Дербес туындылы теЈдеулер” пЩні бойынша 050109- “Математика”бет1/6
Дата28.04.2016
өлшемі1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6


љаза›стан Республикасы

Білім жЩне “ылым министрлігі


“Сырдария” университеті

0
« Математика жЩне экономика » факультеті


«Жо“ары математика жЩне физика» кафедрасы

Дербес туындылы теЈдеулер


пЩні бойынша 050109- “Математика маманды“ыныЈ

3 - курс студенттерініЈ білімін баылауа арнал“ан
ОБСиЖ ТАПСЫРМАЛАР МШТІНІ

О›ытушы: Хабибуллаев Ж.и.

Оытушы: Сапахов Д.

Жетісай-2008жАЛ’Ы СиЗ
050109 - «Математика» маманды“ыныЈ 3- курс студенттеріне V – семестрде «Дербес туындылы теЈдеулер» пЩнінен о›у ба“дарламасына сЩйкес 3 кредит (135 - са“ат) берілген. ОныЈ 45 – са“аты лекция, 45 – са“аты ОБСиЖ, 45 – са“аты СиЖ – ге бйлінген.
Кредиттік й›у жЇйесінде студенттердіЈ йзіндік ж±мысын (СиЖ) ±йымдастыру маЈызды орын алады. О›ытушылардыЈ СиЖ ±йымдастыруда“ы негізгі функциялары:

 1. студенттерге ба“ыт;

 2. студенттерге консультациялы› кймек;

 3. студенттердіЈ білімін ба›ылау, ба“алау.

СтуденттердіЈ йзіндік ж±мысында“ы негізгі міндеттері: 1. саба› барысында берілген а›параттарды белсенді ›абылдау;

 2. о›ытушыныЈ кеЈесін негізге алып, йз бетінше дайындалу, йздеріне ›атаЈ талап ›оя білу;

 3. кЇрделі, проблемалы› ситуацияларды, кЇрделі мЩселелерді меЈгеруде о›ытушыдан дер кезінде тЇсініктеме, кеЈес, кймек алу.

СтуденттердіЈ йзіндік ж±мыстарын йткізуде келесі мЩселелерге кйЈіл бйлінуі тиіс. 1. СиЖ на›ты жоспарлау;

 2. Щдістемелік ›амтамасыз ету;

 3. СиЖ тапсырамаларыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспар“а сЩйкес орындалуын студенттен талап ету.

О›ытушыныЈ басшылы“ымен йтетін студенттіЈ йзіндік (ОБСиЖ) ж±мысыныЈ кйлемі типтік о›у жоспарына сЩйкес аны›талып уа›ыты, аудиториясы кйрсетіліп о›у кестесіне енгізілген.

СиЖ ба›ылау тЇрлерін, тЩсілдерін таЈдауда о›у пЩнініЈ ма›саты мен міндетін, бйлінген са“ат кйлемін, студенттіЈ дайынды› сатысы ескерілген.

СтуденттіЈ йзіндік ж±мысы


Есептер Есептер

Жатты“улар Жатты“улар

Реферат Пікірталас

Сйзж±мба› ®й тапсырмалары Ауд. ж±мыстар Коллолквиум

Шы“армалар Ойындар

ДйЈгелек стол
Студент Студент+о›ытушы

О›ытушы: ба›ылау, ба“алау


Кіріспе ба›ылау А“ымда“ы Аралы› ба›ылау љорытынды

(кЇнделікті (рейтинг) ба›ылау

ба›ылау) 7,14- апта (емтихан)

СтуденттіЈ білімін объективті ба“алауды, ба›ылауды ±йымдастыру – студенттіЈ йзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пЩнді меЈгерудегі белсенділігін арттырады.

СтуденттердіЈ йз бетімен орындайтын ж±мыстарыныЈ дайынды› деЈгейін, білімін ба›ылау“а « Дербес туындылы теЈдеулер » пЩні бойынша тестілік тапсырмалар, коллоквиум, глоссарий с±ра›тары жЩне ба›ылау есептері дайындал“ан.

љаза›стан Республикасы

Білім жЩне “ылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика жЩне экономика” факультеті

“Жо“ары математика жєне физика” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меЈгерушісі

_______________Жолдасов С.

(›олы)


“___” __________200__ж


К®НТІЗБЕЛІК-ТАљЫРЫПТЫљ ЖОСПАР

«Дербес туындылы теЈдеулер » пЩнінен


050109 - «Математика» маманды“ына арнал“ан
Мат – 16 тобы Їшін
О›ытудыЈ формасы кЇндізгі

Курс: 3


Семестр: V

Кредит саны: 3


 • Барлы› са“ат саны: 135


Лекция: 45

СиЖ: 45


ОБСиЖ: 45

1-РБ: 30 балл

2-РБ: 30 балл

Емтихан: 40 балл

: 100 балл

Лектор: Хабибуллаев Ж.О.

О›ытушы: Сапахов Д.

 1. Жетісай 2008«Математикалы› физика теЈдеулері»
Лекция – саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары

050110 – «Физика» маманды“ы , 4 – курс, VІІ – семестр. 45 са“ат
ЛекцияныЈ та›ырыбы

иткізілетін мерзімАпта саны1Дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулер тЇралы негізгі ±“ымдар мен аны›тамалар. 1 апта2Математикалы› физиканыЈ кейбір теЈдеулерін ›орыту жЩне олар“а есеп ›ою

1.ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі.3Математикалы› физиканыЈ кейбір теЈдеулерін ›орыту жЩне олар“а есеп ›ою (жал“асы)

2.Негізгі бастап›ы шеттік есептер.4Математикалы› физиканыЈ кейбір теЈдеулерін ›орыту жЩне олар“а есеп ›ою

1. Жылу йткізгіштік теЈдеуі.

2. Негізгі бастап›ы шеттік есептер.2 апта5

Математикалы› физиканыЈ кейбір теЈдеулерін ›орыту жЩне олар“а есеп ›ою (жал“асы)

3. Лаплас, Пуассон теЈдеуіне келетін есептер.6 Екінші ретті дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулер типтері жЩне оны канонды› тЇрге келтіру. 7Екінші ретті дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулер типтері жЩне оны канонды› тЇрге келтіру. (жал“асы)3 апта8Гиперболалы› типті теЈдеулер. ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін Коши есебі.9Гиперболалы› типті теЈдеулер. ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін Коши есебі. (жал“асы)10ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі. 4 апта11ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі. (жал“асы)12ІшектіЈ еріксіз тербеліс теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі.13ІшектіЈ еріксіз тербеліс теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі. (жал“асы)5 апта14Жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін Коши есебі.15Жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін Коши есебі. (жал“асы)16Жылу йткізгіштік теЈдеуініЈ фундаментальды шешімі. (жал“асы)6 апта17Жылу йткізгіштік теЈдеуініЈ фундаментальды шешімі. (жал“асы)18Біртекті жылу йткізгіштік теЈдеуі теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі.19Біртекті жылу йткізгіштік теЈдеуі теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі. (жал“асы)7 апта20Біртексіз жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі.21Біртексіз жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі. (жал“асы)22Жылу потенциялдар.8 апта23Жылу потенциялдар. (жал“асы)24Эллиптикалы› теЈдеулер. Гармониялы› функциялар.25Эллиптикалы› теЈдеулер. Гармониялы› функциялар. (жал“асы)9 апта26Гармониялы› функциялардыЈ ›асиеттері.27Гармониялы› функциялардыЈ ›асиеттері. (жал“асы)28Лаплас теЈдеуі Їшін Дирихле есебі. Грин функциясы.10 апта29Лаплас теЈдеуі Їшін Дирихле есебі. Грин функциясы. (жал“асы)30Шар Їшін Дирихле есебі.31Шар Їшін Дирихле есебі. (жал“асы)11 апта32Фурье Щдісін Дирихле есебіне ›олдану.33Фурье Щдісін Дирихле есебіне ›олдану. (жал“асы)11 апта34ДйЈгелек Їшін Дирихле есебі.12 апта35ДйЈгелек Їшін Дирихле есебі. (жал“асы)36Сфералы› функциялар.37Сфералы› функциялар. (жал“асы)13 апта38Дирихле есебін шешуде сфералы› функцияларды ›олдану.39Дирихле есебін шешуде сфералы› функцияларды ›олдану. (жал“асы)40Кйлемдік массалар потенциалы.14 апта41Кйлемдік массалар потенциалы. (жал“асы)42љос›абат потенциал.43љос›абат потенциал. (жал“асы)15 апта44Жай ›абат потенциалы.45Жай ›абат потенциалы. (жал“асы)Барлыы45 са“ат

Пайдаланатын Щдебиеттер:

а) негізгі:

1.В. С. Владимиров “Уравнения математической физики”. Москва, “Наука”, 1988 г.

2.А. В. Бицадзе. “Уравнения математической физики”. Москва, “Наука”, 1976 г.

3. А.Н.Тихонов, А.А.Самарский. Уравнения математической физики. Москва, “Наука”, 1972 г.

4.К. Б. Сабитов. “Уравнения математической физики”. Москва, “Высшая школа”, 2003 г.

б) осымша;

5.А. В. Бицадзе, Д. В. Калиниченко. “Сборник задач по уравнениям математической физики”: Москва, “Наука”1985 г.

6.М. М. Смирнов. “Сборник задач по уравнениям математической физики”: Москва, “Наука”,1968 г.
ОБСиЖ саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары

050110 – «Физика» маманды“ы , 4 – курс, VІІ – семестр. 45 са“ат


Та›ырыбы, мазм±ны№йткізілетін уа›ыты (саба› кест. сЩйкес)саба›тар мен ба›ылау тЇрлері жЩне ±пайлары

Консульт

Жазба баќылауесептер

Тест. тапс.

Колл.ауд‡й тапсырмасы1234567891

Дифференциалды› теЈдеуді кластар“а бйлу. 2Математикалы› физиканыЈ кейбір теЈдеулерін ›орыту жЩне олар“а есеп ›ою.+1 апта

Т

3 б3ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін негізгі бастап›ы шеттік есеп.4Жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін негізгі бастап›ы шеттік есеп.+2 апта

ЕШ

3 б5Лаплас, Пуассон теЈдеуіне келетін есептер.6Бірінші ретті біртекті дербес туындылы сызы›ты дифференциал теЈдеулер. +2 аптаЕШ

3 б7

Дербес туындылы екінші ретті дифференциалды› теЈдеуін кластар“а бйлу.8Екі аргументті функцияныЈ дифференциалды› теЈдеуін канонды› тЇрге келтіру.

+

3 аптаЕШ

3 б9Кйп аргументті функцияныЈ дифференциалды› теЈдеуін канонды› тЇрге келтіру.310Гиперболалы› теЈдеулер Їшін ішектіЈ тербеліс теЈдеуі+4 апта

ЕШ

11ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін Коши есебі.12Даламбер формуласы.+ 4 аптаЕШ

3 б13ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі141-шеттік есептіЈ Фурье Щдісімен шешілуі.+5 апта

ЕШ

15Жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін Коши есебі.16Коши есебін Фурье тЇрлендіруі Щдісімен шешу.+6 апта

Т

3 б17Жылу йткізгіштік теЈдеуініЈ фундаментальді шешімініЈ жал“ызды“ы.18Біртекті жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі.+6 апта

К

3 б19Жай ›абатты› потенциалдар.20љос ›абатты› беттік потенциалдар.+7 апта

Т

3 бI аралыќ баќылау - 30 балл21

Гармониялы› функциялар22Грин формулалары.

+8 апта

ЕШ

3 б23Гармониялы› функциялардыЈ ›асиеттері24

Экстремум принципі.+8 апта

Г

2 б


25

Лаплас теЈдеуі Їшін Дирихле есебі.26

Грин функциясы ›асиеттері.

+9 апта

ЕШ

3 б27

Шар Їшін Дирихле есебі.28Грин функциясы ар›ылы шешімді ›±ру.

+

10 аптаТ

3 б


29Тік тйртб±рышты айма›та Дирихле есебі.

30Тік тйртб±рышты айма›та Дирихле есебін шешу.

+10 апта


ЕШ

2 б31Фурье Щдісін Дирихле есебіне ›олдану.32

ДйЈгелек Їшін Дирихле есебі.

+11 апта

ЕШ

3 б33Шешімді Фурье Щдісімен ›±ру.

34Сфералы› функциялар.

+12 апта


ЕШ

3 б35Сфералы› функція ›асиеттері.36Лежандр полиномдары.

+12 апта


К

2 б37Дирихле есебін шешуде сфералы› функцияларды ›олдану38Шешімді Фурье Щдісімен ›±ру.

+13 апта


ЕШ

3 б39Потенциал ±“ымы.40Потенциал ›асиеттері.

+14 апта


ЕШ

3 б


41љос ›абат потенциал.

42љос ›абат потенциал ›асиеттері.

+14 апта


ЖБ

3 б43љос ›абат потенциалдыЈ Дирихле есебінде ›олданылуы.II аралыќ баќылау - 30 балл44Жай ›абат потенциал ›асиеттері.

+15 апта


ЕШ

45Жай ›абат потенциалдыЈ Нейман есебінде ›олданылуы∑ Барлы“ы60 балл
Ескерту:

СтуденттердіЈ білімін ба›ылау, ба“алау – СиЖ – есептері, жатты“улар, тестілік ба›ылау (Т), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – о›ытушы“а тапсыру кестесі: Щр аптада:

Жума– 1030 – 1230 – 208 ауд

Сенбі- 1030 – 1230 – 208 ауд
Пайдаланатын Щдебиеттер:

а) негізгі:

1. В. С. Владимиров “Уравнения математической физики”. М., “Наука”, 1988 г.

2. А. В. Бицадзе. “Уравнения математической физики”. Москва, “Наука”, 1976 г.

3. А.Н.Тихонов, А.А.Самарский. Уравнения математической физики. М., “Наука”, 1972 г.

4. К. Б. Сабитов. “Уравнения математической физики”. М., “Высшая школа”, 2003 гб) осымша;

5. А. В. Бицадзе, Д. В. Калиниченко. “Сборник задач по уравнениям математической физики”: Москва, “Наука”1985 г.

6. М. М. Смирнов. “Сборник задач по уравнениям математической физики”: Москва, “Наука”,1968 г.


СиЖ тасырмаларын ›абылдау кестесі
№СиЖ

Та›ырыбыСа“ат саныитілетін кЇніАудитория1Дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулер тЇралы негізгі ±“ымдар мен аны›тамалар. 12Математикалы› физиканыЈ кейбір теЈдеулерін ›орыту жЩне олар“а есеп ›ою. ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі.

Негізгі бастап›ы шеттік есептер.231. Жылу йткізгіштік теЈдеуі:

2.Негізгі бастап›ы шеттік есептер.

3. Лаплас, Пуассон теЈдеуіне келетін есептер.24Екінші ретті дербес туындылы дифференциалды› теЈдеулер типтері жЩне оны канонды› тЇрге келтіру.25Гиперболалы› типті теЈдеулер. ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін Коши есебі. Даламбер формуласы.16ІшектіЈ тербеліс теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі. Фурье Щдісін негіздеу.27ІшектіЈ еріксіз тербеліс теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі.28Жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін Коши есебі29Жылу йткізгіштік теЈдеуініЈ фундаментальды шешімі.210Жылу йткізгіштік теЈдеуі теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі (бір текті).211Бір текті емес жылу йткізгіштік теЈдеуі Їшін Фурье Щдісі.212Жылу потенциялдар

1. Жай ›абатты› потенциялдар.

2. љос ›абатты› беттік потенциялдар.213Эллиптікалы› теЈдеулер. Гармониялы› функциялар.

1.Гармониялы› функциялар.

2.Грин формулалары.214Гармониялы› функциялардыЈ ›асиеттері. Экстремум принципы.215Лаплас теЈдеуі Їшін Дирихле есебі.

Дирихле есебі Грин функциясы.

Грин функциясыныЈ ›асиеттері. 216Шар Їшін Дирихле есебі.

  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет