Дипломдық жобаның тақырыбы «fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу»бет1/14
Дата17.04.2016
өлшемі1.88 Mb.
түріДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Андатпа
Дипломдық жобаның тақырыбы «FASTWEL контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу». Жобада есептегіш комплекісті басқаруға шет ел фирмаларының алдыңғы қатардағы контроллерлері, сонымен қатар сезгіш элементтер ретінде осы фирмалардың интеллектуалды өлшеу құралдары және технологиялық параметрлерді көрсету мен тіркеу үшін көрсетуші және тіркеуші өлшеу құралдары қолданылады. Дипломдық жобада қоршаған ортаны қорғау, тіршілік қауіпсіздігі, экономикалық есептеулер келтірілген. Дипломдық жоба М.О. Әуезов атындағы ОҚМУ – дің «Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару» кафедрасында орындалған.
Аннотация
Дипломный проект выполнен на тему: «Разработка автоматизированной системы и информационного обеспечения получения медного штейна на базе контроллеров FASTWEL». Произведена полная автоматизация установки с подбором наиболее современных средств автоматизации зарубежных фирм. Произведены отдельные расчеты отдельных контуров управления. В разделе БЖД проработаны вопросы охраны труда, производственной санитарии и гигиены труда, пожарной безопасности и гражданской обороны. В экономическом разделе проекта дается технико-экономическое обоснование эффективности и целесообразности использования инноваций в сфере автоматизации. Проект выполнен на кафедре «Автоматизация телекоммуникация и управления» ЮКГУ имени М. Ауезова.
The Summary
Diploma project is done on the theme «Development system of automatisation of and information securing process in cuprum to FASTWEL сontrollers». In this project, controllers of modern foreign firm cirse used for ruling of computer technics, instead of sensible elements use intellectual gauge for reflection and registration of technologie parametrs. Also reflectional and registrational gauge of these firms are used. In the diploma project questions of profection of environment and labour, and economncal calculation are worked out. This diploma project is accomplished at the lectern «Automatisation, computerisation and informatisation» of SKSU by M. O. Auezov.

Мазмұны
Парақ
Нормативті сілтемелер…………………...…….…..………………...

_____
Белгіленулер және қысқартулар ……………...…...………………...

_____
Кіріспе....................................................................................................

_____

1

Технологиялық процестің басқару объектісі ретінде талдау...........

_____

1.1

Мыс штейнін алу процессінің қысқаша сипаттамасы.......................

_____

1.2

Мыс штейнін алу процессінің физико – химиялық негізі................

_____

1.3

Мыс штейнін алу процессінің конструкторлық дайындалуы және жұмыс істеу принципі .........................................................................

_____


1.4

Мыс штейнін алу процессінің берілген басқару жүйесінің жазбасы..................................................................................................

_____

1.5

Патнеттік материалдар және техникалық әдебиеттерді талдаудың нәтижесі ................................................................................................

_____

2

Басқару жүйесінің жүйе – техникалық синтезі..................................

_____

2.1

Басқару критерийін жасау мақсаты және құрастырылатын автоматтандыру жүйесіне қойылатын талаптар ...............................

_____

2.2

Басқару жүйесінің басқарушы функцияларын таңдау негізі ...........

_____

2.3

Технологиялық процестерді автоматтандыру жүйесінің ақпараттық функцияларын таңдау және негіздеу..............................

_____

2.4

Технологиялық процестерді автоматтандыру жүйесінің алгоритмдік және программалық камтамассыздандыру...................

_____

2.5

Қорғау және блокирлеу параметрлері мен алгоритмдерін негіздеу..................................................................................................

_____

3

АБЖ – нің ақпараттық және бағдармалық қамтамассыздандыруларын жобалау..................................................

_____


3.1

Қабылданған кодтау және классификациялау

жүйесінің жазбасы ...............................................................................


_____


3.2

Басқару обьектісі туралы ағымдағы ақпарат көздерін кодтау .........

_____

3.3

Өлшенетін параметрлердің паспортын жасау ..................................

_____

3.4

АБЖ – нің шығыс құжаттарын және видоеграммаларынның формаларын жасау........ .......................................................................

_____


4

Бақылау және басқарудың құрылымдық схемасын жасау...............

_____

5

Басқару жүйесінің аппаратура – техникалық синтезі.......................

_____

5.1

Басқару жүйесінің басқару функцияларын орындау ........................

_____

5.2

Басқару жүесінің ақпараттық функцияларын орындау ....................

_____

6

Автоматтандырудың принципиалды схемаларын жасау..................

_____

7

Операторлық басқару орнын жобалау................................................

_____

7.1

Оперторлық басқару орнының құрал жабдықтарын таңдау және негіздеу .................................................................................................

_____


7.2

Оператордың жұмыс орнын ұйымдастыру .......................................

_____

7.3

Автоматтандыру құралдарының және желілердің

орналасу жоспары ................................................................................


_____


8

Басқару объектісіндегі техникалық құралдар

кешені (ТҚК) жобалау..........................................................................


_____


8.1

Түрлендіргіштерді және басқару құралдарын монтаждау.....

_____

8.2

Электрлік және құбырлық желілерді монтажаду..............................

_____


8.3

Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру және оларды жүргізудегі техника қауіпсіздігі..............................................................................

_____


9

АБЖ – гі автоматтандыру және ақпараттандыру алгоритмдерін жасау және зерттеу...............................................................................

_____


10

Жеке (арнайы) тапсырма......................................................................

_____

11

Қоршаған ортаны қорғау......................................................................

_____

12

Тіршілік қауіпсіздігі.............................................................................

_____

13

Басқару жүйесінің техника – экономикалық негіздемесі.................

_____

14

Бизнес жоспарлау..................................................................................

_____
Қорытынды...........................................................................................Қолданылған әдебиеттер тізімі............................................................

_____
Қосымша. Приборлар мен автоматтандыру құралдарының спецификациясы...................................................................................

_____


Нормативті сілтемелер
Дипломдық жобада келесі құжаттарға сілтемелер қолданылған:

СНиП 1.02.01-85. Кәсіпорындарды, ғимараттардың құрылыстық жобалық құжаттардың құрамы, дайындау реті, келістіру және бекіту жайлы нұсқаулар.

ВСН 205-84. Технологиялық процестердің автоматтандырылған жүйелерінің электрқондырғыларын жобалау жайлы нұсқаулар.

ГОСТ 2.701-84. Схемалар. Түрлері және типтері. Орындауға тиісті жалпы талаптар.

ГОСТ 2.702-75. Электр схемаларын орындау ережелері.

ГОСТ 2.708-81. Санды және есептеу техникасының электрлік схемаларын орындау ережелері.

ГОСТ 2.709-72. Электр схемаларының тізбектерінің белгілену жүйесі.

ГОСТ 2.752-71. Схемалардағы шартты графикалық белгіленулер. Телемеханика құрылғылары.

ГОСТ 2.755-87. Схемалардағы шартты графикалық белгіленулер. Коммутация құрылғылары және контактілі жалғаулар.

ГОСТ 2.754-72. Жоспардағы электр жабдықтарының және желілерінің шартты графикалық белгіленулері.

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Бұйымдардың және құрлымдық құжаттардың белгіленуі.

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Пайдалану құжаттары.

ФС ЮКГУ 4.6-002-2004 СМК. Оқу құжаттарын өрнектеу ережелері. Графикалық құжаттарға жалпы талаптар.

СНиП 3.05.07-85. Автоматтандыру жүйелері.

СНиП III-4-80. Құрылыстағы техника қауіпсіздігі.

ПТЭ. Пайдаланушылардың электрқондырғыларын техникалық пайдалану ережелері.

ПТБ. Пайдаланушылардың электрқондырғыларын пайдалану кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелері.

ВСН-329-78. Автоматтандыру құралдары және бақылау приборларын монтаждау және үйлестіру кезіндегі техникалық қауіпсіздік нұсқаулары.Белгіленулер және қысқартулар
Дипломдық жобада келесі белгіленулер және қысқартулар қабылданған:
АБЖ - автоматтандырылған басқару жүйесі

АБҚ - ақпаратты бейнелеу құралдары

АПрҚ - автоматтандыру приборлары және құралдары

АРЖ - автоматты реттеу жүйесі

АТҚ - автоматтандыру техникалық құралдары

БАЖ - басқарудың автоматты жүйелері

БЕК - басқарушы есептегіш кешен

БЖ - басқару жүйесі

БҚ - бағдарламалық қамтамасыз ету

БлЖ - байланыс желілері

ЖР - жекеленген реттегіш

ЛТС - локалді технологиялық станция

МБ - мәліметтер базасы

МББЖ - мәліметтер базасының басқару жүйелері

МП - микропроцессор

МПК - микропроцессорлық контроллер

ОБҚ - объектімен байланыс жасау құрылғылары

ОБП - операторлық басқару пунктісі

ОМ - орындаушы механизм

ОСТ - операторлық станция

РО - реттеу органы

СЭ - сезгіш элемент

ТБО - технологиялық басқару объектісі

ТҚК - техникалық құралдар кешені

ТП - технологиялық процесс

ТПАБЖ - технологиялық процестердің автоматтандырылған басқару жүйесі

ТЭК - техника-экономикалық көрсеткіштер

Кіріспе
Технологиялық процесті басқарудың басты мақсаттарының бірі болып, сол объектідегі процестердің технологиялық параметрлерін өлшеу және өлшеу құралдарына, электронды басқару машиналарына жеткізу. Яғни, дер кезінде технологиялық параметрлердің өзгеруі туралы нақтылы деректерді өлшеу құралдарына жеткізу мәселесі қарастырылыған.

Қазіргі кезде есептеу машиналарының дамуы технологиялық процестерді автоматтандыруды, автоматты жүйелерді жобалауды жеделдетуге және де осы жетістіктерін пайдалана отырып, объектілерді басқарудың негізі болатын, олардың метематикалық жазбасын, процестерді реттеу, басқару мәселелерін тез арада шешуге болады.

Нарықтық экономиканың дамуы мен бір уақытта өндірістік құнды төмендете отырып жоғары сапалы өнімді алу үшін өндірісті оптимизациялау қажетілігі туып отыр. Берілген дипломдық жобада өтіп жатқан процестердің басқаруын автоматтандыру көмегімен бұл мәселені шешу жасалынды.

Жүріп тұрған объекттің басқару жүйесі қазіргі заманғы өндірістердің автоматтандыру жүйесіне қойылатын талаптарды қанағаттандырмайды. Сондықтан дипломдық жобаның мақсаты технологиялық регламентпен қарастырылған технологиялық параметрлерді ұстап тұруды камтамассыз ететін автоматтандыру жүйесін құрастыру, басқару критерияларына ұқсас технологиялық басқару объектісіне басқарушы әсерлерді құрастұру мен іске қосу болып табылады.

Басқару критериясы ретінде мыс штейнінің берілген мөлшерін, шектелген ресурстарды бере отырып максималды өндіргіштігімен бірге берілген сапаны алу болып табылады.

Мұндай мәселені бүкіл процесс үшін шешу өте қиын, сондықтан оны бөлімдерге бөлеміз. Олар үшін бүтін басқару жалпы есептеріне бағынатын өздерінің есептемелері мен басқару критериялары құралады.

Автоматтандыру жүйесін құрастырудың негізгі функциялары ретінде технологиялық басқарылатын объектіге басқарушы әсерлерді құрастыру мен іске қосуға бағытталған объектпен басқару функциясы туралы толығырақ ақпарат алу үшін арналған ақпараттық функциялары болып табылады.

Жобада есептегіш комплекісті басқаруға шет ел фирмаларының алдыңғы қатардағы контроллерлері, сонымен қатар сезгіш элементтер ретінде осы фирмалардың интеллектуалды өлшеу құралдары және технологиялық параметрлерді көрсету мен тіркеу үшін көрсетуші және тіркеуші өлшеу құралдары қолданылады.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет