²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi «Филология және психология»жүктеу 1.43 Mb.
бет2/10
Дата18.04.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
: CDO -> OBSOJ -> Til
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Til -> Екінші шетел тілін оқытудың мақсаттары: прагматикалық және педагокикалық аспектілері

ƽìûñ áà¹äàðëàìàñû

Пән : Тіл біліміне кіріспе

Факультет : “Філологія және психология”

Мамандық : 050119

Кафедра : “Шет тілдері”.

Курс : 1, семестр 1

Лекция : 30

СӨЖ 30


ОБСӨЖ 30

Барлық салат саны 90


Кредит саны № 2

Емтихан

Жұмыс бағдарламасын құрастырған : Б. Байдулаева

Жетісай - 2009ƽìûñ áà¹äàðëàìàñûí òèïòiê áà¹äàðëàìà¹à


Ѹéêåñ º½ðàñòûðûë¹àí _______________________________________________

(ºàéäà, ºàøàí, êiì áåêiòêåí)


Òèïòiê áà¹äàðëàìàíû» èíäåêñi _________________________________________ƽìûñ áà¹äàðëàìàñû êàôåäðàíû» ì¸æiëiñiíäå òàëºûëàí¹àí

Õàòòàìà № ________________________________________________ 200__æ


Êàôåäðà ìå»ãåðóøiñi _________________________________________________

(àòû, æ¼íi, ¹ûëûìè àòà¹û)

Ôàêóëüòåò êå»åñiíäå ìຽëäàí¹àí

№ Õàòòàìà _________________ “______” _____________________200____æ


Êå»åñòi» ò¼ðà¹àñû ___________________________________________________

Êрåäèòòiê îºûòó æ¾éåñiíå ñ¸éêåñ îºó ï¸íií ëîãèêàëûº


Ìà»ûçäû áëîêòàð¹à á¼ëó.

Ôàêóëüòåòòi» îºó - ¸äiñòåìåëiê áþðîñûíäà ºàðàë¹àí

Õàòòàìà № _______________________________200__æ
κó ¸äiñòåìåëiê áþðîíû» áàñøûñû _________________

ƽìûñ îºó áà¹äàðëàìàñûíû» áàñºà ï¸íäåðìåí


êåëiñiì õàòòàìàñû.


  1. Пәнді оқытудың мақсаты.

Тіл біліміне кіріспе курсының басты мақсаты – тіл білімінің негізгі ұғымдар жүйесімен және тілдік терминдермен таныстыру, тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы, мәні жайлы түсінікті қалыптастыру және де студеттерді тілдік талдау дағдысымен қаруландыру болып табылады.Бұл курс теориялық және практикалық екі бағытта жүргізіледі. Курстың теориялық бөлімінде тіл білімінің ғылым ретінде танылуы, тіл білімінің ғылымдар арасында алатын орны, басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл білімінің зерттеу әдістері жайлы мәлімет беріледі, тілдің мәні мен қызметі жайлы, тілдің шығуы мен даму жайында, тілдің лексика, грамматика, фонетика салалары жайлы түсінік беріледі.

Пәнді оқытудың міндеттері.  1. Ана тілінің (қазақ тілінің) құрылымын, фактілерін ғылыми терең түсіну.
  1. Ана тілінің туыс тілдермен генетикалық жақындығын білуіне, ал басқа туыс емес тілдермен типологиялық ұқсастықтарын салыстыра білу.
  1. Тілдің әртүрлі субстантивтік және реляциялық мағына элементтерін ажырата білу және топтастыра білу.


II. Жұмыс оқу бағдарламасының басқа пәндермен келісім хаттамасы

Р/с


Прекривизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабылдаған шешім, хаттама №, күні

1

Нормативті ағылшын тілі.

Қазіргі ағылшын, қазақ тілі (фонетика, лексика, морфология, синтаксис).

Шет тілдері
2

Практикалық ағылшынтілі

Жалпы тіл білімі, Түркітануға кіріспе, Тарихи грамматика, Ағылшынг тілдерінің салыстырмалы грамматикасы.
III. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме.
Семестр

Жалпы сағат саны

Оқу жүктемесінің жалпы көлемі

Курстық жұмыс

Қорытынды бақылау

Лекция

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8
1

90

30

30

30
емтиханIV. Оқу түріне байланысты оқу сағаттарының бөлінуі

Тақырыптың атауы

Лекция

Семинар

СӨЖ

1 – ші кредит

1
Кіріспе. Тіл білімі және оның зерттеу нысанасы

1

1

1

2

Тілдің табиғаты мен қоғамдық қызметі, тіл мен ойлау

1

1

1

3

Тілдің шығуы мен даму және олардың өзара әсерлері

1

1

1

4

Қазіргі қоғамның даму кезеңіндегі әдеби тілдердің жайы

1

1

1

5

Фонетика. Фонетиканың мақсаты мен міндеті, қарастыратын мәселесі

1

1

1

6

Тіл дыбыстарының акустикалық аспектісі

1

1

1

7

Тіл дыбыстарының артикуляциялық аспектісі

1

1

1

8

Тіл дыбыстарын жіктеу принципі


1

1

1

9

Буын,оның түрлері

1

1

1

10

Екпін және оның түрлері

1

1

1

11

Тіл дыбыстарының өзара қарым-қатынасы

1

1

1

12

Фонема ұғымы

1

1

1

13

Жазудың шығуы мен даму

1

1

1

14

Дыбыс және әріп

1

1

1

15

Лексикология. Лексикологгияның міндеті мен зерттейтін объектісі

1

1

1

2 – ші кредит

1
Сөз. Сөзге тән басты белгілер

1

1

1

2

Сөздің көп мағыналылығы

1

1

1

3

Тілдің сөздік құрамы

1

1

1

4

Сөздік құрамның стильдік қабаттары

1

1

1

5

Фразеологизмдер туралы түсінік

1

1

1

6

Лексикография

1

1

1

7

Сөзжасам және граматика

1

1

1

8

Сөз құрылысы


1

1

1

9

Сөз формасы

1

1

1

10

Грамматикалық тәсілдер мен формалар және олардың мағыналары

1

1

1

11

Сөз топтарының шығуы мен даму және олардың топтастырылуы

1

1

1

12

Сөйлем мен сөз тіркесі

1

1

1

13

Дүние жүзі тілдері және олардың жіктелуі

1

1

1

14

Тілдердің генеологиялық классификациясы

1

1

1

15

Тілдердің морфологиялық классификациясы

1

1

1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет