилининг орфоепик лугати ва имло коидалари каттаёрдам беради. Савод ургатиш жараёнида асосий эътибор укувчиларни тугри талаффузга этишга, лугат бойлигини оширишга, фикрини тулик ва тушунарли ифодалашга каратилади. Чунки баъзи болалар айрим товушларни (р, с. ш, к) тугри талаффуз килолмайдилар (арра - айя, кучат - чучат), товушларни тушириб колдирадилар (болалар - болла). Ортикча товуш кушиб юборадилар (чиройли - чиройдик). Бу нуксонларни савод ургатиш даврида тузатиб борилади, Айникса, товушларнинг талаффузига катта эътибор берилади. Акс холда эса бу катта-катта муаммоларни юзага келтиради.

Куйида л-синф савод ургатиш даврида укувчиларнинг нутукларини устиришга какратилган кискача дарс намунасини келтирамиз.

-Болажонлар сиз ниманинг расмини куряпсиз ?

-Мен лоланинг расмини куряпман. (саволларга тулик ва аник жавоб бериш талаб этилади)

-Лолани ким тасвирлаб беради.

-Лола гулининг ранги кизил, барглари яшил булади.

-"Барглари" сузининг урнига кайси суздан фойдаланишимиз мумкин

-"Барглари" сузига якин маъноли суз-"япроклари". Биз шу суздан фойдаланишимиз мумкин. "Лола" сузини бугинларга булинг. Ло-ла, икки бугинли суз. Хар икки бугин хам "Л" товуши билан бошланяпти.

-Сиз бундан нимани англадингиз

-Биз бугунги дарсимизда "Л" харфи билан танишамиз. (Хат тахтага олдиндан ёзиб, ёпиб куйилган булади.)

"ЛИ" харфининг босма ва ёзма шакллари укувчиларга курсатилади. харф ва товушнинг бир-биридан фаркини айтадилар.

(Товушларни айтамиз, эшитамиз, харфларни курамиз, ёзамиз.) Харфларнинг бош ва кичик, босма ва ёзма шаклларини бир-бирига киёслайдилар. Товушнинг ундош товушлар сирасига киришини аниклайдилар. Сунг болалар "Л" товушининг артикилясиясини кузатиб, талаб ва иишнинг жипслашиивини айтадилар ва нутк органларини шу холатга келтирадилар. Укувчиларнинг "Л" товушини тугри талаффуз кила олишларини аниклагач, "Л" товуши иштирок этган сузлардан топиш буюрилади. Сузларни топишда кийналмасликлари учун исмлардан, хайвон-кушлардан, озик-овкат номларидан айтинг, дея йулланма берилади.

Хат тахтага ёзилган матнни, устунчадаги сузларни укувчи узи укиб беради. Кейин хор булиб, укувчилар укийдилар.

Лугат иши утказилади. Хар бир суз изохланади. илон - судралиб юрувчи жонивор.

Лола - бахорда очиладиган гул.

Олма - хул мева.

Олти - ракам.

Укитувчи хар бир сузини кенг маънода изохлаб берса, максадга мувофик; булади.

Масалан, олмани кандай ейиш кераклигини болалардан сураб, уларнинг жавобларини тулдириб, олмада инсон соглиги учун зарур темир моддасининг мавжудлиги, уни ювиб истеъмол килиш кераклиги акс холда турли касалликлар келиб чикиши хакида гапириб, изохлабкетилади. Ёки "олти" сузи 4 та товуш, туртта харфдан иборат эканлиги, олти сонини хосил килиш учун неча сонига нечани кушишимиз зарурлиги айтиб утилади. Хаттахтадаги матн укувчиларга укитилгандан сунг киска савол-жавоб утказилади. Янги урганилган сузлар буйича лугат иши утказилади. Матнни китобдан укувчиларга мустакил укитилади. Расм асосида матнни кайта хикоя килдирилади. Матнга мос макол ёки топишмок айтилади. Агар матн мехнат хакида булса, Мехнат мехнатнинг таги рохат, ватан хакида булса, булбул чаманни севар, одам Ватанни, каби турли хил макол-топишмоклардан уринли фойдаланиш

болаларнинг нутк малакаларини шакллантиради. Дарсни мустахкамлаш кисмида. "Ортикча" уйини утказиш

болаларнинг

дарсга булган кизикишларини янада орттиради. "Ортикча" уйини.

- Лола, лаган, лули, алам, лочин. Бу каторда ортикча суз -"алам". Чунки хамма суз "И" товуш харфи билан бошланган, факат алам сузи "А" товуш харфи билан бошланган. Алла, олов, олим, олти, салла.

Бу каторда ортикса суз олти. Чунки барча сузларнинг иккинчи бугини "Л" товуш харфи билан бошланган, факат, "олти"

сузининг иккинчи бугини "У товуш харфи билан бошланади. Китоб, Ботир, ранда, дафтар. Бу каторда ортикча суз "дафтар".

Чунки хар бир суз узидан олдинги сузларнинг охирги товуш харфи билан бошланган. Дафтар "А" товуш харф билан эмас, "Д" товуш харфи билан бошланади.

-Куй, эчки, товук.,сигир,туя.

Бу каторда "товук" ортикча, чунки хамма сузлар уй хайвонлари, факат "товук" уй паррандаси.

Бу уйин укувчиларда сезгирлик, топкирлик, зийраклик кобилиятларини устириш билан бир каторда таккослаш, фикрлаш кобилиятларини устиради, суз бойлигини оширади. Биринчи синф укувчилар куп товуш харфлар билан танишмаганликлари сабабли магнитофон тасмаларидан ёки расмлардан фойдаланган маъкул. Бундан ташкари боланинг нуткини устиришда куйидагиларни назарда тутиш зарур:

-болаларнинг саволларига доимо тулик жавоб бериш; бола сиз билан гаплашганида, унинг фикрини диккат билан, булмасдан эшитиш;

- бола учун уз таассуротларини сузлаб беришга шароит яратиш;

- боланинг ёши ва узига хос хусусиятларини хисобга олиш;

- болани мустакилфикрлашга ундаш;

- бадиий адабиётлар билан таништириб бориш оркали нуткини устириб бориш; Бола нуткини янги сузлар хисобига бойитиб бориш;

-бола билан сузлашганда, тугри ва аник, гапириш хамда боладан хам шуни талаб килиш. Юкорида келтирилган ишлар бажарилган такдирда, бола уз фикрини тулик, аник, ва равшан килиб атрофдагиларга тушунтира оладиган булади.


Дарснинг вакт таксимоти.


Синф

Сана

Ташкилий кисм

Утилган мавзуни сураш

Дам олиш дакикаси

Янги мавзу

Мустах камлаш

Дарсни хулосалаш

3 синф
3 минут

15

1

20

4

2

Дарснинг мавзуси: Купайтиришни текшириш 2 хонали сонни 2 хонали сонга булиш 825-831

Дарснинг максади: Таълимий максад 2 хонали сонни 2 хонали сонга булишни ургатиш, купайтиришни текшириш юзасидан олган билим, куникма ва малакаларини шакиллантиш.

Ривожлантирувчи максад: Мустакил фикрлаш кобилиятларини ва огзаки, ёзма хисоблаш малакаларини ривожлантириш

Тарбиявий максад: Укувчиларни Ватанга мехр - мухаббат туйгусида тарбиялаш.

Дарснинг жихози: Дарслик, дарсга оид материаллар.

Дарснинг типи: Мустахкамловчи.

Дарс методи Кургазмали аралаш дарс.

1. Дарсни ташкил этиш: Саломлашиш. Навбатчининг сузини тинглаш.Давоматни аниклаш.

Дарс максадини айтиш.Тезкор саволлар

И. Бугунгугисанамизниайтинг

2.10ни4га купайтирсак нечаб улади? - 40

3.Президентимиз ким? - И.Каримов

4. Бу йил кандай йил? - «Ижтимоий химоя йили»

5. Учбурчакнинг нечта учи бор? - 3 та

6. Соглом булиш учун нима килиш керак? -Спортбиланшугулланиш керак

7. Байрагимиз качон тасдикланган? -1991-й18-ноябр

8. Байрагимиз неча хил рангдан иборат? -4хил

9. Гербимиз качон тасдикланган? -1992-йил 2-июл

10. Хозиркайсифасл? - Бахор

11. Бир фасл неча ойдан иборат. -3

12. Кул бармоклари нечта ? унта

13. Меваларни кандай ейиш керак? ювиб ейиш керак

14. Озбекистоннинг пойтахти каер? Тошкент

15. Купайтиришни нима билан текширамиз? булиш билан

16. Маколайтинг.

17. 9-апрелдакимтугилган? -Амир Темур

18. 1 соат неча минут? -60минут

19. 5 ни 0 га купайтиринг. -0

20. нечани 4марта орттирсак 40 булади? -10

21. 100да 99 айрисак? -1

22. Енг катта 2 хонали сон кайси ? - 99

23. Бугдой бушоклари каерда тасвирланган? - Гербда

24. Кузнинг тепасида нима бор? - Кош

25 Китоб-билим булоги, укувчининг... -уртоги

26. Шахмат доскасиде неча хил ранг бор? - 2

27. 9ни 9 га булинг. -1

28. 30та олмани уртасидан булсангиз неча кишига етади.? -60

29. Утган мавзунинг номини айтинг

30. Уйга топширик нима эди ?

Саволларга жавоб берган укувчиларга 1 баллдан балл куйилади2. Утилган мавзуни сураш.

Партадошимиз билан дафтарларимизни алмаштириб уй ишларимизни текшириб оламиз

6 та укувчи навбат билан мисолларни огзаки бажарадилар. Колган укувчилар дафтарда текшириб борадилар. укувчилар уз хатоларини солиштириб, тузатиб оладилар.

Мен сизлани ифода тузишга кай дарагада эканлигингизни синаб къормокчиман. Бунинг учун сизларни уч гурухга булсам. 1-гурух "Кушув". 2- гурух "Булув" 3-гурухни "Купайтирув деб номласак.

- Болалар кайси амал белгиси йук? - айриш.

- Нима учун йук?-чунки биз 3гурухмиз амаллар эса -4та

- Кушув сузида нечта товуш бор? -5та

- Булув сузидачи? -5та

- Купайтирув сузида нечта товуш иштирок этган ? -10 та

- 5ни 4 га купайтирсак неча булади? -20

- 5ни 6 га купайтирсак неча булади? -30

- 10ни 4 га купайтрисак неча булади? -40

Хар бир гурух укувчилари доскага навбат билан чикиб 20 ни кушув гурухи, 40 ни купайтирув гурухи, 30 ни булув гурухи купайтириш ва булиш амаллридан фойдаланиб хосил килишлари керак. укувчиларга 1 минут вакт берилади. Хар бир доскага чиккан укувчига агар у тугри бажарган булса 1 балл куйилади. Укувчилар олган балларини узлари ёзиб борадилар. Вакт тугагандан сунг куп мисол бажарган укувчилар гурухи голиб деб эълон килинади. Ва голиб гурухга гул совга килинади.

Азиз болажонлар, энди экранга караб олсангиз . кодоскопда учбурчак ва туртбурчакнинг шакли тасвирланган.


- Учбурчак ва туртбурчакда нечтатомон бор? - 3 та ва 4 та Энди уларнинг сузларига бир кулок тутсак.

Укувчилар ролларга булиб этадилар.

Туртбурчак:- Учбурчак, сен купбурчакмисан? - Мана мени купбурчак деса булади. 4 та бурчагим бор.

Учбурчак:- Бунча кериласан. Кок уртангдан битта тугри чизик утказилса, 2 та учбурчакдан иборат

эканлиги аён булади. Укитувчи :- Учбурчак, туртбурчак нега тортишяпсизлар? Сиз хаммангиз купбурчаксиз. Ромб хам Квадрат хам Ун бурчак хам купбурчак. Факат бурчакларнинг сони билан фарк киласиз. Сизларда нечта бурчак булса шунча томон булади. Сизларнинг инсон учун фойдангиз катта. Мана синф хонамизни куриш учун хам сизларнинг мехнатингиз кетган. Синф хонамизда кандай купбурчак шакллари бор?

- Китоб, дафтар, дераза, эшик, стол, парта, доска.

укитувчи; - мана курдингизми биз сизларга суяниб иш бажарамиз. Ахил булиб яшанг, инсонларга хизмат килинг!

Ролларни бажарган укувчилар рагбатлантирилади.3. Янги мавзунинг баёни:

Биз утган дарсимизда хам 2 хонали сонни 2 хонали сонга болишни ва купайтириш оркали бъолишни текширишни урганган эдик. Бугунги дарсимизда хам шу мавзуни давом эттириб мустахкамлаймиз. Дафтарларимизни ёзувга тайёрлаб бугунги сана ва мавзуни ёзамиз. 825-мисол. Купайтришга доир мисоллардан 2 хонали сонга булишга доир мисол тузинг.

Хар бир мисолни тузган укувчига бир балл берилади. 99 : 33 булишни тушунтираман.

99 нинг ичида 33 тадан нечта борлигини топамиз. 33 ни 2 га купайтирамиз. 66 га тенг

2 сони кам 3 га купайтирамиз 99. демак 99 ни 33 га булсак 3 чикади. 99 : 33 = 3 биз болинмани танлаш усулидан фойдаларидик.

826 - мисол 77:11=7, 88:22=4, 88:44=2, 66:33=2

827 - мисолларни ечинг ва текширинг.

Болалар келинглар эртаклар оламига саёхат киламиз. Биз 3 - синфда 1 дан нечгача булган сонлар ичида кушиш ва айришни билишимиз керак? Биз шу саволга жавоб топсак "Эртаклар олами"га бора оламиз - 1 дан 1000 гача булган сонлар ичида кушиш ва айришни билишимиз керак.

Мана "Эртаклар олами"га хам етиб келдик.

- Ия, ана бу ким ?

- Кимматми?

Киммат :- ха мен уша Кимматман. Сизлар мубобакани шу ерда давом эттирамиз деган эдиларинг, мен сизларга мисолларни тайёрлаб куйдим мана шу мисолларни тугри ечсангиз ечдингиз акси холда бир умр "Эртаклар оламида" колиб кетасиз.

Хар бир гурухдан 1 тадан укувчи чикиб мисолни бажарадилар.

32х3=96, 66:22=3, 76:19=4, 68:14=7 96:32=3, 3х22=66, 4х19=76, 7х14=68

Киммат: болажонлар сизлар билагон экансизлар. Мен хам энди китоб укийман, билим оламан, одобли булман. Сизларга ок йул!

Укитувчи:болажонларКимматданниманиургандингиз? -одобни. Одобни кимдан урганиш керак? - беодобдан.

828-масала. Агар муковачи хар куни 17 тадан китобни муковалайдиган булса, 4 кундан кейин яна 7 та китобни муковалаши керак булади. Муковачи хаммаси бъолиб нечта китобни муковалаши керак? Ечиш 17х4+7=75 жавоб 75 та

Масалани биринчи булиб бажарган укувчига 2 бал куйилади.

829-масала огзаки бажарилади. Укитувчи кампир ролини бажаради. 1 та укувчи набира ролини бажаради.

Кампир : Набирам 8 ёшда, мен ундан 8 марта каттаман.. Мен набирамдан неча ёш каттаман? Жавоб ёши - 64 да 56 ёш катта4. Мустахкамлаш:

Болалар Юртимизга кайтиш вакти хам булди. Унинг учун куйидаги тестни бажаришингиз керак . Хар бир тугри жавобга 1 балл.

1.70:35 А)1 Б)3 Д)2

2. 22 та олмани 11 та болага бир хилда таксимланг, нечтадан тегади?

А) 2та Б) 1 та Д) 4 та

3. 66 м арконни 22 м дан килиб булсак неча булак булади?

А) 2_болак Б) 8 булак Д) 4 булак Мана жавобларни хам аниклаб бъолдик. Энди юртимизга кетишимиз мимкин.

В. Дарсни хулосалаш ва якунлаш. 830-831-мисол ва масала уйга вазифа. Уйга вазифани тушунтираман.

Дарсимиз уз нихоясига етди. Бис бугунги дарсимизда купайтиришни булиш амали билан текширишни ургандик.

Саволларингиз борми? Укувчилар туплаган балларига караб рейтинг баллари юкори бъолган укувчиларни аниклаб рагбатлантирилади.

Ватанимизга хам етиб келдик.

- Саёхатимиз ёкдими?

- Ватанни согиндингизми?

- Ватанни кимга ухшатамиз?

- Нима учун онага ухшатамиз?

Сизлар онангизни, Ватанингизни севувчи содик фарзанд булиб улгайинг! изох: Киммат ролини укитувчи узи бажаради.


Фойдаланилган адабиётлар:

1.Укиш китоби. 3-синф.

2.Она тили 3-синф.
1-синф Алифбе фанидан Алишернинг ёшлиги мавзусидаги бир соатлик дарс ишланмаси


Синф

Сана

Ташкилий кисм

Утилган мавзуни

Сураш


Дам олиш дакикаси

Янги мавзу

Мустахкамлаш

Якуний хулоса

1
3 дакика

15 дакика

1 дакика

20 дакика

4 дакика

2 дакика

1. . Мавзу: Алишернинг ёшлиги.

2. Максад: Таълимий максад.

А.Навоий хакида олган билимларини кенгайтириш, утилган мавзуларюзасидан олган билимларини мустахкамлаш.

Тарбиявий максад. Мактаб мукаддас даргох эканлигини тушунтириш, укувчиларни мактабга ва устозларга мехр-мухаббат туйгусида тарбиялаш.

3. Дарс типи: Янги билим берувчи.

4. Дарс методи: Кургазмали, сухбат.

5. ДТС сузларни тугри укиш.

6. Жихоз. Дарсга оид кургазмали куроллар.

7. Дарснинг бориши. Ташкилий кисм.

Саломлашиш. Навбатчининг синфхакидаги маълумотини тинглаш.

Савол: Бугунги санамизни ким айтади?

- Бугун 9 апрел, Амур Темур бобомизни таваллуд топган куни.

Савол: Бобомиз Амур Темур Ким булганлар? У киши хакида нималарни биласиз?

- Амур Темурнинг панд-насихаикжн, угитлари, у хакидаги накл ривоятлар куп. Буюк шахснинг доно угитларини урганиш бизнинг бурчимиздир.

- Амур Темур буюк шахс. У хеч качон енгилмаган буюк саркарда, йирик давлат арбоби, конуншунос, нозик дид меъмор, нотик, рухшунос, шу билан бирга эл-юртини севган ва уни машхур килган инсон булган.

- Амур Темур ута довюрак ва баходир эди. Уни душманнинг сони хам, киироли хам чучита олмасди.

Укитувчи: Дархакикат Амур Темур бобомиз курдирган иморатлар хозир хам дунёни хайратга солади. Амур Темур Ватанни хар бир карич ерини эъзозлаган.

Утилган мавзуни сураш.

Биз утган дарсимизда кайси мавзу билан танишган эдик ва уйга вазифа нима булган?

- Биз утган дарсимизда Алишер Навоийнинг хикматли сузлари деган мавзу билан танишганмиз. Уйга вазифа: хикматли сузни ёд олиш.

Хозир укувчиларимиз икки гурухга булинсаларда унг томонни Бинафша, чап томонни Бойчечак деб номласак. Сабаби хар иккала гулимиз хам бахор чечаклари. Бойчечак гурухи хикматли сузни айтади, Бинафша гурухи изохлайди. Бинафша гурухи айтса, Бойчечак гурухи иштирокчиси изохлайди. Айтган гурухга хам, изохлаган гурухга хам, тугри бажарса дарахтга кушча учиб келиб кунади. Кани уйинимизни бошладик. 1. Билмаганни сураб урганган олим, Орланиб сурамаган узига золим.

Изох: Билмаганни сураб урганиш керак. Уялиб сурамасак узимизга кийин булади. Сабаби билмаган нарсани инсон сураб урганиши керак.

Мана Бинафша гурухи, Бойчечак гурухи дарахтларига биттадан кушча учиб келиб кунди. Уйин шу тарика давом этади. Уйин охирида дарахтдаги кушчаларнинг сонига караб голиб гурух аникланад?. Мана хар иккала гурухнинг туплаган кушчаларни куриб турибмиз. Кушчалар сони ленг. 5 = 5 Утилган мавзуга хар икки гурух хам яхши тайёргарлик куриб келган.

Савол: Алишер Навоий хакида яна нималарни биласиз?

Укувчилар Алишер Навоийнинг болаликдаги дусти хакида гапирдилар, ибратли сузларидан айтиб изохлайдилар.

Дам олиш дакикаси. Занжир уйини.

Бу уйинда бошида укитувчи кадаскоп оркали калдиргоч; укувчиларга курсатади. Укувчилар кушнинг номини, унинг инсонлар кандай фойда келтиришини айтадилар. Уйин Ч харфи билан бошланади. билан бошланадиган сузга мисол айтилади. Айтилган сузнинг охирида кайси харф билан тугаган булса, шу харф билан бошланадиган суз айтилади.

1. Янги мавзунинг баёни.

Хозир биз Алишер Навоий яшаган даврга саёхат киламиз. Алишер Навоийнинг суратларини укувчиларга изохлаб курсатилади. Болажонлар, янги мавзу ким хакида экан?

- Бобомиз Алишер Навоий хакида экан.

Укитувчи: Янги мавзу Алишернинг ёшлиги. Ойбек.

Ойбек хакида укувчиларга маълумот берилади. Сунг матнни ифодали килиб укитувчи укиб беради. Матн юзасидан лугат иши утказилади. Сулув-чиройли, куркам Мерган- нишонга аник теккиза олиш.

Лаззатли - ширин, мазали.

Хикояни овоз чикармай укувчилар ичларида мустакил укиб чикадилар. Ролларга булиб хикояни укувчиларга укитилади. Укувчилардан бири хикояни овоз чикариб укиётганда бошкаларнинг уз китобларидан кузатиб боришлари таъминланади. Хикоя мазмуни юзасидан сухбат утказилади. 1-синфларда асосан укитувчининг саволига укувчилар жавоби эшитилади. Хикоя мазмунини дастлаб ихтиёрий, кейин эса олдиндан белгилаб куйилган укувчиларга гапиртирилади.

Бу ишда укувчиларнинг уз сузлари билан фикр ифодалашга одатлантириб борилади.

9. Мустахкамлаш.

Тест саволлари.

1. Алишерга кийикни нима учун олиб келишди?

а) бокиш учун б) гушти учун д) чиройлилиги учун

2. Енг зур зарурият нима?

а) нон, сув б) пул д) мактаб

3. Алишернинг дусти ким булишни орзу килди? а) шоир б) мерган д) овчи

4. Хикояниким йкзган?

а) Навоий б) Ойбек д) Хусайн

Тестни жавобларини текширилади. Хикоя тугри жавоб топган укувчилар рагбатлантирилади. Хикоя мазмуни юзасидан укитувчи укувчилар фикрини тулдиради, кайта тулик хикоя килиб беради.Х. Дарсни якунлаш.

Сиз бугунги утилган дарсдан ниманибилиб олдингиз?

- Мактаб мукаддас даргох эканлиги, мактабда билим олиб одобли булиш зарур эканлигини билиб олдик. Алишер Навоийдан урнак олиб, улар каби китобни севувчи, зийрак булишга, табиат бойликларини асраб-авайлашга, ватанни куз корачигидай асрайдиган фарзанд булишни ургандик. Уйга вазифа. Матнни ролларга булиб укиб келиш. Албатта сизлар хам аждодларимиз каби ватанни хар бир карич ерини эъзозловчи фарзанд булиб етишинг. Янги педагогик технология хаётга.
Фойдаланилган адабиётлар:

1.1-синф. Алифбе.

2.Она тили 2-синф

3.Укиш. 2-синф.
ДИДАКТИК УЙИНЛАР !

Тезкор суровлар! 1 -синф укиш учун.

1. Бугдой бошоклари каерда тасвирланган?

2. Ватан каердан бошланади?

3. укувчининг дусти китоб, дехконнинг дусти нима?

4. Нимани онага киёслаймиз?

5. Нима нон каби азиз?

Ж1жавоблар: 1. Гербда 2. Бешикдан 3. Кетмон

4. Ватанни 5. Туз.


ОНАТИЛИДАН 3-СИНФ УЧУН.
1. Давлат тили хакидаги конун качон тасдикланган?

2. Осмон сузига якин маъноли суз топинг.

3. Гапнинг бош булакларини айтинг.

4. Узбек тилида нечта товуш бор?

5. Китоб айтилиши ва ёзилишида фарк килган товушни айтинг.

1. 1989й 21 октабр 2. Фалак, само 3. Эга ва кесим 4. 30 та 5.Б-П


МАТЕМАТИКАДАН 2-СИНФ УЧУН.
1. Камаювчини топиш учун нимакиламиз?

2. Булишни купайтиришдан ташкари яна нима билан иекшириш мун,

3. 1 соат неча минут?

4. Узбекистоннинг пойтахти каер?

5. Тенглама качон тугри булади?

Жавоблар. 1. Айирмага айрилувчини кушамиз.

2. Булиш билан.

3. 60 дакика.

4. Тошкент.

5. лккала томон тенг булса.БЕГОНА уйини.

Мол, эчки, от, эшак, бури. (бури - бегона).

Ручка, дафтар, китоб, стол, калам (стол- бегона).

Чумчук, каптар, калдиргоч, читтак, сичкон (сичкон- бегона).

Олма, урик, шафтоли, олхури, терак (терак- бегона).

Келди, пишаяпти, чикади, кизил, ёзмокчи (кизил -бегона).

Мантикий тафаккурни аниклаш

Сонлар каторидаги конуниятни аниклаб етишмаган сонни топинг.

1.24,21, 19, 18, 15, 13,- - 7

2. 1,4,9, 16,- - 49,64.

3. 16, 17, 15, 18, 14, 19,- -

4. 1,3,5,- - 11, 13, 15, 17

5. 7, 16, 19,5,21, 16,9,- -

Жавоблар: 1.12,9 2. 25, 36 3. 13,20 4. 7, 9 5. 13


Мухим белгини ажратинг.

Хар бир каторда битта суз кавслар ташкарисида ва битта суз кавс ичида берилган. Кавс ичидаги барча сузлар ташкаридагига маълум бир жихатдан богланган. лккита ахамиятлисини ажратинг ва остига чизинг.

1. Пог (усимлик,богбон,кучук,девор,тупрок).

2 - (киргок, балик, баликчилар, сув кайик).

3. чизма, томонлар, тош, дарахт).

4. (хакикат, илова, телеграмма, когоз, мухаррир).

5. (кузлар, китоб, расм, мухр, суз).

Жавоб. 1.Усимлик, тупрок. 2.Киргок,сув.

3. Бурчаклар, томонлар. 4. Когоз, мухаррир 5. Кузлар, мухр.
ТЕСТ.

Математика 2-синф учун.

1. Нечта учбурчак бор? (8та)

2. 16 +х = 20 (х = 4)

3. Доиранинг чегараси нима деб аталади ? (айлана).

4. 0 : а = (0)

5. Енг катта уч хонали сонни ёзинг. (999).ОНА ТИЛИДАН ТЕСТ САВОЛЛАРИ

3-синф учун.

1. Матн нима? (Матн нуткнинг ёзма шакли).

2. Матн кандай гаплардан тузилади? (Матн мазмунан узаро богланган гаплардан тузилади).

3. Товушларнинг ёзувдаги шакли нима дейилади? (Алифбо).

4. Гапнинг асосини нима ташкил килади? (Бош булаклар).

5. лккинчи даражали булаклар гапда нима учун керак?

(Гапнинг мазмунини кенгайтириш учун).

2-синф учун математикадан тест саволлари

Юзлик

1. 100-1-9 нихисобланг. А. 90 Б. 89 Д. 99

2. Токчага 5 та олма, 4 та нок ва 7 та хурмо ко ъйишди. Токчага хаммаси булиб нечта мева куйишди?

А. 9 Б. 11 Д. 16

3. 36+42-50ни эчинг. А. 78 Б. 28 Д. 38

3. 78 сонидан 98 сони нечтага ортик? А. 10 Б. 20 Д. 30

4. Анвар дукондан 2кг сабзи, 10кг картошка ва 4кг пиёз сотиб олди.Анвардукондан хаммаси булиб неча кг сабзавот сотиб олган?

А. 10 Б. 15 Д.16

6. 64-60+76ни ечинг.

А. 80 Б. 90 Д. 70

7. 50 сонидан 25 сони канча кам? А. 25 Б. 35 Д. 30

8. 50-(10К20 )ни ечинг.

А. 20 Б. 30 Д. 40

9. Гайрат 60 сонини, Дилдореса ундан 10 та кам сонниуйлади.Дилдор хайси сонниуйлаган?

А. 80 Б. 50 Д. 70

10. Ховлида 10 та каптар донлаб юрган эди. Яна бир нечта каптар келиб кушилганидан сунг каптарларсони 30 та булди. Нечта каптар келиб кушилган?

А. 80 Б. 50 Д. 70

11. Тугри туртбурчакнинг эни 6 см, буйи 10 см. Унингпериметрини топинг?

А. 32 Б. 16 Д, 18

12. Бор эди 10 та кугирчок ,сотиб олишди 20 та кугирчок хаммаси булиб нечта кугирчок булди?

А. 10 Б. 40 Д. 30

13. Теракнинг баландлиги 10 м, тутнинг баландлиги эса 6 м. Тут теракдан неча м паст?

А. 3 м Б. 5 м. Д. 4 м

Холда 18 нафар угил бола ва 9 нафаркиз бола чумилмокда. болалар киз болалардан канча куп?

А.5. Б. 8. Д. 9.

5. Эрталаб пахта заводига 40 та машинада, кечкурун эса ундан 20 та ортик машинада пахта келтирилди.Хаммаси булиб заводга нечта машинада пахта келтирилди.

А. 100. Б. 200. Д. 60.

Вакт улчов бирликлари.

16. 1 соатда неча минут бор? А. 48. Б. 24. Д. 60.

17. 2 соату 20 минут неча минут? А. 150. Б. 140. Д. 80.

18. 1 минут неча секундга тугри келади? А. 70. Б. 60. Д. 24.

19. Салима 1 соатда 10 бет китоб укийди. У 2 соатда неча бет китоб укийди? А. 40. Б. 40. Д. 20.

20. 4 соатда неча минут бор? А. 240. Б. 340. Д. 450.

21. 5соат + 20минутни хисобланг.

А. 140. Б. 220. Д.320.

22. Дарс соат 800да бошланареди. Аммо салима соат 900 да дарсга етиб борди. Айтингчи,Салима неча соат кеч колди? А. 1 соат. Б. 2 соат. Д. 20 минут.

23. Анвар соат 300 да Азизларникига бориши керак эди. Аммо у 320 да борди. Айтингчи, у неча минут кеч колди?

А. 30 минут. Б. 10 минут. Д. 20 минут.
Купайтириш ва булиш.

24. Анвар 5 тадан 5 марта копток олди. Анварнечта копток олган? А. 35. Б. 25. Д. 10.

25. 8 ни 6га купайтирганда неччи хосил булади? А. 48. Б. 14. Д. 24.

26. 1 дм + 2 см = см А. 10. В. 12.

27. 60-(25+15) ни хисобланг.

А. 40. Б. 30. Д. 20.

28. 9+9+9+9+9 ни хисобланг.

А. 45. С. 25. Д. 40.

29. 9х3+5г ни хисобланг. А. 72. Б. 32. Д. 42

30. 430 дм к___м__дмА. 430 м 0 дм. Б. 43м 10 дм Д. 4 м 3 дм.
Ж а в о б л а р и


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

Д

Б

Б

Д

А

А

А

Б

Б

А

Д

Д

Д

А

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Д

Б

Б

Д

А

Д

А

Д

Б

А

Б

Д

А

Б

Д


Жадвал:
Бу жадвал 9 та бир хил тиркишлли квадратчаларга булинган квадратдан иборат. Бунда тиркишларга сонли карточкалар шундай куйиладики, натижада хар бир горизонтал катордаги сонлар йигиндиси, хар бир вертикал каторфаги сонлар йигиндиси ва диогоналдаги сонлар йигиндиси узаро тенг бо1ади, яни ажойиб квадрат (магик квадрат) хосил булади.
Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет