Дипломды› ж±мыс «Бек-сервис»жүктеу 1.59 Mb.
бет1/4
Дата17.04.2016
өлшемі1.59 Mb.
түріДиплом
  1   2   3   4
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


А Н Н О Т А Ц И Я
Осы дипломды› ж±мыс «Бек-сервис» ЖШС жылжымалы ›±рамына ТљК мен жйндеу ж±мыстарын ±йымдастыру жЩне бас›ару тЩсілін жетілдіріп, слесарлы-механикалы› бйлімшені ›айта жобалау“а арнал“ан.

Ж±мыстыЈ есептік-тЇсіндірме жазбасы аннотациядан, мазм±нынан, кіріспеден, негізгі бйлімдерден: техника-экономикалы› негіздеме, технологиялы› бйлімнен, йндірісті ±йымдастыру жЩне бас›ару, “ылыми-зерттеу, конструкторлы› бйлімнен, тіршілік ›ауіпсіздігінен, ›орша“ан ортаны ›ор“ау жЩне экономикалы› бйлімнен, бизнес-жоспардан сондай-а› ›орытындыдан, пайдаланыл“ан Щдебиеттер тізімінен жЩне ›осымшалардан т±рады.

Дипломды› ж±мыстыЈ графикалы› бйлімі А1 ЇлгісініЈ 7 бетінде орындал“ан, оныЈ ›±рылымына кіреді: техника-экономикалы› негіздеме, йндірістік “имарат, слесарлы-механикалы› учаскесініЈ технологиялы› жоспары, технологиялы› жЩне еЈбекті ±йымдастыру картасы, автомобильдердіЈ беріліс ›орабын жйндеуге жЩне сынау“а арнал“ан стенд сызбасы, стенд бйлшектерініЈ сызбасы, жобаныЈ техника-экономикалы› кйрсеткіштері. Жобада технологиялы› есептеу нЩтижесінде слесарлы-механикалы› учаскесініЈ реконструкциясы жасалып, автомобильдердіЈ агрегаттарын жйндеуге жЩне сынау“а арнал“ан стенд жобаланды жЩне осы стендпен ж±мыс істеуге технологиялы› карта ›±растырылды, ±йымдастыру бйлімінде жылжымалы ›±рамныЈ ТљК жЩне жйндеу йндірісін ±тымды ±йымдастыру жЩне бас›ару бойынша ±сыныстар келтірілген, сонымен ›атар жобаланатын АТК слесарлы-механикалы› учаскесі Їшін жйндеу ж±мыстарыныЈ ресурс Їнемдейтін технологиясы ±сыныл“ан, іс-шаралардыЈ тиімділігі экономикалы› есептеулермен дЩлелденді.

Дипломды› ж±мыс тЇсіндірме жазбасы ____беттен, ____кестеден, ___ формуладан, 16 Щдебиет кйзінен, ал графикалы› бйлігі ____ сызба беттерінен т±рады.КІРІСПЕ
ЕлдіЈ ›азіргі Щлеуметтік-экономикалы› дамуы жа“дайында автомобиль кйлігін ›олдану саласы т±ра›ты кеЈейіп отырады. љазіргі уа›ытта б±л салада“ы ›ызметтерді ±сыну бЩсекелес орта“а толы“ымен берілген.
Осы факторлар автомобиль кйлік саласында тасымалдарды жандандыру“а ы›пал етеді. Атап айт›анда «Кйліктік-логистикалы› ›ызметтер кйрсету» Пекин-Берлин-Брюссель ба“дарында жЇктерді тасымалдау бойынша NELTI жобасы..іске..асырылуда.
Республика автокйлігініЈ маЈызды проблемасы кйрсетілетін ›ызметтер сапасына, тасымалдау ›ауіпсіздігіне Щсер ететін оныЈ паркініЈ едЩуір ескіруі болып табылады. Автокйлік ›±ралдарыныЈ басым кйпшілігі олардыЈ пайдалану мерзімініЈ шегіне жеткен, атап айт›анда б±л жЇк автомобильдерініЈ 77 пайызы жЩне автобустардыЈ 65 пайызы.
Автокйлік саныныЈ кйбеюі атмосфера“а зиянды шы“арындылардыЈ кйлемініЈ ±л“аюына байланысты, Щсіресе Алматы ›аласында осындай шы“арындылардыЈ Їлес салма“ы ластанудыЈ жалпы кйлемінен 80 пайызды ›±райды, экологиялы› жа“дайдыЈ нашарлануына Щкеліп со›тырды.
Осы“ан байланысты автомобиль кйлігі саласында жо“арыда атал“ан мЩселелерді шешу ма›сатында автокйлік паркін жаЈартуды ынталандыру жйніндегі шараларды мемлекеттік деЈгейде ›абылдау маЈызды.
Атап.айт›анда.осыныЈ:
- амортизациялы› есептеулердіЈ ставкасын, жйндеуге шегерістерді ±л“айту жЩне автокйлік паркін уа›тылы жаЈарту“а мЇмкіндік беретін деЈгейге дейін шы“ару“а.кеден.баждарын.тймендетуге;
- шы“ынды болып табылатын жолаушылар автокйлігініЈ Щлеуметтік маЈызы бар маршруттарын облысты› бюджет есебінен ›аржыландыру“а ›атысы бар.
1. ТЕХНИКАЛЫљ-ЭКОНОМИКАЛЫљ НЕГІЗДЕМЕ


    1. Жобаланатын кЩсіпорныныЈ жалпы сипаттамасы

Шымкент ›аласында“ы «Бек-сервис» ЖШС автобус паркі 1999 жылы №4 автобус паркі базасында ›±рыл“ан. Автобус паркі Шымкент ›аласында Таштракт кйшесінде орналас›ан. КЩсіпорынныЈ негізгі ат›аратын ›ызметі ›ала ішінде жолаушыларды тасымалдау болып табылады, сонымен ›атар кЩсіпорын автобустар“а техникалы› ›ызмет кйрсетудіЈ барлы› тЇрлерін, а“ымда“ы жйндеуді жЩне са›тау ›ызметтерін кйрсетеді.

БЇгінде «Бек-сервис» ЖШС автобус паркі ЛАЗ-695Н, ПАЗ-3205, МАН жЩне ГАЗ-3221 автобустарымен № 22 –«Ж±лдыз-Жо“ар“ы базар», 32- «Жо“ар“ы базар- АТК №4», 34- «љазы“±рт- Ордабасы алаЈы», 60- «Жо“ар“ы базар- љ±рсай ауылы» ›алалы› ба“ыттарында жолаушыларды тасымалдайды. «Бек-сервис» ЖШС жылжымалы ›±рамыныЈ ›±рылымы 1.1-кестеде келтірілген. Кестеден парктіЈ басым бйлігініЈ ескіргенін бай›ау“а болады. Автобус паркі соЈ“ы уа›ытта ›алалы› ›атынаста жЇретін жеке иеліктегі 44 шетелдік автобус›а келісім-шарт бойынша ТљК, АЖ жЩне са›тау ›ызметтерін т±ра›ты кйрсетеді. Б±л ма›сатта кЩсіпорын ›ажетті технологиялы› ›±рал-жабды›тармен жЩне білікті ж±мысшылармен ›амтамасыз етілген.

АТК жылжымалы ›±рамы пайдалану жа“дайыныЈ 3-ші категориясында ж±мыс істейді.

АТК жылумен, сумен, электр энергиясымен жалпы ›алалы› тораптан ›амтамасыз етіледі.

Автобус паркініЈ ›±рамына келесі йндірістік, ›оймалы› жЩне ›осал›ы жайлар ›арастырыл“ан (кесте 1.2).

КЩсіпорынныЈ йндірістік “имараты 2 блоктан т±рады. 1-ші блокта ›оз“алт›ыштарды жйндеу, агрегаттар, электротехникалы›, карбюраторлы›, слесарлы-механикалы›, аккумулятор жйндеу жЩне тыс ›аптау учаскелері орналас›ан.

2-ші блокта ТљК жЩне АЖ айма›тары (барлы“ы 20 бекет), шана› жйндеу учаскесі орналас›ан.


.«Бек-сервис» ЖШС жылжымалы ›±рамыныЈ ›±рылымы

«Бек-сервис» ЖШС жылжымалы ›±рамыныЈ ›±рылымы 1.1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.1

Жылжымалы ›±рам маркасы Барлы“ы

данаСоныЈ ішіндеКЖ дейінКЖ кейін1. ЛАЗ-695Н

2. ПАЗ - 3205

3. МАН

4.ЛиАЗ


5.ГАЗ-3221*

6.Форд-Транзит*

7.ЗиЛ ММЗ-555

8. ГАЗ-2401

9.ГАЗ-53А

10.КрАЗ-256

11.Урал-НЗАС

12.УАЗ-452

13.Автокран46

2

31

23

332

2

11

1

1115

1

--

20

231

2

--

1

--31

1

31

3

101

-

11

-

11Жиыны:1176354Ескерту:ГАЗ-3221 жЩне Форд-транзит автобустары «Бек-сервис» ЖШС баыттарында келісім-шарт бойынша ж±мыс істейді.  1   2   3   4


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет